Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου , πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .Τα θέματα των διαλέξεων του είναι τα ακόλουθα :

 • Net Generation / Ψηφιακή Γενιά : Καμία επικοινωνία σας δεν θα είναι επιτυχημένη εάν δεν κατανοήσετε τον τρόπο σκέψης της γενιάς που γενήθηκε και μεγαλώνει με την τεχνολογία .
 • Machine Learning : Οι Υπολογιστές εκπαιδεύονται , μιλούν και σκέφτονται με Data . Οι επόμενες δεκαετίες του Ανθρώπινου Γένους .
 • R.O.I – Return Of Investment . Γιγαντώστε την επένδυση σας .
 • Start Up Your Business .
 • Προγράμματα Ανάπτυξης  Σχέσεων .
 • Κοινωνικά Δίκτυα . Το Μέλλον της Ανθρωπότητας .
 • ERP Systems . Enterprise Resources Planning .
 • Innovative Thinking on Building Brands .
 • Great Customer Experience , Value For Money .
 • Think Differnet .Διαμορφώνοντας το Μέλλον .Σπρώχνοντας μπροστά το Ανθρώπινο γένος .
 • Κοινωνική Δικτύωση – Στο κέντρο των Κοινωνικών Δικτύων .
 • Ψυχολογία και Κοινωνιολογία του Τουρισμού .
 • Global Trends / Consumer Trends . Ανίχνευση τάσεων .
 • Στρατηγική –  Όραμα επιχειρήσεων – οργανισμών – χωρών .
 • Τουριστική ανάπτυξη .
 • Κέρδη  χωρίς Marketing .
 • Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα .
 • City Branding – Αναπτύξτε την Πόλη σας , Τουριστικά – Επενδυτικά .
 • Κοινωνική Υπευθυνότητα .Ηθική των Επιχειρήσεων .
 • Εταιρική Εικόνα – Εταιρική Φήμη .
 • Ενθουσιώδεις  Πελάτες .
 • Καινοτομία στη πράξη .
 • Αειφόρος Ανάπτυξη .
 • Branding  . Nation Branding .
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις .
 • Επικοινωνία B2B και B2C .

Για σχολικούς οργανισμούς :

 • Net Generation / Ψηφιακή Γενιά – «Διαβάζοντας» ( αποκωδικοποιώντας ) τους Μαθητές .

 

 • Η Κοινωνική Ευθύνη του Σχολείου .
 • Rebranding School . Το σχολείο ξαναδημιουργείται .
 • Σχολικά Κοινωνικά Δίκτυα .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fm καθώς επίσης παρουσιάζει και καθημερινά εκπομπή στον Kiss Fm 13:00 – 16:00 .

 

—————————————————————————–

Οι κοινωνίες και η ευημερία τους , οι επιχειρήσεις , οι αγορές είναι σχέσεις . Σχέσεις Εμπιστοσύνης , Ήθους , Αξιοπιστίας , Ειλικρίνειας , Συνέπειας , Διαφάνειας .

Υπάρχει ένας επιστημονικός συγκεκριμένος τρόπος για τη δημιουργία των συναισθημάτων , των σκέψεων και των απόψεων των ανθρώπων για μία επιχείρηση , μία πόλη , μία χώρα , για τους ίδιους τους ανθρώπους .

Αναπτύσουμε το δίκτυο Ανθρωπίνων Σχέσεων , βασιζόμενες στο Ήθος , τη Συνέπεια , την Αξιοπιστία , την Ειλικρίνεια , τη Διαφάνεια .

Οι ομιλίες του είναι είναι η αρχή της αλλαγής της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών και της στροφής τους στην πραγματική Ευτυχία των ανθρώπων τους .

Μετά τις ομιλίες του κυρίαρχο στοιχείο είναι το πάθος των ανθρώπων για ανθρωποκεντρική , στρατηγική επικοινωνία με άμεσα αποτελέσματα , σαφείς στόχους , απόλυτο προγραμματισμό , συγκεκριμένο πλάνο .

Οι ομιλίες του είναι σχεδιασμένες για :

 • Επιχειρήσεις κάθε τύπου και μεγέθους .
 • Δημόσιους φορείς και οργανισμούς .
 • Επιμελητήρια .
 • Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Νομαρχίες – Δημοτικές Αρχές .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 book 1_0080

Lectures:

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Lectures and Speeches performs in all types and sizes Organizations, Chambers and Businesses in every city in Greece and Cyprus.

