Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων – Απαιτούμενα Προσόντα .

Public Relations qualifications 3

 • Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση τομέα επικοινωνίας ή Δημοσίων Σχέσεων .
 • Να έχει διαχειριστεί Επικοινωνιακά Κρίσεις αλλά επιπλέον να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις επιτυχίες του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων .
 • Να είναι καλός ομιλητής , με σωστή σωματική επικοινωνία , συνεχή ροή λόγου , καλή φωνή με καλή ορθοφωνία , να χειρίζεται σωστά τον λόγο .
 • Σημαντικό προσόν , η ευχέρεια στις παρουσιάσεις .
 • Θα πρέπει να έχει στρατηγική σκέψη .
 • Να είναι άριστος γνώστης των νέων τεχνολογιών .
 • Είναι σημαντικό να έχει μελετήσει ψυχολογία και κοινωνιολογία .
 • Να μπορεί να πραγματοποιεί depth interview ( συνεντεύξεις σε βάθος – εφαρμογή της ποιοτικής έρευνας ) .
 • Απαραίτητο προσόν η ευχέρεια στην ανάπτυξη σχέσεων  , το ομαδικό πνεύμα και να εμπνέει τους συνεργάτες του .
 • Το αντικείμενο σπουδών του να είναι σε κάποιον απο τους τομείς της  Επικοινωνίας , των Μέσων Ενημέρωσης , Κοινωνιολογία , Ψυχολογία , Διοίκηση Επιχειρήσεων και βεβαίως στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά .
 • Να διαθέτει ισχυρή κράση και να αντέχει κάτω απο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες .
 • Θα πρέπει να έχει εξαιρετικό dress code ( να ντύνεται ιδανικά για τη θέση του και το είδος της επιχείρησης στην οποία βρίσκεται  ) .
 • Είναι απαραίτητο να πιστεύει στον ανθρωπισμό και να διέπεται απο τις αρχές και τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .
 • Να χειρίζεται με άνεση τον προφορικό λόγο και να γράφει με άριστο τρόπο κείμενα δημοσιότητας ( άρθρα – δελτία τύπου – ομιλίες ) .
 • Να μιλά τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα .
 • Να μελετά συνεχώς .
 • Να γνωρίζει με λεπτομέρειες την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων και να εφαρμόζει στην πράξη τον κώδικα Ηθικής  .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

• Experience at least 5 years in similar position field communications or public relations.
• Be communicative manage crises but also in being able to present his successes in designing and implementing public relations program.
• Be a good speaker, with proper physical contact, continuous flow of speech, good voice with good elocution, to properly handle the floor.
• Important qualifications, fluency in presentations.
• Must have strategic thinking.
• Be an expert in new technologies.
• It is important to have studied psychology and sociology.
• Be able to perform depth interview (in-depth interviews – application of qualitative research).
• Required skill development in the power relations, team spirit and inspire colleagues.
• The object of study to be one of the areas of Communication, Media, Sociology, Psychology, Business Administration course in Public Relations.
• Be able to effectively manage their time and be able to travel frequently.
• Have a strong constitution and endure under difficult and challenging conditions.
• Must have excellent dress code (to dress ideal for the location and type of business in which it is located).
• It is necessary to believe in humanity and guided by the principles and values ​​of ethics, the reliability, consistency, honesty and transparency.
• Do fluently spoken language and writing in an excellent way of publicity texts (articles – Press releases – speeches).
• Be at least speak English.
• To study the time.
• Be familiar with details of the history of public relations and apply in practice the code of Ethics.

George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
George Papatriantafyllou,
teaches Public Relations and Business Administration, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and generally helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. http://goo.gl/b4SIA our Seminars

Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων . Καθήκοντα – Προσόντα .

