Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων.

Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (ITU), γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, προς τιμήν των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των Διεθνών Προτύπων.

Τα Διεθνή Πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.

Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.

Τα Διεθνή Πρότυπα προσφέρουν καθολικά αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις, με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες.

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης (ISO 37101), δεικτών αναφοράς επιδόσεων των δήμων (ISO 37120) και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη (The 2030 Agenda for Sustainable Development) και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις έξυπνες, ανθεκτικές, ασφαλείς, προσβάσιμες και ανοιχτές πόλεις σε όλους χωρίς αποκλεισμούς (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).

 Ο ΕΛΟΤ ( Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) , αν και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου – πλαισίου για το Σύστημα Διαχείρισης ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης. Στην εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση της πρότασης για το υπόδειγμα της ελληνικής πόλης του μέλλοντος και οι απόψεις στελεχών από Δήμους και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Διοίκηση/Υπουργεία και  από Παρόχους δικτύων και έξυπνων υποδομών και υπηρεσιών π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, ΤΠΕ, ενέργεια, και διαχείριση αποβλήτων.

Απο την ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ :

Το έργο ανάπτυξης και καθιέρωσης  ελληνικών  προτύπων για τη βιωσιμότητα των πόλεων βασίζεται σε διεθνή πρότυπα διαχείρισης και μοντέλα αξιολόγησης των επιδόσεων λαμβάνοντας υπόψη τους 17 γενικούς στρατηγικούς στόχους (SDGs) της διεθνούς συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη βιώσιμη ανάπτυξη/“The 2030 Agenda for Sustainable Development” και ειδικότερα το στόχο 11 για πόλεις ασφαλείς, ανθεκτικές, ανοικτές χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες/ Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable  (βλ.https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11).

Το σχέδιο Προτύπου  ΕΛΟΤ ISO 37101 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης με στόχο τη βιωσιμότητα των πόλεων (ΣΔ). Η βιωσιμότητα των πόλεων συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 

α) ανθεκτικότητας,  ικανότητας να επανακάμπτει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας μετά από ένα αποδιοργανωτικό συμβάν, φυσική καταστροφή ή κρίση (ανθεκτικές πόλεις), 

β) αξιοποίησης έξυπνων υποδομών π.χ. ψηφιακών, δικτύων ενέργειας ή νερού, διαχείρισης αποβλήτων,  μεταφορών/συγκοινωνιών) και υπηρεσιών των πόλεων (έξυπνες πόλεις), 

γ) ανοικτότητας και προσβασιμότητας ΑμεΑ, για όλους   χωρίς αποκλεισμούς (inclusive cities), 

δ) ασφάλειας και ποιότητας ζωής και ελκυστικότητας για πολίτες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και επενδυτές, και

ε) συμβίωσης με  φυσικό περιβάλλον/αστικά και περιαστικά οικοσυστήματα. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ αποτελεί την ελληνική έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 37101 και  επικεντρώνεται στις πόλεις ως πυλώνες προόδου για την βιωσιμότητα της κοινωνίας ως σύνολο. Με τη χρήση κατάλληλων δεικτών επιδόσεων οι πόλεις μπορεί  να μετρούν και να επικοινωνούν  τα αποτελέσματα στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, υποδομών. 

Το σχέδιο ΕΛΟΤ ISO 37101 

α) προάγει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στο συνεργατικό διάλογο, τις συνεργασίες, τις συνέργειες  και τον εταιρισμό για αναζήτηση όλο και περισσότερο αποδοτικότερων  λύσεων για την πρόληψη της διακινδύνευσης  και για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις,

β) συμβάλλει στη βιωσιμότητα μέσω της αποδοτικής αξιοποίησης πόρων, τεχνογνωσίας, τεχνολογιών και καινοτομίας

γ) ευνοεί την ποιότητα σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά, και 

ε) παρέχει καθοδήγηση για οργανισμούς που εφαρμόζουν άλλα συμβατά συστήματα διαχείρισης  όπως είναι τα ISO 14001 (για το σεβασμό στο περιβαλλοντικό απόθεμα), ISO 45001 (για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία), ISO 50001 (για την εξοικονόμηση ενέργειας), ISO 20121 (για την αντιμετώπιση αποδιοργανωτικών συμβάντων), ISO 14046 (για τα αέρια του θερμοκηπίου) και ISO 26000 (για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών).

Παρόλο που η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, οι στρατηγικές για την επίτευξη της βιωσιμότητας των πόλεων είναι τοπικές σε μεγάλο βαθμό, και ως εκ τούτου διαφέρουν στο πλαίσιο εφαρμογής και στο περιεχόμενο από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ προτείνει την υιοθέτηση του Προτύπου-πλαισίου για το ΣΔ ως βάση για την ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης.  

Το παρόν σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων επεξεργάστηκε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων  ΕΛΟΤ ΤΕΤ 16/ΟΕ 5 «Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις». 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων σχετικά με το σχέδιο αυτό και συγκεκριμένα επί του κειμένου και του τεχνικού περιεχομένου.

Για διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους,   οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ το αργότερο μέχρι 13/10/2017, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο υποβολής σχολίων.