Subjects of Lecture:

• Start Up Your Business.
• Software Development Relations.
• Innonative Thinking on Building Brands.
• Great Customer Experience, Value For Money.
• Think Differnet. Shaping the Future.
• Social Networking – In the center of social networks.
• Psychology and Sociology of Tourism.
• Global Trends / Consumer Trends. Detecting trends.
• Strategy – Vision companies – entities – countries.
• Tourism development.
• Earnings without advertising – without Marketing.
• Crisis Management and Communications Crisis Management.
• Human Resource Management – A Competitive Advantage.
• City Branding – Expand your City, Travel – Investment.
• Social Responsibility. Ethics of Business.
• Corporate image – Reputation.
• Enthusiastic Customers.
• Innovation in practice.
• Sustainable Development.
• Branding. Nation Branding.
• Social Enterprises.
Societies and their welfare , businesses, markets are relationships. Trusting relationships, ethics, reliability, honesty, consistency, transparency.

There is a specific scientific way to create emotions, thoughts and opinions of people for a business, a city, a country, for the people themselves.

Develop the network of human relationships, based on integrity, consistency, reliability, honesty, transparency.

The speech is the beginning of changing the philosophy of businesses and organizations and the shift in the real happiness of their people.

After speeches by the dominant element is the human passion for anthropocentric strategy instant results, clear objectives, absolute programming, specific plan.

The lectures are designed to:

• Companies of all types and sizes.
• Public agencies and organizations.
• Chambers.
• Executives of Local Authorities
• Prefectures – Municipal Authorities.
Contact him at gpappr@gmail.com and by calling 6974313052.

———————————————————————————–

//
ΑΛΛΑΓΗ

“We must constantly look at things in a different way” – “πρέπει συνεχώς να βλέπουμε τα πράγματα , διαφορετικά ” απο την ταινία ” Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών “.

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Think Different :

Αλλάζουμε δομικά την παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας . Οι ερευνητικές διαδικασίες , αποδεικνύουν πως οι εμπορικές μορφές Marketing και Διαφήμισης γνωστοποιούν αλλά δεν οδηγούν τις αποφάσεις .

 • Οι αποφάσεις για τις συμπεριφορές λαμβάνονται από την Ανάπτυξη των Σχέσεων .
 • Όταν μία επιχείρηση έχει πιστό κοινό δεν έχει ανάγκη το Marketing .
 • Δημιουργούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη Δημιουργία και την Ανάπτυξη Σχέσεων με τους εργαζόμενους σας , τους πελάτες σας ,τους καταναλωτές σας ,τους επενδυτές και κάθε ομάδα με την οποία επικοινωνείτε .
 • «Μπαίνουμε» σε συζητήσεις με τους πελάτες σας και όλους τους συνεργάτες σας , τους ρωτάμε τι πρέπει να κάνουμε , διευρύνουμε τις σκέψεις σας , την ψυχή της επιχείρησης σας .
 • Εργαζόμαστε με πάθος πάνω στις αξίες του ήθους , της συνέπειας , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας και της διαφάνειας . Με πολλαπλά «εργαλεία» μετράμε και διασφαλίζουμε την ενσωμάτωση αυτών των αξιών .
 • Τοποθετούμε τα κοινά σας «μέσα» στην επιχείρηση σας αφού αυτοί συνεργάζονται μαζί σας , σας επιλέγουν και νοιάζονται για εσάς .
 • Αν δεν ανοιχτείτε δεν θα μπορείτε να συνεργαστείτε .

Αναπτύσσουμε Σχέσεις :