Μάθετε τα Πάντα για τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων   :

Στα Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων απο ιεραρχικής τοποθετήσεως ανήκει  στο επιτελείο του οργανισμού κοντά στη διοίκηση κα ειδικότερα στον επικεφαλής ,στον οποίο απευθείας αναφέρεται .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να έχει γνώσεις ειδικές και γενικές .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ερευνά , μελετά , προγραμματίζει , εκτελεί επάνω σε θέματα που βρίσκονται  σε πεδία που έχουν συνάρτηση με την ανθρώπινη συμπεριφορά .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων εκτελεί στην πράξη τα λεγόμενα του .

Προσπαθεί να πετύχει μέσω του διαλόγου , της ελεύθερης κρίσης και της θεληματικής συμμετοχής να  προτρέψει τα άτομα σε ένα συγκεκριμένο είδος συμπεριφοράς , να πάρουν εκείνη τη θέση ( attitude ) και να προβούν σε εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς στις νέες εξελίξεις , να μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και να παρατηρεί παγκοσμίως τις τάσεις .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους και να αισθάνεται πως είναι έτοιμος να τους υπηρετήσει .

Στα έμφυτα προσόντα του συγκαταλέγονται το να είναι ευφυής , δυναμικός , απλός , υπομονετικός , ηθικός , ειλικρινής , αξιόπιστος , ακέραιος .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να μπορεί να προσεγγίσει ψυχικά τους ανθρώπους , ώστε να κατανοεί τις ανάγκες και τις τάσεις των ομάδων και των ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνεί .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να δημιουργεί την κατάλληλη εικόνα για τον ίδιο και για την προσφορά του .

Το πρώτο στοιχείο για τη δημιουργία κατάλληλης εικόνας , είναι το γόητρο .Δεν απονέμεται αλλά κατακτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς του επαγγελματία .Κανένας νόμος ή διάταξη δεν απονέμει γόητρο παρά μόνο η αξία του Συμβούλου .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων με υψηλό γόητρο συνεργάζεται αποτελεσματικά με κάθε επαγγελματία .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του .

Επίσης να προβλέπει τις πιθανές τάσεις και κατευθύνσεις .Να μπορεί να δεί το μέλλον και να φαντάζεται .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να σέβεται τον άνθρωπο , να μην επιζητά τον έπαινο αλλά να πράττει πάντα στο έπακρο το καθήκον του .

Στη θέση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων δεν μπορεί να βρεθεί ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος . Ούτε βέβαια Δημοσιογράφος , αλλά ούτε και στέλεχος προερχόμενο απο τον χώρο της διαφήμισης .Οι δημοσιογράφοι συνηθισμένοι να ασκούν κριτική και να καυτηριάζουν στρέφουν σε άλλα μονοπάτια το ενδιαφέρον και οι διαφημιστές συνηθισμένοι να αυξάνουν τις πωλήσεις δεν ενδιαφέρονται για την αύξηση του γοήτρου της επιχείρησης .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να εργάζεται  :

 1. Με υπαλληλική ιδιότητα .
 2. Με συμβουλευτική ιδιότητα ( Consultant ) .
 3. Με συμβουλευτική και εκτελεστική ιδιότητα ( Executive ) .
 4. Ανάληψη εργασίας κατά περίπτωση .

Από το βιβλίο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , του ΔΙΟΝΥΣΗ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ , Αθήνα 1971 .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Director of Public Relations. Functions – Duties – Responsibilities – Qualifications.

The Director of Public Relations of hierarchical assignment belongs to the nearby headquarters of the organization on administration and especially the head, which directly relates.

The Director of Public Relations must have specific and general knowledge.

The Director of Public Relations investigates , plans, conducts up on subjects that are in areas that have relation to human behavior.

The Director of Public Relations performs in practice the sayings.

Trying to achieve through dialogue, freedom of judgment and proactive participation to encourage people in a particular type of behavior, to get that position (attitude) and to take those actions provided by the Program of Public Relations.

The Director of Public Relations must be constantly updated on new developments, to study human behavior and observe world trends.

The Director of Public Relations must love people and feel that it is ready to serve them.

