ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Το Diploma αυτό είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα 40 ωρών, που στοχεύει στο να καταρτίσει άρτια τους

συμμετέχοντες σε ότι αφορά το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, ώστε με το πέρας της εκπαίδευσης, να είναι

σε θέση να αναλάβουν το ανάλογο τμήμα σε μια επιχείρηση.

Στο Diploma in Public Relations, θα μελετήσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλα τα στάδια, πρακτικές και διαδικασί-

ες του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης θα αναλυθούν όλες οι ενέργειες του σύγχρονου επαγ-

γελματία του κλάδου.

Θα γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο λειτουργός των Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις

να αναλάβει το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, πώς προσαρμόζεται στην κάθε επιχείρηση, ποιες είναι οι δραστηριότη-

τές του και γενικά πώς λειτουργεί ώστε να είναι αποτελεσματικός στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Στα πλαίσια του Dip. PR, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στα πιο περιζήτητα προγράμματα Δημοσίων Σχέ-

σεων, που είναι βασισμένα σε πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής τους, τόσο από Ελληνικές όσο και από διε-

θνείς εταιρίες και οργανισμούς.

Επίσης, στο Diploma in Public Relations και σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες θα είναι προσκεκλημένοι

πρωτοπόρα στελέχη και καταξιωμένοι καθηγητές των Δημοσίων Σχέσεων, που με τον δικό τους μοναδικό

τρόπο θα καταθέσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους. Στη διάρκεια του Σεμιναρίου , θα πραγματοποιηθούν έρευ-

νες πεδίου καθώς και εργαστηριακές έρευνες, ενώ θα λάβει χώρα και πρακτική εξάσκηση Media Training .

 

 

 

 

 

5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

 

 

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010 

 

 

Το Diploma In Public Relations, είναι απαραίτητο:

􀂃 Σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, γιατί θα εφοδιαστούν με νέα στοιχεία και θα ενημερωθούν για τις

σύγχρονες τάσεις στις Δημόσιες Σχέσεις, και επιπλέον θα γνωρίσουν τα νέα προγράμματα που ζητά το σύγ-

χρονο περιβάλλον.

􀂃 Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων και ξέρει πως αυτό δεν έχει

σχέση με την αντίληψη που επικρατεί.

􀂃 Στον κάθε έναν που πιστεύει πως οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ο επαγγελματικός του προορισμός.

􀂃 Σε αυτόν που ακούει πως σαν επάγγελμα οι Δημόσιες Σχέσεις παγκοσμίως αναπτύσσονται και θέλει να απο-

κτήσει τις γνώσεις και τα εφόδια για μια επιτυχημένη πορεία στις Δημόσιες Σχέσεις.

􀂃 Στους σύγχρονους managers, που θέλουν να γνωρίζουν καλά πως πρέπει να λειτουργεί ίσως το πιο κομβικό

τμήμα στην επιχείρηση τους.

Διδασκόμενη ύλη:

Η θεματολογία του Dip.PR, βασίζεται σε 16 βασικά κεφάλαια τα οποία καλύπτουν κάθε πτυχή του επαγγέλματος αλλά και του

θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων. Ακολουθούν οι 16 ενότητες που θα καλυφθούν στα πλαίσια του προγράμματος:

1. Η ανάγκη της δημιουργίας του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων

2. Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων: o υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και o σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

3. Στρατηγικό πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων – Business Plan – Στόχοι

4. Ανάπτυξη προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

5. Ανάλυση και παρουσίαση των πιο συχνά εφαρμοσμένων προγραμμάτων

6. Πληροφορία – Ο ακρογωνιαίος λίθος της επικοινωνίας

7. Ποια γλώσσα μιλούν οι Δημόσιες Σχέσεις και η επικοινωνία;

