Δημόσιες Σχέσεις , Ορολογία .

Γλωσσάριο για τις Δημόσιες Σχέσεις ( από το site της ΕΔΕΕ ) .

Από το site της ΕΔΕΕ , ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .Υπερείδου 7 105 58 Αθήνα Τ 210 324 6215 F 210 324 6880 E edee@edee.gr

www.edee.gr

  

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Above the line campaign: Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαμβάνει αποκλειστικά διαφήμιση (τηλεόραση,

ραδιόφωνο, έντυπα μέσα, κινηματογράφος, εξωτερική διαφήμιση (outdoor).

Account / Λογαριασμός: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει έναν πελάτη ή ένα project/εργασία. Στις

εταιρίες δημοσίων σχέσεων, ως «ομάδα εξυπηρέτησης λογαριασμού» αναφέρεται η ομάδα των στελεχών που

συνεργάζονται για την εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου πελάτη.

Below the line campaign: Εκστρατεία επικοινωνίας που περιλαμβάνει αποκλειστικά ενέργειες δημοσίων

σχέσεων, προβολής και προώθησης.

Brief: Οι οδηγίες και γενικότερα οι πληροφορίες που δίνει ο πελάτης στην εταιρία δημοσίων σχέσεων ή τη

διαφημιστική εταιρία, για τη δημιουργία προγράμματος/ ενέργειας επικοινωνίας. Επίσης, οι οδηγίες που δίνονται

εσωτερικά, ανάμεσα στα τμήματα της εταιρίας επικοινωνίας σχετικά με το έργο.

Broadcast: Η επικοινωνία προγραμμάτων ή μηνυμάτων με χρήση μέσων όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το

Internet ή και τα ίδια τα μέσα αυτά (συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος για τα ηλεκτρονικά μέσα: Print Vs

Broadcast media).

Brainstorming: Η δημιουργική διαδικασία κατά την οποία μια ομάδα στελεχών συσκέπτεται και ανταλλάσσει

απόψεις, με στόχο να βοηθήσει τη σύλληψη και έκφραση ιδεών για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα.

B2B / Business to Business: Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς επιχειρήσεις/ φορείς.

B2C / Business to Consumer: Επικοινωνία από επιχειρήσεις/ φορείς προς το καταναλωτικό κοινό.

Client / Πελάτης: Η εταιρία ή ο φορέας που εργοδοτεί μια εταιρία δημοσίων σχέσεων.

Clipping / Cutting: Απόκομμα από μια εφημερίδα ή περιοδικό που αφορά σε έναν λογαριασμό και

περιλαμβάνει μηνύματα, ειδήσεις ή πληροφορίες για τον πελάτη και/ ή τα προϊόντα /υπηρεσίες του.

Community Relations / Επικοινωνία με Τοπικές Κοινωνίες: Επικοινωνία που αφορά στη δημιουργία

σχέσεων μιας επιχείρησης με την τοπική κοινωνία, στη δημιουργία γνώσης και κατανόησης του ρόλου και της

δραστηριότητας της επιχείρησης και στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος γύρω από αυτήν.

Communication / Επικοινωνία: Η μεταφορά ή μετάδοση πληροφοριών, ιδεών ή συμπεριφορών από ένα

πρόσωπο/ φορέα σε ένα άλλο πρόσωπο/ φορέα. Προϋποθέτει έναν πομπό, έναν δέκτη και ένα μήνυμα.

Competition / Ανταγωνισμός: Οι εταιρίες που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο της αγοράς και αναφέρονται στους

ίδιους καταναλωτές.

Contract / Σύμβαση: Συμφωνία μεταξύ της εταιρίας δημοσίων σχέσεων και του πελάτη που αναφέρεται στους

συμφωνηθέντες στόχους, χρονοδιάγραμμα, επίπεδα εξυπηρέτησης, αμοιβές και χρεώσεις.

Copy / Κείμενο: Το κείμενο που συγγράφει μια εταιρία δημοσίων σχέσεων για ένα δελτίο τύπου, ένα άρθρο

κ.λπ.

Copy-Writing / Σύνταξη Κειμένων: Η δημιουργία κειμένων.

