R.H.R.I Analysis . Η Αέναη αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης της επιχείρησης .

IMG_6855

Μία έρευνα του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Η ανάλυση αυτή είναι προιόν της προσωπικής μου έρευνας απο τη συλλογή δεδομένων ποιοτικών ευρημάτων εδώ και πολλά χρόνια στον κόσμο των επιχειρήσεων και των εκπαιδεύσεων μου σε στελέχη .

Εκτιμώ πως είναι ότι πιό σύγχρονο μπορεί να μελετήσει κάθε τύπου επιχείρηση ώστε να αξιολογήσει τη θέση της στις αγορές και στην κοινωνία .

 

Αυτή είναι η πιό εξελιγμένη ανάλυση – έρευνα στις επιχειρήσεις .

 

 

Με την R.H.R.I ανάλυση πετυχαίνουμε μία απολύτως επαρκή διερεύνηση των επιπέδων και των δομών κάθε επιχείρησης . Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία μπορούμε να πετύχουμε όλες τις διορθώσεις ώστε να οδηγήσουμε κάθε επιχείρηση στην ευημερία .

 

Η καινοτομία του R.H.R.I είναι πως έχει σχεδιαστεί ώστε να μελετά ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πορεία , την πρόοδο και όλα τα μεγέθη κάθε επιχείρησης σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες κοινωνικές – επιχειρηματικές δομές .

 

Δεν εστιάζει σε παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως τα παρωχημένα μοντέλα ανάλυσης .

 

Είναι το μέλλον στην επιχειρηματική ανάλυση και διαπιστώστε το .

 

Relations –  Human Resources – Reputation – Image .

 

R-elations : Μελετάμε το επίπεδο και τον βαθμό της δημιουργίας σχέσεων εντός και εκτός επιχείρησης . Πως οι άνθρωποι συνεργάζονται – πως δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης – με ποιούς τρόπους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους – ποιές οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κάθε επιχείρησης – πως πουλάνε προιόντα και υπηρεσίες – πως αναπτύσονται στις αγορές εγχώριες και διεθνείς πως συζητούν – πως προτείνουν – πως αναπτύσουν τη στρατηγική τους . Οι σύγχρονες οικονομίες είναι σχέσεις , και ανάπτυξη αυτών .Το επίπεδο ανάπτυξης σχέσεων καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και την κοινωνική ανάδραση πρός την επιχείρηση .

 

 

H-uman Resources : Μελετάμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης . Οι τομείς διείσδυσης είναι : Ψυχολογία – Επίπεδο Εξυπηρέτησης – Ηθικό – Ηθική και υπάρχουσες Αξίες κάθε Ανθρώπου – Γνώσεις . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους . Εάν η ίδια η επιχείρηση δεν τους κατανοήσει σε βάθος όποια στρατηγική και αν εφαρμόσει δεν θα είναι επιτυχημένη . Με την έννοια του Ανθρωπίνου Δυναμικού μελετάμε ευρύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε να εντοπίζουμε τάσεις και στάσεις στις κοινωνίες με σκοπό να προσλαμβάνουμε στοιχεία και ενδείξεις για τις μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες . Με την ανάλυση αυτή διαμορφώνουμε τη στρατηγική της ανθρωποκεντρικής δομής κάθε επιχείρησης .Στις σύγχρονες οικονομίες οι κοινωνίες δεν είναι δεδομένα αλλά ανθρώπινη συμπεριφορά και η ερευνητική διαδικασία της ανάλυσης μας την προβλέπει . Η εσωτερικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζει την πορεία κάθε κοινωνίας .

 

R-eputation : Η φήμη κάθε επιχείρησης στο κοινωνικό περιβάλλον , στους ανθρώπους της ( εργαζόμενους της ) , στους πελάτες της , στους συνεργάτες της , στους μετόχους της , στα κοινωνικά και ηλεκτρονικά δίκτυα και σε όλες τις ομάδες με τις οποίες συναργάζεται και επικοινωνεί , είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παρούσας και μελλοντικής πορείας της . Οι επιχειρήσεις προοδεύουν ανάλογα με το τι λέγετε γιαυτές από τους ανθρώπους και στο στάδιο αυτό της ανάλυσης μας το τι λέγετε , το μαθαίνουμε πολύ καλά .

 

 

I-mage : Η εικόνα κάθε επιχείρησης είναι το αποτύπωμα της στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων . Εξετάζουμε τόσο την Οπτική Παραστατική ( υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σύνολο ) , όσο και την εικόνα των ανθρώπων της επιχείρησης . Τρόποι – συμπεριφορές – αντιδράσεις – εμφάνιση – στύλ . Η εικόνα είναι βασικό συστατικό της πορείας της επιχείρησης και για τη δημιουργία αυτής κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .
Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

————————————————

 

A survey by George Papatriantafyllou.

This analysis is a product of my personal research by collecting qualitative data findings for many years in the business world and my training to executives.

I think that is more modern can study each type enterprise to evaluate its position in markets and society.

This is the most sophisticated analysis – research to enterprises.

 

 

By RHRI analysis achieves a perfectly adequate investigation levels and every business structures. Bringing together the data we can achieve all the corrections that drive every business prosperity.

 

The innovation of RHRI is that is designed to precisely study these features determine the course, progress and all sizes of each company according to the new global social – business structures.

 

It does not focus on traditional features such outdated analysis models.

 

They are the future in business analysis and find it.

 

Relations – Human Resources – Reputation – Image.

 

R-elations: We study the level and extent of creating relationships inside and outside the company. How people work together – that creates bonds of trust – how offer their services – what are the relations between people of each company – that sell products and services – that grow in markets both domestic and international that debate – that suggest – that develop strategy them. Modern economies are relations and developing these relations .The level of development determines the quality of services and social feedback to the company.

 

 

H-uman Resources: We study the situation of human resources of each company. Penetration areas are: Psychology – Service Level – Moral – Ethics and Values ​​every existing Human – Knowledge. Companies are their people. If the company itself does not understand thoroughly whatever strategy you implement will not be successful. With the concept of HR widely studying human behavior in order to identify trends and attitudes in societies in order to recruit and indicators for future social and economic conditions. With this analysis we shape the strategy of human-structure of each company .Stis modern economies societies is not data, but human behavior and the research process of our analysis to provide. The inwardness of Human Resources determines the course of any society.

 

R-eputation: The reputation of each company in the social environment, its people (employees), customers, its partners, its shareholders, social and electronic networks and all groups with which synargazetai and communicates, is the cornerstone of present and future course of. Businesses are progressing according to what is called For these from people and at this stage of our analysis of what is called, we learn very well.

 

 

I-mage: The image of any business is the imprint of the emotional world of people. We examine both the Visual Figurative (logistical equipment in total), and the image of people of business. Methods – behaviors – reactions – show – style. The image is a key component of the course of business and to create that every detail is important and is of particular importance.

 

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer. He teaches Public Relations and Business Administration at business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of Career Builder http://www.careerbuilder.com international network that provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives develop their careers. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

Holds Lectures and Speeches every type and size of organizations, Chambers and Businesses in any city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s