Δημόσιες Σχέσεις εσωτερικά στην επιχείρηση .

friendship papatriantafillou

 

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 

Το πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις είναι απολύτως απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο οργανισμό και κάθε σύγχρονη επιχείρηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτών σε κάθε τομέα .

Αφορά τα δίκτυα Επικοινωνίας και Σχέσεων στο εσωτερικό οργανισμών και επιχειρήσεων , σχεδιάζεται και υλοποιείται απο τον Σύμβουλο ή Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

Βασίζεται σε τρείς κεντρικούς άξονες :

 • Ανάπτυξη και Ποιότητα Σχέσεων .
 • Οργάνωση Εσωτερικής Επικοινωνίας .
 • Εκπαίδευση στις στρατηγικές δομές .

Μελέτη , Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου – απο το βιβλίο του ιδίου “Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων” εκδόσεις Σταμούλης 2008 .

Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η εταιρική εικόνα, τόσο πιο θετική είναι η φήμη που απλώνεται σε όλες τις ομάδες αυτές που επικοινωνούν με τον οργανισμό μας.

Το Εργασιακό Κλίμα

Οι ορισμοί για το εργασιακό κλίμα είναι πολλοί, αλλά οι κυριότεροι είναι δύο.

 1. Το εργασιακό κλίμα είναι μια διαρκής ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Η ποιότητα αυτή είναι: α. τρόπος ζωής για τα μέλη της, β. επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και γ. περιγράφεται σε όρους αξιών ή χαρακτηριστικών του οργανισμού.
 2. Το εργασιακό κλίμα είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαπραγματεύονται με τα μέλη τους και με το περιβάλλον τους.

Δύο είναι και οι τύποι του εργασιακού κλίματος.

 1. Συμμετοχικός τύπος εργασιακού κλίματος και συμμετοχική κουλτούρα. Υιοθετούν οργανικές δομές, συμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, δημιουργούν επιχειρηματική υπεροχή. Είναι ένα μοντέλο πολύ αποδοτικό.
 2. Εξουσιαστικός τύπος και εξουσιαστική κουλτούρα. Υιοθετούν μηχανικές δομές, ασυμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, χαρακτηρίζονται από τη μετριότητα και είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά.


[Jim Gruning, Excellence in Public Relations

and Communications Management]

Ένας ακόμα σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, ο William Whyte, τονίζει πως: «Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει πραγματική επικοινωνία. Οι υπάλληλοι, προτού δεχτούν τις αποφάσεις του management, πρέπει να αισθάνονται μια συνολική εμπιστοσύνη για τα κίνητρα και την ειλικρίνειά του».

7.3 Ανάγκες Ενημέρωσης των Στελεχών εντός
του Οργανισμού

Η Διεθνής Ένωση Επιχειρηματικών Επικοινωνιολόγων στις ΗΠΑ κατόπιν έρευνας παρατήρησε και κατέγραψε τη σπουδαιότητα που δίνουν οι διευθυντές στην επικοινωνία και την πληροφόρηση των στελεχών.

Τα στελέχη θέλουν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται

Από τους managers, με συναντήσεις μικρών ομάδων

Από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Από την ετήσια έκθεση προς τους υπαλλήλους

Από τις εκδόσεις και τα φυλλάδια προς τους υπαλλήλους

Από τα προγράμματα προσανατολισμού του οργανισμού

Από τους πίνακες επικοινωνίας

Από μαζικές συναντήσεις

Από προγράμματα για επικοινωνία με τους ανωτέρους

Από οπτικοακουστικά προγράμματα

Από Ενώσεις Εργαζομένων

 1. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Έρευνες έδειξαν ότι κάθε υπάλληλος επηρεάζει πενήντα ανθρώπους στην κοινότητα και τους μεταφέρει τα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ως προς τη γνώμη των πελατών έδειξαν ότι, όπου ένας πελάτης ήξερε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, οι διαθέσεις του προς την εταιρεία ήταν πιο ευνοϊκές.

