Το Μέσο είναι το Μήνυμα .THINK Reliability .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ένα συγκλονιστικό πείραμα για τα Μέσα Ενημέρωσης .

Το Μέσο είναι το μήνυμα σημαίνει πως οι Άνθρωποι των επιχειρήσεων είναι το μέσο το οποίο μεταφέρει τα μηνύματα αυτής .

 • Οι Σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης είναι η μεταφορά των μηνυμάτων αυτής .
 • Εάν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι , αυτό αποτυπώνεται στις σχέσεις που αναπτύσουν και στη συμπεριφορά τους εντός και εκτός επιχείρησης .
 • Το τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οργανισμό είναι φανερό στις συμπεριφορές των ανθρώπων του .
 • Επιμένουμε στην ψυχολογία των ανθρώπων σε κάθε επιχείρηση καθώς η συμπεριφορά τους και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος αντανακλά τις αξίες της ίδιας της επιχείρησης .

Τα Μέσα Ενημέρωσης .

Σε πειράματα που έχω πραγματοποιήσει με τους φοιτητές μου σχετικά με την εικόνα και την αποτελεσματικότητα των μέσων ενημέρωσης , τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά :

 • Το κοινό επηρρεάζεται συνολικά από τα Μέσα Ενημέρωσης τα οποία θεωρεί Αξιόπιστα – Ειλικρινά – Ηθικά .
 • Το σύνολο της εικόνας που οι άνθρωποι έχουν για τα Μέσα Ενημέρωσης διαμορφώνεται από τους ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης , την ποιότητα των Προγραμμάτων και τα Συναισθήματα που τα Μέσα προκαλούν .
 • Τα διαφημιστικά μηνύματα και οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία επηρρεάζει το κοινό ανάλογα με το Μέσο που προβάλει αυτά .
 • Στην έρευνα εκθέσαμε το ίδιο δείγμα στα ίδια ακριβώς διαφημιστκά μηνύματα σε δύο διαφορετικά τηλεοπτικά Μέσα .
 • Το ένα Μέσο είχε μία εξαιρετικά καλή εικόνα και χαρακτηριζόταν ως Αξιόπιστο ( ζεστό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) .
 • Το άλλο Μέσο χαρακτηριζόταν ως Αναξιόπιστο ( ψυχρό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) λόγω της υπερβολής των παρουσιαστών του και ευρύτερα της κακής ποιότητας του προγράμματος του .
 • Στα 22 διαφημιστικά ακριβώς τα ίδια που προβλήθηκαν και στα δύο Μέσα , στο ερώτημα : «Θα επηρεαζόσασταν σε μελλοντικές αγορές από τα διαφημιστικά μηνύματα που παρακολουθήσατε ;» .
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως : «Ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας …» σε ποσοστό 73% .
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν θετικά : « …ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας ….» μόλις το 12% .
 • Στο ερώτημα γιατί δεν πιστεύετε πως θα επηρεαζόσασταν απο τα διαφημιστικά μηνύματα σε μελλοντικές αγορές σας απάντησαν :
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως: « …..δεν επηρεαζόμαστε απο τις διαφημίσεις ….. ή δεν ήταν ενδιαφέροντα ….» κ.τ.λ.π
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν πάνω απο το 80 % πως : « ….δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το Κανάλι …ή δεν έχουμε καλή άποψη για όσα αυτό το μέσο προτείνει ……» κ.τ.λ.π
 • Το κλίμα και η εικόνα που δημιουργούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι καθοριστικά για την πορεία , την ευημερία και την πρόοδο τους .
 • Οι Άνθρωποι εμπιστεύονται τα Μέσα που διαθέτουν ανθρώπους με αξίες .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The Medium is the Message.

The medium is the message means that the business people is the medium that carries messages.

• The relationship that develops people of any business is the transportation of this message.
• If people are happy, this is reflected in the relationships that develop and behavior inside and outside the company.
• What exactly happens in any organization is evident in the attitudes of people.
• We insist on the psychology of people in each company as their behavior outside the work environment reflects the values ​​of the business itself.

Media.

In experiments I have made with my students on the image and effectiveness of the media, the results are impressive:

• The public affected overall by the Media Trust believes that – frankly – Ethical.
• The whole image that people have about the media shapes people from the media, the quality of Programmes and feelings that cause the media.
• Advertising and any commercial communication affects the public depending on the instrument that displays them.
• The research report on the same sample diafimistka same messages on two different TV Media.
• One facility had a very good image and marked as trusted.
• The other facility was characterized as unreliable because of the exaggeration of presenters and generally poor quality of the program.
• At 22 advertising exactly the same that were in both media, the question: «will affect future acquisitions in the advertisements watched? ‘.
• Viewers of the first – how reliable means replied: «Yes, you will take them into account our …» 73%.
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered positively: «… yes you are reminded to us ….» only 12%.
• When asked why they would not affected by the advertisements in future purchases replied:
• Viewers of the first – Reliable Instrument replied that: «….. not influenced by ads ….. or was not interesting …. «k.t.l.p
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered over 80% said: «…. we have no confidence in this channel … or do not have good feelings about what this means suggests …. .. »k.t.l.p
• Climate and the image created by the media is crucial for the progress, prosperity and progress.
• People trust the media with people with values.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at
gpappr@gmail.comand by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s