Σύνταξη Βιογραφικού .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Βήμα 1ο :

 • Μην στέλνετε το Βιογραφικό σας με ομαδική αποστολή .
 • Να είναι απόλυτα σαφής η θέση την οποία διεκδικείτε .
 • Κάντε έρευνα στο διαδίκτυο ποιές επιχειρήσεις έχουν τη θέση αυτή ασχέτως εάν είναι καλυμένη ή όχι .
 • Μόλις δημιουργήσετε τον κατάλογο με αυτές τις επιχειρήσεις , ταξινομήστε τις ανάλογα με το ποιές θεωρείτε πως είναι πιό κοντά στις προσδοκίες σας .

Βήμα 2o :

 • Επόμενο βήμα , μάθετε τα πάντα για τις επιχειρήσεις στις οποίες αποφασίσατε να στείλετε το Βιογραφικό σας .
 • Βρείτε στο Διαδίκτυο , στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα τους .
 • Εντοπίστε τι λέγετε στα κοινωνικά δίκτυα γιαυτήν .
 • Ρωτήστε .
 • Συλλέξτε πληροφορίες .
 • Προσαρμόστε τη σύνταξη του βιογραφικού σας στην κάθε επιχείρηση .

 Βήμα 3ο :

 • Γράψτε με απόλυτη ακρίβεια ποιά θέση ζητάτε .
 • Απαντήστε στο Γιατί; τη ζητάτε .
 • Περιγράψτε τα οφέλη της επιχείρησης από την πρόσληψη σας , π.χ “….στη συγκεκριμένη θέση εάν προσληφθώ , στα συντελέσω με στρατηγικό σχέδιο στην διαμόρφωση της εξαιρετικής σας εικόνας κατά 4-5 % στους πρώτους έξι μήνες με αποτέλεσμα να σας αντιμετωπίζουν θετικά οι συνεργάτες σας , σε ποσοστό αυξημένο κατά 20 – 30% από ότι σας βλέπουν σήμερα ….” .
 • Μην αναφέρετε τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σας εάν δεν περιγράφετε τα επιτεύγματα σας σε αυτές .
 • Για κάθε προηγούμενη θέση σας αναφέρετε αναλυτικά τι αλλάξατε , τι πετύχατε , πως συμβάλατε στην ευημερία των επιχειρήσεων από τις οποίες περάσατε .

 Βήμα 4ο :

 • Γράψτε απλά .
 • Μην είναι κουραστικό το Βιογραφικό σας .
 • Μικρές φράσεις των 8-10 λέξεων η κάθε μία .
 • Μην ξεπερνάτε σε ποσότητα τα 2/3 μίας Α4 σελίδας .
 • Διαβάστε το και δώστε το σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε την άποψη τους .
 • Όσοι το διαβάσουν και εσείς πρέπει να πείτε :  “….ουάου . Είναι καλό …”
 • Το Βιογραφικό δεν είναι Flyer να το πετάτε στον αέρα .
 • Δεν είναι διαφημιστικό έντυπο .
 • Το Βιογραφικό δε είναι ρουτίνα .
 • Είναι ένα εξαιρετικής σπουδαιότητας έγγραφο από το οποίο κρίνεται το μέλλον μας .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

Step 1:

Do not send your CV with a collective mission.
Be absolutely clear position to assert.
Do research online what businesses have this position regardless of whether or not it is covered.
Once you create the list of these companies, sort them according to what you think is closer to your expectations.

Step 2o:

Next step, find out everything about the companies in which you decide to send your CV.
Available at data from the official website.
Identify what you say on social networks for her.
Ask.
Collect information.
Adjust the syntax of your CV to each company.

Step 3:

Write with absolute precision what position you seek.
Answer to Why the request.
Describe the benefits of the business by hiring you, eg «…. in this position if hired actors to strategically plan the configuration of your excellent image by 4-5% in the first six months so you are positive your colleagues in percentage increased by 20 to 30% than you see today …. «.
Do not mention previous jobs if you do not describe your accomplishments in them.
For each previous position you specify in detail what you changed, what you achieved, that contribute to the prosperity of the businesses from which they have passed.

Step 4:

Write simple.
Never tiring your CV.
Small sentences of 8-10 words each.
Do not exceed the amount in 2/3 one A4 page.
Read it and give it to people you trust their opinion.
Those who read it and you have to say: «…. wow. It’s good … »
The Curriculum Flyer is not to throw it in the air.
Not brochure.
The Curriculum is not routine.
It is a document of great importance which is our future.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

.