[Έρευνα της IABC. International Association Of Business Communicators]

Η απουσία του ακόλουθου προγράμματος οδηγεί σε χαμηλό ηθικό, απεργίες, απώλεια στελεχών, συχνές απουσίες, αρνητικό κλίμα, αρνητική εικόνα.

.

Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων στοχεύουμε:

 1. Στη διαμόρφωση ιδανικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών και μεταξύ των στελεχών και της διοίκησης.
 2. Στην ανάπτυξη αισθημάτων ήθους και σεβασμού.
 3. Στην εκπαίδευση των στελεχών για ανάληψη κοινωνικής δράσης εντός και εκτός οργανισμού.

Ενέργειες Οικοδόμησης του Προγράμματος

Εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στο προφίλ και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του οργανισμού.

Τα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται με ακρίβεια για τους άξονες στους οποίους βασίζεται η φιλοσοφία του οργανισμού.

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η επιδιωκόμενη εικόνα για τον οργανισμό αλλά και για τις τακτικές με τις οποίες θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ενεργειών είμαστε σε γόνιμο διάλογο και ακούμε κάθε άποψη και αντίληψη.

Πραγματοποιούμε διαρκή τεστ και μελέτες περιπτώσεων με σκοπό να διαπιστώνουμε με ακρίβεια την πορεία και τη διείσδυση της επικοινωνίας μας.

Οι εκπαιδευτικές ενέργειες θα πρέπει να είναι συνεχείς.

Υλοποίηση του Προγράμματος

Καταρτίζουμε λίστες συνεργατών και αναφέρουμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι συνεχείς προς το εσωτερικό του οργανισμού.

Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού, μια ημέρα μακριά από τη δουλειά, για όλα τα στελέχη.

Εφαρμόζουμε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για όλο το προσωπικό. Εντοπίζουμε εργαζομένους με αυξημένες ανάγκες και λειτουργούμε υπέρ αυτών.

Ενθαρρύνουμε τη μεταξύ των εργαζομένων ανάπτυξη υγιών σχέσεων.

Οδηγούμε τα διευθυντικά στελέχη κοντά στους εργαζομένους. Πραγματοποιούμε ενέργειες που να αποσκοπούν στην ομαλή συνύπαρξη των ανώτατων στελεχών με τους εργαζομένους. Πείθουμε τους διευθυντές να ακούνε οτιδήποτε έχουν να πουν τα στελέχη. Μόνο οι εργαζόμενοι που είναι ενθουσιασμένοι διαδίδουν τα θετικότερα των σχολίων.

Διατηρούμε με το Πρόγραμμα δεσμούς ισχυρούς μεταξύ των στελεχών.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αλλά και να διατηρήσουμε άριστες εργασιακές σχέσεις, γιατί μόνο σε αυτό τον άξονα κίνησης μπορεί μια επιχείρηση να αυξάνει την παραγωγικότητά της.

Ο διεθνής ορισμός του Προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και η επιστημονική έρευνα της επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων ορίζουν πως στο εσωτερικό του οργανισμού πρέπει να επιτευχθούν τα τρία C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Συνεργασία, Συντονισμός, Εμπιστοσύνη).

Τα στελέχη των οργανισμών που αποκόμισαν οφέλη αλλά και κατανόησαν το Πρόγραμμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ τους, αποδίδουν καλύτερα, εκπληρώνουν τους στόχους και διατηρούν πολύ καλύτερες σχέσεις με όλες τις ομάδες επικοινωνίας του οργανισμού: επενδυτές, κοινότητα, πελάτες.

Στο Πρόγραμμα των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων εντάσσουμε και στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε, αφού τις έχουμε προσαρμόσει, ενέργειες που αποφέρουν στα στελέχη αισθήματα ασφάλειας, ικανοποίησης, υποστήριξης, συμμετοχής, εμπιστοσύνης και δημιουργούν προσδοκίες.

H καλή λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις του οργανισμού με τα στελέχη.