 • Οι αγορές είναι συζητήσεις .
 • Οι αγορές απαρτίζονται από ανθρώπους και όχι απο δημογραφικά χαρακτηριστικά .
 • Με τη στρατηγική που σας φέρνουμε , μιλάμε τη γλώσσα των ανθρώπων και όχι μία στημένη εμπορική – διαφημιστική – marketing γλώσσα .
 • Οι άνθρωποι δεν επηρρεάζονται στις αποφάσεις τους απο τη διαφήμιση και το marketing γιατί μιλούν μία άλλη γλώσσα .Βρίσκονται μεταξύ τους face to face ή στις κοινότητες στο διαδίκτυο .
 • Οι αγορές είναι πιό έξυπνες , πιό οργανωμένες , πιό ενημερωμένες απο ποτέ .
 • Οι άνθρωποι κατανοούν στη εποχή μας πως παίρνουν αυθεντική ενημέρωση από Ανθρώπους με τους οποίους έχουν σχέσεις και όχι απο τους πωλητές .
 • Τώρα πιά δεν υπάρχουν εταιρικά μυστικά . Συζητώνται και λέγονται τα πάντα στις κοινότητες και τα δίκτυα μέσω των ανθρώπων .
 • Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις μιλούν «ψυχρά» και ερχόμαστε να το αλλάξουμε αυτό .
 • Η σκηνοθετημένη επικοινωνία , φαίνεται στα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων , ακριβώς σαν σκηνοθετημένη .
 • Η αίσθηση μέσω της άκρατης εμπορικής επικοινωνίας είναι σαν οι επιχειρήσεις να μην μιλούν σε κανέναν .
 • Οι αξίες είναι επιτακτική ανάγκη .
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να βγούν απο τους γυάλινους πύργους τους και να δημιουργήσουν Σχέσεις – Σχέσεις – Σχέσεις .
 • Τα προγράμματα Marketing δημιουργούνται απο τον φόβο μήπως οι αγορές μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει στην επιχείρηση .
 • Οι κοινωνίες δεν μπορούν πλέον να συνεργάζονται με ύποπτα μυαλά .
 • Οι Αγορές στην εποχή αυτή μπορούν να αλλάξουν προμηθευτές – οι πελάτες να αλλάξουν επιχειρήσεις κ.ο.κ εν μία νυκτί .
 • Οι Άνθρωποι βρίσκουν – μιλούν και συννενοούνται με εκείνους που καταλαβαίνουν τι τους λένε και μιλούν την ίδια γλώσσα .
 • Οι επιχειρήσεις για να μιλούν με ανθρώπινη γλώσσα πρέπει να συμερίζονται τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των κοινοτήτων τους .
 • Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε κοινότητες συζητήσεων .
 • Οι συζητήσεις είναι σε δύο τομείς . Εντός της επιχείρησης και εκτός αυτής .
 • Οι παλαιές αντιλήψεις πεθαίνουν .
 • Οι άνθρωποι θέλουν να μπαίνουν μέσα στις επιχειρήσεις .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars ( Επόμενες  Εισηγήσεις του : Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις  http://bit.ly/Mtu0AS 4 οκτάωρες εισηγήσεις – το μοναδικό πλήρες , επαγγελματικό και επιστημονικό Δίπλωμα  Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα /  Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις http://goo.gl/8Yg5S μία οκτάωρη εισήγηση / Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων  http://goo.gl/icza1 μία εισήγηση ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

——————————————————————————————————————————-

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

George  Papatriantafyllou  Author of books, a public relations programms , publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister for Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Along the way he has worked with business executives with impressive results in helping people to understand the different world of communication, which is based on integrity, reliability, honesty, consistency and transparency. Executives and companies who experienced working with him, excel everywhere,  Social – Ethical – driven to absolute profitability and maintain a fantastically good picture.

George Papatriantafyllou not working in old, tired, troubled model of Marketing, Promotions, ineffective advertising techniques that are outdated and ineffective. Applies communication from now on. Based on social networks and firing them from the recognition of the values that are placed in the same building, in any business. The core work of the Development of Relations. The markets, societies, businesses not matter – directed communication – hypocrisy. But relations, Ethos – Trust – Honesty – Consistency – Transparency.

Think Different:

Structural change to the traditional form of communication. The research procedures, show that trade dress Marketing and Advertising inform but not drive the decisions.

Decisions of the behaviors obtained from the Development of Relations.

When a company has loyal audience does not need the Marketing.

We create competitive advantage by creating and developing relationships with your employees, your customers, your consumers, investors and any group that communicator.

“We are entering” in discussions with your clients and all your colleagues, ask them what to do, expand your thinking, the soul of your business.

We work with passion on the values of character, consistency, reliability, honesty and transparency. With multiple “tools” measure and ensure the integration of these values.

Put your common “in” your business because they work with you, you choose and care for you.

If you do not open up will not be able to work.

We develop relations:

Markets are conversations.

The markets consist of people, rather than demographic characteristics.

With the strategy we’re bringing you, speak the language of the people, not a rigged marketing – advertising – marketing language.

People are not influenced in their decisions by advertising and marketing because they speak a different language. Among themselves face to face or online communities.

Markets are smarter, more organized, more informed than ever.

People understand our time is how to get authentic information from people with whom they have relationships, not by sellers.

Now there are corporate secrets. Discussed and said everything in communities and networks through people.

Currently the business speak “cool” and we can change that.

The directed communication, seems in the eyes and ears of men just as contrived.

The sense of rampant through commercial communication companies is like not to talk to anyone.

These values are imperative.

Businesses need to go out of their ivory towers and create Relations – Relations – Relations.

Marketing programs are created by fear of the markets know what happens in business.

The societies can no longer cooperate with suspicious minds.

Purchases at this time can change suppliers – customers change companies etc overnight.

People find – contact & speak with those who understand what they say and speak the same language.

Businesses to speak human language must symerizontai concerns and interests of their communities.

The companies that survive will be discussed in communities.

Discussions are in two areas. Within the enterprise and beyond.

The old perceptions die.

People want to go into business.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:

He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Contact Me:

Mobile Phone Number: 6974313052

E-mail: gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s