Βιογραφικό για το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων .

Δώστε στην επιχείρηση που απευθύνεστε την εικόνα – να σκεφτούν , να φανταστούν – τι θα πετύχετε εάν σας προσλάβουν , δηλαδή ποιά θα είναι τα οφέλη τους από την επιλογή τους στο πρόσωπο σας .

Συντάξτε και παραδώστε το βιογραφικό σας όχι όπως παραδοσιακά μέχρι τώρα γίνεται αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο αυτόν που είναι απαραίτητος για να είναι το βιογραφικό σας αποτελεσματικό .

 • Μην είναι κοινότυπο και συνηθισμένο .
 • Η σημαντικότερη συμβουλή μου είναι : « Δώστε στην επιχείρηση που απευθύνεστε την εικόνα – να σκεφτούν , να φανταστούν – τι θα πετύχετε εάν σας προσλάβουν , δηλαδή ποιά θα είναι τα οφέλη τους από την επιλογή τους στο πρόσωπο σας ». Π.χ «……Αγαπητές κες – αγαπητοί κοι . Εάν καταλάβω τη θέση , λόγω των γνώσεων μου …ή λόγω της εμπειρίας μου ….ή λόγω της έρευνας μου , στον τομέα αυτόν θα μπορέσω μέσα σε ένα εύλογο πλήν όμως σύντομο χρονικό διάστημα να πετύχω …..την αλλαγή της εικόνας της επιχείρησης σας , η οποία αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό για την ευημερία της . Για να το πετύχω αυτό ………» .
 • Μην περιμένετε μία επιχείρηση να τοποθετήσει ή να δημοσιεύσει αγγελία για τη θέση των Δημοσίων Σχέσεων . Θα περιμένετε πολύ : Α/ Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις , Β/ Δεν κατανοούν τα οφέλη , τα αποτελέσματα και τα κέρδη με Ηθικό τρόπο απο την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων, Γ/ Συγχέουν τη διεύθυνση των Δημοσίων Σχέσεων με τη δράση του Marketing , Δ/ Δεν γνωρίζουν πως απο την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων προήλθαν όλες οι εφαρμογές του Management ( Marketing – Προώθηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Πωλήσεις …..) .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την πρόσληψη ειδικού επαγγελματία Δημοσίων Σχέσεων στην επιχείρηση .
 • Εξηγήστε συνοπτικά τα οφέλη απο την εφαρμογή των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε επιχείρηση .

Για τα δυο προαναφερθέντα κομμάτια σχετικά με τα οφέλη θα βρείτε εξαιρετικά πολύ υλικό στο site αυτό www.papatriantafillou.com

Γενικές Οδηγίες για το Βιογραφικό :

 •  Στείλτε το βιογραφικό σας στον κατάλληλο άνθρωπο .
 • Μαζί με το βιογραφικό στέλνετε πάντα και μία διαβιβαστική επιστολή .
 • Κρατήστε αρχείο από όλες τις αποστολές των βιογραφικών σας .
 • Το βιογραφικό μας περιγράφει όχι μόνο τον επαγγελματικό μας εαυτό αλλά και την προσωπικότητα μας .
 • Το βιογραφικό αποτελεί την πρώτη επαφή με την εταιρεία και δημιουργεί την πρώτη εντύπωση .
 • Βιογραφικό κακογραμμένο , κόβεται στην πρώτη διαλογή .
 • Το καλογραμμένο βιογραφικό εστιάζει σε αυτά που ιδιαίτερα η εταιρεία ζητά .
 • Άρα πρέπει να διαμορφώνεται το βιογραφικό ανάλογα με την εταιρεία .
 • Σκεφτείτε πως με το βιογραφικό σας πρέπει να τραβήξετε την προσοχή αυτού που το μελετά .
 • Επίσης πως πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται μαζί σας .
 • Πρέπει μέσα στις δύο σελίδες να τον κάνετε να σας γνωρίσει .
 • Σκεφτείτε πόσα ακόμα βιογραφικά έχουν κατατεθεί για την ίδια θέση .
 • Το βιογραφικό πρέπει να χωρά σε μία σελίδα Α4 το πολύ σε δύο .
 • Ποτέ κάτω από μισή σελίδα .
 • Δώστε τις πληροφορίες θεματικά π.χ εργασιακή εμπειρία / σπουδές ….
 • Ξεκινήστε από το παρόν πρός το παρελθόν .
 • Αφήνετε κενά και περιθώρια. Ξεκουράζεται το μάτι στηνν ανάγνωση  . Η σελίδα να μην είναι πυκνογραμμένη .
 • Μην χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη ορολογία .
 • Διαφοροποιήστε το βιογραφικό ανάλογα με την θέση που διεκδικήτε κάθε φορά .Από εταιρεία σε εταιρεία υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες .
 • Μην αναφέρετε ποτέ ψευδή στοιχεία .
 • Γράψτε μόνοι σας το βιογραφικό σας .
 • Ζητήστε τη γνώμη κάποιου φίλου ή ειδικού .