Συμμετοχικό management. Εφαρμόζεται στα μοντέλα διοίκησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών είναι και η χορήγηση μετοχών στους υπαλλήλους.

Ενθάρρυνση της αναγνώρισης του επαγγελματικού έργου των στελεχών από τα διευθυντικά στελέχη.

Επίδειξη ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των εργατών.

Δημιουργία ενός μοντέλου ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και νέων αντιλήψεων.

Κοινοποίηση γεγονότων και αποφάσεων πριν τα στελέχη τα μάθουν από τα ΜΜΕ. Είναι ιδιαιτέρως αρνητικό το γεγονός σημαντικές δράσεις του οργανισμού να τις μαθαίνουν οι εργαζόμενοι από εξωτερικές πηγές ή ακόμα και από στελέχη που ίσως δεν είναι αρμόδια για τις ενέργειες αυτές. Δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας.

Τα Μέσα της Υλοποίησης

Εκδίδουμε το House Organ – Περιοδικό του Οργανισμού. Σκοπός του να ενημερώσει και να συνενώσει τα στελέχη προς δημιουργία ομαδικού πνεύματος.

Οργανώνουμε παραδόσεις εισηγήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ακόμα ενημέρωση νέων τεχνικών και υλικό που αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Δημιουργούμε ειδικές θήκες με παροχή εντύπων ενημέρωσης από τον οργανισμό προς τα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας εντάσσεται και η δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων. Παράλληλα παράγουμε φυλλάδια με ενημερώσεις για εξελίξεις και γεγονότα και διανομή ερωτηματολογίων προς εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την κάθε είδους δράση του οργανισμού. Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση.

Δημιουργούμε εσωτερικό newsletter προς ενημέρωση και ειδοποίηση των διαφόρων γεγονότων.

Εταιρικές εκδόσεις

Αυτές συνιστούν την Eπικοινωνία προς τα κάτω. Εκδίδονται από το management και έχουν σκοπό να ενημερώσουν τα στελέχη για τις αποφάσεις και τις μελλοντικές ενέργειες.

Εισηγούμαστε να γράφονται σημειώματα, άρθρα και υπομνήματα από τα στελέχη προς το management και να γίνεται ενημέρωση με έντυπα από τα ανώτατα στελέχη προς τους μετόχους.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση είναι ο θεσμός που έχει σκοπό την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και τη μεταβίβαση όλου του συστήματος αξιών και κληρονομιάς στη νεότερη γενιά των μελών μιας κοινωνίας ή ενός οργανισμού.

Η εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό ενός οργανισμού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όμοια με την εικόνα του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και την κερδοφορία.

Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι ευτυχείς στη δουλειά τους ή με την εταιρεία τους, εάν δεν είναι καλά πληροφορημένοι.

Είναι σίγουρο πως οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι αυτοί που μιλούν και προσφέρουν πληροφόρηση σε ομάδες κοινού και άρα διαμορφώνουν και την εικόνα της επιχείρησης, δηλαδή διαμορφώνουν διαθέσεις. Στα πλαίσια της δημιουργίας της εικόνας του οργανισμού είναι απαραίτητο να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και το καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας.

