Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Κατηγορίες Στελεχών – Συμβάσεις Εργασίας .

Pr manager 155

 

Σύμφωνα με τον ακριβή προσδιορισμό των στελεχών Δημοσίων Σχέσεων οι επαγγελματίες χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες που είναι:

1. Οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων οι οποίοι είναι σύμβουλοι διοίκησης. Λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις της διοίκησης ως σύμβουλοι, καταστρώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας και παρακολουθούν την υλοποίησή του.

2. Οι Τεχνικοί των Δημοσίων Σχέσεων που είναι τα στελέχη τα οποία υλοποιούν το στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων δραστηριοποιούνται σε δύο κύριους τομείς:

1. Εσωτερικά στελέχη. Αυτά δραστηριοποιούνται εντός του οργανισμού. Είναι Managers ή Διευθυντές. Έχουν αντίληψη και άμεση επαφή με τον οργανισμό και γνωρίζουν καλά τα προβλήματα και τα πλεονεκτήματά του.

2. Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων που έχουν κυρίως συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση. Έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν τα προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων και να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες με στελέχη που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας τους.

 

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων το έργο του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων συνίσταται:

α) Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας για τις οργανώσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εκτός αυτών (εξωτερικές Δημόσιες Σχέσεις) και με τις ομάδες του κοινού που βρίσκονται εντός αυτών (εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις).

β) Στην εισήγηση, προγραμματισμό και εφαρμογή πρωτοβουλιών κοινωνικής ωφελιμότητας, οι οποίες καταξιώνουν τον κοινωνικό ρόλο των οργανώσεων που προαναφέρθηκαν και συμβάλλουν στην παρουσίαση και προβολή του συνόλου του έργου τους.

γ) Στην άμεση αντιμετώπιση και άρση των εμποδίων επικοινωνίας, προς διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πληροφοριών ανάμεσα στις οργανώσεις που προαναφέρθηκαν και στις εντός και εκτός αυτών ομάδων του κοινού.

δ) Στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος, με αντικειμενική πληροφόρηση και ελεύθερο διάλογο. [Καταστατικός Χάρτης Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων]

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων

Ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων νοείται ο ιδιοκτήτης διευθυντής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων προς τρίτους ή ο ελεύθερος επαγγελματίας Δημοσίων Σχέσεων ή ο επαγγελματίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ο οποίος έχει ως κύρια επαγγελματική απασχόληση την εκπόνηση, εισήγηση ή και εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικών και εξωτερικών Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ιδιοκτήτης Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων

Είναι ο ιδιοκτήτης ή ο μέτοχος Εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης που διατηρεί και διευθύνει ή συνδιευθύνει ανεξάρτητη και αμιγή επιχείρηση παροχής προς τρίτους και με αμοιβή υπηρεσιών Δημοσίων Σχέσεων σε ανεξάρτητη – από την κατοικία του ή επιχείρηση τρίτων- επαγγελματική στέγη.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων –

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος μόνος ή συμμετέχων σε κοινοπραξία συμβούλων έχει ως κύρια απασχόλησή του την προς τρίτους και με αμοιβή άσκηση Δημοσίων Σχέσεων.

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων – Στέλεχος Οργάνωσης

(εξαρτημένης σχέσεως εργασίας)

Nοείται εκείνος που με υπαλληλική σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη διοίκηση δημόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης σε θέματα ή προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων, εσωτερικών και εξωτερικών, καθώς και ο προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας Δημοσίων Σχέσεων, δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού, επιχείρησης κ.λπ., κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων εσωτερικών και εξωτερικών.

Όσοι απλώς εργάζονται σε γραφεία και υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων, σε γραφεία τύπου, και απασχολούνται σε θέματα των επιμέρους λειτουργιών Δημοσίων Σχέσεων, και επομένως δεν κατέχουν θέση στελέχους και δεν έχουν γενική θεώρηση και ευθύνη του έργου των Δημοσίων Σχέσεων, δεν πληρούν την ιδιότητα του Συμβούλου των Δημοσίων Σχέσεων. [Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων. Άρθρο 3]

Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 2 .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , διαχειρίζεται την εικόνα του οργανισμού ή της επιχείρησης .
 • Συντάσει την Εταιρική Κουλτούρα η οποία πρέπει να είναι  βασισμένη στις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Διαφάνειας .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την b2b ( Business to Business ) επικοινωνία δηλαδή την Ανάπτυξη Σχέσεων με τις αγορές , απ’ευθείας με επιχειρήσεις – οργανισμούς – διεθνείς οργανισμούς – κρατικές υπηρεσίες – κυβερνητικούς παράγοντες .
 • Υπό την ευθύνη του είναι ο σχεδιασμός του προγράμματος Lobbying πρός επιρροή στους νομοθέτες , εθνικούς και ομοσπονδιακούς .
 • Ελέγχει τη δημοσιότητα ποσοτικά και ποιοτικά .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει το πρόγραμμα Image Making σε κάθε εργαζόμενο προσωπικά και ομαδικά συμβάλοντας στην αποτύπωση της Οπτικής Παραστατικής Εικόνας .
 • Είναι ο μοναδικός αρμόδιος για το σχεδιασμό και Διαχείριση του Branding και Rebranding . Δημιουργεί έναν οργανισμό αγαπητό – ελκυστικό .
 • Η συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στους πελάτες , τους συνεργάτες και τους μετόχους συμβάλει τα μέγιστα στο σύνολο της εικόνας του οργανισμού .