8. Δημόσιες Σχέσεις εσωτερικού χαρακτήρα

9. Οι νέες τάσεις στις δημόσιες σχέσεις

10. Προσαρμογή των ενεργειών των Δημοσίων Σχέσεων στα κυβερνητικά σχήματα

11. Οι πραγματικές επαφές των Δημοσίων Σχέσεων

12. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων

13. Τα επιστημονικά όργανα και οι ενώσεις των Δημοσίων Σχέσεων

14. Οι κώδικες δεοντολογίας Δημοσίων Σχέσεων

15. Η δράση των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων

16. Βασικές αρχές των σύγχρονων οργανισμών

Μετά το τέλος κάθε κεφαλαίου αλλά και ενδιάμεσα σε ενότητες, θα πραγματοποιούνται μελέτες περίπτωσης, πάνω στις οποίες είναι

ιδιαιτέρως σημαντικό να εκπαιδευτεί ο επαγγελματίας του κλάδου.

Ακόμη:

 • Θα συζητήσουμε με τους ανθρώπους που θεμελίωσαν το επάγγελμα και το θεσμό των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα.
 • Θα μελετήσουμε αποτελέσματα ερευνών αλλά και είδη ποιοτικών ερευνών.
 • Θα αναφέρουμε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων και πως αυτές λειτούργησαν.
 • Θα συζητάμε και θα λύνουμε κάθε απορία που θα προκύπτει.

Ακολουθεί η παρουσίαση των 16 κεφαλαίων:

1. Η ανάγκη της δημιουργίας του επαγγέλματος των δημοσίων σχέσεων

 • Τι ρόλο παίζουν οι Δημόσιες Σχέσεις στον Οργανισμό
 • Ιστορία και το μέλλον των Δημοσίων Σχέσεων
 • Η πορεία των Δ/Σ στο πέρασμα των ετών
 • Τι είναι οι Δ/Σ;
 • Ορισμός των Δ/Σ
 • Διαφορές με άλλους τομείς της επικοινωνίας, το marketing και τη διαφήμιση
 • Ο ρόλος των Δημοσίων Σχέσεων
 • Οι σωστοί τρόποι θετικής επικοινωνίας
 • Τα βασικά επίπεδα της επικοινωνίας

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

6

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

2. Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων: o υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και o σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι διευθυντική λειτουργία
 • Γιατί ξεχωρίζει ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων;
 • Ποιές είναι οι προοπτικές;
 • Πως λειτουργεί πως κινείται μέσα στον οργανισμό;
 • Ποιές είναι οι δραστηριότητες των επαγγελματιών
 • Εταιρεία Δ/Σ, και πως φτάνεται στην ίδρυση της
 • Τομείς δράσης των επαγγελματιών
 • Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στον Οργανισμό
 • Πως οι Δ/Σ επηρεάζουν την κοινή γνώμη
 • Το επάγγελμα των Δ/Σ
 • Ποια είναι τα καθήκοντα του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων

3. Στρατηγικό πλάνο των Δημοσίων Σχέσεων – Business Plan – Στόχοι

 • Τι είναι στρατηγική. Πώς ορίζονται οι στόχοι
 • Δημιουργία Business Plan
 • Εταιρική ταυτότητα, όραμα, πώς προσεγγίζουμε τον πρόεδρο και δεσμοί εμπιστοσύνης
 • Η Δημιουργία της Εικόνας
 • Η θέση του οργανισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον

4. Ανάπτυξη προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων

 • Έννοια και Ορισμός των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων
 • Τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων στην Πράξη
 • Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων
 • Πως σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων
 • Στατιστικά στοιχεία για την ζήτηση και ποιων προγραμμάτων Δ/Σ

5. Ανάλυση και παρουσίαση των πιο συχνά εφαρμοσμένων προγραμμάτων

 • Ανάπτυξη προγράμματος
 • Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

o Bιώσιμη Ανάπτυξη.

o Αειφόρος Ανάπτυξη .

o Ορισμοί της ΕΚΕ .

o Η πράσινη Βίβλος .

o Χαρακτηριστικά της ΕΚΕ .

o ΕΚΕ και Ελληνικές Επιχειρήσεις .

o Πως αντιμετωπίζει το Ελληνικό και το παγκόσμιο κοινό την ΕΚΕ των επιχειρήσεων .

o Η Παγκόσμια κατάταξη των εταιρειών βάση της Εταιρικής τους Υπευθυνότητας .

