Οι κανόνες για αναγέννηση και επανεκκίνηση κάθε επιχείρησης , χώρας , πόλης .

 1. Love it or Leave it . Μία επιχείρηση ζεί  όσο οι άνθρωποι της την αγαπούν . Διοίκηση – εργαζόμενοι – πελάτες – συνεργάτες .Όταν μία επιχείρηση πεθαίνει , έχουν πάψει οι άνθρωποι της να την αγαπούν .
 2. Το σπουδαιότερο κέρδος κάθε επιχείρησης , είναι το χαμόγελο των ανθρώπων της . Κάθε χώρας , το χαμόγελο των επισκεπτών της και των κατοίκων της  .
 3. Σταματήστε το cost management ( δηλαδή τις περικοπές ) . Σχεδιάστε το brand management . Πως θα κάνετε την επιχείρηση να αγαπηθεί .
 4. Δημιουργήστε σχέσεις με τους ανθρώπους . Αυτή είναι η νέα επικοινωνία .Οι επενδύσεις σας πρέπει να γίνονται σε αυτόν τον τομέα .Μην βομβαρδίζετε με καμπάνιες για το πόσο καταπληκτικά είναι τα προιόντα σας και όταν οι άνθρωποι έρθουν σε επαφή μαζί σας η μη ανάπτυξη σχέσεων απο πλευράς σας , τους διώχνουν μιά για πάντα .
 5. Αποκτήστε μία σαφή στρατηγική .
 6. Η διαφήμιση δεν είναι η λύση στο brand management αλλά η εμπειρία που προσφέρει η επιχείρηση .
 7. Επανεκκίνηση σημαίνει πως κάθε άνθρωπος στην επιχείρηση κάνει ένα νέο ξεκίνημα , και επανασχεδιάζεται η εμπειρία που προσφέρει η επιχείρηση .
 8. Οι περικοπές στο προσωπικό είναι καταστροφικές . Η υπερηφάνεια των εργαζομένων είναι σπουδαιότερη απο τα πρόσκαιρα οφέλη των περικοπών .
 9. Στην επανεκκίνηση της επιχείρησης στρέψτε όλους τους προβολείς επάνω της .Εστιάστε 100% σε αυτήν .

10 .Brand είναι μία έννοια πολυδιάστατη . Το Branding δεν είναι Marketing , είναι η δημιουργία της εμπειρίας .

11. Η εμπειρία πρέπει να ξεκινά απο τη στιγμή που οι άνθρωποι περνούν την πόρτα της επιχείρησης .

12. Οι επιχειρήσεις που επανεκκινούν έχουν αληθινό πάθος με τους ανθρώπους τους και ζούν γιαυτούς .Τους θέλουν γελαστούς .

13.  Οι εργαζόμενοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές .

14. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αγαπούν την επιχείρηση για να αγαπούν και τους συνεργάτες της .

15. Η Lexus λέει στα στελέχη της να συμπεριφέρονται στους πελάτες τους όπως στους καλεσμένους στο σπίτι τους .

16. Κλειδί είναι η εταιρική επικοινωνία δηλαδή η διαμόρφωση και διαχείριση της εικόνας της επιχείρησης πρίν απο των προιόντων της .

17. Όταν οι επιχειρήσεις εστιάζουν στις τιμές τους ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα τότε αυτοκαταστρέφονται γιατί σημαίνει πως δεν έχουν να δείξουν τίποτα σπουδαιότερο .

18. Η επιχείρηση η οποία αγαπιέται είναι αυτή που επιλέγεται επαναλαμβανόμενα .

19 .Δημιουργήστε την βάση των αξιών του Ήθους – της Αξιοπιστίας – της Συνέπειας – της Διαφάνειας – της Ειλικρίνειας .

20. Να υπάρχουν σαφέστατοι στόχοι , όραμα και συνεχής καινοτομία .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 1. Love it or Leave it. An enterprise as the lives of the people they love. Management – employees – customers – partners. When a company is dying, people have stop to love her.
  2. The biggest gain of any company, is the smile of its people. Each country, the smile of visitors and residents.
  3. Stop cost management (ie cuts). Design brand management. How to do the business to be loved.
  Create relationships with people. This is the new contact. Your investments should be made in this area. Do not bombarded with campaigns about how great your products are and when people come in contact with you to develop relationships not from you, the one turned away for ever .
 2. 4. Get a clear strategy.
  5. Advertising is not the solution to brand management, but the experience offered by the company.
  6. Restart means that everyone in the business makes a fresh start, and redrawn the experience offered by the company.
  7. The staff cuts are devastating. The pride of the workers is more important than the temporary benefits cuts.
  8. The restart of the business all the headlights turn on it. Focus 100% on it.
  9. Brand is a multidimensional concept. The Branding is not Marketing, is the creation of experience.
  10. The experience must start from the time people spend on the door of the business.
  11. Companies that have true passion reboot with their people and live for them. Want them smiling.
  12. The employees are the best ambassadors.
  13. Workers should be love for love company and its affiliates.
  14. The Lexus says the executives to behave to their customers as guests in their home.
  15. Key is that the corporate communications configuration and management of the image of the firm before its products.
  16. When companies focus on their prices as a characteristic trait self-destruct because it means they do not have to show anything important.
  17. The company, which is loved is chosen repeatedly.
  18. Create the base values of the ethos – of Reliability – Consistency – transparency – honesty.
  19. To have very clear goals.
  20. Provide vision and continuous innovation.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com