In the innate qualities include being intelligent, dynamic, simple, patient, ethical, honest, trustworthy, int.

The Director of Public Relations should be able to reach the people mentally, to understand the needs and trends of groups and people with whom they communicate.

The Public Relations Officer must create the right image for himself and for his contribution.

The first element in creating an appropriate image, the prestige is. Awarded but not conquered by the way of professional conduct. No law or provision does not confer prestige only the value of the Advisor.

The Director of Public Relations with a high prestige cooperate effectively with each professional.

The Director of Public Relations should be distinguished for his professionalism.

Also provide possible trends and directions. Can see the future and imagining.

The Director of Public Relations must respect the man, not to seek praise, but to do most everything in his duty.

The position of Director of Public Relations can be found by any employee. Nor Journalist, nor strain derived from the world of advertising. Journalists used to criticize and sear turning to other interesting paths and advertisers used to increase sales are not interested in increasing the prestige of the company.

The Director of Public Relations can work as:

1. With employee status.
2. An advisory capacity (Consultant).
3. An advisory and executive capacity (Executive).
4. Taking up work as appropriate.

From the book HANDBOOK OF PUBLIC RELATIONS, DIONYSIOS  K. MAGKLIVERAS, Athens 1971.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης . Αν υπήρχε Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο Κράτος ή στην Κυβέρνηση .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Η επικοινωνία διαμορφώνει την εικόνα ,δηλαδή τη γνώμη – την άποψη που έχουμε για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, τα κράτη . Ο τρόπος που μιλάμε , η ποιότητα του λόγου μας , οι σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούμε , η εμφάνιση , η σωματική επικοινωνία , η ελκυστικότητα , η αξιοπιστία , η ειλικρίνεια , το ήθος , η συνέπεια , η διαφάνεια . Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα .

Από την εικόνα που διατηρούμε , εξαρτάται ο τρόπος που σκεφτόμαστε και συνεπώς ο τρόπος που ενεργούμε και συμπεριφερόμαστε .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο Κράτος ή σε μία Κυβέρνηση , είναι ο εξειδικευμένος Σύμβουλος ο οποίος διαμορφώνει την εικόνα με συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο , με σκοπό τη δημιουργία Ανθρώπινων σχέσεων – σχέσεων εμπιστοσύνης .

Η εικόνα διαμορφώνεται :

 • Με αξιόπιστη – ειλικρινή ενημέρωση ,άμεση ώστε να προλαμβάνεται η φημολογία .Οι φήμες αποσταθεροποιούν κάθε εξέλιξη  και μετακινούν το ενδιαφέρον σε παράπλευρες δραστηριότητες ανακόπτοντας την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής .
 • Με αποδοχή της αλήθειας .
 • Με την εμφάνιση των 5 βασικών εταιρικών αξιών : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Από τη Λεκτική και τη Σωματική επικοινωνία , το στύλ , την ποιότητα του λόγου , των επιχειρημάτων , την υπομονή , τη σαφήνεια , την αξία που δίνεται στους ανθρώπους , την προσοχή και την αποδοχή αυτών .
 • Απόλυτα σαφή επικοινωνιακή στρατηγική . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζει πάντα τι προσπαθεί να πετύχει και γιατί . Έχει ένα ξεκάθαρο όραμα , απο το οποίο δεν αποκόπτεται και δεν ξεφεύγει .Ξέρει πως στοχεύει σε μία συγκεκριμένη μεταβολή της εικόνας και ποιά τα οφέλη απο αυτή τη μεταβολή .

