Πως είδα την πολιτική επικοινωνία των κομμάτων στις εκλογές 2012, ως Σύμβουλος και Καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 • Έλλειψη Στρατηγικής Επικοινωνίας . Υπήρχαν συνεχείς ασάφειες . Δεν υπήρξε μία συγκεκριμένη επικοινωνιακή αποστολή . Άπειρα σλόγκαν από κάθε κόμμα χωρίς να μπορεί να ταυτίσει ο πολίτης κάποιο από αυτά με συγκεκριμένο κόμμα ή πολιτικό .Σκεφτείτε απλά , ποιό μήνυμα «σας έμεινε» βαθιά χαραγμένο από κάποιο κόμμα ; Προφανώς κανένα .
 • Η σαφής στρατηγική εκφράζεται με μία και μόνη φράση 8-10 λέξεων .
 • Μέσω της επικοινωνίας των κομμάτων δεν δόθηκε με σαφήνεια με μία στρατηγική φράση ΓΙΑΤΙ ; το κάθε κόμμα να επιλεγεί από τους ψηφοφόρους .
 • Ως Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζω πολύ καλά πως καμμία διαφημιστική καμπάνια δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν έχει προηγηθεί μία ισχυρή στρατηγική δημιουργίας Σχέσεων . Οι πολιτικοί και τα κόμματα δεν είχαν καμμία σαφήνεια στη στρατηγική τους επικοινωνία αλλά επιπλέον δεν «επένδυσαν» στη δημιουργία Σχέσεων με τους πολίτες και την κοινωνία .
 • Τα διαφημιστικά μηνύματα των κομμάτων στο πλαίσιο της έλλειψης στρατηγικής επικοινωνίας ήταν επίσης ασαφή και εξαιρετικά φλύαρα . Είναι φυσικό επόμενο όταν απουσιάζει η σαφής στρατηγική , να είναι ασαφείς όλες οι δραστηριότητες . Σκεφτείτε : Τι ακριβώς μας είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί  και τα κόμματα μέσα απο τις διαφημιστικές τους καμπάνιες ; Πάρα Πολλά και φλύαρα αλλά στην ουσία ΤΙΠΟΤΑ . Κάντε το εξής πείραμα .Πάρτε τα λόγια των διαφημιστικών μηνυμάτων όλων των κομμάτων , αφαιρέστε  τις αναφορές στα κόμματα και στα πρόσωπα , γράψτε τα και μοιράστε τα σε όσους ανθρώπους επιθυμείτε . Ζητήστε τους να αποδώσουν τα λόγια σε πρόσωπα και κόμματα . Θα προκύψει μία τέλεια Βαβέλ . Απόλυτα λογικό .
 • Κανένα κόμμα δεν συνδέθηκε με  κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα , απόρροια της ασάφειας στις ανύπαρκτες στρατηγικές επικοινωνίας .
 • Τα σλόγκαν , είναι οι φράσεις οι οποίες επικοινωνούν τη στρατηγική . Απουσία στρατηγικής τα σλόγκαν κάθε κόμματος ήταν δεκάδες !!!!!
 • Η έννοια της κοινοτομίας απουσίαζε πλήρως . Κοινότυπες καμπάνιες παραδοσιακού χαρακτήρα .
 • Σαν Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζω καλά πως κάθε πολιτική καμπάνια αποτελείτε απο εκδηλώσεις . Πόσες εκδηλώσεις εκτός απο τις ομιλίες αντιληφθήκατε ;
 • Η επικοινωνία των κομμάτων ήταν προσωποκεντρική και όχι Ανθρωποκεντρική .
 • Στις συνεντεύξεις τύπου – εκδηλώσεις «εργαλεία» των Δημοσίων Σχέσεων , οι πολιτικοί αρχηγοί έκαναν επίδειξη Ασάφειας και Γενικολογίας επιδεικνύοντας σαφώς εκτός από απουσία επικοινωνιακής στρατηγικής και την απουσία της πολιτικής τους στρατηγικής .
 • Στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζουμε πως η εικόνα κάθε ανθρώπου «λέει» την ιστορία του .Οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί έκαναν εμφανίσεις , άτονοι – άρυθμοι με μέτρια ενδυματολογική εμφάνιση . Δεν είχαν «αέρα» αλλά αντίθετα μία φοβικότητα .Η σωματική τους επικοινωνία μη προσεγμένη , έστειλε μηνύματα άγχους και ασάφειας .
 • Στις Δημόσιες Σχέσεις , θεωρούμε πως η έρευνα είναι η βάση κάθε σχεδιασμού . Δεν υπάρχει στρατηγική χωρίς έρευνα όπως δεν υπάρχει από τον γιατρό θεραπεία χωρίς εξέταση . Τα κόμματα μέσα από την επικοινωνία τους έδειξαν πως δεν «άκουσαν» τους πολίτες αλλά και δεν ερεύνησαν τις παγκόσμιες κοινωνικές τάσεις και το παγκόσμιο Know How .
 • Ο λόγος των πολιτικών αρχηγών ήταν ασαφής και φλύαρος . Χρησιμοποίησαν μεγάλες φράσεις χωρίς νόημα , στόχο ,όραμα .Από τις ομιλίες και τις εμφανίσεις τους απουσίασαν το πάθος και τα σαφή μηνύματα .
 • Ο ρυθμός του λόγου τους , μονότονος στις περισσότερες περιπτώσεις ενώ σε όσες εμφανίσεις υπήρχαν εκπρόσωποι κομμάτων , οι φωνές και η ύψωση της τονικότητας και της φωνητικής έντασης επηρρέασαν αρνητικά τον ψυχισμό των πολιτών , αφήνοντας άσχημες εντυπώσεις .
 • Στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών υπήρχαν συνεχείς επαναλήψεις φράσεων , ρυθμός έντονος αλλά όχι σύγχρονα συναισθηματικός και συνεχείς ύψωση έντασης επίσης με αρνητική επίδραση στον ψυχισμό των πολιτών .
 • Οι ομιλίες ήταν παραδείγματα γενικολογίας .
 • Παρατήρησα καμπάνιες υποψηφίων εντελώς αποκομένες από των κομμάτων τους με δικά τους σλόγκαν , φράσεις ιδιόρυθμες και αρκετά ακόμα στοιχεία διάσπασης της εικόνας .

