Δημόσιες Σχέσεις : Ήθος – Αξιοπιστία – Συνέπεια – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια – Εμπιστοσύνη – Στρατηγική στις Επιχειρήσεις .Αλλάζουμε τον Κόσμο . Τον Κάνουμε Καλύτερο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρονται για τα δομικά συστατικά , για τις αξίες , ούτε και έχουν σαφή στρατηγική και αυτό είναι το παρελθόν το οποίο πρέπει να ξεχάσουμε άμεσα .

Το μέλλον είναι :

 • Κάθε επιχείρηση να «υπηρετεί» τους πελάτες της .
 • Να είναι Κοινωνική απο Καθήκον και όχι από Ιδιοτέλεια .
 • Να είναι συνεπής σε ότι υπόσχεται .
 • Να λέει πάντα την Αλήθεια και να εκφράζεται με ειλικρίνεια .
 • Να αναπτύσει Σχέσεις Εμπιστοσύνης .
 • Να είναι διαφανής .
 • Αξιόπιστη .
 • Να σέβεται τους Ανθρώπους της για να τη σέβονται και αυτοί .

 Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της επιστήμης τω Δημοσίων Σχέσεων .

Στρατηγική :

 • Η αποστολή κάθε επιχείρησης , η διαδρομή – το πλάνο για το πως θα φτάσει το όραμα και τους στόχους της .
 • Η Στρατηγική πρέπει να είναι πολύ σαφής και να μπορεί να εκφραστεί σε λίγες λέξεις .
 • Οι τακτικές είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες υλοποιείται η στρατηγική .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη στο Management , στη Διοίκηση κάθε Επιχείρησης με σαφή Στρατηγική : Τον Εξανθρωπισμό των Επιχειρήσεων .

Αφήστε πίσω , όλα αυτά που μας πηγαίνουν πίσω .

Δείτε το μέλλον . Αλλάξτε με στροφή 180 μοιρών .

Το μέλλον είναι η αλλαγή στη νοοτροπία . Ότι κάναμε στο παρελθόν να το κάνουμε με άλλη λογική απο εδώ και στο εξής .

Το μέλλον είναι οι αξίες και η Στρατηγική  .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 

Ethos – Reliability – Consistency – Honesty – Transparency – Trust – Strategy in Business. These are the new Brand. This will change the world.

Businesses do not care about the building blocks for the values, nor have clear strategy and it is the past which we must forget immediately.

The future is:

Each company to «serve» their customers.
Be Social by task rather than selfishness.
Be consistent in that it promises.
Be always tells the truth and speak honestly.
Be develops trust.
Be transparent.
Reliable.
Be respectful of the People to the respect too.
 These are the characteristics of science attached to Public Relations.

Strategy:

The mission of each company, the route – the plan for how to reach the vision and objectives.
The Strategy should be very clear and can be expressed in a few words.
Tactics are all actions  which implement the Strategy.
Public Relations is the only science in Management, Management Every business with a clear strategy: the humanization of Operations.

Leave behind everything that we go back.

See the future. Change to turn 180 degrees.

The future is a change in mindset. We did in the past to do with another logic from now on.

The future is the values ​​and strategy.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Πολιτική Επικοινωνία – Σκεφτείτε Διαφορετικά .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη πρεσβεύουν πως ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στην επικοινωνία και στις κοινωνικές σχέσεις , Πέθανε .

 

Η κοινωνία άλλαξε . Οι επικοινωνιακές δομές επίσης . Αυτοί που θα πετύχουν είναι αυτοί που σκέφτονται διαφορετικά .

 

Οτιδήποτε ανήκει στο παρελθόν δεν έχει καμμία θέση στην διαφορετική νοοτροπία . Πρέπει οι πολιτικοί να σκεφτούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και να ξεχάσουν οτιδήποτε θυμίζει το παρελθόν .