o Η μέθοδος μέτρησης Accountbility Rating .

o ΕΚΕ το πρότυπο Ευρωπαικών χωρών .

o Κατηγορίες δράσεων ΕΚΕ .

o Benchmarking .

o Corporate Social Responsibility .

o Ethical trade .

o Socially Responsible Investing .

o Triple Bottom Line .

o Αποστολή, Αξίες και Όραμα της ΕΚΕ .

o Εργασιακό Κλίμα .

o Κοινωνικός Διάλογος .

o ΕΚΕ : Ανθρώπινα δικαιώματα.

o ΕΚΕ : Τοπικές κοινωνίες

o Ανάπτυξη Τοπικών Οικονομιών .

o ΕΚΕ : ΗΘΙΚΗ _______.

o ΕΚΕ : Απαντήσεις σε προβληματισμούς.

o ΕΚΕ : Κοινωνικό Βαρόμετρο.S.B.I. – 2008 .ευρήματα .

o Εργομετρικό test μέτρησης του βαθμού Κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων .Μετρά

10 διαφορετικούς τομείς Κοινωνικής Δράσης των Επιχειρήσεων , και αξιολογεί περισσότερες

από 50 δραστηριότητες τους στην Κοινωνική ευθύνη τους

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

7

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

 • Ανάπτυξη προγράμματος, media liaison- media relations

o Κοινωνική Ψυχολογία των ΜΜΕ . Ανάλυση .

o Η διείσδυση των μηνυμάτων

o McGuire Communication Model , το μοντέλο των 12 μεταβλητών.

o Το μοντέλο της πιθανότητας επεξεργασίας – Elaboration Likelihood Model των Petty και Cacioppo

.

o Το ευρετικό – συστηματικό μοντέλο, Heuristic – Systematic Model των Chaiken και Eagly .

o Η επιρροή των μηνυμάτων .

o Τα περιφερειακά στοιχεία .

o Τα περιφερειακά συστήματα επικοινωνίας .

o Τα μηνύματα και η αλλαγή των στάσεων.

o Ο ρόλος της πηγής των μηνυμάτων.

o Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την πορεία αφομοίωσης των μηνυμάτων .

o Η ανάπτυξη προγράμματος media relations.

o κατηγορίες των Μέσων Ενημέρωσης.

o Λίστες με βάσεις δεδομένων .

o Ποιοτικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των δημοσιογράφων.

o Ραντεβού, συζητήσεις και προσωπική επικοινωνία, προς δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου συμ-

φέροντος .

o Σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών μας .

o Τo άρθρο.

o Δυνατές σχέσεις με τους δημοσιογράφους.

o Το Δελτίο Τύπου

o Ανακοίνωση Τύπου .

o Συνέντευξη τύπου.

o Οργανώνοντας τη συνέντευξη τύπου .

o Συναντήσεις Τύπου .

o Ο Γραπτός Λόγος .

o Η συνέντευξη .

o Νewsletter .

o Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

o Ο spokesperson .

o Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος .

o Μedia Training .

o Image Making.

 • Ανάπτυξη προγράμματος: Ψυχολογία και Δημόσιες Σχέσεις

o Ο Τρόπος σκέψης

o Ο Ανθρώπινος εγκέφαλος

o Κοινωνική νοημοσύνη

o Η έννοια της ενσυναίσθησης

o Οι Ανθρώπινες αισθήσεις

o Ο κοινωνικός εγκέφαλος

o Ενσυναισθηματική ακρίβεια

 • Ανάπτυξη προγράμματος, απευθείας επικοινωνία με το κοινό που στοχεύουμε.
 • Communicating directly with a target audience
 • Ανάπτυξη προγράμματος εσωτερικών δημοσίων σχέσεων – σχέσεις και δεσμοί εντός του οργανισμού
 • Ανάπτυξη προγράμματος, χρηματοοικονομικές σχέσεις
 • Ειδικά προγράμματα δημοσίων σχέσεων / Specialist public relations
 • Oι δημόσιες σχέσεις στην κυβέρνηση
 • Government affairs or lobbying.
 • Πρόγραμμα ψυχαγωγίας και εταιρικής φιλοξενίας
 • Ανάπτυξη προγράμματος: Διαμόρφωση προσωπικότητας – image making.