Συνοπτικά δεν υπήρξε απολύτως καμία σαφής στρατηγική ( ρωτήστε όποιον πολιτικό θέλετε ή στέλεχος όποιου κόμματος ποιά είναι η στρατηγική τους ; δεν θα σας απαντήσει κανένας με ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ) .

Δεν εξήγησε κανένας πολιτικός Πως θα πετύχει αυτά τα οποία ανέφερε .

Τέλος τα κόμματα και σε αυτές τις εκλογές ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ τον διαφορετικό κόσμο . Ήταν βγαλμένα από το παρελθόν . Τα μεγάλα και συνεχώς μεταδιδόμενα διαφημιστικά τους μηνύματα προσπάθησαν να πούν αυτά τα οποία δεν μπορούσαν οι ίδιοι οι πολιτικοί να πούν διατης ανάπτυξης σχέσεων με τους ανθρώπους . Δυστυχώς όμως η συναισθηματική κατάκτηση , δεν αγοράζεται .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι μία ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

—————————————————————————————————————————————–

Lack of communication strategies. There was constant ambiguity. There was a particular communication task. Unlimited slogan from each party can not equate the citizen with any of these particular party or politician. Just think, what message «your left» deeply etched by a party? Obviously none.
• A clear strategy is expressed in a single sentence of 8-10 words.

 • Through communication between parties was not given a clear strategy with a phrase WHY? Each party to be chosen by the voters.
  • As Director of Public Relations know very well that no ad campaign can be effective if there has been a powerful strategy for building relationships. Politicians and parties had no clear strategy in communication but also not «invested» in building relationships with citizens and society.
  • The advertising parties in the lack of communication strategy was also vague and extremely chatty. It is natural for the absence of a clear strategy to be vague all activities. Think: What we were told the political leaders and parties through their advertising campaigns; Too Many and chatty, but basically nothing. Do this experiment. Take the words of advertising of all parties, remove the references to the parties and persons, write them and distribute them to as many people as you wish. Ask them to give words to people and parties. This would result in a perfect Babel. Perfectly reasonable.
  • No party was associated with a specific message, the result of ambiguity in the non-existent communication strategies.
  • The slogans are phrases that communicate strategy. Lack of strategy each party slogans were dozens!!
  • The term of innovative completely absent. Trite campaigns traditional character.
  • As a public relations consultant I know well that every political campaign consists of events. How many events besides the speeches you notice?
  • The communication between the parties was not person-centered and humanistic.
  • At press conferences – events «tools» of Public Relations, the political leaders did show ambiguity and generalizations clearly showing an absence of outside communication strategy and the absence of their political strategy.
  • The science of public relations know that the image of every person «tells» the story. Most political leaders have made appearances, lifeless – with moderate arythmoi costume look. They were not «air» but rather a fovikotita. Physical contact the non-attentive, sent messages of anxiety and uncertainty.
  • On Public Relations, we believe that research is the basis of every design. There is no strategic research as there is no treatment from the doctor without examination. The parties through their communication showed that he «heard» citizens, but not explored global trends in society and the world’s Know How.
  • The reason why the political leaders were vague and wordy. They used big words without meaning, purpose, vision. From speeches and appearances missed the passion and clear messages.
 • The rhythm of their speech, monotone in most cases and in many instances there were representatives of political parties, the voices and the rise of tonality and vocal intensity negatively affect the psyche of the citizens, leaving a bad impression.
 • In the speeches of political leaders there were constant repetitions of phrases, rhythm strong but not modern and continuous rise of emotional intensity also shows a negative effect on the psyche of the citizens.
 

• The speeches were examples of generalities.
• observing campaigns of candidates completely cut off from their parties with their own slogans, phrases peculiar and several other elements of the image degradation.

In summary there was absolutely no clear strategy (ask anyone who want a political party or whoever strain what is their strategy? Will not answer no with a phrase).
There is no politician explained How to achieve what was said.

Finally, the parties in these elections did not see the world differently. He was plucked from the past. The large and constantly broadcast marketing messages trying to tell them Taskmanager could not themselves tell the politicians to maintain relations with people. Unfortunately the emotional win, not bought.

The science of Public Relations is an exact science.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s