Βιογραφικό για το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων .

Δώστε στην επιχείρηση που απευθύνεστε την εικόνα – να σκεφτούν , να φανταστούν – τι θα πετύχετε εάν σας προσλάβουν , δηλαδή ποιά θα είναι τα οφέλη τους από την επιλογή τους στο πρόσωπο σας .

Συντάξτε και παραδώστε το βιογραφικό σας όχι όπως παραδοσιακά μέχρι τώρα γίνεται αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο αυτόν που είναι απαραίτητος για να είναι το βιογραφικό σας αποτελεσματικό .

 • Μην είναι κοινότυπο και συνηθισμένο .
 • Η σημαντικότερη συμβουλή μου είναι : « Δώστε στην επιχείρηση που απευθύνεστε την εικόνα – να σκεφτούν , να φανταστούν – τι θα πετύχετε εάν σας προσλάβουν , δηλαδή ποιά θα είναι τα οφέλη τους από την επιλογή τους στο πρόσωπο σας ». Π.χ «……Αγαπητές κες – αγαπητοί κοι . Εάν καταλάβω τη θέση , λόγω των γνώσεων μου …ή λόγω της εμπειρίας μου ….ή λόγω της έρευνας μου , στον τομέα αυτόν θα μπορέσω μέσα σε ένα εύλογο πλήν όμως σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχω …..την αλλαγή της εικόνας της επιχείρησης σας , η οποία αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό για την ευημερία της . Για να το πετύχω αυτό ………» .
 • Μην περιμένετε μία επιχείρηση να τοποθετήσει ή να δημοσιεύσει αγγελία για τη θέση των Δημοσίων Σχέσεων . Θα περιμένετε πολύ : Α/ Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , Β/ Δεν κατανοούν τα οφέλη , τα αποτελέσματα και τα κέρδη με Ηθικό τρόπο απο την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων, Γ/ Συγχέουν τη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων με τη δράση του Marketing , Δ/ Δεν γνωρίζουν πως απο την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων προήλθαν όλες οι εφαρμογές του Management ( Marketing – Προώθηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Πωλήσεις …..) .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την πρόσληψη ειδικού επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων στην επιχείρηση .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την εφαρμογή των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε επιχείρηση .

Για τα δυο προαναφερθέντα κομμάτια σχετικά με τα οφέλη θα βρείτε εξαιρετικά πολύ υλικό στο site αυτό www.papatriantafillou.com

Γενικές Οδηγίες για το Βιογραφικό :

 •  Στείλτε το βιογραφικό σας στον κατάλληλο άνθρωπο .
 • Μαζί με το βιογραφικό στέλνετε πάντα και μία διαβιβαστική επιστολή .
 • Κρατήστε αρχείο από όλες τις αποστολές των βιογραφικών σας .
 • Το βιογραφικό μας περιγράφει όχι μόνο τον επαγγελματικό μας εαυτό αλλά και την προσωπικότητα μας .
 • Το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη επαφή με την εταιρεία και δημιουργεί την πρώτη εντύπωση .
 • Βιογραφικό κακογραμμένο , κόβεται στην πρώτη διαλογή .
 • Το καλογραμμένο βιογραφικό εστιάζει σε αυτά που ιδιαίτερα η εταιρεία ζητά .
 • Άρα πρέπει να διαμορφώνεται το βιογραφικό ανάλογα με την εταιρεία .
 • Σκεφτείτε πως με το βιογραφικό σας πρέπει να τραβήξετε την προσοχή αυτού που το μελετά .
 • Επίσης πως πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται μαζί σας .
 • Πρέπει μέσα στις δύο σελίδες να τον κάνετε να σας γνωρίσει .
 • Σκεφτείτε πόσα ακόμα βιογραφικά έχουν κατατεθεί για την ίδια θέση .
 • Το βιογραφικό πρέπει να χωρά σε μία σελίδα Α4 το πολύ σε δύο .
 • Ποτέ κάτω από μισή σελίδα .
 • Δώστε τις πληροφορίες θεματικά π.χ εργασιακή εμπειρία / σπουδές ….
 • Ξεκινήστε από το παρόν πρός το παρελθόν .
 • Αφήνετε κενά και περιθώρια. Ξεκουράζεται το μάτι στηνν ανάγνωση  . Η σελίδα να μην είναι πυκνογραμμένη .
 • Μην χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη ορολογία .
 • Διαφοροποιήστε το βιογραφικό ανάλογα με την θέση που διεκδικήτε κάθε φορά .Από εταιρεία σε εταιρεία υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες .
 • Μην αναφέρετε ποτέ ψευδή στοιχεία .
 • Γράψτε μόνοι σας το βιογραφικό σας .
 • Ζητήστε τη γνώμη κάποιου φίλου ή ειδικού .

Η δομή του βιογραφικού .