o H Πρώτη εντύπωση.

o Η Αρχή σε κάθε επικοινωνία .

o Το αρχικό συναίσθημα που εκπέμπουμε .

o Η εικόνα που δίνουμε προς το εξωτερικό περιβάλλον .

o Αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων .

o Το στιλ .

o Η εξωτερική εμφάνιση .

o Συμβουλές ιδανικής επικοινωνίας .

o Ιδανική προσωπικότητα .

o Η σωματική επικοινωνία .

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

8

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

o Ασφαλείς λέξεις .

o Απόδοση ομιλίας .

o Ρητορεία .

o Κλίμακα διαγνωστικών διαταραχών .

o Προσωπική νοημοσύνη.

o Κοινωνική νοημοσύνη .

o Απόδοση ομιλίας.

 • Ανάπτυξη προγράμματος, πρόληψη-διαχείριση – επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων

o Πως εντοπίζουμε τα σενάρια κρίσεων. Ποιοι παράγοντες μας οδηγούν στον εντοπισμό τους.

o Ποιές ενέργειες πραγματοποιούμε ώστε να προλάβουμε μια κρίση.

o Πρακτικές και οδηγίες έρευνας και αποτελέσματος των σεναρίων κρίσεων.

o Πως πρακτικά καταλήγουμε στην ιεράρχηση των σεναρίων κρίσεων, ανάλογα με το βαθμό επι-

κινδυνότητας τους.

o Τεχνικές υπολογισμού των επιπτώσεων μιας κρίσης.

o Ενέργειες αποτελεσματικής αποφυγής σοβαρών και προβλεπόμενων κρίσεων.

o Ποιές ενέργειες πραγματοποιούμε όταν διαχειριζόμαστε μια κρίση. Πως λειτουργούμε, ποιές

πράξεις ακολουθούν τη θεωρία μας. Με ποιές ομάδες κοινού επικοινωνούμε και γιατί?

o Διαχείριση και ενέργειες προς αναδόμηση του οργανισμού και ενέργειες συγκράτησης αποδό-

μησης του.

o Πως θα εντοπίσουμε τις ομάδες που πλήττονται από την κρίση.

o Τι εγκαταστάσεις χρειαζόμαστε για τη διαχείριση των κρίσεων? Πως εργαζόμαστε ώστε να τις

δημιουργήσουμε?

o Οδηγίες για την ομαλή έξοδο από την κρίση.

o Επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων, και πρακτικές ταχείας ενεργοποίησης της.

o Στρατηγικό πλάνο της επικοινωνιακής διαχείρισης των κρίσεων.

o Οδηγίες και πρακτικές για άμεση εκτέλεση ενεργειών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων.

o Πρακτικές για απόδοση λόγου κατά την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, και δημιουργία μιας

πειστικής ομιλίας, απαραίτητο προσόν κατά την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.

o Πρακτικές και τεχνικές πειθούς κατά την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.

o Άμεση ενεργοποίηση του συστήματος της ΕΔΚ, μόλις ξεκινήσει η εκτέλεση του συστήματος αυ-

τού, με έμφαση στην κατανομή και ανάθεση –ανάληψη καθηκόντων στους κατάλληλους συνερ-

γάτες.

o Πρακτικές θετικής εικόνας. Η αξία της πληροφορίας.

o Αναχαίτιση κρίσης. Πρακτικές.

o Σύστημα κωδικοποίησης των σεναρίων κρίσεων και άμεσης παράδοσης τους όταν ενεργοποιη-

θεί το σύστημα.

