Δημόσιες Σχέσεις . Οργανόγραμμα . Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 Ο κύριος παραγωγικός πόρος της επιχείρησης –δηλαδή το κεφάλαιο κινήσεως – είναι το ανθρώπινο δυναμικό .
 Τα στελέχη σε μία επιχείρηση είναι επένδυση .
 Ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων περιλαμβάνει έξι βασικά στάδια :
1. Εντοπισμός του αντικειμένου της επιχείρησης .Η ανάλυση αυτού μας οδηγεί στα σημεία υπεροχής στα οποία επιμένουμε .
2. Εντοπισμός των στόχων της επιχείρησης .
3. Ανάλυση εκτίμηση του περιβάλλοντος .
4. Ανάλυση εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στην επιχείρηση .
5. Εναλλακτικές λύσεις.
6. Υλοποίηση προγραμμάτων .

 Η οργανωτική δομή μίας επιχείρησης πρέπει :
1. Nα οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας.Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τις ευθύνες του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.
2. Να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προυποθέσεις για απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας και την αποφυγή συγχύσεων και αβεβαιότητας σε σχέση με τον ανατιθέμενο ρόλο.
3. Να προσφέρει ένα δίκτυο διακίνισης και υποστήριξης τωναποφάσεων της διοίκησης που οδηγούν την επιχείρηση στους αντικειμενικούς της στόχους.

Η Οργανωτική Δομή περιγράφει τη θέση του εργαζόμενου και τις σχέσεις εξουσίας , ευθύνης και ιεραρχικής επικοινωνίας . Η δομή περιγράφει και την ποιότητα των σχέσεων αυτών .

 Κάθε επιχείρηση αποτελείτε από ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων τμημάτων , όπου το κάθε ένα αποτελεί σύνολο ομαδοποιημένων θέσεων εργασίας.
 Ο καταμερισμός του έργου αποτυπώνεται σε έναν τύπο διαγράμματος που ονομάζεται Οργανόγραμμα.

 Ο κύριος παραγωγικός πόρος της επιχείρησης –δηλαδή το κεφάλαιο κινήσεως – είναι το ανθρώπινο δυναμικό .
 Τα στελέχη σε μία επιχείρηση είναι επένδυση .
 Ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων περιλαμβάνει έξι βασικά στάδια :
1. Εντοπισμός του αντικειμένου της επιχείρησης .Η ανάλυση αυτού μας οδηγεί στα σημεία υπεροχής στα οποία επιμένουμε .
2. Εντοπισμός των στόχων της επιχείρησης .
3. Ανάλυση εκτίμηση του περιβάλλοντος .
4. Ανάλυση εκτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στην επιχείρηση .
5. Εναλλακτικές λύσεις.
6. Υλοποίηση προγραμμάτων .

 Η οργανωτική δομή μίας επιχείρησης πρέπει :
1. Nα οριοθετεί τις συνθήκες εργασίας.Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τις ευθύνες του τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του.
2. Να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προυποθέσεις για απρόσκοπτη εκτέλεση της εργασίας και την αποφυγή συγχύσεων και αβεβαιότητας σε σχέση με τον ανατιθέμενο ρόλο.
3. Να προσφέρει ένα δίκτυο διακίνισης και υποστήριξης τωναποφάσεων της διοίκησης που οδηγούν την επιχείρηση στους αντικειμενικούς της στόχους.

Η Οργανωτική Δομή περιγράφει τη θέση του εργαζόμενου και τις σχέσεις εξουσίας , ευθύνης και ιεραρχικής επικοινωνίας . Η δομή περιγράφει και την ποιότητα των σχέσεων αυτών .

 Κάθε επιχείρηση αποτελείτε από ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων τμημάτων , όπου το κάθε ένα αποτελεί σύνολο ομαδοποιημένων θέσεων εργασίας.
 Ο καταμερισμός του έργου αποτυπώνεται σε έναν τύπο διαγράμματος που ονομάζεται Οργανόγραμμα.

