Διοργάνωση Εκδηλώσεων . 20 Χρυσοί κανόνες .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Διοργάνωση εκδηλώσεων :

Πρώτα- πρώτα για κάθε εκδήλωση την οποία θα διοργανώσετε πρέπει να έχετε μία απάντηση στο γιατί αυτή διοργανώνεται . Προσέξτε όμως , η απάντηση αυτή δεν πρέπει να είναι γενική , του τύπου « ……γιατί διοργανώνουμε τη δεξίωση ; εεε….για να περάσουμε καλά ». Είναι η πιό λάθος απάντηση . Πάντα θα υπάρχει ένα πρόβλημα , μία απαίτηση , μία δυσκολία , μία δυσλειτουργία για να πραγαμτοποιηθεί  η όποια εκδήλωση . Όταν στο ΓΙΑΤΙ; Δίνετε μία σαφή απάντηση θα έχετε σαφή στρατηγική .

 1. Βασιστείτε στις αξίες , του Ήθους , της αξιοπιστίας , της ειλικρίνειας , της συνέπειας της διαφάνειας .
 2. Να έχετε πάντα πλάνο .
 3. Να είστε απλοί . Τα μηνύματα σας σαφή .
 4. Να υπάρχει πάντα Check List .
 5. Δώστε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό σας .

 6. Δημιουργήστε μοναδικές εμπειρίες .

 7. Υπηρετήστε τους συνεργάτες σας .

 8. Συνεργαστείτε με καλούς επαγγελματίες .

 9. Η πρόσκληση να είναι ξεκάθαρη .

 10. Δουλέψτε πάνω σε μία σπουδαία ιδέα , ξεχωριστή καινοτόμο . Ποτέ μία εκδήλωση σας να μην είναι σαν την προηγούμενη .
 11. Αναζητήστε στο internet κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το είδος της εκδήλωσης σας .
 12. Συμβουλευτείτε και site εταιρειών διοργάνωσης απο το εξωτερικό . Εμπιστευτείτε άφοβα , ιστοσελίδες εταιρειών σε  Ηνωμένο Βασίλειο – Αυστραλία – Ην. Πολιτείες – Βέλγιο .
 13. Μελετήστε τη δομική οργάνωση της Disney . Παγκοσμίως η Disney μελετάτε σε πανεπιστημιακές σχολές management , λόγω της πρωτοτυπίας της στις εκδηλώσεις στα θεματικά της πάρκα . Η βασική στρατηγική της Disney στη διοργάνωση εκδηλώσεων είναι : Να προσφέρουμε μία συναρπαστική εμπειρία . Εκφράζεται με το πρωτοποριακό σύστημα σχεδιασμού The Role Of Performance , που σημαίνει πως κάθε στέλεχος έχει έναν ρόλο και όλοι μαζί δημιουργούν μία εμπειρία .
 14. Όποια δραστηριότητα σχεδιάσετε θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική .
 15. Συνεργαστείτε με γραφίστα ώστε να σας κάνει προτάσεις για την πρόσκληση . Μην παραβλέπετε το γεγονός πως η πρόσκληση είναι η πρώτη εικόνα της εκδήλωσης σας .
 16. Αναζητήστε Sponsoring , και Χορηγούς . Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τους ( διαβάστε το ανάλογο άρθρο μας ) .
 17. Στην πρόταση σας για Sponsors , περιγράψτε την εκδήλωση σας , το ποσό που ζητάτε ή τους πόρους που επιθυμείτε , το προφίλ της εταιρείας , τα ανταλλάγματα που δίνετε και τα οφέλη του Sponsor από αυτη τη συνεργασία .
 18. Εκπαιδεύστε στους ρόλους τους όλους όσους εμπλέκονται στην εκδήλωση , προσωπικό , υποδοχή , στελέχη catering .
 19. Προσέξτε τα συμβόλαια και τις συμφωνίες σας με τους χώρους που πραγματοποιείτε τις εκδηλώσεις σας . Δύο κυρίως παράγοντες θα πρέπει να σας απασχολούν . Η αξιοπιστία των ανθρώπων της επιχείρησης στην οποία γίνετε η εκδήλωση σας και η ευελιξία τους στις επιθυμίες σας .

 Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

 Organisation of events:

1. At first for each event to be organized must have an answer to why this is organized. But beware, this response should not be general, like «…… because we organize the reception? Uh …. to have fun.» It is the most wrong answer. There will always be a problem, a requirement, a difficulty, an impairment to the pragamtopoiithei any event. When the WHY? Give a clear answer will have a clear strategy.
2. Rely on the values ​​of ethics, credibility, honesty, consistency of transparency.
3. Always plan.
4. Be simple. Your messages clear.
5. Always to Check List.
6. Emphasize your workforce.
7. Create unique experiences.
8. Ypiretiste colleagues.
9. Work with good professionals.
10. The call is clear.
11. Work on a great idea, unique novel. Never one event you can not be like the previous one.
12. Look on the internet all information related to the type of your event.
13. Consult and site organization by companies abroad. Confide fearlessly, websites of companies in the UK – Australia – United States – Belgium.
14. Consider the structural organization of Disney. Disney World to study at universities management, because of the originality of the events on the theme parks. The basic strategy of the Disney events are: to offer an exciting experience. Expressed in innovative system design The Role Of Performance, which means that every member has a role and together create an experience.
15. Any business plan should be inextricably linked with the strategy.
16. Work with graphic designer to make proposals for the invitation. Do not overlook the fact that the invitation is the first impression of your event.
17. Search Sponsoring, and sponsors. There is huge difference between them (read our article similar).
18. In your proposal for Sponsors, describe your event, the amount you request or resources you want, the profile of the company, giving consideration to the benefits of the Sponsor of this cooperation.
19. Educate their roles all those involved in the event, staff, reception staff catering.
20. Take the contracts and agreements your premises make your events. Two main factors should concern you. The credibility of the people of company become your event and flexibility to your wishes.

Ιδέες για τη Διοργάνωση κάθε εκδήλωσης , πως θα ξεκινήσετε τη δική σας επαγγελματική δραστηριότητα στη Διοργάνωση Εκδηλώσεων , πόσο θα κοστολογείτε τις εκδηλώσεις , η λίστα με τις ανάγκες κάθε εκδήλωσης ( check list ) . Μάθετε Τα Πάντα για τις Εκδηλώσεις , στο σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ο εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,  διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκδηλώσεων κάθε είδους  .Θα παρουσιάσει τη στρατηγική , την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα τεσσάρων μεγάλων εκδηλώσεων στις οποίες εργάστηκε ο ίδιος , ενώ συνεχώς κατά τη διάρκεια της εισήγησης όσοι συμμετέχουν θα εργάζονται στη δημιουργία εκδηλώσεων με την καθοδήγηση του εισηγητή , θα τους προσφέρει ιδέες , λύσεις , λεπτομέρειες , θα εργάζεται μαζί τους στο πλάνο θα τους εκπαιδεύσει στην παρουσίαση του σχεδιασμού τους στις επιχειρήσεις και θα τους προσφέρει κάθε γνώση την οποία θα μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν στην πράξη με οικονομικά οφέλη για τους ίδιους και αποτελεσματικότητα για τους φορείς που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων .

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων   θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Τα πάντα για τη διοργάνωση :  Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Yποδοχής νέας χρονιάς –  Τουριστικών εκδηλώσεων – Μουσικών – Συναυλιών – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

Seminar Event Event , Saturday, December 17.

The rapporteur Papatriantafyllou George has extensive experience in designing and implementing events of any kind. He will present the strategy, implementation and effectiveness of four major events in which he worked himself, while constantly during the suggestion those involved will work to create events the guidance of the rapporteur, will offer ideas, solutions, details will be working with them in the plan will train them to present their design business and will offer all knowledge to be able to capitalize on the act with economic benefits for themselves and efficiency for operators who organize the events as freelancers or business executives.

Join the Seminar Organized events, learn and work in a single focused  strategically events. Any event that will draw you a complete success and visible gains on the specific objectives which you set.

We train in Organized Christmas events – New Year Reception – Tourist event – Music – Concert – Protocol Etiquette – Online business Events – Weddings – Green event – Receptions – Lunches – meetings – celebrations – inaugurated – promotions, – events in sports events – festivals – concerts – mega events – broadcast event / direct broadcasting – local festivals and celebrations – awards – corporate hospitality – childhood events – press conferences – business event – Speeches – shows – workshops – tours-party – tours – Christenings – Birthdays – lunches – coctail – local events – hallmark event – local festivals and any type of event with a very clear strategy and effectiveness, without any problems – failures – failures – poor organization – exemptions .

 

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Διοργάνωση Μουσικού Φεστιβάλ .

Οι έρευνες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων στη σελίδα έρευνες  ή πατήστε εδώ http://bit.ly/qgoRQL

 

Νέο Σεμινάριο :

Ραδιοφωνική Παραγωγή .Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 . 

Διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου, 18 χρόνια στον Kiss Fm 92,9 . Για λεπτομέρειες στη σελίδα μας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή πατήστε στο http://bit.ly/nHobtM

 

————————————————————————————————————————————————–

Αρχίσαμε την αναζήτηση στην Ελληνική και διεθνή μουσική αγορά αναζητώντας τη συμετοχή των συγκροτημάτων που είχε επιλέξει το κοινό μας .

Διοργάνωση Εκδηλώσεων .Πως διοργανώσαμε ένα μουσικό φεστιβάλ .

 • Ξεκινήσαμε συζητήσεις σε εξαντλητικές ( πολύωρες ) συναντήσεις με τον διοργανωτή ο οποίος ήταν ένας Δημοτικός Οργανισμός .
 • Αναζητούσαμε το Γιατί πραγματοποιείται το μουσικό φεστιβάλ – ποιός το χρηματοδοτεί – σε ποιούς απευθύνεται – ποιά ήταν η αρχική ιδέα και πολλά ακόμα στοιχεία τα οποία ήταν απαραίτητα για να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό .

Ανάλυση :

 

 • Οι άνθρωποι του Δημοτικού φορέα ήταν πολύ μπερδεμένοι και μας έδιναν πολλαπλές απαντήσεις σε ίδια θέματα .
 • Αυτό που καταλάβαμε ήταν πως στον πυρήνα της σκέψης τους ήταν το να συλλέξουν κάποιο μεγάλο ποσό .
 • Συνεπώς απομονώσαμε σταδιακά όλα τα υπόλοιπα που μας έκαναν ασαφή την εικόνα και κρατήσαμε ώς βασικό προορισμό μας το κέρδος .
 • Έπρεπε να διοργανώσουμε ένα μουσικό φεστιβάλ το οποίο θα απέφερε κέρδος . ΤΕΛΟΣ τίποτε άλλο .Όλα τα υπόλοιπα θα μας μπέρδευαν συνεχώς .
 • Προχωρήσαμε σε ερευνητική διαδικασία η οποία μας έδειξε πως υπήρχε ένα πολύ δυναμικό κοινό ηλικιακά 16 – 45 μέσα από την περιοχή του φορέα και τους γύρω Δήμους το οποίο θα μετακινείτο ακόμα και σε δύο συνεχόμενες συναυλιακές ημέρες αρκεί να τους άρεσαν τα συγκροτήματα .Η επιταγή ήταν για έναν συνδυασμό Ελληνικών και Διεθνών συγκροτημάτων από την Pop – Rock μουσική σκηνή .
 • Ζητήσαμε να μας δώσουν μέχρι και ονομασίες συγκροτημάτων .
Μετά από δίμηνη διαπραγμάτευση και σειρά επαφών με τους manager πολλών συγκροτημάτων , βρήκαμε τρία Ελληνικά και τρία Διεθνή συγκροτήματα όπως μας τα είχε ζητήσει το κοινό μας .Αυτό ήταν το Line Up του Φεστιβάλ .

Ενέργειες :

 