 • Πρακτικές και οδηγίες δημιουργίας εικόνας του διαχειριστή και του οργανισμού κατά την ΕΔΚ
 • Ανάπτυξη προγράμματος χορηγίας

o Ιστορική αναδρομή της Χορηγίας.

o Τα είδη των Χορηγιών.

o Ορισμός της Χορηγίας.

o Διαφορές της Χορηγίας από το sponsoring.

o H Χορηγία στην Ελλάδα.

o Ο ΟΜΕΠΟ – Όμιλος Ενίσχυσης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

o Χορηγικά Κεφάλαια.

o Ανάπτυξη του Προγράμματος της Χορηγίας.

o Πως ταυτίζετε ο Χορηγός με την Χορηγία.

o Συγγραφή άρθρων από τον Χορηγό.

o Το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τη Χορηγία.

o Η Χορηγία είναι μακριά από την εμπορευματοποίηση των εκδηλώσεων.

o Η Χορηγία είναι ενέργεια με υψηλά ιδανικά.

o Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου , για την ανακοίνωση της Χορηγίας από τον οργανισμό.

o Ενέργειες δημοσιότητας της ανάληψης Χορηγίας από τον οργανισμό.

 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων

o Διοργάνωση Special Event .

o Κατηγορίες εκδηλώσεων .

o Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports

Event – Business Event .

o Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .

o Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

9

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

o Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .

o Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .

o Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .

o Η δομή του στρατηγικού σχεδισμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .

o Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .

o Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημέ-

νης εκδήλωσης .

o Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .

o Ο εθελοντισμός στα Special Event .

o H Xoρηγία και το Sponsoring.

o H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.

o Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .

o Ο Event Manager .

o To πρότυπο της Disney.

o Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .

o Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .

o Το κοστολόγιο – το Check list .

o Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .

o Operation Plans.

o To προσωπικό των εκδηλώσεων.

o Ομάδες εργασίας .

o Swot Analysis, της εκδήλωσης.

o Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .

o Το Budget – το εξοδολόγιο .

o Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .

o Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .

o Ticketing.

o Oι προσκεκλημένοι.

o Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα

Μεταφοράςτο αναμνηστικό δώρο .

o Experimental Event Management.

o Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – ε-

πισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .

o Εκπαίδευση προσωπικού .

o Σαβουάρ Βίβρ.

o Catering.

 • Εξυπηρέτηση πελατών

o Ερευνητικά στοιχεία .

o Πρόγραμμα Business To Consumer

o Πρόγραμμα Business To Business

o Πρόγραμμα Virtual Communities

o ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

o Δημιουργία εναλλακτικών off line και οn line μέσων.

o Πελατοκεντρική νοοτροπία.

o Τοποθέτηση στόχων.

o Γνώση νέων τεχνολογιών.

o έρευνα Pitney Bowes .

o νέες παρεχόμενες υπηρεσίες στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών.

o Η τεχνολογική εξέλιξη στην εξυπηρέτηση.

o Δημιουργία στόλου στελεχών με κατάρτιση και δεξιότητες στις υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

και εξυπηρέτησης πελατών.

o ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

o να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών .

o Η κουλτούρα και το όραμα του οργανισμού .

o Η προτεραιότητα στον πελάτη .

o Εξυπηρέτηση δεν είναι να χαμογελάμε στον πελάτη αλλά να χαμογελά ο πελάτης.

o Το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης είναι ο πελάτης.

o Ο πελάτης πηγαίνει στον οργανισμό που τον εξυπηρετούν καλύτερα

o Ικανοποίηση του πελάτη.

o ποιότητα στην εξυπηρέτηση.

o πλαίσιο συμπεριφορών άρτιας εξυπηρέτησης .

o Γνωρίζουμε καλά τους πελάτες μας και κατανοούμε τις προσδοκίες τους.

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

10

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

o πελάτες, τις τάσεις και τις στάσεις τους.

o τα τέσσερα Π .Προσόντα – Προϊόντα – Παρουσίαση – Πρακτικές .

o σαφή μηνύματα.

o Οι Ενέργειες μας

o Image Making.

o Στους πελάτες εφαρμόζουμε τον κύκλο ΣΕΑΠ

o ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

o Next a competitive battlefield.

o η σκηνοθεσία των εμπειριών που απολαμβάνουν οι πελάτες.

o Total customer experience.

o H θεατρική τέχνη στην εξυπηρέτηση των πελατών.

o Predictive Analytics (ανάλυση πρόγνωσης).

o Data mining (εξόρυξη δεδομένων).

o Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

o Branding

o Συμβουλές για αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών .

o η υπεροχή στην εξυπηρέτηση πελατών.

o Ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών τους.

o Φροντίζοντας τις ανάγκες του πελάτη .