Corporate Communications / Εταιρική Επικοινωνία: Η συνολική επικοινωνιακή δραστηριότητα μιας

επιχείρησης που έχει σχεδιαστεί με βάση τους στρατηγικούς στόχους της ώστε να διαμορφώσει την αντίληψη

και εικόνα του κοινού για αυτήν.

Corporate Social Responsibility / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η διαρκής ηθική υποχρέωση των

επιχειρήσεων να συνδυάζουν τη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη με την υπεύθυνη χρήση των

περιβαλλοντικών και των κοινωνικών πόρων (ποιότητα ζωής των εργαζομένων τους, συμμετοχή στην ανάπτυξη

της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται, ευρύτερη κοινωνική προσφορά). Ο ρόλος των δημοσίων

σχέσεων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να χαράξει και να υλοποιήσει τη στρατηγική της

επιχείρησης ως ενεργού και υπεύθυνου «εταιρικού πολίτη» (corporate citizen) που λειτουργεί με διαφάνεια.

Crisis Management / Διαχείριση Κρίσεων: Ο σχεδιασμός, η προετοιμασία και η υποστήριξη για την

αποτελεσματική αντιμετώπιση του επικοινωνιακού μέρους ενδεχόμενης κρίσης ενός πελάτη/ επιχείρησης. Η

διαχείριση κρίσεων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνήσει με όλα τα κοινά

που την ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει την εκπαίδευση ατόμων που θα μιλούν με

τα ΜΜΕ, τον συντονισμό δράσεων για έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση μιας ενιαίας εικόνας για την

εταιρία. Η διαχείριση κρίσεων συνδέεται στενά με τη διαχείριση θεμάτων (issues management).

Cue sheet: Ενημερωτικές σημειώσεις για να βοηθηθεί ένα στέλεχος που θα μιλήσει στα ΜΜΕ και να

προετοιμαστεί για μια συνέντευξη. Οι «υποδείξεις» (cues) θα πρέπει να καλύπτουν τα θέματα που εκτιμάται ότι

θα τεθούν στη συνέντευξη καθώς και τη στάση που πρέπει να τηρηθεί.

E-PR / Online PR: Η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα κοινά μέσω internet και με χρήση νέων τεχνολογιών.

Editorial: Υπογεγραμμένο κείμενο/ άρθρο που δημοσιεύεται στον τύπο και εκφράζει άποψη ή θέση.

Embargo: «Προειδοποίηση/ ενημέρωση» για τα ΜΜΕ ώστε να μην δημοσιοποιήσουν μια είδηση μέχρι την

ημερομηνία/ ώρα που αναγράφεται στο δελτίο τύπου (συνήθως εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης

σελίδας του δελτίου τύπου ή της δήλωσης).

Environmental Communications: Επικοινωνία που αφορά στις θέσεις και ενέργειες μιας επιχείρησης ως προς

το περιβάλλον, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων από μέρους της και την περιβαλλοντική επίδραση της

δραστηριότητάς της.

Evaluation / Αξιολόγηση: Η μέτρηση της επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων που έχουν τεθεί από την

εταιρία δημοσίων σχέσεων και τον πελάτη πριν από την έναρξη ενός προγράμματος/ ενέργειας (όπως π.χ. μια

εκστρατεία media relations). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για τον περαιτέρω σχεδιασμό

και την εξέλιξη ενός προγράμματος δημοσίων σχέσεων καθώς και ως σημείο αναφοράς σε σχέση με το σύνολο

των στόχων που έχουν τεθεί.

Event Management: Ο σχεδιασμός και η διαχείριση μιας εκδήλωσης με αντικείμενο την ανάπτυξη του

ενδιαφέροντος για μια επιχείρηση/ προϊόν.

Exposure: Το μέγεθος της έκθεσης του κοινού στόχος σε ένα άτομο, μήνυμα, δραστηριότητα, θέμα ή φορέα

μέσω των ενεργειών δημοσίων σχέσεων. Το μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της διαδικασίας

αξιολόγησης.

Exclusive / Αποκλειστικό: Είδηση που δίνεται μόνο σε μία συγκεκριμένη εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό

σταθμό ή website.