 1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προχωράμε σε ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό τη διαπίστωση προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και την επιμόρφωση σε νέες πρακτικές επικοινωνίας.
 2. Ενημερώνουμε διαρκώς τους συνεργάτες μας για την ανάγκη της διαρκούς μαθήσεως και διά βίου εκπαιδεύσεως.
 3. Προτείνουμε βιβλιογραφία, γιατί μέσα από τη συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων απόψεων και ερευνών διευρύνουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες και βοηθάμε την επικοινωνία με τις ομάδες που ερχόμαστε σε επαφή.
 4. Από τη θεωρία στην πράξη. Πραγματοποιούμε ασκήσεις προσομοιωμένες σε καταστάσεις καθημερινών επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αναθέτουμε ρόλους, σαν να πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις.
 5. Ζητάμε να μας συμπληρώνουν μικρά ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον ώστε να μας βοηθούν να βγάλουμε συμπεράσματα για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αναλύουμε τα στοιχεία αυτά και διορθώνουμε όλα αυτά τα σημεία στα οποία διαπιστώνουμε πως υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα.
 6. Κατά τη χρονική περίοδο που πραγματοποιούμε την επικοινωνιακή εκπαίδευση των στελεχών συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποδείξουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης στην επικοινωνία.
 7. Η εκπαίδευση στην επικοινωνία περιλαμβάνει και ιδιαίτερες γνώσεις για την εταιρική εικόνα. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που αξίζει να μελετηθούν σχολαστικά σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικής ταυτότητας. Το προφίλ του οργανισμού αλλά και το αντικείμενο υπηρεσιών ή προϊόντων παραγωγής ορίζουν και τον ενδυματολογικό κώδικα. Είναι χρήσιμες οι συμβουλές ειδικών σε θέματα μόδας, ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο μοντέρνο αποτέλεσμα. Μία εταιρεία με προφίλ προοδευτικό και καινοτόμο πρέπει να επιδεικνύει αυτές τις διαθέσεις της ακόμα και στο ντύσιμο των στελεχών της.
 8. Η λεκτική επικοινωνία αποτελείται από τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Στο γραπτό λόγο εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στο να είναι τυπικοί και ακριβείς στην επικοινωνία τους αυτή. Πώς συντάσσεται μια επιστολή, πώς απαντάμε σε μια πρόταση, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και γιατί. Μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων δίνουμε και μηνύματα για την κουλτούρα και το επίπεδο γνώσης και καλλιέργειάς μας. Από την ορθογραφία, μέχρι το συντακτικό και την ετυμολογία των λέξεων, επιβάλλεται να υπάρχουν βασικές γνώσεις, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να εκθέτουν τον οργανισμό και την κουλτούρα του. Παραδείγματα: α) όταν γράφουμε για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ακριβώς στις δώδεκα το μεσημέρι, ενώ στον προφορικό λόγο δεν αποδίδεται, στο γραπτό αναγράφεται ως 12 μ., δηλαδή μόνο με ένα μ, γιατί είναι ακριβώς πάνω στη μεσημβρία και όχι έστω και ένα λεπτό μετά από αυτήν, άρα να παίρνει και δεύτερο μ για να εκφράσει το μετά μεσημβρίας, β) στον προφορικό λόγο αναφέρεται η φράση θα συναντηθούμε στη μια, ενώ στο γραπτό γράφεται στις 13.00.
 9. Στον προφορικό λόγο πρέπει να εκφράζονται οι συνεργάτες μας με τις κατάλληλες λέξεις. Οι αοριστίες και οι ανακρίβειες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην προφορική επικοινωνία. Πτώσεις, χρόνοι, σύνταξη και αστοχία εκφράσεων είναι τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Ένας υπάλληλος ενός οργανισμού μεταφέρει πολύ κακή εικόνα, όταν η γλώσσα που μιλά είναι λανθασμένη.
 10. Το σώμα μας μεταφέρει με τις κινήσεις του μηνύματα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητά μας και κατ’ επέκταση του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπούμε. Δίνοντας το λόγο σε κάποιον συνομιλητή μας, χωρίς να τον κοιτάζουμε, είναι μια τεράστια προσβολή. Πόσο γνωρίζουν οι συνεργάτες μας την επικοινωνία τους μέσω των μηνυμάτων με το σώμα τους; Ποιο είναι το ειρωνικό χαμόγελο, με ποιες κινήσεις υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίον επικοινωνούμε;
 11. Στην ομάδα που έρχεται σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες γα θέματα παρουσιάσεων και συμβουλών, παρέχουμε μια ιδιαίτερα προσεκτική εκπαίδευση, καθώς ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει πολύ στην εικόνα του οργανισμού.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

 

The Internal Public Relations program is absolutely essential in every modern organization and every modern business for sustainability and the development of each sector.