 

Το πνεύμα της συνεργασίας , της διαπραγμάτευσης , της αλήθειας , του ήθους , της ειλικρίνειας , της συνέπειας , της διαφάνειας , της αξιοπιστίας είναι οι επιταγές της εποχής .

 

Η δημιουργία σχέσεων , είναι η ίδια η πολιτική .

 • Αντί για έπαρση – ταπεινότητα .

 • Αντί για αντιπαράθεση – προτάσεις .

 • Αντί για αποξένωση – δημιουργία σχέσεων .

 • Αντί για ανηθικότητα – ήθος .

 • Αντί για αοριστίες – ειλικρίνεια .

 • Αντί για λόγια του αέρα – συνέπεια και αξιοπιστία .

Σύμφωναμε τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί υποψήφιοι αντί να δαπανούν τεράστια ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες οι οποίες έχουν αντίθετα αποτελέσματα , περισσότερο εκνευρίζουν την κοινωνία παρά την ενημερώνουν , θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία σχέσεων με την κοινωνία .

Ανοιχτοσύνη – όπως αναφέρει ο Jeff Jarvis στο καταπληκτικό του βιβλίο Τι Θα Έκανε Η Google , είναι η αρχή και το τέλος της διαφορετικής κοινωνίας η οποία ανοίγεται .

Σχέσεις οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια , το ήθος , την αξιοπιστία , τη συνέπεια και τη διαφάνεια .

Σύμφωναμε τις Δημόσιες Σχέσεις ως επιστήμη , οι πολιτικοί πρέπει να πράττουν ηθικές πράξεις , όχι απο ιδιοτέλεια αλλά απο καθήκον .

Η πολιτική επικοινωνία πρέπει να έχει σαφέστατη στρατηγική και σαφές όραμα .

Τα 2 μεγαλύτερα λάθη στην πολιτική επικοινωνία είναι :

 • στην ασαφή στρατηγική .

 • στην ψευδή εικόνα .

Η κοινωνία άλλαξε .

Αυτοί που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν πως μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τον αλλάζουν Steve Jobs .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Political Communication – Think Different.

Know so far so past ,is died.

Society has changed. The communication structures as changed too . Those who succeed are those who think differently.

Everything is in the past has no place in a different mindset.

Should politicians to think in a completely different way and forget anything that resembles the past.

The spirit of cooperation, negotiation, truth, of morality, honesty, consistency, transparency, reliability are the imperatives of the time.

Creating relationships is the policy itself.

Openness – as Jeff Jarvis says the brilliance of the book What Google Does , is the beginning and end of a different society that is opened.

Instead of pride – humility.
Rather than debate – proposals.
Instead of alienation – building relationships.
Instead of immorality – ethos.
Instead of vagueness – honestly.
Instead of hot air – consistency and reliability.

Political parties and political candidates instead of spending huge amounts on advertising campaigns that have the opposite effect, more than irritate the society shall, should focus on building relationships with society.

Relations which should be based on honesty, ethics, reliability, consistency and transparency.

Also do moral actions, not by selfishness but by duty.

The political communication should be clear strategy and clear vision.

The 2 biggest mistakes in political communication are:

the ambiguous strategy.
the false image.

Society has changed.

What is so crazy to think they can change the world are those who change / Steve Jobs.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Τα Πάντα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες είναι οι Άνθρωποι τους . Το Σπουδαιότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα κτίρια τους , ούτε οι υπολογιστές , ούτε τα γραφεία τους . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

 

Ο  “Διαφορετικός Κόσμος” τον οποίο πρέπει να δούμε για να οδηγηθούμε στην πρόοδο , είναι οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές . Η εδώ και δεκαετίες πρακτική της ανταγωνιστικότητας με συγκρούσεις , ανηθικότητα , ασυνέπεια ,  αδιαφάνεια είναι αναποτελεσματικές αλλά πάνω απ’όλα καταστροφικές .

 

Ο “Διαφορετικός Κόσμος” είναι το Ήθος , η Συνέπεια , η Αξιοπιστία , η Ειλικρίνεια , η Διαφάνεια .