Feature Article / Άρθρο: Ευρύ ή σε βάθος άρθρο σε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, ένα website, σε μια

ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή, στο οποίο συζητείται και γίνεται ανάλυση ενός θέματος ή τάσης. Συνήθως

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την έρευνα και παραγωγή ενός τέτοιου άρθρου σε αντίθεση με ένα

ειδησεογραφικό ρεπορτάζ.

Fees / Αμοιβές: Χρεώσεις των εταιριών δημοσίων σχέσεων στους πελάτες τους, οι οποίες συνήθως

τιμολογούνται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, σε σταθερές και ισόποσες δόσεις ή σε προκαταβολική

βάση.

Financial PR / Χρηματοοικονομική Επικοινωνία: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων μιας

επιχείρησης με τους μετόχους της και την ευρύτερη οικονομική/ χρηματιστηριακή κοινότητα:

χρηματοοικονομικούς αναλυτές, θεσμικούς επενδυτές, χρηματιστηριακές αρχές κ.λπ.

Full Service: Το ευρύτατο σύνολο υπηρεσιών επικοινωνίας που μια εταιρία δημοσίων σχέσεων προσφέρει.

Fundraising / Sponsorship / Χορηγίες: Η επικοινωνιακή προσπάθεια που καταβάλλει μια επιχείρηση/ φορέας/

άτομο για την παροχή χρηματικής υποστήριξης ή υποστήριξης σε «είδος» για ένα γεγονός ή μια δραστηριότητα.

Healthcare PR: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων μιας επιχείρησης με τις ομάδες κοινού που

σχετίζονται με τον κλάδο της υγείας.

Industry Relations: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και με

κλαδικές ενώσεις.

In House PR: Εσωτερικό τμήμα μιας επιχείρησης/ φορέα, αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις.

Integrated Campaign: Επικοινωνιακή εκστρατεία που χρησιμοποιεί πολλαπλές τεχνικές προβολής και

προώθησης και επιδιώκει την συνεπή επικοινωνία μιας ομάδας μηνυμάτων στις ομάδες κοινού.

Internal Communications / Εσωτερική Επικοινωνία: Η αμφίδρομη διάδοση πληροφορίας και η μεθοδευμένη

επικοινωνία μιας εταιρίας προς τους εργαζόμενους σε αυτήν, με στόχο την ενημέρωση, την ανταπόκριση σε

ζητήματα που τους απασχολούν, τη δημιουργία κινήτρων κ.λπ. Στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται

συγκαταλέγονται τα newsletters και τα εσωτερικά δίκτυα καθώς και οι εκδηλώσεις για το προσωπικό και τις

οικογένειές τους.

Investor Relations / Σχέσεις με Επενδυτές: Το πρόγραμμα επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων των εταιριών

με τους θεσμικούς επενδυτές και τους μετόχους.

Issues Management: Αναγνώριση και παρακολούθηση επίκαιρων και αμφιλεγόμενων θεμάτων που

απασχολούν ευρύτερα την κοινή γνώμη ή τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης ή ειδικές ομάδες κοινού και

επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.

Logo / Λογότυπο: Γράφημα ή σύμβολο που ανήκει σε μια επιχείρηση και συμβολίζει μια εταιρία ή ένα brand.

Media: Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για τη διάδοση πληροφοριών: εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικοί και

τηλεοπτικοί σταθμοί και Internet.

Media Monitoring: Παρακολούθηση της κάλυψης, των αναφορών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την

επιχείρηση, στα ΜΜΕ.

Media Presentation / Training: Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων/ φορέων ώστε να εκπροσωπούν με

αποτελεσματικό τρόπο τις επιχειρήσεις/ φορείς στα ΜΜΕ.

Media Relations: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη σχέσεων μιας επιχείρησης με τα ΜΜΕ με στόχο τη

θετική δημοσιότητα, τη δημιουργία και διατήρηση του ενδιαφέροντος για την επιχείρηση και την αποτελεσματική

διείσδυση των μηνυμάτων στις ομάδες κοινού.

Messages / Μηνύματα: Φράσεις/ Λέξεις-κλειδιά ή βασικά νοήματα που αποτυπώνουν την επικοινωνιακή

στρατηγική και τα οποία μεταδίδονται στις ομάδες κοινού μέσα από κάθε δημόσια έκφραση του πελάτη.