For networks of communication and relationships within organizations and businesses, designed and implemented by the Director or the Director of Public Relations.

Based on three main pillars:

Development and Quality Relations.
Organization of Internal Communication.
Education strategies structures.

Study, George I.. Papatriantafyllou – from the book of the same «public relations program» Stamoulis 2008.

The more developed the corporate image, the more positive is the rumor that spreads in all these groups to communicate with our organization.

The Workplace Climate
The definitions of the working environment are many, but the main two.
1 The working environment is a constant quality of the internal environment of an organization or business. The quality is: a. Lifestyle for its members, b. Affects their behavior and c. Described in terms of values or characteristics of the organism.
2 The working environment is a set of properties that arise from the way in which companies negotiate with their members and with their environment.

Two are the types of work climate.
1 Participatory guy working climate and participatory culture. Adopt organic structures, symmetrical communication, create business excellence. It is a very efficient model.
2. authoritarian type and authoritarian culture. Adopt mechanical structures, asymmetric communication systems characterized by mediocrity and is extremely inefficient.

[Jim Gruning, Excellence in Public Relations
and Communications Management]

Another public relations consultants, the William Whyte, stresses that: «Only with trust can be no real communication. Employees, before accepting the decisions of management, should feel an overall confidence for motivation and sincerity. »
7.3 Information Needs of Managers in
the Agency
The International Association of Business communicators in the USA following research observed and noted the importance given by managers in communication and information executives.
Executives want to be informed and advised
Of the managers, meetings with small groups
From CEOs
From the annual report to employees
Of the publications and brochures to employees
Since the orientation programs of the organization
From Tables info
From mass meetings
From programs to communicate with superiors
Of audiovisual programs
From Unions
A. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Research has shown that every employee affects fifty people in the community and carries the body. The results of a recent survey on the Customer feedback showed that where a client knew an employee of the company, the moods of the company to be more favorable.
[Research of IABC. International Association Of Business Communicators]

The absence of the following program leads to low morale, strikes, loss of staff, absenteeism, negative environment, negative image.
.
Through a well-designed program we aim Interior Public Relations:
1 In the configuration of ideal relations between staff and between staff and management.
2 In developing feelings morals and respect.
3 In education executives for taking social action within and outside the organization.

Actions Building Program
Education and information on the profile and the strategic direction of the organization.
The staff should be informed accurately axes underlying philosophy of the organization.
Managers and employees need to know what the desired image for the body but also the tactics which will arrive at the desired result.
During these operations we are fruitful dialogue and hear every respect and understanding.
We carry out continuous tests and case studies in order to find an accurate way and penetration of our communication.
The educational actions should be continuous.
Implementation of the Program
We set up a list of partners and mention what role will have everyone in the completion of the program.
Cultural activities should be continuous in the interior of the body.
Perform cultural activities. For example, visiting a cultural venue, a day off from work, for all strains.
Implementing CSR actions for all staff. We identify workers with increased needs and operate in their favor.
We encourage each employee developing healthy relationships.
We lead managers close to the workers. Perform actions that are designed to smooth coexistence of senior management employees. Convince managers to listen to anything they have to say executives. Only employees who are excited disseminate positive feedback.
We reserve the program strong ties between the strains.
We strive to create and maintain excellent working relationships, because only in this shaft a company can increase its productivity.
The international definition of Interior Public Relations Program and the scientific investigation of contact Public Relations define how within the organization must achieve the three C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Cooperation, Coordination, Trust).
The executives of organizations benefited and understood the Program on the relationships between them, perform better, meet their objectives and maintain much better relations with all groups contact the organization: investors, community, customers.
The program of internal PR should mention the next step we apply after we adjust the operations, which generate feelings of security executives, satisfaction, support, participation, trust and create expectations.
H good functioning of the body depends largely on the relationship of the organization with executives.
Participatory management. Apply to management models in many European countries. As part of these activities is the allocation of shares to employees.
Encourage the recognition of professional work of management of managers.
Demonstrate interest of managers to workers’ health and safety of workers.
Create a model to encourage initiatives and new concepts.
Notification of events and decisions before the executives learn from the media. It is particularly negative in fact important actions of the organization to the employees learn from external sources or even from executives who may not be responsible for these actions. Created a climate of insecurity.

