Δημόσιες Σχέσεις και Γραπτός Λόγος . Δελτίο Τύπου – Backgrounders – Ανακοίνωση Τύπου – Αρθρογραφία – Παράπλευρη Δημοσιότητα – Ετήσιες Εκθέσεις – Ομιλίες – Newsletter .

Διαβάστε αυτό το χρήσιμο και πρακτικό άρθρο το οποίο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου – Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

 

Από το βιβλίο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου – Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .

Οι Πληροφορίες

Υπάρχουν δύο είδη πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από τα αρμόδια τμήματα επικοινωνίας:

1.  Οι μη ελεγχόμενες οι οποίες όταν φεύγουν από τον επαγγελματία είναι πλέον στον έλεγχο των ΜΜΕ.

2.  Ελεγχόμενες πληροφορίες. Τα διαφημιστικά μηνύματα, οι in-house πληροφορίες και τα πληρωμένα μηνύματα.

Τα «εργαλεία» των Δημοσίων Σχέσεων και ο γραπτός λόγος

Τα εργαλεία των Δημοσίων Σχέσεων τα οποία χρησιμοποιούν το γραπτό λόγο είναι:

Δελτία Τύπου – News Releases: Τα δελτία αυτά που διοχετεύουν είδηση.

Συμπληρωματικά Δελτία / Backgrounders: Βασικές πληροφορίες που δίνουν στοιχεία για ένα γεγονός το οποίο είναι στην επικαιρότητα και αφορά τον οργανισμό μας. Τα δελτία αυτά συντάσσονται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων και απευθύνονται στους δημοσιογράφους, τους διευθυντές, τα στελέχη και τον Spokesperson.

Ανακοίνωση Τύπου / Public Service Announcements: Ανακοινώσεις ειδικού σχεδιασμού που είναι πληρωμένες, συνήθως σε περιπτώσεις κρίσης.

Αρθρογραφία / Articles: Μορφή κειμένου που μοιάζει με δημοσιογραφικό κείμενο και έχει ως σκοπό να αναφέρει μια ιστορία και την ευνοϊκή διάθεση της κοινής γνώμης για το θέμα που περιγράφει.

Παράπλευρη δημοσιότητα / Collateral Publications: Κείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μπροσούρες, flyers, ενέργειες direct marketing, συμπληρωματικές πληροφορίες σε συσκευασίες προϊόντων.

Ετήσιες Εκθέσεις / Annual Reports: Συνήθως είναι κείμενα τα οποία συγγράφονται για τις οικονομικές ετήσιες παρουσιάσεις εταιρειών. Σε πολλές περιπτώσεις είναι και τα κείμενα του εταιρικού προφίλ και της εταιρικής κουλτούρας.

Ομιλίες και Παρουσιάσεις / Speeches and Presentations: Οι ομιλίες των διευθυντικών στελεχών αλλά και των πολιτικών προσώπων.Μία καλά γραμμένη ομιλία μπορεί να επηρεάσει και να πείσει. Μία καλά γραμμένη παρουσίαση μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργία της εικόνας του οργανισμού.

Η συγγραφή των κειμένων των Δημοσίων Σχέσεων

Σε κάθε κείμενο Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.  Για ποιο λόγο γράφεται το κείμενο;

2.  Ποιους πρέπει να επηρεάσει;

3.  Με ποια επιχειρήματα θα επηρεαστούν οι αποδέκτες των μηνυμάτων;

4.  Δημιουργεί απειλές για μελλοντική κρίση;

5.  Ποια είναι η στρατηγική του μηνύματος;

6.  Ποιες είναι οι απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνεται;

Newsletter

H μορφή επικοινωνίας με newsletter έχει ως σκοπό κυρίως την επικοινωνία μηνυμάτων του οργανισμού. Είναι ένα τακτικής έκδοσης κείμενο που παρουσιάζει ειδήσεις και γεγονότα, εξελίξεις και τάσεις σε μεγάλες ομάδες κοινού.

Τα Newsletter επικοινωνούν μηνύματα σε ένα ευρύτερο κοινό που αφορά τον οργανισμό μας.

Είδη Newsletter:

1.  Newsletter Συνεργατών: Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των συνεργατών του οργανισμού. Σε μεγάλους οργανισμούς είναι καθημερινό και απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό.

2.  Newsletter Κοινότητας: Επικοινωνεί με τα μέλη της κοινότητας που απευθύνεται ο οργανισμός και αναφέρει τα σχέδια του μέλλοντος, απόψεις και εξελίξεις.

3.  Ενημερωτικό Newsletter: Δημιουργείται για να ενημερώσει τα μέλη των fan club και τις ομάδες κοινού που ενδιαφέρονται για την παραγωγή του οργανισμού.

4.  Εσωτερικό Newsletter: Απευθύνεται αμιγώς στο εσωτερικό του οργανισμού και ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα αφορά αυτόν.

Θεματολογία των Newsletter

Η ποσόστωση των κειμένων στα Newsletter είναι:

50% πληροφορίες για τον οργανισμό

20% πληροφορίες για τους εργαζομένους (προνόμια, ποιότητα εργασίας κ.λπ.)

20% πληροφορίες σχετικά με την κοινότητα, τους καταναλωτές

10% μικρά και πιο προσωπικά σχόλια.