Η δομή του βιογραφικού .

 • Προσωπικά στοιχεία .
 • Εργασιακή εμπειρία .
 • Σπουδές .
 • Πρόσθετη εκπαίδευση ( σεμινάρια / μετεκπαιδεύσεις ).
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις .
 • Ξένες γλώσσες .
 • Επαγγελματικά ή επιστημονικά σωματεία .
 • Γενικά ενδιαφέροντα και εξω – επαγγελματικές δαρστηριότητες .
 • Λοιπά προσόντα .
 • Συστατικές επιστολές .

Η εργασιακή εμπειρία .

 • Πρέπει να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χώρο συγκριτικά με τα άλλα θέματα .
 • Σκεφτείτε και γράψτε σαν στέλεχος .
 • Όχι εκτενείς αναφορές .
 • Εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες .
 • Είναι σημαντικό θέμα γιατί προσδίδει πλούσια στοιχεία για την προσωπικότητα του υποψηφίου .

Συστατικές επιστολές .

 • Στην Ελλάδα οι περισσότερες εταιρείες αξιολογούν θετικά τις συστατικές επιστολές .

Διαβιβαστική επιστολή .

 • Απαραίτητο συνοδευτικό του βιογραφικού .
 • Είναι μία συμπληρωματική επιστολή .
 • Περιλαμβάνει :
 • Σύντομη εξήγηση του γιατί διεκδικείτε τη θέση .
 • Πως μάθατε για τη θέση .
 • Αναφορά στο ότι σας ενδιαφέρει η θέση και γιατί .
 • Προτερήματα σας σχετικά με τη θέση .

Η διαβιβαστική επιστολή .

 • Πάνω αριστερά …το  ΠΡΩΣ …….
 • Πάνω δεξιά τα στοιχεία σας .
 • Λίγο πιό κάτω δεξιά , ημερομηνία .
 • Το κείμενο σας καθαρογραμμένο .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

 

Curriculum for the Public Relations Department.

Write and deliver your resume not like so far is traditional but with a different way that is necessary to be effective your resume.

• Do not be banal and ordinary.
• The most important is my advice: «Give the company obtained the picture – to think, to imagine – what you get if you hire, that is what would be the benefits from their choice in your face.» Eg «…… Dear women – dear Com. If you understand the position because of my knowledge … or because of my experience …. or because of my research in this field will be able within a reasonable FACT short time to accomplish the change ….. the image of your business, which is a structural feature for its welfare. To accomplish this ……… «.
• Do not expect a company to place or publish advertisement for the position of Public Relations. We expect much: D / Businesses in Greece do not know what the Public Relations, B / not understand the benefits, results and profits in an ethical manner by the application of Public Relations, C / confuse the direction of the Public Relations action of Marketing, D / Do not know how the science of public relations came all the applications of Management (Marketing – Promotion – Human Resources – Sales …..).
• Explain briefly the benefits of hiring public relations practitioners in the business.
• Explain briefly the benefits of implementing the Public Relations Programs in any business.

For the two pieces on the benefits you will find very much material on this site http://www.papatriantafillou.com

Guidelines for the Curriculum:

• Send your resume to the appropriate person.
• Along with your resume always send a covering letter.
• Keep records of all shipments of your resume.
• The curriculum we describe not only our business but ourselves and our personality.
• The curriculum is the first contact with the company and creates the first impression.
• CV badly written, cut the first screening.
• The well-written biography focuses particularly on what the company wants.
• So we need to shape the curriculum according to the company.
• Think of your resume should attract attention to what the study.
• Also we have to continue dealing with you.
• We in the two pages to make him meet you.
• Think how many more biographies have been filed for the same position.
• The CV should fit on an A4 page at most two.
• Not less than half a page.
• Provide information ie thematic work experience / education ….
• Start from the present into the past.
• Leave gaps and margins. The eye rests stinn reading. This page is not pyknogrammeni.
• Do not use jargon.
• Diversify the curriculum depending on the position of each contender again. From company to company there are different needs and priorities.
• Do not ever give false information.
• Write yourself your resume.
• Ask your friend or someone special.

