Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων στις Κυβερνήσεις και στο Κράτος .

papatriantafillou πολιτική επικοινωνία

 

Οι κυβερνήσεις έχουν ανάγκη από προγράμματα
Δημοσίων Σχέσεων

Οι κυβερνήσεις έχουν απόλυτη ανάγκη από την ανάπτυξη προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Πρέπει να ενημερώνουν την κοινή γνώμη και να διοχετεύουν πληροφορίες προς αυτή σχετικά με το κυβερνητικό έργο.

Τα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων παράλληλα εισπράττουν πληροφορίες από την κοινή γνώμη, ώστε να ενημερώνουν τους πολιτικούς για το ποια είναι η πορεία του έργου τους, πόσο θετικά ή αρνητικά το αξιολογούν οι πολίτες αλλά και τι πρέπει να κάνουν ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Οι κυβερνήσεις χρειάζονται ειδικά μέσα για τη διάχυση της πληροφορίας. Οι Δημόσιες Σχέσεις και τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν, διοχετεύουν εύκολα και σε υψηλότατο συναισθηματικό επίπεδο τις πληροφορίες προς την κοινή γνώμη, η οποία πρέπει να είναι διαρκώς και για τα πάντα ενημερωμένη.

Η σωστή, αξιοπρεπής και πλήρης ενημέρωση των πολιτών είναι ιερό καθήκον των κυβερνητικών μηχανισμών, με πρωταγωνιστή τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και μέσα διάδοσης τα κανάλια επικοινωνίας. (Ειδική παρουσίαση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όλων των τεχνικών που πρέπει να χρησιμοποιεί αυτός αλλά και όλο το πλαίσιο στο οποίο αυτός δρα, ακολουθούν στο κεφάλαιο της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των Κρίσεων).


Ο Ρόλος των Επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων στις Κυβερνήσεις

Οι επαγγελματίες στα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων των κυβερνήσεων στη διεθνή ορολογία αναφέρονται ως Public Information Officers. Η Κυβερνητική μηχανή της πληροφόρησης έχει ως σκοπό την προαγωγή της πολιτικής της κυβέρνησης. Οι επιτυχημένες και σταθερές κυβερνήσεις έχουν την ανάγκη της αποδοχής της κοινής γνώμης, ώστε να συνεχίζουν και να προωθούν το έργο τους σε συνεργασία και διάλογο με τους πολίτες. Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στην κυβέρνηση διερευνούν την κοινή γνώμη και προσαρμόζουν το κυβερνητικό έργο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων σαφώς και επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Οι Public Information Officers ερευνούν εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία των κυβερνήσεων. Αυτό σημαίνει πως διερευνούν και μελετούν την κοινή γνώμη αλλά στρέφουν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ώστε να έχουν μια σαφή εικόνα για το βαθμό επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών. Εκπονούν προγράμματα για να πετύχουν την επικοινωνία μεταξύ κυβερνήσεων και κοινής γνώμης. Σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να συνεργαστούν η κοινωνία και η κυβερνητική ομάδα, δηλαδή οικοδομούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ κυβέρνησης και κοινής γνώμης.

προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων στις κυβερνήσεις αλλά και στους κυβερνητικούς μηχανισμούς είναι απολύτως απαραίτητα, καθώς μέσω αυτών των προγραμμάτων θα παρουσιαστούν τα επιτεύγματα, οι προσπάθειες, η πολιτική και όλο το έργο της κυβέρνησης, η εικόνα της, καθώς και η εικόνα όλων των στελεχών της.

Βασική προϋπόθεση των οργανωμένων κυβερνητικών μηχανισμών είναι η σωστή πληροφόρηση γύρω από όλες τις ενέργειες, τις σκέψεις, τα εσωτερικά προβλήματα και την εσωτερική κατάσταση, και βέβαια την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε περιπτώσεις κρίσεων.