 • Προσωπικά στοιχεία .
 • Εργασιακή εμπειρία .
 • Σπουδές .
 • Πρόσθετη εκπαίδευση ( σεμινάρια / μετεκπαιδεύσεις ).
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Ξένες γλώσσες .
 • Επαγγελματικά ή επιστημονικά σωματεία .
 • Γενικά ενδιαφέροντα και εξω – επαγγελματικές δαρστηριότητες .
 • Λοιπά προσόντα .
 • Συστατικές επιστολές .

Η εργασιακή εμπειρία .

 • Πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο συγκριτικά με τα άλλα θέματα .
 • Σκεφτείτε και γράψτε σαν στέλεχος .
 • Όχι εκτενείς αναφορές .
 • Εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες .
 • Είναι σημαντικό θέμα γιατί προσδίδει πλούσια στοιχεία για την προσωπικότητα του υποψηφίου .

Συστατικές επιστολές .

 • Στην Ελλάδα οι περισσότερες εταιρείες αξιολογούν θετικά τις συστατικές επιστολές .

Διαβιβαστική επιστολή .

 • Απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού .
 • Είναι μία συμπληρωματική επιστολή .
 • Περιλαμβάνει :
 • Σύντομη εξήγηση του γιατί διεκδικείτε τη θέση .
 • Πως μάθατε για τη θέση .
 • Αναφορά στο ότι σας ενδιαφέρει η θέση και γιατί .
 • Προτερήματα σας σχετικά με τη θέση .

Η διαβιβαστική επιστολή .

 • Πάνω αριστερά …το  ΠΡΩΣ …….
 • Πάνω δεξιά τα στοιχεία σας .
 • Λίγο πιό κάτω δεξιά , ημερομηνία .
 • Το κείμενο σας καθαρογραμμένο .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

 

Curriculum for the Public Relations Department.

Write and deliver your resume not like so far is traditional but with a different way that is necessary to be effective your resume.

• Do not be banal and ordinary.
• The most important is my advice: «Give the company obtained the picture – to think, to imagine – what you get if you hire, that is what would be the benefits from their choice in your face.» Eg «…… Dear women – dear Com. If you understand the position because of my knowledge … or because of my experience …. or because of my research in this field will be able within a reasonable FACT short time to accomplish the change ….. the image of your business, which is a structural feature for its welfare. To accomplish this ……… «.
• Do not expect a company to place or publish advertisement for the position of Public Relations. We expect much: D / Businesses in Greece do not know what the Public Relations, B / not understand the benefits, results and profits in an ethical manner by the application of Public Relations, C / confuse the direction of the Public Relations action of Marketing, D / Do not know how the science of public relations came all the applications of Management (Marketing – Promotion – Human Resources – Sales …..).
• Explain briefly the benefits of hiring public relations practitioners in the business.
• Explain briefly the benefits of implementing the Public Relations Programs in any business.

For the two pieces on the benefits you will find very much material on this site http://www.papatriantafillou.com

Guidelines for the Curriculum:

• Send your resume to the appropriate person.
• Along with your resume always send a covering letter.
• Keep records of all shipments of your resume.
• The curriculum we describe not only our business but ourselves and our personality.
• The curriculum is the first contact with the company and creates the first impression.
• CV badly written, cut the first screening.
• The well-written biography focuses particularly on what the company wants.
• So we need to shape the curriculum according to the company.
• Think of your resume should attract attention to what the study.
• Also we have to continue dealing with you.
• We in the two pages to make him meet you.
• Think how many more biographies have been filed for the same position.
• The CV should fit on an A4 page at most two.
• Not less than half a page.
• Provide information ie thematic work experience / education ….
• Start from the present into the past.
• Leave gaps and margins. The eye rests stinn reading. This page is not pyknogrammeni.
• Do not use jargon.
• Diversify the curriculum depending on the position of each contender again. From company to company there are different needs and priorities.
• Do not ever give false information.
• Write yourself your resume.
• Ask your friend or someone special.

The structure of the curriculum.

• Personal.
• Work experience.
• Studies.
• Additional training (seminars / training).
• Military Service.
• Foreign languages.
• Professional and scientific associations.
• General and outside interests – professional darstiriotites.
• Other qualifications.
• Letters.

The work experience.

• You must occupy the largest area compared to other issues.
• Think and write like a stub.
• No extensive references.
• Exoepangelmatikes activities.
• It is an important issue because it gives rich information about the personality of the candidate.

Letters.

• In Greece, most companies evaluate positively the letters.

Transmittal letter.

• Necessary accompanying CV.
• It is a further letter.
• Includes:
• Brief explanation of why you claim the position.
• How did you hear about the position.
• Report that you are interested in the position and why.
• Benefits on your location.

The transmittal letter.

• Over the top in the left side .
• Top right your information.
• Further down right date.
• Your text clearly written.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:
He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s