Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .

csr 150

 

Μελέτη – έρευνα , Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

 

 • «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης, να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα».
 • « Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία γενικότερα, να βελτιώσουν την πoιότητα ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο όρισε  την ΕΚΕ, ως εξής:

«ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

 

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γιαυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. oΗ ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη, με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.

 

 • Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γιαυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις.
 • Αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη, με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.
 • Δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Δεν υπολογίζεται ως κόστος, και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
 • Είναι εθελοντική, αλλιώς δεν είναι κοινωνική.
 • Όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον βαθμό της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων , παράλληλα αυξάνεται και η δυσπιστία τους ως πρός το κοινωνικό έργο που παρέχουν .

Ερευνητικοί Δείκτες .

 • Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των καταναλωτών που τιμωρούν τις επιχειρήσεις για τις κακές πρακτικές τους .
 • Το 70,7% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανατποκ΄ρινονται στις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κοινωνία .
 • Το 86,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο.
 • Το 76% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια και την τιμιότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των εταιρειών ( αύξηση 35,9% από το csr του 2005 ) .
 • Στην έρευνα καταγράφεται μικρή εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της ΕΚΕ.
 • 1 στους 10 πολίτες δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της ΕΚΕ.
 • 3 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
 • 1 στους τρείς πολίτες θεωρεί ότι το έργο των εταιρειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ ταυτόσημο με τις έννοιες της φοροαπαλλαγής και του προσωπικού συμφέροντος , και τη  διαφήμιση της εταιρείας .
 • 6 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι η αγοραστική τους συμπεριφορά θα επηρρεαζόταν αρκετά ή πολύ εάν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών .

Χρήσιμοι Ορισμοί

AccountAbility 1000(AA1000): Αποτελεί μια συστηματική, περιεκτική και αξιόπιστη προσέγγιση στη βελτίωση της κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας και της συνολικής αποτελεσματικότητας. Το πλαίσιο ΑΑ1000 αναπτύχθηκε από την εδρεύουσα στο Ην. Βασίλειο AccountAbility για την αντιμετώπιση της ανάγκης των οργανισμών να συμπεριλάβουν στις καθημερινές τους δράσεις διαδικασίες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους προς τους stakeholders τους. Δίνει στους χρήστες κατευθύνσεις εγκατάστασης διαδικασιών που δημιουργούν τους απαραίτητους δείκτες, στόχους και συστήματα απολογισμού της δέσμευσης του οργανισμού προς τους stakeholders, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίδρασή τους στις αποφάσεις, τις δράσεις και τη συνολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Benchmarking: Σύγκριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαχειριστικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού απολογισμού μιας επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή λεπτομερών συγκρίσεων μεταξύ τμημάτων μιας επιχείρησης ή μεταξύ επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου τομέα. Καθιστά επίσης εφικτές συγκρίσεις για παγκόσμιες τάσεις μεταξύ οργανισμών ή τομέων με μεγάλη διαφοροποίηση.

Corporate Social Responsibility: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τους stakeholders τους.

Ethical trade: Εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες στις συμβατικές αλυσίδες παραγωγής συμμορφώνονται με βασικά ελάχιστα πρότυπα και στοχεύει στην εξάλειψη των πλέον εκμεταλλευτικών μορφών εργασίας όπως η παιδική και η καταναγκαστική εργασία και τα «κάτεργα».

Social Accountability 8000 (SA8000): Το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης είναι μια πρωτοβουλία της Social Accountability International (SAI), ενός φορέα που δημιουργήθηκε από το Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) στις ΗΠΑ. Στόχος του SA8000 είναι η διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ηθική προέλευση. Το SA8000 είναι ένα οικειοθελές πρότυπο και μπορεί να εφαρμοστεί σε οιουδήποτε μεγέθους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Το πρότυπο μπορεί να αντικαταστήσει ή να επαυξήσει ειδικούς κώδικες κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων ή βιομηχανικών τομέων. Το SA8000 θέτει βασικά πρότυπα για παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, υγιεινή και ασφάλεια, ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, διακρίσεις, πρακτικές πειθαρχίας, ώρες εργασίας, αποζημιώσεις.

Socially Responsible Investing (SRI): Η ενσωμάτωση προσωπικών αξιών και κοινωνικών προβληματισμών στις επενδυτικές αποφάσεις καλείται Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (KYE). Η ΚΥΕ εξετάζει τόσο τις χρηματοοικονομικές ανάγκες του επενδυτή όσο και την επίδραση της επένδυσης στην κοινωνία. Με την ΚΥΕ «οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να έχουν ανταγωνιστικές αποδόσεις σήμερα». Με τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές στρατηγικές ΚΥΕ: έλεγχος, προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, επενδύσεις για κοινωνικούς σκοπούς και κεφάλαια για κοινωνική καινοτομία.

Triple Bottom Line (ΤBL): Η ιδέα ότι η συνολική επίδοση μιας επιχείρησης πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η TBL δεν εστιάζεται μόνον στην οικονομική αξία που προσθέτουν οι επιχειρήσεις, αλλά επίσης στην περιβαλλοντική και κοινωνική αξία που προσθέτουν – και καταστρέφουν. Στη στενότερη ερμηνεία του ο όρος «triple bottom line» χρησιμοποιείται σαν πλαίσιο μέτρησης και απολογισμού της επιχειρηματικής επίδοσης έναντι οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στην ευρύτερη ερμηνεία του ο όρος χρησιμοποιείται για την κατανόηση της συνολικής σειράς αξιών, θεμάτων και διαδικασιών στα οποία πρέπει να στραφούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Αυτό συνεπάγεται διαφάνεια σχετικά με τις επιδιώξεις της επιχείρησης και εκτίμηση των αναγκών όλων των stakeholders της επιχείρησης, μετόχων, πελατών, εργαζομένων, επιχειρηματικών συνεργατών, κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και του κοινού. [Πηγή http://www.csr.gr

Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

 

————————————–

 

Study-research, George Papatriantafyllou.