The Means of Implementation
Publishes House Organ – Magazine of the Agency. Aim to inform and bring together executives to create a team spirit.
We organize educational traditions recommendations and consultative nature. Still updating new techniques and materials for the improvement of services.
We create special pockets to provide printed information from the body to the executives. As part of this action includes the creation of bulletin board. At the same time produce brochures and updates on events and developments distribute questionnaires for expressions of interest in any kind of activity of the organization. For example, if you are interested in participating in a charity event.
Create internal newsletter for information and notification of various events.
Corporate publications
These form the Contact downwards. Issued by the management and are designed to inform managers about the decisions and future actions.
We suggest that written notes, articles and memoranda of executives and management to be updated with documents from senior management to the shareholders.
education
Education is the institution that is intended for the production and transmission of knowledge and information and the transfer of the entire system of values and heritage to the younger generation of members of a society or an organization.
The picture shows the inside of an organization is a very large percentage similar to the image of the organization to the outside environment.
There is a direct correlation between communication with employees and profitability.
Employees can not be happy in their job or their company, if they are not well informed.

It is certain that the employees of a company are the ones who speak and provide information to audiences and thus shape and image of the company, ie modulate moods. As part of creating the image of the organization is necessary to educate our partners, so that the result is greater efficiency and better and better work environment.
1 Periodically proceed to briefing sessions in order to identify communication problems and training in new communication practices.
2 continually update our partners on the need for continuous learning and lifelong education.
3 suggest literature, because through the collection of scientific works of views and research expand our business horizons and help us communicate with the groups come into contact.
4 From Theory to Practice. Perform exercises in simulated situations of everyday communication behaviors. Assign roles, as if it were real situations.
5 We request that complement small questionnaires designed in such a manner as to enable us to draw conclusions about their communication skills. We analyze these data and correct all these places where we see that there is a communication problem.
6 At the time of making the communication training of personnel collect statistical data which will help us to prove the need for communication training.
7 Training in communication includes specific knowledge about the corporate image. The dress code is one of the main factors that deserve to be studied thoroughly in communication and corporate identity. The profile of the organization and the services or products subject to production and define the dress code. It is helpful advice of experts in fashion, in order to have better and more modern look. A company with a progressive and innovative profile should show those moods and even the dress of executives.
8 Verbal communication consists of the spoken and written word. In writing we train our partners to be formal and precise in communicating this. How to prepare a letter, how do we answer in a sentence, what words we use and why. Through emails and messages we give to culture and the level of knowledge and our cultivation. From the spelling, syntax and up the etymology of words, there should be basic knowledge in order to avoid mistakes that can expose the organization and its culture. Examples: a) when writing to a meeting to be held exactly at noon, while the speech is not attributable, as indicated in the written 12m., Ie only one m, because it is right on the noon and not even a minutes after that, so getting a second m to express the afternoons, b) speaking the phrase will meet in a while to text written in 13.00.
9 In spoken language should be expressed as our partners with the appropriate words. The ambiguities and inaccuracies are a daily occurrence in oral communication. Falls, times, expressions syntax and failure are areas on which we need to work very hard. An employee of an organization carries a very poor image, when the language spoken is wrong.
10 Our body carries the movement of messages that can characterize our personality and by extension the organization they represent. Giving someone the reason our interlocutor, without looking at him, is a huge insult. How our partners know their communication through messages with their body? What is ironic smile, with which motions underestimate humans we communicate?
11 In the group that comes in contact with external partners ca presentation and consultancy, we provide a very careful education, and even the smallest detail can cost a lot to the image of the organization.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s