Ψηφιακή Φήμη .

Businessman using touch screen device

 

Η φήμη των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων , η διαχείριση της οποίας είναι η δομή του έργου του συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , αποκτά στην ψηφιακή εποχή όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα .

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων με στρατηγικό σχεδιασμό είναι οι μόνοι αποκλειστικοί διαχειριστές της ψηφιακής φήμης .

Σας παραθέτω τις σημαντικότερες συμβουλές για τη διαχείριση της ψηφιακής φήμης .

 • Αποκτήστε πρόσβαση και λογαρισμό στα πιό γνωστά κοινωνικά δίκτυα : Facebook – Twitter – LinkedIn .
 • Σχεδιάστε απολύτως στρατηγικά τη διαδρομή σας σε αυτά τα Κοινωνικά Δίκτυα .
 • Απαντήστε με σαφήνεια στο ΓΙΑΤΙ ; έχετε προφίλ στα δίκτυα αυτά .
 • Τοποθετήστε ( πρίν ανοίξετε λογαρισμό ) τους επαγγελματικούς ή επιχειρησιακούς σας στόχους .
 • Κάθε κείμενο και κάθε σας ανάρτηση , θα πρέπει να συνδέονται με τη στρατηγική που έχετε επιλέξει κάνοντας χρήση λέξεων – όρων και ορολογιών που προκύπτουν απο τη στρατηγική σας .
 • Μην «κινήστε» άσκοπα στα κοινωνικά σας δίκτυα , δηλαδή απλά και μόνο για να περάσετε την ώρα σας .Αυτό ισχύει και για τους προσωπικούς – μη επαγγελματικούς – σας λογαριασμούς καθώς κάθε ανάρτηση σας , like , συνεργασία ενδεχομένως γίνουν αντιληπτά όχι με θετικό τρόπο απο έναν μελλοντικό σας συνεργάτη – πελάτη – εργοδότη .
 • Μην ανοίγετε ποτέ πεδία μάχης με πελάτες και συνεργάτες .
 • Να παρακολουθείτε καθημερινά τους λογαριασμούς σας .
 • Να απαντάτε άμεσα και με ειλικρίνεια σε κάθε αίτημα .
 • Μην αφήνετε απολύτως τίποτα αναπάντητο , ούτε μήνυμα , ούτε σχόλιο , ούτε «σκουντήματα» , ούτε πιστοποιήσεις , εγκρίσεις , επιβραβεύσεις ή κατηγορίες εναντίον σας .
 • Μην διαγράφετε τίποτα , εκτός αν είναι ακραίο σχόλιο , μη συμβατικό με τις αρχές και τις αξίες του Ανθρώπου και της αξιοπρέπειας αυτού .
 • Μη παρασύρεστε εύκολα απο μία συμπεριφορά συνεργάτη σας – πελάτη σας ή απλά κάποιου φίλου σας και συμφωνήσετε μαζί του σε κα΄τι το οποίο ενδεχομένως σας φέρει σε δύσκολη θέση στο μέλλον .

Site :

 • Συνεργαστείτε με έμπειρο επαγγελματία του SEO ( Search Engine Optimization ) http://goo.gl/zpPzAZ
 • Πρωταρχικός στόχος η εμφάνιση στις υψηλές θέσεις κάθε μηχανής αναζήτησης , ανάλογα με τη στρατηγική σας και κατά συνέπεια των λέξεων κλειδιών που χρησιμοποιείτε .
 • Τοποθετήστε κάθε πληροφορία που αφορά την επιχείρηση σας ή εσάς τον ίδιο –α .
 • Σκεφτείτε με τη λογική πως δεν πρέπει κανένας χρήστης να αποκτά ερωτήματα απο τη σελίδα σας , με αποτέλεσμα αυτός να στρέφεται σε άλλες πηγές ενημέρωσης γιατί είναι πιθανό να πέσει σε κακόβουλα ή άλλα ανακριβή σχόλια και στοιχεία .
 • Χρησιμοποιείτε στον τίτλο και με bold στα άρθρα , τις λέξεις που σας ενδιαφέρει να πληκτρολογούν οι χρήστες και να «πέφτουν» επάνω σας .
 • Να διατηρείτε μία σελίδα , με ειλικρινή – πραγματικά – αληθινά – αξιόπιστα κείμενα γιατί το site κάθε επιχείρησης ή φυσικού προσώπου είνια η ίδια η ταυτότητα του , σε όλο τον πλανήτη .