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να “γυαλίσουν” την εικόνα τους από όλες τις κακές και αντικοινωνικές τους πρακτικές .

Πράτουν διάφορες επιφανειακές δήθεν καλές πράξεις για να το βροντοφωνάξουν με πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες δηλώνοντας ευθέως , πως στρατηγικά πράτουν οτιδήποτε για να υποδυθούν τις καλές επιχειρήσεις  και ακολούθως να το κάνουν γνωστό .

Σε αυτή τη λογική δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια της Ηθικής , καθώς ως Ηθική νοείται η οποιαδήποτε ενέργεια πράτεται ως καθήκον χωρίς κανένα όφελος – κέρδος ή προσωπική ικανοποίηση .

 

Ο Ανθρώπινος παράγοντας κινεί τη μηχανή κάθε ανάπτυξης κάθε επένδυσης , της ευημερίας και της προοόδου .

Οι κυβερνήσεις και το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως calculators ( αριθμομηχανές ) .Προιόντα – πωλήσεις – αριθμοί – δείκτες είναι στην καθημερινότητα των κυβερνητικών σχεδιασμών και των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών αλλά είναι  εκκωφαντική η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα .

 

Πρός Κυβερνώντες και Επιχειρηματίες – CeosManagers :

 

 

 • Πρώτοι σε κάθε επιχείρηση έρχονται οι άνθρωποι της .
 • Εάν θέλετε οι εργαζόμενοι σας να αγαπούν την επιχείρηση σας , πρέπει να αγαπήσετε τους εργαζόμενους σας .
 • Εάν θέλετε να έχουν πάθος με την εργασία τους , πρέπει να έχετε πάθος με τους ίδιους και την προσφορά τους .
 • Η εξυπηρέτηση και η δημιουργία της εμπειρίας δεν έρχεται μέσα από κάποιον οδηγό συμβουλών . «Βγαίνει» από την καρδιά του κάθε εργαζομένου .
 • Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δημιουργούν την εμπειρία , την εξυπηρέτηση .
 • Χωρίς εσωτερική ικανοποίηση δεν υπάρχει προσφορά εμπειρίας πρός τον πελάτη .
 • Οι εργαζόμενοι σας πρέπει να είναι υπερήφανοι για την εργασία τους  . Υπερήφανους μπορείτε μόνο εσείς να τους κάνετε .
 • Εάν είναι υπερήφανοι θα είναι και ενθουσιώδεις .

 

Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μηχανικά από πλευράς εργαζομένων . Εάν δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι στην επιχείρηση όπου εργάζονται τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά .

 

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι πως ΔΕΝ επενδύουν στους ανθρώπους τους .Τα χρήματα και τα κέρδη , έρχονται από τους ανθρώπους .

 

Οι επιχειρήσεις όπως και οι κυβερνήσεις , αναζητούν χρήματα και επενδύσεις μηχανικά και λογιστικά , μη υπολογίζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι όμως είναι ο πυρήνας κάθε δραστηριότητας .

 

Όλες “οι δουλειές” και οι επενδύσεις κινούνται από τους ανθρώπους . Εάν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά είναι ικανοποιημένοι , συνεπώς ευτυχισμένοι τότε μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τους .

 

Η καλή ψυχολογία των ανθρώπων είναι ο πυλώνας της ευημερίας των κοινωνιών . Οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν στην καλή ψυχολογία των ανθρώπων τους από την οποία όμως ξεκινούν τα πάντα .

 

Η ανασφάλεια ,  η έλλειψη εμπιστοσύνης , ο τρόμος οδηγούν τους ανθρώπους σε φοβικές πράξεις και συμπεριφορές . Γίνονται καχύποπτοι – ανασφαλείς – απαισιόδοξοι . Το αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων είναι να έχουν χαμηλό ηθικό – θυμό – άγχος και ως αποτέλεσμα δεν προάγουν το έργο τους .Αυτή η συμπεριφορά έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνική αλυσίδα και δημιουργεί ένα ντόμινο μέσα στα κοινωνικά δίκτυα επηρρεάζοντας κάθε μορφή ανάπτυξης .