TO MEV 

MEV

Καινοτομία – οργάνωση – τεχνολογία Machine Learning:

MEV 

Municipality Electronic  Village

Δημοτικό Ηλεκτρονικό Χωριό 

“Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου”To MEV απλά και σύντομα. Tο MEV ( Municipality Electronic Village – Δημοτικό Ηλεκτρονικό «Χωριό» ) είναι το πρώτο Ελληνκό Site Κοινωνικής Δικτύωσης. το οποίο απευθύνεται στοχευμένα – οργανωμένα – απλά, σε κάθε πόλη – δήμο και στους δημότες αυτού.Σχεδιάστκε εξ᾽ολοκλήρο απο τονεπικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου και υλοποιήθηκε απο την Doers S.A και τον Κώστα Γραματικογιάννη. 

 • Δίνει όλες τις εφαρμογές ώστε να στείλουν οι δημότες και οι πολίτες κάθε δήμου τις επιθυμίες, τα ερωτήματα και τις προτάσεις, για τη γειτονιά και την περιοχή τους ηλεκτρονικά, άμεσα και αποτελεσματκά στους αρμόδιους τομείς και στους κατάλληλους ανθρώπους.
 • Οργανώνει τους δημότες και τους πολίτες μίας πόλης να αναπτύξουν σχέσεις τόσο με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν αλλά και με φίλους τους σε κάθε δήμο. Κοινό χαρακτηριστικό του Matching τα κοινά ενδιαφέροντα.
 • Οι δημότες εγγράφονται , έχει ο κάθε ένας δικό του προφίλ  και πολλές δυνατότητες για να πετύχουν προτάσεις – αιτήματα – επιθυμίες .
 • Διαθέτει  2 βασικές μοναδικές εφαρμογές :
 1. Lobbying (δηλαδή άσκηση πίεσης ) όπου καταθέτουν οι δημότες ομαδικά ή ατομικά όποιο αίτημα έχουν για τη γειτονιά τους την περιοχή τους , τον πολιτισμό , τον αθλητισμό , την καθαριότητα , τον εθελοντισμό και πολλούς ακόμα τομείς.
 2. Πως Θέλω Την Πόλη Μου όπου κάθε δημότης επιλέγει μέσω ειδικής εφαρμογής την ακριβή διεύθυνση στη γειτονιά του ή στην πόλη , αυτή εμφανίζεται στο χάρτη και εκεί τοποθετεί προτάσεις ή αιτήματα.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Το Mev δημιουργήθηκε για να Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Το Mev ήρθε να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.Η Μοναδικότητα του MEV.

Το Mev θεωρεί κάθε πολίτη μοναδικό , δημιουργεί δίκτυα ενεργών πολιτών , συνδέει τους πολίτες και με τη δημοτική αρχή , ανταλάσσει πληροφορίες μεταξύ δικτύων και πολιτών , οργανώνει τη δράση τους , τους βοηθά να αλλάξουν την καθημερινότητα σας .

Αναπτύσσει Σχέσεις μεταξύ ανθρώπων – μεταξύ ανθρώπων και τοπικής αυτοδιοίκησης – μεταξύ ομάδων και δικτύων ανθρώπων .

Δίνει εργαλεία στους ανθρώπους να συνεργαστούν οργανωμένα για να πετύχουν τις επιθυμίες τους να αλλάξουν την εικόνα , να λύσουν προβλήματα , να αναβαθμίσουν τη γειτονιά τους , να γνωρίσουν ανθρώπους , να τους δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν πραγματικά και πρακτικά , ώστε να γίνεται πραγματικότητα η επιθυμία τους.

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . 

 1. Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους
 2. πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το όραμα που έγινε πραγματικότητα.

Ενώνει τους δημότες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τους δίνει εφαρμογές ώστε να ασκούν πίεση να ακούγονται , να προτείνουν με ακρίβεια και δορυφορικούς χάρτες τα καλύτερα για την πόλη τους γαι τη γειτονιά τους , για την καθημερινότητα τους

 • είναι η απόλυτη δημοκρατία .
 • λύνει προβλήματα , ενώνει τους ανθρώπους , καλυτερεύει τη ζωή .
 • πρώτο site κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως απολύτως στοχευμένο στην άσκηση πίεσης
 • ικανοποιεί μεγάλες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών 
 • καλύπτει ένα μεγάλο κενό των ανθρώπων . Τους τρόπους να κατακτήσουν θεσμικά – οργανωμένα – με στόχο, κάθε αίτημα τους να εκφράσουν κάθε παράπονο τους και να δούν τις καταστάσεις να αλλάζουν

Το Mev δημιουργήθηκε απο μία ομάδα Ελλήνων ειδικών στην επικοινωνία και τις κοινωνικές επιστήμες , οι οποίοι κατανόησαν πολύ καλά μία διπλή ανάγκη . Το πως οι άνθρωποι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να πετυχαίνουν τις επιθυμίες τους οι οποίες σχετίζονταν με την αλλαγή απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας τους και δεύτερον πως αυτό θα είχε αποτέλεσμα και δεν θα έπεφταν στο κενό οι ενέργειες κανενός πολίτη .

Το MEV σχεδιάστηκε απο τον επικοινωνιολόγο Γιώργο Παπατριανταφύλλου ,ανήκει στην εταιρεία Minobi B.L.I.R HYPERLINK “https://www.minobi.gr/https://www.minobi.gr και υλοποιήθηκε απο τη εταιρεία παραγωγής λογισμικού world of ethos  HYPERLINK “http://www.worldofethos.com/http://www.worldofethos.com

Σλόγκαν :

Όλη η Πόλη σου στα Χέρια σου .

MEV

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s