Ηλεκτρονικό Δελτίο Τύπου :

 • Με 140 χαρακτήρες , ακριβώς όσο χρειάζεται για να τοποθετείται αυτόνομα και με νόημα σε κάθε post στο twitter .
 • Συγγράψτε Δελτίο Τύπου , το οποίο να απαντά μόνο στα ερωτήματα : Ποιός – Τι – Πού – Πότε – Πως –Γιατί .
 • Δεν χρειάζεστε τίποτα παραπάνω απο τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων .
 • Δημοσιεύστε το Δελτίο Τύπου σας στα κοινωνικά δίκτυα .
 • Τα Δελτία Τύπου στα επιχειρησιακά site θα πρέπει να βρίσκονται αρχειοθετημένα με ημερομηνία , σε ειδική σελίδα .
 • Σε περιπτώσης επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων δεν πρέπει ποτέ το Δελτίο Τύπου σας να είναι σε ύφος και τόνο οξύ ( με στύλ « τώρα θα πάρετε την απάντηση που σας αξίζει …» ) . Είναι ένα τεράστιο λάθος το οποίο θα σας επιφέρει μεγαλύτερη σύγχηση απο την ίδια την κρίση .Τέτοιου τύπου συμβουλές για οξείς απαντήσεις δίνουν συνήθως οι νομικοί ( δικηγόροι ) , θεωρώντας πως κάθε περίπτωση σε κάθε οργανισμό έχει μεταφερθεί σε δικαστική αίθουσα , ενώπιον εισαγγελέων . Η επιστήμη της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων , βλέπουν Ανθρώπους και όχι αντιδίκους .
 • Το Δελτίο Τύπου όταν εκτίθεται , μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα , είναι στην προσωπική διάθεση κάθε χρήστη σε κάθε σημείο στον πλανήτη .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί μας :

Kινητό : 6974313052

 

 

The reputation of businesses and individuals, the management of which is the structure of the project public relations Advisor, acquires in the digital age more and more importance.

 

Public relations professionals with strategic planning is the only exclusive administrators of digital fame.

 

You quote the most important tips for managing your digital reputation.

 

Access and account to the most famous social networks: Facebook – Twitter – LinkedIn.

Draw your route absolutely strategically on these social networks.

Please respond with clarity on WHY? have a profile to these networks.

Insert (before open account) your professional or business objectives.

Each text and each of your post, should be linked to the strategy you have chosen making use of words – terms and terminologies obtained with your strategy.

Do not «move» unnecessarily in your social networks, i.e. just to spend your time. This also applies to the personal – non-business – bills as each post you like, liaison pin not in a positive way by a prospective partner – client – your employer.

Never open battlefields with customers and partners.

Keep track of your accounts on a daily basis.

To respond directly and truthfully on every request.

Don’t leave anything unanswered, or message, or comment, or ‘ jogs ‘, nor certifications, approvals, rewards or charges against you.

Do not delete anything, unless it’s extreme comment, non-conventional principles and human values and dignity of this.

Not easily enthralled by one partner – client behavior or simply someone your friend and agree with him in ka΄ti which may put you in a difficult position in the future.

Site :

 

Collaborate with experienced professional SEO (Search Engine Optimization) http://goo.gl/zpPzAZ

The primary goal of the show in high places each search engine, depending on your strategy and consequently the keywords you use.

Insert any information concerning your business or yourself – a.

Consider the logic that no user should not acquire queries from your page, so he turns to other sources of information because it is likely to fall in malware or other inaccurate comments and evidence.

You use the title and bold in articles, the words that you are interested in to enter users and «dropped» onto you.

To keep a page, with sincere – really – real – reliable texts because the site of each company or natural person are the same the identity of, all over the planet.

Electronic Press Release:

 

With 140 characters, just as it needs to be autonomous and meaning in every post on twitter.

Syggrapste press release, which answered only the questions: Who-What-Where-When-How-Why.

You don’t need anything more than the answers of these questions.

Publish your press release on social networks.

Press releases business site should be archived by date, on a special page.

In crisis management communications periptwsis never have your press release to be on style and tune acid (with style «now you will get the answer you deserve…»). Is a huge mistake that will bring about more confusion than the crisis itself. this type of advice for acute responses usually give lawyers (lawyers), considering how each event in each organization has moved to a courtroom before prosecutors. The science of communication and public relations, see People, not parties.

The press release when exposed, through publication in social networks, is in each user’s personal disposal at every point on the planet.

George Papatriantafyllou,

 

He teaches public relations and business administration, the company Careerbuilder http://www.kariera.gr member of international network of Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and helps wider strains to develop their careers. George Papatriantafyllou is in the area of Careerbuilder Business Seminars, since 1999. Our http://goo.gl/b4SIA courses

 

 

Conducts Lectures and speeches on every type and size organizations, Chambers and businesses, in every town in Greece and Cyprus.

 

Contact us:

 

Inito: 6974313052

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s