 • Σκεφτήκαμε μία ιδέα πάνω στην οποία «χτίσαμε» το σχέδιο μας .
 • Αποφασίσαμε να είναι ένα τριήμερο μουσικό φεστιβάλ με συγκεκριμένη ονομασία ώστε να μπορούμε να το πραγματοποιούμε κάθε χρόνο .
 • Επιλέξαμε με στρατηγική την καλοκαιρινή ημερομηνία . Επιλέξαμε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου όπου το κοινό το οποίο είχαμε επιλέξει , έχουν συγκεντρώσει χρήματα για τις διακοπές – συνεπώς θα δαπανήσουν ένα ποσό για να δούν το αγαπημένο τους συγκρότημα – και επιπλέον όσο πλησιάζουν οι διακοπές μας όλοι δεν αισθανόμαστε πιό χαρούμενοι και χαλαροί ; οπωσδήποτε . Άρα δεν σκέφτομαι τη δουλειά – θέλω να περάσω καλά , έχω καλή διάθεση , πηγαίνω για διασκέδαση . Όλα αυτά τα υπολογίζαμε ιδιαίτερα .
 • Αρχίσαμε την αναζήτηση στην Ελληνική και διεθνή μουσική αγορά αναζητώντας τη συμετοχή των συγκροτημάτων που είχε επιλέξει το κοινό μας .
 • Το Internet ήταν ο βασικός μας σύμμαχος .
 • Ξεκινήσαμε την επικοινωνία .
 • Ζητούσαμε κόστη και απαιτήσεις καθώς και ελεύθερες τις ημερομηνίες που είχαμε επιλέξει .Επιπλέον δεν ξεχνούσαμε ποτέ πως η στρατηγική μας ήταν η κερδοφορία .
 • Κάναμε υπολογισμούς με άξονα την τιμή του εισιτηρίου με βάση την προσέλευση την οποία προβλέπαμε με κριτήριο την έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει .
 • Μετά από δίμηνη διαπραγμάτευση και σειρά επαφών με τους manager πολλών συγκροτημάτων , βρήκαμε τρία Ελληνικά και τρία Διεθνή συγκροτήματα όπως μας τα είχε ζητήσει το κοινό μας .Αυτό ήταν το LineUp του Φεστιβάλ .
 • Για κάθε συγκρότημα διατηρούσαμε ειδικό και ξεχωριστό φάκελο στον οποίο καταγράφαμε οτιδήποτε αφορούσε το συγκρότημα .Μετακινήσεις – αεροπορικά εισιτήρια – διαμονή – απαιτήσεις – τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε προέκυπτε από την ανοιχτή μας επικοινωνία .
 • Συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένη εταιρεία στο Ticketing.Μας τύπωσε τα εισιτήρια και ανέλαβε όλο το πλάνο πώλησης και διανομής τους .
 • Αναζητήσαμε Υποστηρικτές ( Χορηγούς και Sponsoring ) . Στοχεύσαμε σε επιχειρήσεις που ήταν κοντά τα κοινά τους με το κοινό του Φεστιβάλ .
 • Είχαμε στελέχη που είχαν «φορτωθεί» με όλο το πλαίσιο επικοινωνίας και πρακτικής ανά συγκρότημα ώστε να παρακολουθούν την έγκαιρη έκδοση των εισιτηρίων τους , τα καταλύματα τους , τις απαιτήσεις τους κατά τη διαμονή τους , φαγητό ,βόλτες – μετακινήσεις , τα πάντα .
 • Βάση των αναγκών αλλά και των απαιτήσεων των συγκροτημάτων ζητήσαμε προσφορές από εταιρείες εγκατάστασης ήχου – εικόνας .
 • Σχεδιάσαμε όλο το πλάνο επικοινωνίας και διαφήμισης του φεστιβάλ .
 • Πραγματοποιήσαμε συνέντευξη τύπου στην οποία , δώσαμε την είδηση του Φεστιβάλ και  αναλυτικές πληροφορίες .
 • Σχεδιάσαμε όλο το πλάνο διαφημιστικής επικοινωνίας . Περιελάμβανε Ραδιόφωνο – Τηλεόραση και έντυπα .
 • Στρατηγικά το μεγαλύτερο βάρος της επικοινωνίας , το ρίξαμε δύο μήνες πρίν το φεστιβάλ όταν ξεκινήσαμε την προπώληση των εισιτηρίων ώστε να αποκομίσουμε έσοδα τα οποία θα δίναμε ως προκαταβολή στους καλλιτέχνες .
 • Σχεδιάσαμε πολλές παράπλευρες εκδηλώσεις για να τονώσουμε το μουσικό φεστιβάλ . Προσκαλέσαμε μικρότερα συγκροτήματα ( support group) στη λογική της μουσικής μας στρατηγικής τα οποία θα ήταν αυτά που θα προηγούνταν των βασικών μας επιλογών ώστε να εμπλουτίσουμε το φεστιβάλ .
  Αναζητήσαμε Υποστηρικτές ( Χορηγούς και Sponsoring ) . Στοχεύσαμε σε επιχειρήσεις που ήταν κοντά τα κοινά τους με το κονό του Φεστιβάλ .

   

