Η εντελώς λανθασμένη άποψη και εικόνα για τις Δημόσιες Σχέσεις .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη , εφαρμοσμένη της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας . Η δημιουργία της ανάγεται στο μακρινό 1903 απο τον τότε δημοσιογράφο Άιβη Λη , ενώ το 1922 θεμελιώνεται και πειραματικά απο τον Έντουαρντ Μπερνάις ( επιστήμονα , ανηψιό του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ ) .

Ο Ε. Μπερνάις ανακυρήσσεται ως ο πρώτος καθηγητής με έδρα Δημοσίων Σχέσεων , στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1922 ( δείτε την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων πατώντας εδώ ) .

Το 1960 ιδρύεται το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα με την ονομασία Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ( ΕΕΔΣ λεπτομέρειες για το σωματείο εδώ ) .

Το 1965 πραγματοποιείται στην Αθήνα το παγκόσμιο συνέδριο της I.P.R.A ( International Public Relations Associations http://www.ipra.org ) και υπογράφεται απο τους επιστήμονες συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων απο όλο τον κόσμο και απο τα επιστημονικά σωματεία παγκοσμίως ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών ο οποίος εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα σε όλο τον κόσμο .

Γιατί παρά την όλη λαμπρή αυτή ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων η εικόνα της επιστήμης είναι όχι καλή ;

Γιατί δυστυχώς χρησιμοποίησαν την επιστημονική και επαγγελματική ταυτότητα των Δημοσίων Σχέσεων αυθαίρετα , άνθρωποι χωρίς καμμία απολύτως γνώση της επιστήμης αυτής και χωρίς το απαραίτητο γνωστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο .

Χρησιμοποίησαν λανθασμένα την ορολογία Public Relations αποδίδοντας με απλοποιημένη λογική τη μετάφραση ως Δημόσιες Σχέσεις , εκτιμώντας πως όποιος βρίσκεται σε δημόσιο χώρο και μιλά με ανθρώπους , δημιουργεί σχέσεις , συνεπώς αυτές είναι Δημόσιες Σχέσεις ( αφού είναι σε δημόσιο χώρο ) .

Με εξαιρετικά αυθαίρετο τρόπο οι ίδιοι άνθρωποι λόγω του ότι οι Δημόσιες Σχέσεις προσφέρουν δημοσιότητα δηλαδή γνωστοποιούν χωρίς αγορά χώρου και χρόνου στα Μέσα Ενημέρωσης ,( με το δελτίο τύπου , τη συνέντευξη τύπου , τη συνάντηση τύπου και τα υπόλοιπα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων ) χαρακτήρισαν τις δημόσιες σχέσεις ως δωρεάν διαφήμιση , άποψη αφελής και επικίνδυνη .

 

Οι γνωριμίες είναι Δημόσιες Σχέσεις ;

Σαφώς και όχι , η φήμη αυτή για την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι μακριά απο την πραγματικότητα και την αλήθεια . Ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων απο καθήκον εργάζεται με οδηγό τις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας . Χωρίς καμμία απολύτως γνωριμία , μπορεί να αναπτύξει σχέσεις βασιζόμενες στις πιό πάνω αξίες .

Η υποδοχή , είναι Δημόσιες Σχέσεις ;

Σαφώς και όχι . Οι ευγενικοί τρόποι , τα χαμόγελα , οι δήθεν φιλικές και απλοποιημένες σχέσεις δεν συνάδουν με την Ηθική που διέπει την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων . Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι στρατηγική επικοινωνία η οποία βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο άξονα 22 Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων .

Το Marketing έχει στους κόλπους του τις Δημόσιες Σχέσεις  ;

Σαφώς και όχι . Οι δύο αυτοί τομείς συνεργάζονται αλλά δεν ταυτίζονται . Πολλά απο τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων χαρακτηρίζονται απο αμαθείς στην επιστήμη της επικοινωνίας ως Marketing όπως η Εξυπηρέτηση πελατών , η Κοινωνική Ευθύνη κ.άλ τα οποία είναι δομικά προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων καθώς πρέπει να εφαρμόζονται απο καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια ( π.χ η σωστή εξυπηρέτηση πουλά ) γιατί τότε η επικοινωνία μετατρέπεται σε Προπαγάνδα .

