Δημόσιες Σχέσεις και Εικόνα – Image Making .

iamagemaking12

Η εικόνα των Ανθρώπων και των επιχειρήσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για την πρόοδο και την ευημερία τους .

 • Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .
 • Στα 4 πρώτα λεπτά κάθε επαγγελματικής συνάντησης ( για επενδυτικούς λόγους , ομιλίες – παρουσιάσεις , συνεντεύξεις βιογραφικού ) σχηματίζουμε το 90% της άποψης μας για τους ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε , άποψη η οποία διαρκεί για όλο το υπόλοιπο της σχέσης .
 • Η σωματική επικοινωνία , ο τρόπος ομιλίας , το στύλ , το status , η εμφάνιση , το ντύσιμο είναι τα στοιχεία της εικόνας τα οποία επηρρεάζουν κάθε διείσδυση μυνήματος κατά 84% .
 • Οι τρόποι , η συμπαθητικότητα , η ελκυστικότητα καθορίζουν τον βαθμό επαγγελματικής επιτυχίας  κάθε ανθρώπου .
 • Οι άνθρωποι μας ταυτίζουν για πάντα με το συναίσθημα το οποίο τους προκαλέσαμε στην πρώτη συνάντηση – εντύπωση .

Στις επιχειρήσεις :

 • Η Οπτική Παραστατική Εικόνα είναι η εικόνα την οποία κρατά ( φωτογραφίζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος ) και αφορά τα υλικά δεδομένα μίας επιχείρησης , τα οποία εν συνεχεία δημιουργούν μία αντίληψη για την επιχείρηση η οποία καθορίζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο αντιμετώπισης της επιχείρησης από τον άνθρωπο που διατηρεί αυτή την αντίληψη .
 • Εταιρική Εικόνα είναι η άποψη και η γνώμη που έχει η κοινή γνώμη για μία επιχείρηση .
 • Εταιρική Φήμη είναι οι αξίες που αποδίδει η κοινή γνώμη στους ανθρώπους των επιχειρήσεων .
 • Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Φήμη συνθέτουν ( προστιθέμενες ) την επιχείρηση Super Brand .

Η επιτυχία  κρίνεται από τη δημιουργία συναισθημάτων .

 

 • Σύμφωνα με τη θεωρία του Emotionomics τα συναισθήματα είναι αυτά που καθορίζουν κάθε επιτυχία μας και κάθε επιλογή μας .
 • Σύμφωνα με τις πιό πρόσφατες επιστημονικές μελέτες τα συναισθήματα προηγούνται των σκέψεων .
 • Οι άνθρωποι Αισθάνονται πρίν σκεφτούν .
 • Τα συναισθήματα οδηγούν τους λόγους των επιλογών μας και όχι οι λόγοι τα συναισθήματα .
 • Τα συναισθήματα τρέχουν με ιλλιγιώδεις ταχύτητες .

 

 

 

Η χαρτογράφηση του εγκεφάλου .

 

 

 • Τα τρία βασικά μέρη του εγκεφάλου ώς πρός τη δημιουργία των σκέψεων είναι :
  1. Το συναισθηματικό .
  2. Το λογικό – ορθολογικό .
  3. Του οραματισμού .

Γενικά :

 • Οι άνθρωποι στις  επιχειρήσεις πιστεύουν πως η επιτυχία τους κρίνεται στην τεχνολογική υποδομή τους , ενώ στην πραγματικότητα η επιτυχία τους κρίνεται από τη δημιουργία συναισθημάτων .
 • Τα συναισθήματα και κατά συνέπεια η επιρροή δημιουργούνται από φαινομενικά άσχετα γεγονότα όπως επί παραδείγματι οι τρόποι ή η εμφάνιση ή η εικόνα των ανθρώπων της επιχείρησης .
 • Οι άνθρωποι δεν είναι λογικοί στις αποφάσεις τους . Όσο και άν φαίνεται πως αποφασίζουμε ορθολογικά , αυτό δεν είναι αλήθεια . Αποφασίζουμε συναισθηματικά .

Facial Coding :

 • Το ανθρώπινο πρόσωπο έχεις τους περισσότερους μύες στο πρόσωπο από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στον πλανήτη .
 • Το πρόσωπο είναι το μόνο σημείο στο ανθρώπινο σώμα όπου οι μύες ακουμπούν απευθείας το πρόσωπο .
 • Το πρόσωπο είναι ένα παράθυρο των συναισθημάτων των ανθρώπων και μάλιστα αβίαστα και αυθόρμητα .
 • Η κύρια έκραση των συναισθημάτων γίνεται στο πρόσωπο και όχι στο σώμα .
 • Ότι συναίσθημα παράγεται στον εγκέφαλο αποτυπώνεται στο πρόσωπο .
 • Στο πρόσωπο μπορούν άμεσα να εκφραστούν : Θυμός – έκπληξη – φόβος – λύπη – αηδία – ευτυχία – διάφοροι τύποι χαμόγελου .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

The images of people and businesses is key to progress and prosperity.

 We haveñ never second chance for first impression.
ñ In 4 minutes of each business meeting (for investment purposes, speeches – presentations, interviews CV) form 90% of our opinions about people whom we know, aspect which lasts for the rest of the relationship.
ñ The physical communication, the way of speaking, style, status, appearance, dressing are picture elements which affect every message penetration by 84%.
ñ The manners sympathitikotita, attractiveness determine the degree of professional success of every man.
ñ Our people forever associate with the feeling that their cause in the first meeting – impression.
In business:
ñ The Descriptive Visual Image is the image that keeps (photographing the human brain) and relates to the physical aspects of a company, which then creates a perception of the company, which determines the behavior and how to deal with the business of the man who maintain this perception.
ñ Corporate Image is the opinion and the opinion is public opinion about a company.
ñ Reputation are the values ​​that the public attaches to business people.
ñ Corporate Image and Corporate Reputation parts (added) now Super Brand.

Success is judged by creating emotions.
 
• According to the theory of Emotionomics feelings that determine our success each and every choice.
• According to the latest scientific studies emotions precede thought.
• People feel before thinking.
• Emotions are leading reasons for our choices and not the reasons feelings.
• Emotions run with illigiodeis speeds.
 
 
 
The mapping of the brain.
 
 
• The three main parts of the brain to create thoughts are:
 
1. Emotional.
2. The logic – rational.
3. Of vision.
 
 
General:
 
• People in businesses believe that their success is the technological infrastructure, when in fact their success is the creation of emotions.
• Emotions and consequently the influence caused by seemingly unrelated events like for example how or appearance or the image of business people.
• People are not rational in their decisions. While it may seem that deciding rationally, this is not true. Decide emotionally.
 
 
Facial Coding:
 
 
• The human person has more muscles in the face than any other creature on the planet.
• The face is the only place in the body where the muscles directly touching the face.
• The face is a window of human emotions and even effortlessly and spontaneously.
• The main ekrasi feelings to the person, not the body.
• That feeling produced in the brain is reflected in the face.
• The person can directly express: Anger – surprise – fear – sadness – disgust – happiness – various types of smile.

George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. Http://goo.gl/b4SIA  our Seminars

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s