 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων , δηλαδή των φιλικών – συγγενικών – συνεργατικών σχέσεων οι οποίες δημιουργούνται στο πραγματικό αλλά και στο εικονικό ( ηλεκτρονικό ) περιβάλλον , αναπτύσονται τάσεις και στάσεις οι οποίες οδηγούν σε κατάρρευση της ψυχολογίας , με αρνητικές σκέψεις , ανάπτυξη φοβικών συμπεριφορών , παρορμητικές – βιαστικές – αλόγιστες πράξεις και γενική απροθυμία συνεργασίας .

 

Οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην ευημερία όταν επενδύουν στο Ανθρώπινο κεφάλαιο .Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει στην εσωτερική δομή κάθε επιχείρησης Σεβασμός – Ήθος – Αγάπη –Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Διαφάνεια .

 

Οι άνθρωποι οφείλουν να συνεργάζονται , να σέβονται τους ανθρώπους , να ζούν γιαυτούς , να τους βοηθούν και να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα .

 

Όλα αυτά δεν μπορούν να διαταχθούν από καμία διοίκηση  αλλά πρέπει να τα πιστεύει βαθιά μέσα του σαν αρχές του κάθε εργαζόμενος . Πρέπει να εμπνέεται από τους ιδιοκτήτες , τον διευθύνοντα σύμβουλο τους managers .Εάν αυτοί δεν έχουν ενσωματωμένες τις ανθρώπινες αξίες , δεν πρόκειται ούτε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται καλά .

 

Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευτυχισμένοι με κάθε τρόπο . Να νιώθουν υπερήφανοι , να θέλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους .

 

Η επιχειρήσεις και τα κράτη τα οποία θα ευημερούν και θα προοδεύουν είναι αυτά τα οποία επενδύουν στους ανθρώπους τους . Αυτή είναι η σπουδαιότερη επένδυση η οποία θα φέρει σίγουρη ανάπτυξη .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Everything in business is the people. The People are the greatest asset.

 


Businesses are neither buildings, nor the computers or their offices. Businesses are often the people.

The «Different World» are changes in social structures. The decades of practical competitiveness conflicts, immorality, inconsistency, lack of transparency is ineffective, but above all devastating.

The «Different World» is the ethos, punctuality, reliability, honesty, transparency.

Corporate Social Responsibility, used by companies in their effort to «polish» their image from all evil and antisocial practices.
Prato various surface supposedly good deeds to the spoken with expensive advertising campaigns stating directly, that strategically doing anything to act out good and then to make it known.
Absolutely no sense of ethics, as well as moral means any action by doing the task without any benefit – gain or personal satisfaction.

The Human factor in the machinery of any development of any investment, prosperity and prooodou.
Governments and all companies treat people as calculators (calculators). Products – sales – numbers – markers are in routine government planning and business and operational strategies, but the deafening lack of human factors.


 

• Top each company are its people.
• If you want your employees to love your business, you must love your employees.
• If you are passionate about their work, you must be passionate about themselves and their offer.
• The service and the creation of the experience does not come through any driver advice. «Exits» from the heart of every employee.
• The business people create the experience, service.
• No inner contentment is not offered to the customer experience.
• Your employees should be proud of their work. Proud of you only you can do them.
• If you are proud and enthusiastic.

Nothing can be done mechanically by the employee’s perspective. If you are not happy people working in business where nothing can function properly.

The basic problem is that companies do not invest in people. The money and profits come from people.

Companies like governments, seeking money and invest mechanically and accounting, not counting people but who are the core of every activity.

All «do business» and investment driven by people. If people feel well satisfied, so happy you maximize their effectiveness.