Οι πληροφορίες από τους κυβερνητικούς κόλπους πρέπει να είναι συνεχείς και να βασίζονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο και μελετημένο μοντέλο διάχυσης πληροφοριών. Αυτή η ανάγκη της κοινής γνώμης για πληροφόρηση και ενημέρωση έχει σαν βάση της την επιθυμία για έλεγχο και διείσδυση στο κυβερνητικό έργο, αφού η υλοποίηση αυτού δόθηκε μέσω της εκλογικής διαδικασίας στη συγκεκριμένη κυβέρνηση.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον και για ιδιαίτερη προσοχή και μελέτη κομμάτι είναι αυτό της συνεργασίας με τα ΜΜΕ, αφού τα Μέσα έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να υπερασπίσουν το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση. Το χαρακτηριστικό αυτό τυγχάνει υψηλότατης ανάλυσης, καθώς επιβάλλεται ο πλήρης εναρμονισμός του επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων στον άξονα αυτόν.

Το πολύπλευρο πεδίο δράσης των επαγγελματιών των Δημοσίων Σχέσεων στους κυβερνητικούς μηχανισμούς επιβάλλει τόσο την πληροφόρηση της κοινής γνώμης, όσο και την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή την ενημέρωση της κυβέρνησης για την εικόνα που έχει αυτή στην κοινή γνώμη και το βαθμό διείσδυσης των μηνυμάτων της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη.

επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στις κυβερνήσεις αποσκοπούν στην κατανόηση των μηνυμάτων της κυβέρνησης από την κοινή γνώμη, αλλά και να εντοπίσουν τις προσδοκίες της κοινής γνώμης, και προσπαθούν με την άσκηση της πειθούς να πείσουν την κυβέρνηση να ανταποκριθεί.

Ουσιαστικά οι Δημόσιες Σχέσεις της κυβέρνησης πραγματοποιούν το διάλογο μεταξύ των πολιτών και αυτής.

Οι Δημόσιες Σχέσεις στις κυβερνήσεις αφουγκράζονται και αναλύουν τις τάσεις και τις στάσεις της κοινής γνώμης και σχεδιάζουν την κατάλληλη στρατηγική, ώστε η κυβέρνηση να ακούσει και να επιτελέσει τις επιθυμίες του εκλογικού σώματος.

Μια κυβέρνηση χρησιμοποιεί προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων για να:

διαμορφώσει την εικόνα της,

πείσει για το έργο της,

διατηρεί την ομοιογένειά της,

παρουσιάζει πάντα το ευαίσθητο και κοινωνικό της πρόσωπο,

ελαχιστοποιεί τις ζημίες από τους λανθασμένους χειρισμούς,

διατηρεί πάντα με ρεαλισμό το όραμά της,

ενημερώνει επί παντός θέματος την κοινή γνώμη,

εκπαιδεύει τα στελέχη της,

κρατά τις ισορροπίες στους κυβερνητικούς κόλπους,

υπάρχει ενημέρωση και εσωτερική ηρεμία,

ετοιμάζει το έδαφος για τις νέες νομικές διατάξεις,

έχει πάντα ενήμερους τους πολίτες για όλα τα δημόσια αγαθά και για όλες τις υπηρεσίες, αλλά και να τους βοηθά να τις χρησιμοποιούν,

μελετά, να ενημερώνει και να προβλέπει πιθανές αντιδράσεις σε κυβερνητικούς χειρισμούς.

Η Αναγκαιότητα των Προγραμμάτων Δημοσίων
Σχέσεων στα Κυβερνητικά Σχήματα

Στα κυβερνητικά σχήματα και τους πολιτικούς μηχανισμούς είναι κατάλληλα μόνο τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, γιατί:

α) εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των προσώπων,

β) φέρνουν σε επαφή κατευθείαν το κοινό με τους κυβερνώντες,

γ) πείθουν γιατί δεν έχουν διαφημιστική υπόσταση, άρα δεν υποβάλλουν την κοινή γνώμη στην υπόθεση πως «διαφήμιση είναι, όλα ωραία τα παρουσιάζει»,