Οι Δημόσιες Σχέσεις , είναι ψεύδη και δήθεν ψευδείς μέθοδοι ;

Όχι , κατηγορηματικά .Είναι ο μοναδικός επιστημονικός τομέας της επικοινωνίας ο οποίος «υπακούει» σε Κώδικα Ηθικής και δεοντολογίας , των Κώδικα των Αθηνών . Ο σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , παρουσιάζει την αληθινή και μόνον εικόνα των οργανισμών και τείνει να καταστήσει αυτούς κοινωνικούς – ειλικρινείς – διαφανείς – συνεπείς – αξιόπιστους και ηθικούς απο καθήκον πρός την κοινωνία .

Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ;

Πρωτίστως ακεραιότητα και ήθος . Σπουδή και άριστη γνώση της επιστήμης της επικοινωνίας και ειδικά του επιστημονικού κλάδου των Δημοσίων Σχέσεων . Αναλυτικά δείτε τα προσόντα επαγγελματικά και προσωπικότητας εδώ 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

English Version of the Article :

Public Relations is science, applied to Psychology and Sociology. Its creation dates back to the distant 1903 by the then journalist Ivey Lee, and in 1922 it was founded experimentally by Edward Bernaye (a scientist, his nephew father of psychoanalysis, Sigmund Freud).

E. Bernayes becomes the first Professor of Public Relations at the University of New York in 1922 (see the History of Public Relations by clicking here).

In 1960 the Public Relations Society in Greece was founded under the name Hellenic Public Relations Company (EADS details of the club here).

In 1965, the International Public Relations Associations IPRA (www.ipra.org) was held in Athens and the Public Relations Code of Ethics and Ethics of Public Relations was signed by scientific public relations advisers from around the world and scientific associations worldwide. Code of Athens which is still applicable today all over the world.

Why, despite this brilliant story of Public Relations, the picture of science is not good?

Because unfortunately they used the scientific and professional identity of Public Relations arbitrarily, people without any knowledge of this science and without the necessary cognitive and professional background.

They misused the terminology of Public Relations, rendering public relations as a simplified logic, considering that anyone in public space and talking to people creates relationships, so they are Public Relations (since they are in public).

In a very arbitrary way, the same people, given that public relations offers publicity, ie they communicate without space and space in the media (with the press release, the press conference, the press conference and the other public relations tools), characterized the public relationships as free advertising, naive and risky.

Are acquaintances in Public Relations?

Clearly and not, this reputation for public relations science is far from reality and the truth. The Public Relations Adviser works by guiding the values ​​of Ethics, Consistency, Reliability, Sincerity and Transparency. Without a complete acquaintance, it can develop relationships based on the values ​​above.

The reception, is Public Relations?

Definitely not. Gentle manners, smiles, supposedly friendly and simplified relationships are not in line with Ethics that governs Public Relations science. Public Relations is strategic communication based on an integrated axis of 22 Public Relations Programs.

Does Marketing Have Public Relations?

Definitely not. These two areas work together but are not identical. Many of the Public Relations programs are characterized by those who are ignorant in communication science as Marketing such as Customer Service, Social Responsibility, etc., which are public relations building programs, since they must be implemented by duty and not by self-interest (eg good service sells) because then the communication becomes Propaganda.

Public relations, are lies and supposedly false methods?

No, categorically. It is the only scientific field of communication that «obeys» the Code of Ethics and Ethics, the Athens Code. The Public Relations Consultant presents the true image of organizations and tends to make them social – honest – transparent – consistent – trustworthy and ethical of duty to society.

What qualifications should the Public Relations Consultant have?

Primarily integrity and ethos. Studying and excellent knowledge of communications science and especially of the public relations science branch. Please see the professional and personality skills here

George Papadriadafillou

Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)

He teaches Business Administration and Public Relations as a partner in Higher Education, while at the same time developing the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R., a communications strategy company, which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s