 Γενικός Διευθυντής είναι το άτομο που διοικεί την επιχείρηση και αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικότητας της .
 Ο Γενικός Διευθυντής διαθέτει κατάρτιση , τεχνογνωσία , επαφές με την αγορά , γνωρίζει πως να χειριστεί τις δυσκολίες και πρέπει να διαθέτει εμπειρίες .
 Εντοπίζει τις ευκαιρίες της αγοράς .
 Εισηγείται τη στρατηγική ανάπτυξης .
 Δίνει λύσεις στα προβλήματα .
 Παίρνει αποφάσεις για πλήθος θεμάτων .
 Υποκινεί και εμψυχώνει τα στελέχη με στόχο την υψηλή παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα τους .
 Αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διάδοσης της εταιρικής κουλτούρας και των αξιών της επιχείρησης .
 Επηρεάζει καθοριστικά το κλίμα εργασίας .
 Σε συνεργασία με τους Managers των τμημάτων αποφασίζει για την παροχή των υπηρεσιών , την ποιότητα αυτών και τη στρατηγική επιτεύξεως τους .
 Είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και την πορεία της στον κλάδο .
 Φέρει την κύρια ευθύνη του οικονομικού προγραματισμού , της εξασάλισης της αναγκαίας ταμειακής ρευστότητας και του οικονομικού ελέγχου .
 Μεριμνά για τη συνεργασία και τον συντονισμό των τμημάτων .
 Εκπροσωπεί την επιχείρηση πρός τους πελάτες – συνεργάτες και πρός τους παράγοντες της επιχείρησης .
 Ο Γενικός Διευθυντής :
1. Bραχυπρόθεσμα , επιλύει καθημερινά προβλήματα , καθοδηγεί τα στελέχη , ελέγχει την αποδοτικότητα .
2. Μεσοπρόθεμα , το έργο του συνδέεται με ενέργειες μεσολάβησης σε θέματα προσωπικού .Επιχειρηματική πολιτική , αναπροσαρμογή πορείας , αποτελεσματικότητα.
3. Μακροπρόθεσμα , επιδιώκει συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας , και συνεργάζεται αι τον σταρτηγικό σχεδιασμό .
 Η ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή , πργματοποιείται :
1. Mε λογιστικά έντυπα.
2. Στατιστικές Αναφορές.
3. Με συναντήσεις ( meeting )με τους managers των τμημάτων .
4. Με επιθεωρήσεις .

 Τα meeting έχουν τους ακόλουθους στόχους :
1. Mεταφορά μηνυμάτων .
2. Εξέταση και λύση προβλημάτων .
3. Διαμόρφωση πολιτικής .
4. Διόρθωση της πορείας των τμημάτων .
5. Συντονισμός τμημάτων .
6. Ανάλυση απόδοσης .
7. Επιβράβευση .
8. Διαμόρφωση στρατηγικής .

Οι Managers .

 Τα Διευθυντικά Στελέχη , ορίζονται από τον βαθμό ειδίκευσης τους .
 Ο Βαθμός ειδίκευσης , προκύπτει από τις σπουδές του στελέχους και τη επαγγελματική του εμπειρία .
 Τα Διευθυντικά Στελέχη πρέπει να διαθέτουν :
1. Οργανωμένη σκέψη .
2. Συνδυαστική σκέψη .
3. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών .
4. Ψυχραιμία .
5. Νηφαλιότητα .
6. Αποφασιστικότητα .
7. Τόλμη .

Public Relations Manager :
 Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται και διαμορφώνει την εικόνα και την φήμη του οργανισμού με όλες τις ομάδες κοινού που αυτός επικοινωνεί και δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με αυτές.
 Αποσπά όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα για την επιχείρηση και ελέγχει το σύνολο της δημοσιότητας.
 Συντάσει και αποστέλλει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες του οργανισμού αλλά και εκπονεί το στρατηγικό επικοινωνιακό πλάνο , μελετώντας και ερευνώντας τις ομάδες κοινού και σχεδιάζει το κατάλληλο κάθε φορά πρόγραμμα επικοινωνίας.
 Επίσης εκπαιδεύει τις ομάδες των στελεχών πρός υλοποίηση των στόχων.Διατηρεί και ενημερώνει το βιβλίο συμβάντων – Fact Book, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία που έχουν σχέση με την άποψη των ομάδων κοινού για τον οργανισμό, στοιχεία έρευνας αγοράς, πορεία του οργανισμού στον χρόνο.
 Πραγματοποιεί τη SWOT ANALYSIS .
 Μελετά τις τάσεις και τις στάσεις των ομάδων κοινού.
 Εισηγείται τον στρατηγικό σχεδιασμό πρός τις ομάδες κοινού.
 Είναι αρμόδιος για την εικόνα και την φήμη της εταιρείας .
 Εαρμόζει όλα τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 Σχεδιάζει σενάρια κρίσεων πρός αποφυγή κρίσεων .
 Οργανώνει τουλάχιστον μία συνέντευξη τύπου ανά έτος .
 Οργανώνει συναντήσεις τύπου .
 Σχεδιάζει στρτατηγικά όλες τις εκδηλώσεις , αφού διαπιστώνει το γιατί πρέπει αυτές να γίνουν.

Εμπορική Διεύθυνση .Marketing Manager .
Marketing Manager:
 Καθήκον του είναι η διείσδυση του οργανιμού στον εμπορικό κόσμο πρός εμπορική εκμετάλλευση και συνεργασία, ενέργειες που αποσκοπούν στην κερδοφορία.
 Διαμορφώνει τη στρατηγική αυτή ώστε ο οργανισμός να έχει πλεονεκτήματα τακτική πιό γνωστή ως Penetration Strategy.
 Διερευνά διαρκώς την αγορά και βελτιώνει τις υπηρεσίες και τις προσφορές προς τις ομάδες .
 Συνεργάζεται με το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για την Corporate Identity, την εταιρική ταυτότητα αλλά μαζί σχεδιάζουν και την εταιρική εκστρατεία – Corporate Campaign.
 Επιμελείται το πρόγραμμα Loyalty Programme που αφορά την αύξηση της αφοσίωσης των πελατών στην επιχείρηση.Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή.

Στο επόμενο άρθρο Στελέχη Υποδοχής …….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s