Αν υπήρχε Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο κράτος :

 • Θα σχεδίαζε μία σαφέστατη επικοινωνιακή πολιτική , με απόλυτα ξεκάθαρη στρατηγική .
 • Θα μεριμνούσε ώστε να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών , εντός και εκτός Ελλάδος για όλες τις εξελίξεις στον οικονομικό και πολιτικό σχεδιασμό .
 • Με σαφήνεια θα παράθετε τις στοχεύσεις και τα βήματα με τα οποία θα φτάναμε σε αυτές .
 • Με στρατηγικό σχεδιασμό ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πλήρως ορατός στην κοινωνία να καθησυχάζει τους πολίτες και να ενημερώνει για το κάθε βήμα της κυβέρνησης .
 • Θα σχεδίαζε το Nation Branding , δηλαδή ευρύτερα την εικόνα της Ελλάδας στο παγκόσμιο περιβάλλον .
 • Θα μετουσίωνε σε έργο τα κοινωνικά ευρύματα , σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην επικράτεια .

 • Θα σχεδίαζε και θα υλοποιούσε τη διαμόρφωση της εικόνας , ειδικά πρός τους φορείς που επηρρεάζουν την ανάπτυξη ( αγορές – τουρισμός – επενδυτές ) .

Τα οφέλη :

 • Να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών .

 • Να βελτιωθεί η εικόνα , στην παγκόσμια κοινότητα με οφέλη στους καυτούς τομείς της ανάπτυξης , του τουρισμού και των αγορών .

 • Να πετύχει η Ελλάδα να κερδίσει την ταυτότητα της αξιοπιστίας της .

 • Να αποκτηθούν εκ νέου οι θεμελιώδεις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

 • Θα υπήρχε κλίμα καινούργιας , βελτιωμένης ψυχολογίας με αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη πρός το κράτος και τις ενέργειες αυτού αλλά και την εξωστρέφεια πρός την αγορά .

 • Θα διαλυόταν το νέφος της ανασφάλειας .

Αυτά είναι τα πρώτα επείγοντα βήματα . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο κράτος , είναι σε μία συνεχή δράση .

Οι ενέργειες του είναι απαραίτητες .

Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Crisis Communication Management. If there was public relations consultant in the state.

Communication forms the image of people, businesses, states. The way you talk, the quality of speech, our trust to create the appearance, physical contact, attractiveness, trustworthiness, honesty, moral integrity, consistency, transparency. All these are elements which form the image.

From the image we hold depends on how we think and therefore how we act and behave.

The Director of Public Relations at the State or a Government, is a specialist consultant who creates the image with specific scientific way to create human relationships – relationships of trust.

The image is formed:

With reliable – honest information, direct to prevent speculation. Rumors destabilize any way and move the interest in collateral activities to stop the march of delivery.
By accepting the truth.
With the advent of the 5 key corporate values: Morals – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
From verbal and physical communication, style, quality of speech, the arguments, patience, clarity, value given to people, attention and acceptance.
Perfectly clear communication strategy. The Director of Public Relations always know what it is trying to achieve and why. Has a clear vision of which does not cut out and escapes. He knows that targeting a specific change in the image and what the benefits of this change.

 If there was a public relations consultant to the state:

 • We planned a clear communication policy, perfectly clear strategy.
 • Would ensure that there is a constant flow of information within and outside Greece for all developments in the economic and political planning.
 • Clearly will list the target and the steps which would reach them.
  With strategic planning Prime Minister should be fully visible in society to reassure citizens and inform each step of the government.
 • We planned the Nation Branding, ie widely Greece’s image in the global environment.
 • Translates into a work of social findings on trends in the territory.
  Plan and were implementing the configuration of the image, especially to operators that affect development (markets – tourism – investors).

The benefits:

 • To regain public confidence.
 • To improve the image, the global community benefits in the hot areas of development, tourism and shopping.
 • To achieve that Greece won the identity of its credibility.
 • To get back the fundamental values ​​of ethics, Consistency, Reliability, honesty and transparency.
 • It was a climate of new, improved psychology leading to confidence in the state and the effects thereof and the openness to the market.
  Would dissolve the cloud of uncertainty.

These are the first emergency steps. The Director of Public Relations in the state, is a continuous action.

These actions are necessary.

George John Papatriantafyllou gpappr@gmail.com