6. Πληροφορία – Ο ακρογωνιαίος λίθος της επικοινωνίας

 • Τι σημαίνει η είσπραξη των πληροφοριών
 • Γιατί είναι απαραίτητη η πληροφορία
 • Πώς φθάνουμε στη συλλογή πληροφοριών
 • Οι πληροφορίες που δίνουμε
 • Ανάλυση μοντέλων έρευνας αγοράς και ερευνών ιδιαιτέρων ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • Μετατροπή της πληροφορίας
 • Παραδείγματα ερευνών που βασίζονται σε προηγμένα επικοινωνιακά μοντέλα και παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδι-

αφέρον για τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων

 • Πως οι πληροφορίες δημιουργούν την καινοτομία
 • Μέθοδοι δειγματοληψίας

7. Ποια γλώσσα μιλούν οι Δημόσιες Σχέσεις και η επικοινωνία;

 • Διείσδυση στους κώδικες και τους όρους των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων
 • Επεξήγηση και ετυμολογία των φράσεων που είναι κλειδιά για την αποπεράτωση των εργασιών μας
 • Μαθαίνουμε και τους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν σωστά τα ιδιώματα και τους όρους

8. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις

 • Εκπαιδεύοντας τους συνεργάτες μας και τα στελέχη, με συγκεκριμένη μεθοδολογία
 • Πως θα κάνουμε τους περιβάλλοντες χώρους να θαυμάζουν τον οργανισμό μας
 • Σε ποια προγράμματα εντάσσουμε τα στελέχη
 • Νέες έννοιες και νέες τάσεις στα διευθυντικά μοντέλα
 • Οφέλη από την πραγματική εφαρμογή των προγραμμάτων των Δημοσίων Σχέσεων
 • Έρευνα και μελέτη των δεδομένων του οργανισμού μας
 • To εργασιακό κλίμα.
 • Οι ανθρώπινες Σχέσεις .
 • Βιομηχανική Ψυχολογία .
 • Η έννοια της αποτελεσματικής Διοίκησης .
 • Ο ηγέτης manager .
 • Βασικές αρχές του προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Cooperation ( Συνεργασία ) – Coordination ( Συντονισμός ) – Confidence ( Εμπιστοσύνη ) .
 • Σύστημα αξιών .
 • Κοινωνική θέση .
 • Εργονομικό test , αξιολόγησης στελεχών .
 • Οι ρόλοι των στελεχών.
 • Βασικές Αρχές του Human Resources .
 • Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .
 • Ηλικιακή κατανομή στελεχών ( κατηγορίες, Generation x – y – Baby Boomers …..)
 • H ικανοποίηση των στελεχών.

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

11

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

 • Θεωρίες φιλοσοφίας της διοίκησης .
 • Κατηγορίες Manager .
 • Tα κίνητρα στην εργασία.
 • Εταιρική φιλοσοφία και κουλτούρα .
 • Προσωπικές συνεντεύξεις .
 • Διαδικασίες εκπαίδευσης στελεχών.

9. Οι νέες τάσεις στις δημόσιες σχέσεις

 • Γιατί το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων εκτινάσσεται στις πρώτες θέσεις ζήτησης στην αγορά εργασίας;
 • Ο αιώνας της διακυβέρνησης
 • Πώς ξεκίνησε η επιχείρηση και που βρίσκεται τη δεκαετία αυτή
 • Τι ζητούν οι πρόεδροι των εταιρειών
 • Τι προβλέπουν οι οργανισμοί που παρακολουθούν τους κύκλους εργασιών των Δημοσίων Σχέσεων;

10. Προσαρμογή των ενεργειών των Δημοσίων Σχέσεων στα κυβερνητικά σχήματα (Πολιτική Επικοινωνία)