Χαρακτηριστικά των Newsletter

Τα Newsletter είναι κείμενα που μοιάζουν με δημοσιογραφικά.

Ο μέσος όρος των σελίδων είναι 2-4.

Το σύνολο των λέξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2000 λέξεις.

Κάθε άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100 λέξεις. Στα πολύ μεγάλα Newsletter κάποια άρθρα φτάνουν τις 600 λέξεις.

Ανάλογα με το είδος είναι καλό να χρησιμοποιηθούν γραφικά και φωτογραφίες.

Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα σε γλώσσα ευχάριστη, διασκεδαστική.

Print Advertising

Print Advertising είναι η γραφή από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων των κειμένων που πλαισιώνουν ένα διαφημιστικό μήνυμα.

Στην Αμερική δίνονται πολλά εκατομμύρια δολλάρια ετησίως σε επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων για την προσθήκη αυτών των κειμένων στα διαφημιστικά μηνύματα.

Ο σκοπός του Advertising Print δεν είναι να συμπληρώσει ένα διαφημιστικό μήνυμα αλλά να πείσει και να παρακινήσει την κοινή γνώμη.

Τα κείμενα στο Print Advertising αφορούν θέματα περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων εμπλέκονται λόγω της αίσθησης των τάσεων και των στάσεων της κοινής γνώμης, αίσθηση που προέρχεται από την κοινωνική έρευνα.

Τα κείμενα στα διαφημιστικά μηνύματα:

1.  Πρέπει να δίνουν ένα νέο στοιχείο.

2.  Να απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, χωρίς να αποκλείουν όποιους θα τα παρακολουθήσουν.

3.  Να εξάπτουν την περιέργεια για διείσδυση στην υπηρεσία.

4.         Να παρακινούν σε δράση.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

From the book by George Papatriantafyllou – Public Relations Programs.

Public Relations and Writing. Press Release – Backgrounders – Press release – Authors – Side Publicity – Annual Reports – Speeches – Newsletter.
The Information
There are two types of information that come from the relevant parts of communication:
1. The uncontrolled that when they leave the practitioner is no longer in control of the media.
2. Controlled information. The advertising messages, in-house information and paid messages.
The «tools» of Public Relations and the written word
The tools of public relations that use the written word is:
Press Releases – News Releases: These cards that news channel.
Additional Sheets / Backgrounders: Basic information giving information about an event that is in the news and on our bodies. These cards are drafted by professionals and public relations aimed at journalists, directors, officers and Spokesperson.
Press Release / Public Service Announcements: Announcements of special design which is paid, usually in times of crisis.
Articles / Articles: Text format resembling journalistic text and aims to report a story and a favorable public opinion on the subject it describes.
Side publicity / Collateral Publications: Texts used in brochures, flyers, steps direct marketing, additional information on product packaging.
Annual Reports / Annual Reports: Usually texts financial writer for the annual company presentations. In many cases the texts of corporate image and corporate culture.
Speeches and Presentations / Speeches and Presentations: The speeches of executives and political prosopon.Mia well written speech can influence and persuade. A well-written presentation can affect the creation of the image of the organization.
The author of the Public Relations
In each version of Public Relations must answer the following questions:
1. Why is the text written?
2. What should influence?
3. What arguments will be affected by recipients of messages?
4. Creates threats to future crisis?
5. What is the strategy of the message?
6. What are the requirements of the target audiences?
Newsletter
H form of communication newsletter is designed primarily to communicate the message body. It’s a regular text version presents news and events, developments and trends in large groups together.
The Newsletter communicate messages to a wider audience for our organization.
Items Newsletter:
1. Partner Newsletter: excitement to associates of the organization. In large organizations it is daily and mainly indoors.
2. Community Newsletter: Communicate with community members addressed the body and indicate future plans, views and developments.
3. Informative Newsletter: An update to the fan club members and audiences interested in the production of the body.
4. Internal Newsletter: Aimed purely inside the organization and inform on any matter concerning him.
Topics of Newsletter
The quota for the texts to be Newsletter:
50% information about the organization
20% information for employees (benefits, quality of work etc.)
20% about the community, consumers
10% smaller and more personal comments.

Characteristics of the Newsletter
The Newsletter is text that resembles journalism.
The average is 2-4 pages.
The set of words should not exceed 2000 words.
Each article should not exceed 100 words. In some very large articles Newsletter reaches 600 words.
Depending on the species is good to use graphics and photos.
Texts must be written in a language fun, fun.
Print Advertising
Print Advertising is writing from the Public Relations Professionals of the texts that surround an advertisement.
In America many millions of dollars given annually to public relations professionals to add these texts to the advertising.
The purpose of the Advertising Print is a complete advertisement but to persuade and motivate the public.
Only in Print Advertising on environmental, health and safety.
The Public Relations professionals involved because of the sense of trends and attitudes of the public, feeling that comes from social research.

The texts in advertising:
1. We give a new element.
2. To target a particular audience, without alienating anyone who would attend.
3. To excite the curiosity to penetrate the service.
4. Be prompt in action.

George Papatriantafyllou.
Contact him by phone at gpappr@gmail.com  at 6974313052.
Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s