The structure of the curriculum.

• Personal.
• Work experience.
• Studies.
• Additional training (seminars / training).
• Military Service.
• Foreign languages.
• Professional and scientific associations.
• General and outside interests – professional darstiriotites.
• Other qualifications.
• Letters.

The work experience.

• You must occupy the largest area compared to other issues.
• Think and write like a stub.
• No extensive references.
• Exoepangelmatikes activities.
• It is an important issue because it gives rich information about the personality of the candidate.

Letters.

• In Greece, most companies evaluate positively the letters.

Transmittal letter.

• Necessary accompanying CV.
• It is a further letter.
• Includes:
• Brief explanation of why you claim the position.
• How did you hear about the position.
• Report that you are interested in the position and why.
• Benefits on your location.

The transmittal letter.

• Over the top in the left side .
• Top right your information.
• Further down right date.
• Your text clearly written.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:
He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

Μην αχρηστεύετε το βιογραφικό σας .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :Το βιογραφικό είναι η πρώτη εικόνα , η πρώτη πρόταση , το δείγμα γραφής του υποψηφίου πρός την επιχείρηση στην οποία το αποστέλει .Τα μεγάλα λάθη στο βιογραφικό είναι :

 

 • Κακογραμμένο .
 • Προχειρογραμμένο .
 • Χωρίς στόχο .
 • Φλύαρο .
 • Δεν διευκρινίζει την επιθυμητή θέση .
 • Ζητά απλά δουλειά .
 • Δεν ξεχωρίζει .
 • Δεν δικαιολογεί την επιθυμία για εργασία .

Η εμπειρία είναι το βασικό στοιχείο κάθε βιογραφικού . Αποδείξτε πως μπορείτε να πετύχετε στη θέση την οποία ζητάτε .

Μία φοιτήτρια μου , σε απόγνωση μου είπε πως τι εμπειρία να βάλω στο βιογραφικό αφού το μόνο μέχρι τώρα που έχω κάνει επαγγελματικά είναι , ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου .Την προέτρεψα να μετατρέψει αυτή την εμπειρία σε ευκαιρία . Της έδωσα το ακόλουθο παράδειγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και τη δική σας σκέψη σε ανάλογη σύνταξη του βιογραφικού .