 

«The Corporate social responsibility is a continued commitment a business to behave ethically and contribute to economic growth, while at the same time improves the quality of life of workers and their families, as well as the local community and society at large«.
«Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic growth and to strive together with employees, their families, the local community in General, to improve the p o ortance of life».

 

The European Union in the green paper defined CSR as follows:

 

«CSR is a concept whereby companies integrate on a voluntary basis social and environmental concerns in their business operations and in their contacts with other interested parties

 

 

Corporate social responsibility is expressed in programs, initiatives and day-to-day practices but not required by legislation. Shaping the philosophy of company with values and principles, by influencing its strategy, therefore, and not imposed by legislation. o CSR should aim at sustainable development in all economic, social and environmental parameters that this has. The parameters included in addition to the economic parameters, labour and human rights, harmonious co-existence, with all the managers and teams together.

 

Corporate social responsibility expressed in programs, initiatives and day-to-day practices but not required by legislation. Shaping the philosophy of company with values and principles, by influencing its strategy, therefore, and not imposed by legislation.
Aims at sustainable development in all economic, social and environmental parameters that this has. The parameters included in addition to the economic parameters, labour and human rights, harmonious co-existence, with all the managers and teams together.
There is an additional element in the company’s policy, but permeates a whole way of business management. Not be counted as a cost, and not commercial in nature.
Is voluntary, otherwise it is not social.
With increasing consumer awareness of the extent of corporate social responsibility, while rising and mistrust as to the social work they provide.

 

Research Indices.
It is very important that the percentage of consumers that penalize companies for bad practices.
The 70.7% of respondents disagree with the view that more companies are listening to the society and anatpok΄rinontai to their concerns for the environment and society.
The 86.2% of respondents believes that companies show a social person to improve their corporate image and not because they want to contribute positively to society.
76% of respondents disagree with the sincerity and honesty of social and environmental activity of companies (an increase of 35.9% from the csr 2005).
The survey recorded slight familiarity of citizens with the concept of CSR.
1 in 10 citizens stating that knows the meaning of CSR.
3 in 10 say they are aware of the existence of companies that support financially or implement actions social or environmental nature.
1 in 3 people thinks that the work of companies in the context of CSR identical with the concepts of exemption and of self-interest, and the company’s advertising.
6 out of 10 people indicated that their purchasing behavior will epirreazotan enough or too if there was more information about the social and environmental initiatives of companies.

 

Useful Definitions

 

Accountability 1000 (AA1000): Is a systematic, comprehensive and reliable approach to improving social and moral responsibility and overall efficiency. The AA1000 framework developed by the resident in the UK. Kingdom AccountAbility for addressing the need of organizations to include in their day-to-day operations procedures that demonstrate their commitment towards their stakeholders. Gives users setup procedures directions that create the necessary indicators, targets and reporting systems of the Organization’s commitment to the stakeholders, in order to ensure effective impact on decisions, actions and the overall effectiveness of the organization.

 

Benchmarking: comparing the environmental and social management procedures, efficiency and social business account. Can be used for providing detailed comparisons between parts of an enterprise or between enterprises in a given sector. It also makes it possible
Corporate Social Responsibility: corporate social responsibility is a concept whereby companies integrate on a voluntary basis social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders.
Ethical trade: Ensures that the treaties on conventional production chains meet basic minimum standards and aims to eliminate most ekmetalleytikwn forms of work such as child and forced labour and the «sweatshop«.
Social Accountability 8000 (SA8000): international standard of social responsibility is an initiative by Social Accountability International (SAI), a body created by the Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) in the USA. The aim of SA8000 is to ensure that goods and services have moral source. The SA8000 is a voluntary standard and can be applied to any size organizations and businesses in all industry sectors. The template can replace or augment special codes of social responsibility firms or industrial sectors. The SA8000 sets basic standards on child labour, forced labour, health and safety, freedom of trade union freedom and the right to collective bargaining, discrimination, discipline practices, work hours, compensation.
Along Responsible Investing (SRI): integrating personal values and social concerns in investment decisions is called socially responsible Investing (KYE). The KYE examines both the investor’s financial needs and the impact of investment in society. With KYE «investors can put their money in building a better tomorrow, while at the same time can have competitive odds today . Over the years they have developed three basic strategies KYE: control, safeguarding the interests of shareholders, investment funds for social purposes and for social innovation.
Triple Bottom Line (t BL): the idea that the overall performance of a company must be calculated on the basis of combined contribution to economic prosperity, environmental quality and social capital. (Source: European Commission, 2001). The TBL is not only focused on economic value adding companies, but also in the environmental and social value add – and destroy. In the narrower interpretation of the term ‘ triple bottom line ‘ is used as a measurement and reporting framework of business performance against economic, social and environmental parameters. In the wider interpretation of the term used for an understanding of the total series values, issues and processes that need to switch companies, in order to minimize any damage due to their activities and to create economic, social and environmental value. This implies transparency about the aims of the company and assessment of the needs of all stakeholders of the company, shareholders, customers, employees, business partners, Governments, local communities and the general public. [Http://www.csr.gr Source
George Papatriantafyllou,
George Papatriantafyllou is the author of books, public relations Programs versions Stamoulis 2008 and corporate image ed. Stamoulis 2011 member of the Board of the EEDS (Greek PR firm/the Scientific Association of public relations in Greece) and a certified instructor by ekepis, supervision of the Ministry of education, culture and sport. He teaches public relations and business administration to business executives and students gpappr@gmail.com
He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999. Our http://goo.gl/b4SIA courses
Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s