δ) ενισχύουν την πρόληψη,

ε) δημιουργούν κατάλληλη εικόνα και φήμη,

στ) φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή και επικοινωνία,

ζ) δημιουργούν ζεστές, ανθρώπινες σχέσεις με συμφέρον αμοιβαίο,

η) βοηθούν τον πολίτη να καταλάβει τον πολιτικό και τον πολιτικό να καταλάβει τον πολίτη.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Governments need programs
public Relations
Governments are in dire need of development programs Public Relations. We need to inform the public and conveying this information to the governing project.
The Public Relations Department while receiving information from the public to inform politicians about what the course of their work, whether positively or negatively evaluate people and what to do to increase their effectiveness.
Governments need special media for disseminating information. The Public Relations and communication channels available to them, they readily and at the highest emotional level information to the public, which should be continuously and update everything.
Proper, decent and full information of citizens is a sacred duty of government mechanisms, starring Government Representative and dissemination through communication channels. (Special presentation by the Government Spokesman, all techniques must be used and all that but the context in which he acts, following the capital of Communicative Management of Crisis).

The Role of Public Relations Professionals of the governments
Professionals in the Public Relations Department of Government at international terminology referred to as Public Information Officers. The machinery of government information is intended to promote the government’s policy. Successful and stable governments have accepted the need for the public to continue and promote their work in cooperation and dialogue with citizens. Practitioners of Public Relations in Government investigate public opinion and government work adapt to the needs and requirements. Practitioners of Public Relations and clearly influencing public opinion.
The Public Information Officers investigating internal and external elements of the Government. That means exploring and studying public opinion but turn their research interest and within the government, to have a clear picture of the degree of communication and cooperation between the two parties. Establish programs to achieve communication between governments and public opinion. The purpose of these actions is to join the society and the government team, ie build relationships of mutual interest between the government and public opinion.
The Public Relations programs to governments and government mechanisms are absolutely necessary, and through these programs will present the achievements, efforts, politics and all the work of the government, the image, and the image of all executives.
Prerequisite organized government mechanisms are well informed about all actions, thoughts, internal problems and the internal situation, and of course, timely and accurate information in crisis situations.
Information from within the government should be continuous and based on a very well organized and thought out information diffusion model. This need for public information and is updated as the basis of the desire for control and penetration in government work, since achieving this was through the electoral process in this government.
The most interesting and attention and this study is part of the cooperation with the media, since the media are primarily designed to defend citizens’ right to information. This feature receives the highest resolution, as it full harmonization of professional public relations in this axis.
The multifaceted field of public relations professionals in governmental mechanisms requires both public information, and the reverse process, ie informing the government’s image is that the public and the penetration rate of posts of government in common opinion.
The Public Relations professionals to governments to help understand the messages of the government by public opinion, but also to identify the expectations of the public, and try the exercise of persuasion to convince the government to respond.
Essentially the PR government make the dialogue between citizens and this.
The Public Relations governments listen and analyze the trends and attitudes of the public and plan the appropriate strategy to help the Government to listen and carry out the wishes of the electorate.
A Government uses Public Relations programs to:
shape its image
convince her work,
maintains homogeneity,
always presents sensitive and social person,
minimize losses from blunders,
always maintain a realistic vision of,
shall in all matters of public opinion
training officers,
keeps the balance within the government,
There is information and inner peace,
preparing the ground for the new legal provisions,
has always informed the public on all public goods and services for all, but also helps them to use,
study, inform and provide possible responses to government manipulation.

The Necessity of Public Programs
Relations in Government Schemes
Figures on government and political mechanisms are appropriate PR programs because:
a) ensure the integrity of persons,
b) bring together the public directly with their rulers,
c) convincing because they have advertising personality, so do not submit the case to the public that «advertising is good all the presents»
d) enhance prevention,
e) create an appropriate image and reputation,
f) brings people into contact and communication,
g) create warm, human relationships with mutual interests,
h) assist the public to understand the political and policy to understand the citizen.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011, Public Relations Manager at Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George Papatriantafyllou is a member of the d / p of EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s