 • Προσθέσαμε δωροθεσίες – διαγωνισμούς – εκδηλώσεις αγαπητές στο επιλεγμένο κοινό μας , με τη βοήθεια των Sponsor μας .
 • Ζητήσαμε και δεχθήκαμε προσφορές για διαφόρων τύπων εφφέ όπως ειδικό φωτισμό , πυροτεχνήματα , οσμές και οτιδήποτε θα δημιουργούσε μία συναρπαστική εμπειρία την οποία θα επιθυμούσαν να δούν όλο και περισσότεροι , γιατί δεν ξεχνούσαμε ποτέ ότι κεντρική στρατηγική μας ήταν η κερδοφορία .
 • Συναντηθήκαμε με τους υπευθύνους των ξενοδοχείων στα οποία θα διέμεναν τα μέλη των συγκροτημάτων και ρυθμίσαμε όλες τις απαιτήσεις τους ( συγκεκριμένα μενού – συκεκριμένα ποτά …) .
 • Σχεδιάσαμε το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και ορίσαμε έναν υπεύθυνο να συντονίσει τα χρονοδιαγράμματα του τριημέρου αλλά και όλα τα χρονοδιαγράμματα των συγκροτημάτων ( αφίξεις – δείπνα – γεύματα – μετακινήσεις ) .
 • Συνεργαστήκαμε με designerπου μας υπέδειξαν τον καλύτερο σχεδιασμό του συναυλιακού χώρου ( extra εφφέ – στολισμός – προωθητικά standbanner χορηγών ) .
 • Ο χώρος διέθετε μπάρ , από το οποίο θα λαμβάναμε μεγάλο μέρος των εισπράξεων και προσωπικό για έλεγχο των εισιτηρίων .
 • Συνεργαστήκαμε με εξειδικευμένη στις συναυλίες εταιρεία security , για την αφάλεια των καλλιτεχνών και την επίβλεψη του χώρου κατά τη διάρκεια του τριημέρου .
 • Σκηνοθετούσαμε διαρκώς κάθε λεπτομέρεια , σαν να σκηνοθετούσαμε ταινία .
 • Σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό είχαμε δώσει απόλυτα σαφείς ρόλους .
Στρατηγικά το μεγαλύτερο βάρος της επικοινωνίας , το ρίξαμε δύο μήνες πρίν το φεστιβάλ όταν ξεκινήσαμε την προπώληση των εισιτηρίων ώστε να αποκομίσουμε έσοδα τα οποία θα δίναμε ως προκαταβολή στους καλλιτέχνες .
 • Είχαμε μία στενή συνεργασία με τους υποστηρικτές επικοινωνίας , όπου ήταν μέσα ενημέρωσης τα οποία έδιναν καθημερινά πληροφορίες «κρατώντας ζεστό» το φεστιβάλ .
 • Συνεργαστήκαμε με τις τοπικές αστυνομικές αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας τις ημέρες του φεστιβάλ .
 • Κάθε ημέρα είχαμε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της προπώλησης και όλων των εξελίξεων και κάναμε διαρκώς επεμβάσεις βελτίωσης οπουδήποτε υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα .
 • Κάθε ημέρα δίναμε στο κοινό που είχαμε στοχεύσει και διαφορετικούς λόγους στο ερώτημα Γιατί να έρθουν . Συνέχεια μα συνέχεια νέους λόγους , νέα επιχειρήματα για να έρθουν .
 • Είχαμε μία αδιάλειπτη επικοινωνία μέσω των SocialMedia , με ειδικά προσαρμοσμένους διαγωνισμούς και μοναδικές ιδέες .
 • Κάναμε κάθε κίνηση ώστε να μας «βρίσκει μπροστά του» το κοινό το οποίο είχαμε επιλέξει .
 • Τελειοποιήσαμε όλες τις εγκαταστάσεις , τουαλέτες – θέσεις καθείμενων , ποιότητα ήχου , δάπεδο στην αρένα . Τα πάντα παίζουν ρόλο .
 • Πραγματοποιήσαμε sound and light check , κάθε ημέρα την τελευταία εβδομάδα .
 • Σχεδιάσαμε ολόκληρο πρόγραμμα φιλοξενίας που περιελάμβανε τις δραστηριότητες κάθε λεπτό κάθε στγκροτήματος . Ξεναγήσεις – διασκέδαση – φαγητό – συνεντεύξεις τους .
 • Ασφαλίσαμε την εκδήλωση ( καλλιτέχνες και κοινό ) .
 • Εξασφαλίσαμε την παρουσία ιατρού και είχαμε έτοιμες πάντα πρώτες βοήθειες .
 • Σχεδιάσαμε πρόγραμμα κρίσεων και σχεδιάσαμε plan b σε κάθε ενδεχόμενο πιθανής κρίσης .
 • Ορίσαμε την event team τους ανθρώπους που θα εργάζονταν κατά τη διάρκεια του τριημέρου, τους δώσαμε ασυρμάτους ενδοεπικοινωνίας και κάναμε πολλές δοκιμές τις προηγούμενες ημέρες .
 • Δημιουργήσαμε VIP Area για τους ανθρώπους του φορέα και για ειδικούς προσκεκλημένους .
 • Με όλα τα συγκροτήματα είχαμε ειδικά συμφωνητικά συνεργασίας .