Εταιρική Επικοινωνία .Όραμα – Κουλτούρα – Issue Management .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Μελέτη – Έρευνα : Δρ. Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

Εταιρικό όραμα .

Εταιρικό Όραμα είναι μία νοητή εικόνα για τη μελλοντική πορεία της δημιουργούμενης επιχείρησης. Το Εταιρικό Όραμα αφορά τον μελλοντικό προγραμματισμό των κινήσεων μίας εταιρείας. Το Εταιρικό Όραμα είναι αυτό που κρατά μία εταιρεία ενωμένη και τη οδηγεί στην κορυφή της επιτυχίας. Το Εταιρικό Όραμα συνίσταται στη βασική ιδεολογία που ξεχωρίζει την εταιρεία και την αναδεικνύει. Η Βασική Ιδεολογία (core ideology) προσδίδει τη συνοχή η οποία κρατά τον οργανισμό ενωμένο διαχρονικά και αφορά τις βασικές αξίες και το σκοπό του.

 

Εταιρική Κουλτούρα .

Eταιρική Κουλτούρα είναι το πρώτυπο κοινών αξιών και πεποιθήσεων που διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό. Η κουλτούρα είναι ένα δομικό στοιχείο κάθε επιχείρησης. Η κουλτούρα προέρχεται αλλά και προβάλλεται από το μάνατζμεντ το οποίο και δίνει το παράδειγμα.

Το σύγχρονο μάνατζμεντ είναι δημοκρατικό και συλλογικό με κυρίαρχο στοιχείο τη συνεργασία. Ο διάλογος και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μία επιχείρησης είναι απαραίτητα συστατικά της Εταιρικής Κουλτούρας.

 

 

Εταιρική επικοινωνία :

Η Εταιρική Επικοινωνία είναι οι τεχνικές της επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση για να δημιουργήσει Εταιρική Φήμη και Εταιρική Εικόνα.

Κατά κανόνα και σε κάθε περίπτωση η εταιρική επικοινωνία είναι ένα « εργαλείο» διαμόρφωσης και διαχείρισης της Εταιρικής Εικόνας και της Εταιρικής Φήμης.

Η εταιρική επικοινωνία δεν αφορά αμιγώς τα προιόντα μίας επιχείρησης αλλά την ίδια την επιχείρηση: τη θέση της στην αγορά, τις αξίες της, το όραμα της, τη στρατηγική της,τους ανθρώπους της.

Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση επιθυμεί να «συνομιλήσει» με ένα ειδικό και απόλυτα συγκεκριμένο κοινό, για παράδειγμα την τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει δημοσιότητα, newsletter, εταιρική διαφήμιση. Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται επίσης όταν οι αγοραστές επιλέγουν προιόντα και επιχείρηση στον ίδιο βαθμό, δηλαδή τα προιόντα είναι η ίδια η επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση επιθυμεί να ευχαριστήσει μία ομάδα κοινού στην οποία απευθύνεται, για παράδειγμα τους εργαζόμενουα της.

 

Image Communication .

Image Communication : Περιλαμβάνει :

Την επικοινωνία των ενεργειών Κοινωνικής Υπευθυνότητας .

Τις Λύσεις που προκρίνει η εταιρεία στην κοινωνία .

Τις ενέργειες για προαγωγή του πολιτισμού από πλευράς επιχείρησης .

Τη βοήθεια πρός ευπαθείς ομάδες .

Την ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών .

Τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες των στελεχών .

Την επικοινωνία των αλλαγών που πραγματοποιούνται .

 

 

Issue Communication .

Issue Communiacation : Περιλαμβάνει :

Tις στρατηγικές συμμαχίες .

Την επικοινωνία για επίλυση θεμάτων – διαφορών .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 

 

 

 

Study – Research: Dr. George Ioannou Papatriantafyllou.
Corporate vision.
  Corporate Vision is a mental picture of the future course of the nascent enterprise. The Corporate Vision for the future planning of movements one company. The Corporate Vision is what keeps a firm and united to the peak of success. The Corporate Vision is the basic ideology that distinguishes the company and highlights. The Basic Ideology (core ideology) gives consistency which keeps the body over time and united on the core values ​​and purpose.

Corporate Culture.
 Corporate culture is the prototype of shared values ​​and beliefs that shape behavior within an organization. The culture is a structural element of any business. The culture originated and promoted by the management which he gives an example.
The modern management is democratic and collective dominant element of cooperation. The dialogue and trust between members of a company are essential components of corporate culture.

Corporate communication:
 Corporate Communication is the communication techniques used by one company to create Corporate Reputation and Corporate Image.
In general and in each case the corporate communication is a «tool» Configuration and Management of Corporate Image and Corporate Reputation.
Corporate communication is not purely the product of a company but the company itself: its position in the market, its values, its vision, its strategy, its people.

Corporate communication.
  The corporate communication takes place when the company wants to «talk» with a special and absolutely specific audience, for example the local community. Includes publicity, newsletter, corporate advertising. Corporate communication also takes place when buyers choose products and businesses to the same degree, ie the product is the company itself. When the company wishes to thank the public in one group addressed, for example the ergazomenoua it.

 Image Communication.
  Image Communication: Includes:

Communication actions Social Responsibility.
Solutions that values ​​the company in society.
Actions for promotion of culture in terms of business.
Assistance to vulnerable groups.
Update on the financials.
The achievements and successes of executives.
Communicating changes made.

 Issue Communication.
  Issue Communiacation: Includes:

Tis strategic alliances.
Communication to resolve issues – differences.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.