Good psychology of people is the cornerstone of a prosperous societies. The administrations and governments do not invest in good psychology of people from the start but everything.

Insecurity, lack of confidence, fear leads people to acts and phobic behavior. They become suspicious – insecure – pessimistic. The result of these feelings is to have low morale – anger – anxiety and as a result do not promote their work. This behavior has an impact across the social chain and creates a domino effect within the social networks epirreazontas any form of development.

Through social networks, ie friendly – Related – collaborative relationships that are created in the real and the virtual (electronic) environment are growing trends and attitudes that lead to the collapse of psychology, with negative thoughts, develop phobic behavior, impulsive – Hasty – reckless acts and general unwillingness of cooperation.

Businesses are driven prosperity when investing in human capital. This means that there should be the internal structure of each company Respect – Ethics – Love-Honesty – Consistency – Credibility – Transparency.

People have to cooperate, to respect people, to live for them, help them and work with team spirit.

All this can not be ordered by any authority, but you must believe deep down as the beginning of every employee. Should be guided by the owners, chief executive of managers. If they have not built on human values, it is not, nor employees feel good.

People in business should be happy in every way. Feel proud to want to give their best.

The companies and countries that will prosper and thrive are those that invest in people. This is the most important investment that will bring safe development.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Διαφήμιση .Public Relations is not advertising .

The English version of the article , at the bottom of the page .

Οι επιχειρήσεις δαπανούν τεράστια ποσά σε διαφήμιση για να προσέλθουν πελάτες σε αυτές και όταν οι πελάτες μπαίνουν στις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι  λόγω έλλειψης εκπαίδευσης , με τους κακούς τρόπους τους είναι σαν να τους λένε « Ήρθατε ; ωραία τώρα ξεκουμπιστείτε » .

Πιστεύω πως έχω εντοπίσει ένα καταπληκτικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό μοντέλο ώστε να δημιουργώ Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους

Οι Δημόσιες Σχέσεις μπαίνουν στην καρδιά των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους αποδεικνύοντας πως  μπορούν να ευημερούν  και να κερδοφορούν εάν έχουν ενσωματωμένες τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

 • Όταν οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις υπηρετούν τους συνεργάτες τους ( συναδέλφους – πελάτες – επενδυτές – προμηθευτές ) , είναι ευγενικοί – εξυπηρετικοί – πράττουν ότι υπόσχονται – λένε την αλήθεια και οι δραστηριότητες τους είναι διαφανείς , τότε αποκτούν την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ομάδων .
 • Στην περίπτωση εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , μεταξύ επιχειρήσεων και ανθρώπων αναπτύσσονται σχέσεις οι οποίες είναι ποιοτικές , σταθερές και επικερδείς .
 • Η εργασία αυτή των  Δημοσίων Σχέσεων ξεκινά από τη δημιουργία της επιχείρησης , είναι στρατηγική και απολύτως αποτελεσματική .
 • Η διαφήμιση είναι πληρωμένη επικοινωνία και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται .Γνωρίζουν πως μία διαφήμιση για ένα προιόν θα μιλά μόνο θετικά γιαυτό και συνεπώς δεν ανατρέπονται οι τάσεις μίας ομάδας ή ενός ανθρώπου .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις πετυχαίνουν αλλαγή στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων εξαιτίας των αξιών που υπηρετούν και αλλάζοντας τη συμπεριφορά , πετυχαίνουν αλλαγή των τάσεων . Δηλαδή εάν ένας καταναλωτής συμπεράνει πως οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι εξυπηρετικοί , ευγενικοί , ειλικρινείς , συνεπείς την επιλέγει ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες , την προτείνει και σε άλλους ανθρώπους και «βιάζεται» να μεταφέρει τα μηνύματα της .
 • Αυτή η εξάπλωση των θετικών μηνυμάτων έχει μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική δύναμη από ένα διαφημιστικό μήνυμα .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν έργο υποδομής για τη διαφημιστική επικοινωνία . Για παράδειγμα εάν μας μιλήσει υποτιμητικά ο πωλητής μίας επιχείρησης δημιουργούμε μία κακή εικόνα γιαυτόν και την ίδια την επιχείρηση την οποία εικόνα δεν μπορούν να αλλάξει η διαφήμιση γιατί έχουμε μία κακή άποψη .Συνεπώς πρίν απο κάθε διαφημιστική καμπάνια προηγείται η δημιουργία των ευνοικών απόψεων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις απευθύνονται σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο κοινό και όχι σε ένα ευρύτερα μαζικό .Δηλαδή σε ένα κατάστημα με ανθρωποκεντρική νοοτροπία οι άνθρωποι της επιχείρησης αποκτούν σχέσεις με τους πελάτες τους ώστε είναι σε θέση να γνωρίζουν πολλά γιαυτούς και ευρύτερα απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό της επιχείρησης τους .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία συνεχής και μόνιμη λειτουργία σε κάθε επιχείρηση , ενώ η διαφήμιση έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης .

Η παγκόσμια τάση σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες αναφέρουν πως στις επόμενες δεκαετίες η αποτελεσματικότερη διαφήμιση θα είναι η ανάπτυξη σχέσεων των ανθρώπων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους .

Στη λίστα με τις 10 αλήθειες που έχει ανακαλύψει η Google η εταιρεία αναφέρει πως « η ανάπτυξη ήρθε όχι μέσα από τηλεοπτικές καμπάνιες αλλά διά στόματος ικανοποιημένων πελατών» .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επικοινωνία του μέλλοντος . Έχουν μέσα τους την αλλαγή των δομών στη μελλοντική επικοινωνία .

Με την ερευνητική μου αυτή εργασία ενισχύεται η θεωρία μου πως οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

gpappr@gmail.com 

English Edition .

 Public Relations is not advertising .

Companies spend huge amounts on advertising to customers come to them and when customers come to business employees due to lack of education, bad manners are like being told «You came?  Go Out now.»

The Public Relations entering the heart of business and their people by showing how they can thrive and be profitable if they have incorporated the values ​​of ethics, reliability, consistency, openness and transparency.

When people in businesses serving their partners (colleagues – clients – investors – suppliers), be polite – helpful – doing that promise – telling the truth and their activities are transparent, then gain the confidence of all those groups.
In case of application of public relations, business-people relationships are developed that are qualitative, stable and profitable.
The work of PR starts from the creation of enterprise strategy and is fully effective.
Advertising is paid communication and people realize it. They know that an ad for a product will only speak positively on this and is not reversed the trends a group or an individual.
The Public Relations achieve change in the mindset of people on the values ​​serving and changing behavior, achieve a change in trends. That is, if a consumer concludes that employees at a company are helpful, polite, honest, consistent selects even under adverse conditions, and propose to other people and «hurry» to convey the messages.
This dissemination of positive messages is greater proliferative power of an advertisement.
The Public Relations generating infrastructure project for the advertising communication. For example, if we speak disparagingly of a vendor company create a bad image for him and the company itself that image can not change the ad because we have a bad view. So before each campaign prior to the creation of favorable views.
The Public Relations addressed to a specific audience perfectly and not a broader mass. That is, a store with anthropocentric attitudes people acquire the business relationships with their customers to be able to know much about them and generally directed exclusively to the public of their business .
The Public Relations is a constant and steady in every business, while advertising has specific start and end dates.
The global trend in the research process indicate that the next decades the most effective advertising will be the development of relations between business people with their customers.

In the list of 10 truths he has discovered that Google, the company says that «the development has come not through TV Campaign but by the word of mouth of satisfied customers.»

The Public Relations is the communication of the future. They have in them the change of structures in future communications.

In my research work was supported my theory that the Public Relations  producing and developing Happy Business – Happy People .

George Papatriantafillou

gpappr@gmail.com