News or Press Release / Δελτίο Τύπου: Γραπτή ή ηλεκτρονική ενημέρωση που περιέχει πληροφορίες, η οποία

αποστέλλεται στα ΜΜΕ για λογαριασμό της επιχείρησης/ φορέα με στόχο τη δημοσιότητα.

Press Conference / Συνέντευξη Τύπου: Αμεση, ζωντανή ενημέρωση δημοσιογράφων μετά από πρόσκληση

μιας επιχείρησης/ φορέα. Η συνήθης πρακτική είναι μια αρχική παρουσίαση του θέματος την οποία ακολουθούν

ερωτήσεις και απαντήσεις.

Pitch / Spec / Διαγωνισμός: Η διαγωνιστική παρουσίαση προτάσεων από συμμετέχουσες εταιρίες σε

δυνητικούς πελάτες με στόχο την επιλογή τους. Στις προτάσεις αυτές η εταιρία περιγράφει πώς αντιμετωπίζει και

προτίθεται να διαχειριστεί το θέμα. Πρέπει να προηγείται brief από την πλευρά του πελάτη.

Press Pack / Kit: Πακέτο πληροφόρησης που δίνεται από την επιχείρηση στα ΜΜΕ. Συνήθως περιλαμβάνει

γενικό ενημερωτικό υλικό, φωτογραφίες, εικόνες και δελτία τύπου.

Press Office / Γραφείο Τύπου: Η υπηρεσία που διαχειρίζεται τη δημοσιότητα και τις σχέσεις με τα μέσα μιας

επιχείρησης/ φορέα.

Proposal / Πρόταση: Έγγραφο που προτείνει και αναπτύσσει μια επικοινωνιακή δραστηριότητα: πρόταση,

πρόγραμμα, εκστρατεία ή ενέργεια σε υπάρχοντες ή πιθανούς πελάτες.

Public Relations / Δημόσιες Σχέσεις: Οι Δημόσιες Σχέσεις ασχολούνται με τη διαμόρφωση της φήμης μιας

επιχείρησης/ φορέα/ προσώπου, δηλαδή της διαχείρισης των αντιλήψεων των άλλων γι’ αυτόν. Η πρακτική των

Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ως η επαγγελματική πρακτική που προστατεύει τη φήμη με στόχο την κατανόηση, τη

στήριξη από τα ενδιαφερόμενα κοινά και την άσκηση επιρροής στη γνώμη και συμπεριφορά τους.

Public Affairs / Lobbying: Επικοινωνία που αφορά στην ανάπτυξη των σχέσεων και της επιρροής μιας

επιχείρησης/ φορέα με κρατικούς, δημόσιους, θεσμικούς και νομοθετικούς φορείς και αντίστοιχες ομάδες κοινού.

Publicity / Δημοσιότητα: Η διάδοση πληροφοριών για τη δράση μιας επιχείρησης μέσα από τα ΜΜΕ χωρίς

άμεση ή έμμεση χρέωση από τα μέσα.

Research / Έρευνα: Προσδιορισμός των θέσεων και της συμπεριφοράς των ομάδων κοινού που ενδιαφέρουν

μια επιχείρηση με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις σε δείγμα κοινού με στόχο τη χάραξη στρατηγικής Δημοσίων

Σχέσεων.

Sector-Trade Press / Κλαδικά ΜΜΕ: ΜΜΕ που καλύπτουν εξειδικευμένες δραστηριότητες και απευθύνονται σε

διάφορες επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες.

Teaser: Επικοινωνιακή (διαφημιστική ή προωθητική) ενέργεια που έχει στόχο να εξάρει την περιέργεια και να

δημιουργήσει ενδιαφέρον για την κύρια επικοινωνία που ακολουθεί.

Transcript: Γραπτό αντίγραφο των όσων ειπώθηκαν σε μια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή για έναν

πελάτη.

Viral Campaign: Εκστρατεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει το Internet να

επιτυγχάνει ταχεία διάδοση μηνυμάτων. Το κοινό ενθαρρύνεται να προωθήσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε

φίλους, συνεργάτες κ.λπ.__

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s