 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις , είναι σε μία συνεχή και γόνιμη αναζήτηση δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση ή διάθεση πόρων πρός πραγματοποίηση . Η Χορηγία είναι μια βασική δραστηριότητα ενός σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων σε κάθε επιχείρηση .
 • Σχεδιάζει αποτελεσματικά την εσωτερική επικοινωνία , δηλαδή την συνεχή – ειλικρινή και πρός όλους του εργαζόμενους διάχυση πληροφοριών σχετικά με εταιρικά ζητήματα , δραστηριότητες , επενδυτικά πλάνα , μελλοντικές συνεργασίες …..Τα στελέχη επιθυμούν να ενημερώνονται από την ίδια την επιχείρηση πρώτα και όχι από τα Media .
 • O Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων «χτίζει» σχέσεις εμπιστοσύνης με όλες τις ομάδες των κοινών
 • Διευθύνει την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών η οποία ανήκει απ’ευθείας στη διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων . Τα στελέχη σε αυτή την υπηρεσία εκπαιδεύονται στο να «υπηρετούν» κάθε συνεργάτη της επιχείρησης .

 • Σχεδιάζει στρατηγικά και διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου και κάθε εκδήλωση με αποτελεσματικότητα . Αυτό σημαίνει πως κάθε εκδήλωση απαντά στο « ΓΙΑΤΙ;» αυτή διοργανώνεται .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων διαχειρίζεται επικοινωνιακά τις κρίσεις .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις εργάζεται ώστε να δημιουργήσει σχέσεις ειλικρίνειας με τους δημοσιογράφους . Τους συναντά συχνά , λέει πάντα και μόνο την αλήθεια , έχει ήθος απέναντι τους και συνέπεια .Δίνει συνεντεύξεις και αρθρογραφεί όποτε του ζητηθεί . Όταν στέλνει Δελτίο Τύπου αυτό περιέχει είδηση και μόνο , είναι σαφές και δεν δημιουργεί ερωτηματικά .
 • Πείθει τη διοίκηση να ακολουθεί πολιτική ανθρωποκεντρική . Αντιμετωπίζει όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις . Συμβουλεύει τη διοίκηση να μην ακολουθεί ακραίες συμπεριφορές .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις είναι σε μία διαρκή ερευνητική διαδικασία μελέτης των κοινών της επιχείρησης . Συζητά μαζί τους , πραγματοποιεί επιχειρησιακή έρευνα , ποιοτική έρευνα και ποσοτική . Με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνει τις συμπεριφορές των ομάδων κοινού .
 • Ο Διευθυντής στις Δημόσιες Σχέσεις έχει συμβουλευτικό ρόλο και στη διαφημιστική επικοινωνία αφού έχει μελετήσει τις τάσεις και τις στάσεις της κοινωνίας .

 • Εκπαιδεύει όλα τα τμήματα του οργανισμού στην επικοινωνία τους .
 • Δημιουργεί τα κανάλια επικοινωνίας ,με τους εργαζόμενους και με τα εξωτερικά κοινά ( House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …) .
 • Φροντίζει ώστε όλα τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα .
 • Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων συντάσει το κείμενο της εταιρικής συμπεριφοράς , το Business Plan , την ετήσια έκθεση πρός τους μετόχους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The Manager of Public Relations, managing the image of your organization or business.
Shall draw up a corporate culture which must be based on the values ​​of ethics, Consistency, reliability, honesty, transparency.
The Director of Public Relations plans to b2b (Business to Business) communication that is developing relationships with markets, directly to enterprises – organizations – international organizations – government agencies – governmental factors.
Under the responsibility of the planning program Lobbying To influence legislators, state and federal.
Checks publicity quantitatively and qualitatively.
The Director of Public Relations program plans Image Making every employee personally and collectively symvalontas the imprint of Optics Descriptive Video.
It is the sole responsible for the design and management of Branding and Rebranding. Creates an organization dear – attractive.
The behavior of employees towards customers, employees and shareholders contributed the most to the overall image of the organization.
The Manager of Public Relations, is a continuous and fruitful search activities requiring funding or resources to be made available. Sponsorship is a core activity of a PR plan in any business.
Designing effective internal communication, ie continuous – honest and to all employees of disseminating information on corporate issues, activities, investment plans, future collaborations ….. The people want to be informed by the company itself and not the first of the Media.
O Director of Public Relations «builds» trust relationships with all groups of common
 Directs customer service which belongs directly to the Directorate of Public Relations. The officers in this department are trained to «serve» each partner company.
  Strategic plans and organizes press conferences and any event effectively. This means that each event occurs in the ‘what’ is being organized.
The Director of Public Relations manages communication crises.
 The Manager of Public Relations works to create relationships with honesty journalists. They meet often, and always tells the truth only, has the opposite ethos and consistency. Gives interviews and writes whenever requested. When sending press release contains news alone, it is clear and does not cause questions.
 Convince the administration to a policy centered. Treat all people without discrimination. Advises management not follow extreme behaviors.
The Manager of Public Relations is an ongoing research study process of the joint venture. Discuss with them, making operational research, qualitative and quantitative research. In this way, understand the behaviors of groups together.
The Manager of Public Relations has an advisory role in marketing communications since has studied the trends and attitudes of society.
Educate all segments of the organization in communication.
Creates communication channels with employees and with external audiences (House Organ – Newsletter – Mail / Sms Campaign …).
Ensures that all financial figures and data are available and accessible.
The Director of Public Relations shall draw up the text of corporate behavior, the Business Plan, the Annual Report to shareholders.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition 2011 Stamoulis, Director of Public Relations in Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George is a member of Papatriantafyllou d / c the AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.