 • Οι σύγχρονοι πρόεδροι και πρωθυπουργοί, εστιάζουν στην εικόνα
 • Ποια προγράμματα είναι απαραίτητα μέσα σε έναν κυβερνητικό μηχανισμό
 • Γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή μόνο προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων σε κυβερνητικά σχήματα
 • Πώς θα εργάζονται οι Δημόσιες Σχέσεις μέσα στις κυβερνήσεις τα επόμενα χρόνια;
 • Ο Υποψήφιος
 • Οργανόγραμμα Επικοινωνιακού Επιτελείου.
 • Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Στρατηγική .
 • Ο Υποψήφιος και οι Αντίπαλοι του.
 • Ο Υποψήφιος και η συμπεριφορά του προς την κοινή γνώμη.
 • Πρόγραμμα Image Making .
 • Campaign Manager – Επικεφαλής Εκλογικής Εκστρατείας .
 • Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα .
 • Ποιοτική έρευνα – Depth Interview .
 • Οικονομική Επιτροπή .
 • Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας .
 • Υπεύθυνος Οργάνωσης .
 • Ομάδα Προγραμματικών Θέσεων .
 • Υπεύθυνος Προγραμματισμού και Διαχείρισης Χρόνου.
 • Υπεύθυνος Ειδικών Ομάδων .
 • Υπεύθυνος Ειδικών Ομάδων .
 • H ατμόσφαιρα του εκλογικού κέντρου.
 • Οργανωτικές Δομές: Λίστες .
 • Οργανωτικές Δομές: Πολύτιμα Έγγραφα .
 • Οργανωτικές Δομές: Το Εκλογικό Κέντρο .
 • Οι Πόροι του Εκλογικού Αγώνα .
 • Η ανάλυση της κοινής γνώμης και οι δημοσκοπήσεις .
 • Εκλογικό Μήνυμα .
 • Εκλογικό Σλόγκαν (Σύνθημα) .
 • Ιδιαίτερα σημεία στη στρατηγική της πολιτικής επικοινωνίας .
 • Ιδιαίτερα σημεία στη στρατηγική της πολιτικής επικοινωνίας – Έλλειψη Αναγνωρησιμότητας.
 • Έρευνα Αντιπάλου .
 • Εκτέλεση στην πράξη: Ομιλία .
 • Εκτέλεση στην πράξη: Έντυπο Υλικό .
 • Εκτέλεση στην πράξη: Διαφημιστική Επικοινωνία .
 • Εκτέλεση στην πράξη: . Ιστοσελίδα .
 • Η Πολιτική επικοινωνία στο internet .

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

12

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

11. Οι πραγματικές επαφές των Δημοσίων Σχέσεων

 • Με ποιές ομάδες επικοινωνούν οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιλογή των ομάδων κοινού
 • Πώς καταλήγουμε και πως στοχεύουμε το κοινό
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι στην ουσία, πρόληψη
 • Οι σχέσεις αμοιβαίου και μόνο συμφέροντος με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους
 • Πώς προσεγγίζουμε το κοινό το οποίο στοχεύουμε
 • Με την παρουσίαση αληθινών περιστατικών και σχέσεων τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων με τα ΜΜΕ .
 • Με πολλές εργασίες .
 • Συγγραφή Δελτίων Τύπου .
 • Με εικονική διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου .
 • Με Ακαδημαϊκή γνώση στην Κοινωνική Ψυχολογία των ΜΜΕ και του άξονα των σχέσεων με τα ΜΜΕ .
 • Με ασκήσεις Media Training .

12. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων

 • Μέθοδοι μέτρησης της αποτελεσματικότητας των Δημοσίων Σχέσεων
 • Ανοιχτά και κλειστά συστήματα αξιολόγησης
 • Παρατηρώντας τη μεταβολή
 • Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
 • Τα προγράμματα και η στρατηγική τους
 • Ανάλυση των επιδράσεων

13. Τα επιστημονικά όργανα και οι ενώσεις των Δημοσίων Σχέσεων

 • Ποια είναι τα επιστημονικά σωματεία στην Ελλάδα και στον κόσμο – Ενώσεις και όργανα
 • Τρόποι λειτουργίας τους και εργασίες τους
 • Τι προσφέρουν
 • Αναφορά στους καταστατικούς τους χάρτες
 • Αρχές του ΟΟΣΑ
 • Εκθέσεις διεθνών οργανισμών

