Πότε επιλέγω μία πρόταση χορηγίας , ως Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων .

200159025-001

Καθημερινά στο γραφείο μου καταφθάνουν κατά μέσο όρο 3-4 προτάσεις χορηγίας  δηλαδή περίπου 15-20 κάθε εβδομάδα .

Ο κύριος τρόπος που μου αποστέλονται είναι με mail απ’ευθείας ή με πρώτη προσέγγιση τηλεφωνικά  ( την τηλεφωνική διαδικασία την  θεωρώ ως εισαγωγική καθώς ζητώ πάντα απο τον εκπρόσωπο του οργανισμού να προβεί σε μία γραπτή πρόταση ) .

Δεν σας κρύβω πως θεωρώ σε γενικές γραμμές αρκετά πρόχειρες και κακογραμμένες τις περισσότερες προτάσεις , για να σας δώσω μία αίσθηση θεωρώ κακές 6 στις 10 προτάσεις δηλαδή το 60% περίπου των προτάσεων .

Τα βασικά χαρακτηριστικά που με οδηγούν να τις θεωρώ κακές είναι γιατί :

 • Είναι φλύαρες .
 • Δεν έχουν σαφή στόχο , δηλαδή δεν είναι ακριβές το αίτημα τους .
 • Δεν μου εξηγούν ούτε καν επαρκώς γιατί έχουν επιλέξει τη δική μας επιχείρηση .
 • Δεν μου παρουσιάζουν τα οφέλη της επιχείρηση μας απο την προτεινόμενη συνεργασία .
 • Το είδος της εκδήλωσης που μου προτείνεται έχει πολλά κενά .
 • Δεν τηρούνται βασικοί κανόνες επιστολογραφίας , δίνοντας μου την εντύπωση πως ο συντάκτης είναι χαμηλής αισθητικής ή χαμηλού επαγγελματικού επιπέδου .
 • Δεν είναι προσδιορισμένα τα αντισταθμίσματα .
 • Υπάρχουν αρκετά ορθογραφικά λάθη .
 • Η αίσθηση την οποία αποκομίζω είναι πως πρόκειται απλά για μία μαζική επιστολή η οποία εξαπολύεται πρός κάθε ανάλογου με τη δική μας επιχείρηση αντικειμένου , δηλαδή έχει γίνει ένα απλό έως και απλοικό copy/paste ( μία απλή αντιγραφή ) .

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων με πολυετή εμπειρία στη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων ,έχω αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να ξεχωρίζω αμέσως την πρόταση που έχει Αξία και να προχωρώ άμεσα σε διερεύνηση της συνεργασίας μου με τον αιτούντα .

Στις προτάσεις τις οποίες επιλέγω , αναγνωρίζω τα ακόλουθα θετικά στοιχεία :

 • Είναι εμφανές πως η επιχείρηση μας έχει επιλεγεί βάσει στρατηγικής και με συγκεκριμένα κριτήρια . Συνήθως υπάρχει η φράση : « Επιλέξαμε την επιχείρηση σας , γιατί …….» . Το στοιχείο αυτό μου υποδεικνύει σοβαρούς και καταρτισμένους επαγγελματίες .
 • Κατανοώ αμέσως και εύκολα το ποιά είναι η εκδήλωση στην οποία καλούμαι να επιλέξω για συνεργασία .
 • Είναι απολύτως ξεκάθαρο τι ζητά ο αιτών απο την επιχείρηση μας . Αναγνωρίζω τη φράση : « Απο εσάς ζητάμε : 1/ ……2/…….3/ …..»
 • Είναι αριθμημένα με στρατηγική παράθεση τα οφέλη απο αυτή τη συνεργασία .
 • Τηρούνται όλοι οι κανόνες της επιστολογραφίας , είναι «καθαρά» γραμμένη , με ωραία αισθητική .
 • Δεν είναι κουραστική πρόταση αλλά τόσο καλά δουλεμένη που να προκαλεί ενδιαφέρον σε εμένα .Αυτό το καταλαβαίνω απο το γεγονός πως επιθυμώ να συνεχίσω να διαβάζω και να την αναλύω .
 • Είναι ξεκάθαρο ποιές είναι οι παροχές του αιτούντος πρός την επιχείρηση μας τα λεγόμενα αντισταθμίσματα .
 • Η επιλογή γραφής , γραμματοσειράς , αριθμού γραμμάτων είναι φιλικά πρός εμένα και όχι να μου δίνουν την αίσθηση μίας ακόμα βαρετής πρότασης .
 • Τέλος στις προτάσεις τις οποίες υλοποιώ και επιλέγω έχει προηγηθεί μία ευγενική , διακριτική , σύντομη μα επεξηγηματική τηλεφωνική  προσέγγιση απο τον αιτούντα .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fmκαθώς επίσης παρουσιάζει και καθημερινά εκπομπή στον Kiss Fm 13:00 – 16:00 .

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

When choosing a sponsorship proposal , as Director of Public Relations.

Every day in my office arriving on average 03.04 sponsorship proposals , ie about 15-20 each week .

The main way that sent me is with direct mail or telephone first approach ( the process when I consider as introductory as I always ask the representative of the agency to make a written proposal ) .

I freely admit that I generally quite rough and sloppy most of the proposals , to give you a sense I feel bad 6 out of 10 recommendations ie 60 % of the proposals.

The key features that lead me to think it is bad because:

• It is wordy .

• You have a clear goal, that is not accurate their claim .

• I do not even adequately explain why they have chosen our own business .

• I do not have the benefits of our business from the proposed cooperation .

• The type of event that I proposed has many gaps .

• not kept basic rules correspondent , giving me the impression that the author is low aesthetic or low professional level .

• It is defined offs .

• There are several spelling mistakes .

• The feeling that I earn is that it’s just one massive letter which is unleashed in every comparable with our business object , that has become a simple and simple to copy / paste ( a single copy) .

As a public relations consultant with many years of experience as Director of Public Relations , I have acquired the knowledge and skills to discern immediately the proposal has value and proceed directly to the investigation of my collaboration with the applicant .

The proposals which I choose , I recognize the following positive aspects :

• It is evident that our company is selected based strategy with specific criteria . Usually there is the phrase: «We chose the company because you ……. «. This item ypodeknyei my serious and qualified professionals .

• understand immediately and easily what is stated where asked to choose to cooperate.

• It is absolutely clear what is requested by the business. I recognize the phrase : » From you ask : 1/ 2 …… / ……. 3 / ….. »

• It is numbered with quote strategy benefits from this cooperation.

• Respected all the rules of correspondence , are «net» written with great aesthetics .

• Not long sentence but worked so well that is interesting to me . Understand this from the fact that I want to continue to read and analyze it .

• It is unclear what the benefits of the applicant to the business of our so-called offsets .

• The option writing , font , number font is friendly to me and not give me the sense of another boring proposal.

• Finally the proposals to implement and choose one prior courteous, discreet , brief but explanatory telephone approach by the applicant.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou .

George Papatriantafyllou is the author of books , Public Relations Programs Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF ( Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece ) and a certified trainer from EKEPIS , supervision Ministry of Education, Culture and Sport . He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou ,

teaches Public Relations and Business Administration , the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career . George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 . Seminars Our http://goo.gl/b4SIA

He is the Director of Public Relations and Communications Consultant at Kiss SA which owns the radio station Kiss Fmkathos also presents daily show on Kiss Fm 13:00 – 16:00.

Performs Lectures and Speeches on each type and size of organizations , Chambers of Commerce and Business , in every city in Greece and Cyprus .

Contact him at : gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s