Νέα έρευνα δείχνει άνοδο των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως .New global research shows rising for Public Relations all over the world .

The English version of the article , at the bottom of the page .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα μοντέλο επικοινωνίας από άνθρωπο σε άνθρωπο . Η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων είναι η μόνη λύση για την ευημερία των κοινωνιών .

Οι Δημόσιες Σχέσεις εξανθρωπίζουν τις επιχειρήσεις , αφαιρώντας από αυτές τα αναρίθμητα ψεύδη , όπως κακές συμπεριφορές , εξαπάτηση , ανειλικρίνεια , αδιαφάνεια .

 

  • Η ευημερία των κοινωνιών εξαρτάται από τις αξίες των ανθρώπων τους και από το βαθμό ευτυχίας τους .
  • Η εργασία είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος ρυθμίζει το βαθμό ευτυχίας των ανθρώπων .
  • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το επιστημονικό επάγγελμα το οποίο με συγκεκριμένο τρόπο ενσωματώνει τις αξίες του ήθους , της συνέπειας , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας και της διαφάνειας στις επιχειρήσεις βεβαίως δια μέσω των ανθρώπων της , καθώς οι επιχειρήσεις δεν είναι τα γραφεία , τα κτίρια ή ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός αλλά οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

 

 

Το Marketing είναι η λειτουργία σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις δημιουργούν τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και ολοκληρώνεται με τις ενέργειες για μεγιστοποίηση πωλήσεων των προιόντων και των υπηρεσιών .

 

Η Διαφήμιση γνωστοποιεί τα προιόντα και τις υπηρεσίες με τον πιό θετικό τρόπο .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις φέρνουν κοντά τους ανθρώπους που δημιουργούν και πωλούν τα προιόντα με αυτούς που τα επιλέγουν .

 

Το πεδίο αυτό είναι καθοριστικό . Οι άνθρωποι επηρρεάζονται από τους ανθρώπους .

Η συνεργασία , η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη δημιουργούν σχέσεις αντίστοιχες .

 

Σε ένα κατάστημα τα προιόντα είναι αξιόπιστα εάν είναι αξιόπιστοι οι άνθρωποι που τα δημιουργούν και τα πωλούν . Ο αγοραστής ταυτίζει τα προιόντα με τις ανθρώπινες συμπεριφορές οι οποίες  περιβάλλουν αυτά τα προιόντα . Εάν δημιουργηθεί ανθρώπινη σχέση αυτόματα στη συνείδηση των ανθρώπων η αγορά και η πώληση παίρνουν τη μορφή της σχέσης αυτής .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν επιθυμούν να είναι ψευδείς οι σχέσεις ή αναγκαστικές αλλά να είναι μέσα απο την καρδιά των ανθρώπων .

 

Οι νέες κοινωνικές δομές φέρνουν όλο και περισσότερο κοντά τους ανθρώπους είτε στο φυσικό είτε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον .

 

Οι άνθρωποι έχουν όλες τις δυνατότητες για να δούν να ελέγξουν  και να συνδιαμορφώσουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες .

Δεν επιλέγουμε λογικά αλλά συναισθηματικά .

 

Η κοινωνία κατευθύνεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη σχέσεων ειλικρίνειας – ήθους – αξιοπιστίας – συνέπειας – διαφάνειας μεταξύ των ανθρώπων .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις θα εμφανίζουν συνεχή άνοδο .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

 —————————————————————————————————————————————————

 

 

New global research shows Rising for Public Relations all over the world .

 

 

Public Relations is a model of communication between humans. The relations among human beings is the only solution for the welfare of societies.
The Public Relations humanize companies, removing them from the innumerable lies, as bad behavior, cheating, dishonesty, lack of transparency.

• The welfare of society depends on people’s values ​​and the degree of their happiness.
• The work is a key factor that regulates the degree of happiness of people.
• Public Relations is the scientific profession which specifically incorporates the values ​​of character, consistency, reliability, honesty and transparency in business, of course, through its people, as companies are not the offices, buildings or The logistics equipment but companies are often the people.

Marketing is the function whereby companies create their products and services according to social needs and ends with action to maximize sales of products and services.

Advertising communicate  products and services in the most positive way.

The Public Relations brings together the people who create and sell their products to those who choose.

This field is most important. People are influenced by people .
The cooperation, honesty and trust create relationships with each other.

In one store the products are reliable if they are reliable people who create and sell. The buyer identifies the products with human behavior that surround these products. If you create a human relationship automatically in the minds of the people buying and selling takes the form of this relationship.

The Public Relations does not want to be false relations or forced but to be through the heart of people.

New social structures bring more and more people together either in natural or in the electronic environment.

People have all possibilities to see to control and shaping the products and services.
Not choose logically but emotionally.

The society is directed more and more on developing relationships honesty – ethos – credibility – consistency – transparency between people.

The Public Relations will show continued growth.

 

 

George Papatriantafillou

gpappr@gmail.com