14. Οι κώδικες δεοντολογίας Δημοσίων Σχέσεων

 • Ο λαμπρός Κώδικας των Αθηνών
 • Κώδικας της Λισσαβόνας
 • Κώδικας ηθικής του διεθνούς συνδέσμου δημοσίων σχέσεων, της Βενετίας
 • Που κινούνται δεοντολογικά οι Δημόσιες Σχέσεις

15. Η δράση των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων

 • Οι βασικές αρχές και οι δραστηριότητες των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων
 • Τι ακριβώς κάνουν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων
 • Πώς απαντάμε στην ερώτηση, τι κάνουν οι δημόσιες σχέσεις
 • Δράση και κοινωνική ευθύνη
 • Γενική εποπτεία- εταιρικό δίκαιο
 • Βασικές αξίες
 • Αρθρογραφία
 • Δελτία Τύπου
 • Γραφείο Τύπου
 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Πώς θα αποκτήσετε τις γνώσεις και θα αναπτύξετε τις δεξιότητες για ολοκληρωμένες Δημόσιες Σχέσεις

16. Βασικές αρχές των σύγχρονων οργανισμών

 • Δώστε εσείς τις κατάλληλες κατευθύνσεις, αποκτήστε το θαυμασμό όλων
 • Πώς λειτουργεί μία σύγχρονη επιχείρηση, σε ένα μοντέρνο περιβάλλον
 • Όλες οι αρχές και οι δομές των επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων
 • Corporate governance

Business Seminars

Αθήνα: Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι, 15123 – Τηλ: 210 81.15.352 – Φαξ: 210 81.15.359

E-mail: info@business-seminars.gr – Web: http://www.business-seminars.gr

13

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DIPLOMA

DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS I

Έναρξη: 09/03/2010 – Λήξη: 24/03/2010

 • Governing body
 • Παρακολούθηση απόδοσης της διοίκησης
 • Θεσμικοί επενδυτές διεθνές δίκτυο εταιρικής διακυβέρνησης
 • Παρακολούθηση απόδοσης
 • Διευθυντικές ικανότητες
 • Η εταιρεία του αύριο

Εισηγητής: Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Ο κος. Γιώργος Παπατριανταφύλλου, εργάζεται σήμερα ως Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επι-

κοινωνίας στον ραδιοφωνικό σταθμό KissFM 92,9. To 2005 εξελέγη μόνιμο μέλος του προεδρείου του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων, όπου και κατέλαβε τη θέση του ταμία. Παράλληλα ερ-

γάζεται ως ραδιοφωνικός παραγωγός στον ίδιο σταθμό και συνεργάζεται με την Καριέρα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Μον. ΕΠΕ ως εισηγητής σεμιναρίων.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Δημόσιες Σχέσεις του ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος),

όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάλυση του εταιρικού προφίλ, για την στρατηγική διαμόρφωσης νέας εικόνας και

διαχείρισης αυτής. Επίσης έχει εργαστεί ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παραγωγός σε γνωστό ραδιοφωνικό

και τηλεοπτικό σταθμό.

Έχει σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία, με ειδίκευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων και τα

Συστήματα Πρόληψης και Διαχείρισης.

Πρόγραμμα μαθημάτων:

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2010 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Μαρτίου 2010.

Οι ώρες διεξαγωγής είναι:

 • 09:30 ώρα προσέλευσης,
 • 10:00 ώρα έναρξης
 • 18:00 ώρα λήξης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

􀂃 Μάρτιος: 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23 & 24

Χώρος διεξαγωγής:

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στους νέους χώρους του City University, χορηγού της αίθουσας διεξαγωγής.

Το νέο κτίριο του City University, βρίσκεται στη διεύθυνση οδό Θησέως 15-17 κοντά στο Σύνταγμα.__.

Για πληροφορίες :

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα Business Seminars (Αποστόλου Παύλου 10Α, Μαρούσι 151 23):

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s