 • » …παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα . Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική μου δραστηριότητα , ανακάλυψα το πάθος μου για ανθρωποκεντρική επικοινωνία ενώ παράλληλα για να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου δυνατότητες μελέτησα Ελληνική και Ξενόγλωσση βιβιλιογραφία σε θέματα Ψυχολογίας του Εκπαιδευτικού , αποτελεσματική επικοινωνία , και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τον μαθητή ……»
 • Με τον τρόπο αυτόν δείχνετε πως «καίγεστε» για την έρευνα , τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα σε κάθε σας επαγγελματική δραστηριότητα .
 1. Απαντήστε στο ερώτημα , ΓΙΑΤΙ ; να πάρετε τη θέση που ζητάτε ; «……εάν επιλεγώ στη θέση αυτή , θα μπορέσω να σχεδιάσω ……»
 2. Μην κάνετε μαζική επικοινωνία του βιογραφικού σας αλλά μικροστόχευση . Σε κάθε θέση προσαρμόστε ανάλογα το βιογραφικό σας .
 3. Τραβήξτε τους την προσοχή από την πρώτη στιγμή .
 4. Σκεφτείτε,  όπως αυτός που μελετά το βιογραφικό σας . Τι θα ήθελε να διαβάσει για να του τραβήξετε την προσοχή .
 5. Εστιάστε στο τι γνώσεις έχετε και σε ποιούς τομείς μπορείτε να αποδώσετε .Ο μορφωμένος της εποχής μας είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει να μαθαίνει .
 6. Δώστε στον υπεύθυνο που θα μελετήσει το βιογραφικό σας τα οφέλη απο την πιθανή σας πρόσληψη . Κάντε τον να οραματιστεί τα οφέλη .
 7. Δώστε του κέρδη από την πιθανή εργασίας σας .
 8. Πείστε τον πως θα του προσφέρετε αύξηση σε οποιονδήποτε τομέα εργαστείτε  . Οι άνθρωποι επιλέγουν πάντα αυτούς που τους προσφέρουν αύξηση στα υπάρχοντα τους .
 9. Στην προυπηρεσία σας μην βάζετε απλά και κουραστικά – βαρετά που είσασταν αλλά τι πετύχατε ; Π.χ , τα παιδιά τα οποία είχα μαθητές είχαν άριστες επιδόσεις στις Πανελλαδικές ή στις εξετάσεις .
 10. Κάντε το βιογραφικό απλό – κατανοητό . Μην γράφετε πολλά .
 11. Ζητήστε συγκεκριμένη θέση εργασίας . Όχι «…..σας παρακαλώ , πάρτε με όπου νάναι…» . Κανένας εργοδότης δεν θέλει  απελπισμένους εργαζόμενους .
 12. Έχτε μία πολύ – πάρα πολύ – μα πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλετε να πετύχετε στα επαγγελλματικά σας .Μην κάνετε κάτι το οποίο δεν θα το κάνετε καλά γιατί δεν σας γεμίζει .
 13. Αναζητήστε εργασία στον επαγγελματικό χώρο για τον οποίο «καίγεστε».
 14. Στέλνετε κάθε βιογραφικό στρατηγικά . Δηλαδή γιατί ; τι ; πως; γιατι την συγκεκριμένη εργασία την οποία στοχεύετε .
 15. Δείξτε σε κάθε επιχείρηση πως για εσάς είναι μοναδική αυτή , πως σέβεστε τη δραστηριότητα της και πως είναι στην καρδιά σας .
 16. Στη συνέντευξη προετοιμαστείτε στρατηγικά . Τι πάτε να πετύχετε και πώς ;
 17. Για να σας δώσουν σημασία , πρέπει πρώτα να τους δώσετε εσείς αξία .
 18. Βασιστείτε στις ανθρώπινες αξίες , ήθος – συνέπεια – ειλικρίνεια – αξιοπιστία – διαφάνεια .
 19. Δείξτε Πάθος γιαυτό που θέλετε να αναλάβετε .
 20. Μάθετε πολύ καλά την επιχείρηση , συλλέξτε πληροφορίες για αυτήν  και τους ανθρώπους της πρίν της χτυπήσετε την πόρτα .

Do not defeat your resume.

The CV is the first picture, the first sentence of the candidate’s writing sample to the company in which the sends. The large errors in the curriculum are:

Badly written.
Procheirogrammeno.
Without a goal.
Wordy.
It specifies the desired position.
It asks just a job.
Indistinguishable.
It justifies the desire to work.

Experience is the key element of any curriculum. Prove that you can get in position to seek.
One student said, in despair, told me that experience to put on resume after only until now that I’ve done professionally are lessons to High School students. Prompted to turn this experience into an opportunity. I gave the following example, which can lead your thinking in such writing curriculum.

«… Delivered privately. Through this educational activity I, I discovered my passion for people-contact while to improve their communication capabilities I studied Greek and foreign viviliografia issues of Educational Psychology, effective communication, and effective communication teacher’s pupil ……»
In this way show that «bust» for research, strategy and efficiency in every occupation.

1. Answer the question, WHY? Get the position you seek? «…… If successful in this position, I can draw ……»
2. Do not mass communication of your CV but mikrostochefsi. At each location depending customize your resume.
3. Draw their attention from the first moment.
4. Consider, as one who is considering your resume. What would you like to read about him the attention.
5. Focus on what skills you have and what areas we can deliver. The educated of our time is the one who continues to learn.
6. Give the person in charge will consider your CV benefits from your possible recruitment. Ask him to envision the benefits.
7. Give the potential gains from your work.
8. Convince the offer that would increase any field work. People always choose those that offer an increase in their property.
9. In your experience do not put simple and tedious – you’re boring, but what you achieved? For example, children who had had students excel in Panhellenic or examinations.
10. Make your CV simple – to understand. Do not write much.
11. Ask for the job. Not «….. please, take me where the voyage … » . No employer wants workers desperate.
12. Yesterday a very – very – very, very clear picture of what you want to succeed in epangellmatika. Do not do something that will not do well because you do not fill.
13. Look for work in the professional area for which «bust».
14. Send all CV strategically. That is why what how? Why the specific task of targeting.
15. Prove that every business is unique to you such that you respect their activity and that is in your heart.
16. In the interview prepared strategically. What are you to achieve and how?
17. To give you meaning, you must give them their value.
18. Rely on human values, ethos – consistency – honesty – dependability – transparency.
19. Show passion for those who want to take.
20. Learn well the business, gather information about it and its people before the knock on the door.