Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 2 .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , διαχειρίζεται την εικόνα του οργανισμού ή της επιχείρησης .
 • Συντάσει την Εταιρική Κουλτούρα η οποία πρέπει να είναι  βασισμένη στις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Διαφάνειας .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την b2b ( Business to Business ) επικοινωνία δηλαδή την Ανάπτυξη Σχέσεων με τις αγορές , απ’ευθείας με επιχειρήσεις – οργανισμούς – διεθνείς οργανισμούς – κρατικές υπηρεσίες – κυβερνητικούς παράγοντες .
 • Υπό την ευθύνη του είναι ο σχεδιασμός του προγράμματος Lobbying πρός επιρροή στους νομοθέτες , εθνικούς και ομοσπονδιακούς .
 • Ελέγχει τη δημοσιότητα ποσοτικά και ποιοτικά .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει το πρόγραμμα Image Making σε κάθε εργαζόμενο προσωπικά και ομαδικά συμβάλοντας στην αποτύπωση της Οπτικής Παραστατικής Εικόνας .
 • Είναι ο μοναδικός αρμόδιος για το σχεδιασμό και Διαχείριση του Branding και Rebranding . Δημιουργεί έναν οργανισμό αγαπητό – ελκυστικό .
 • Η συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες , τους συνεργάτες και τους μετόχους συμβάλει τα μέγιστα στο σύνολο της εικόνας του οργανισμού .

 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , είναι σε μία συνεχή και γόνιμη αναζήτηση δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση ή διάθεση πόρων πρός πραγματοποίηση . Η Χορηγία είναι μια βασική δραστηριότητα ενός σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε επιχείρηση .
 • Σχεδιάζει αποτελεσματικά την εσωτερική επικοινωνία , δηλαδή την συνεχή – ειλικρινή και πρός όλους του εργαζόμενους διάχυση πληροφοριών σχετικά με εταιρικά ζητήματα , δραστηριότητες , επενδυτικά πλάνα , μελλοντικές συνεργασίες …..Τα στελέχη επιθυμούν να ενημερώνονται από την ίδια την επιχείρηση πρώτα και όχι από τα Media .
 • O Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης με όλες τις ομάδες των κοινών
 • Διευθύνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών η οποία ανήκει απ’ευθείας στη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων . Τα στελέχη σε αυτή την υπηρεσία εκπαιδεύονται στο να «υπηρετούν» κάθε συνεργάτη της επιχείρησης .

 • Σχεδιάζει στρατηγικά και διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου και κάθε εκδήλωση με αποτελεσματικότητα . Αυτό σημαίνει πως κάθε εκδήλωση απαντά στο « ΓΙΑΤΙ;» αυτή διοργανώνεται .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις εργάζεται ώστε να δημιουργήσει σχέσεις ειλικρίνειας με τους δημοσιογράφους . Τους συναντά συχνά , λέει πάντα και μόνο την αλήθεια , έχει ήθος απέναντι τους και συνέπεια .Δίνει συνεντεύξεις και αρθρογραφεί όποτε του ζητηθεί . Όταν στέλνει Δελτίο Τύπου αυτό περιέχει είδηση και μόνο , είναι σαφές και δεν δημιουργεί ερωτηματικά .
 • Πείθει τη διοίκηση να ακολουθεί πολιτική ανθρωποκεντρική . Αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις . Συμβουλεύει τη διοίκηση να μην ακολουθεί ακραίες συμπεριφορές .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις είναι σε μία διαρκή ερευνητική διαδικασία μελέτης των κοινών της επιχείρησης . Συζητά μαζί τους , πραγματοποιεί επιχειρησιακή έρευνα , ποιοτική έρευνα και ποσοτική . Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει τις συμπεριφορές των ομάδων κοινού .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις έχει συμβουλευτικό ρόλο και στη διαφημιστική επικοινωνία αφού έχει μελετήσει τις τάσεις και τις στάσεις της κοινωνίας .

 • Εκπαιδεύει όλα τα τμήματα του οργανισμού στην επικοινωνία τους .
 • Δημιουργεί τα κανάλια επικοινωνίας ,με τους εργαζόμενους και με τα εξωτερικά κοινά ( House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …) .
 • Φροντίζει ώστε όλα τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων συντάσει το κείμενο της εταιρικής συμπεριφοράς , το Business Plan , την ετήσια έκθεση πρός τους μετόχους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The Manager of Public Relations, managing the image of your organization or business.
Shall draw up a corporate culture which must be based on the values ​​of ethics, Consistency, reliability, honesty, transparency.
The Director of Public Relations plans to b2b (Business to Business) communication that is developing relationships with markets, directly to enterprises – organizations – international organizations – government agencies – governmental factors.
Under the responsibility of the planning program Lobbying To influence legislators, state and federal.
Checks publicity quantitatively and qualitatively.
The Director of Public Relations program plans Image Making every employee personally and collectively symvalontas the imprint of Optics Descriptive Video.
It is the sole responsible for the design and management of Branding and Rebranding. Creates an organization dear – attractive.
The behavior of employees towards customers, employees and shareholders contributed the most to the overall image of the organization.
The Manager of Public Relations, is a continuous and fruitful search activities requiring funding or resources to be made available. Sponsorship is a core activity of a PR plan in any business.
Designing effective internal communication, ie continuous – honest and to all employees of disseminating information on corporate issues, activities, investment plans, future collaborations ….. The people want to be informed by the company itself and not the first of the Media.
O Director of Public Relations «builds» trust relationships with all groups of common
 Directs customer service which belongs directly to the Directorate of Public Relations. The officers in this department are trained to «serve» each partner company.
  Strategic plans and organizes press conferences and any event effectively. This means that each event occurs in the ‘what’ is being organized.
The Director of Public Relations manages communication crises.
 The Manager of Public Relations works to create relationships with honesty journalists. They meet often, and always tells the truth only, has the opposite ethos and consistency. Gives interviews and writes whenever requested. When sending press release contains news alone, it is clear and does not cause questions.
 Convince the administration to a policy centered. Treat all people without discrimination. Advises management not follow extreme behaviors.
The Manager of Public Relations is an ongoing research study process of the joint venture. Discuss with them, making operational research, qualitative and quantitative research. In this way, understand the behaviors of groups together.
The Manager of Public Relations has an advisory role in marketing communications since has studied the trends and attitudes of society.
Educate all segments of the organization in communication.
Creates communication channels with employees and with external audiences (House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …).
Ensures that all financial figures and data are available and accessible.
The Director of Public Relations shall draw up the text of corporate behavior, the Business Plan, the Annual Report to shareholders.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition 2011 Stamoulis, Director of Public Relations in Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George is a member of Papatriantafyllou d / c the AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s