Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .

csr 150

 

Το 1998 το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δ.Ε.Σ.Β.Α., World Business Council for Sustainable Development), για να προσδιορίσει την έννοια της ΕΚΕ σε Βέλγιο και Ολλανδία χρησιμοποίησε τον ακόλουθο όρο:

«H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα». Κατόπιν της έρευνας για την ΕΚΕ, σε διεθνές επίπεδο, ο ορισμός επαναπροσδιορίστηκε ως εξής:

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζομένους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία γενικότερα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο όρισε την ΕΚΕ ως εξής:

«ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

[Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2003]

 

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή έχει αποδώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής:

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες κ.λπ.)».

4.2      Xαρακτηριστικά της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γι’ αυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.

Η ΕΚΕ δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Δεν υπολογίζεται ως κόστος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Είναι εθελοντική, αλλιώς δεν είναι κοινωνική.

Χρήσιμοι Ορισμοί

AccountAbility 1000(AA1000): Αποτελεί μια συστηματική, περιεκτική και αξιόπιστη προσέγγιση στη βελτίωση της κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας και της συνολικής αποτελεσματικότητας. Το πλαίσιο ΑΑ1000 αναπτύχθηκε από την εδρεύουσα στο Ην. Βασίλειο AccountAbility για την αντιμετώπιση της ανάγκης των οργανισμών να συμπεριλάβουν στις καθημερινές τους δράσεις διαδικασίες που αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους προς τους stakeholders τους. Δίνει στους χρήστες κατευθύνσεις εγκατάστασης διαδικασιών που δημιουργούν τους απαραίτητους δείκτες, στόχους και συστήματα απολογισμού της δέσμευσης του οργανισμού προς τους stakeholders, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίδρασή τους στις αποφάσεις, τις δράσεις και τη συνολική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Benchmarking: Σύγκριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών διαχειριστικών διαδικασιών, της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού απολογισμού μιας επιχείρησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή λεπτομερών συγκρίσεων μεταξύ τμημάτων μιας επιχείρησης ή μεταξύ επιχειρήσεων ενός συγκεκριμένου τομέα. Καθιστά επίσης εφικτές συγκρίσεις για παγκόσμιες τάσεις μεταξύ οργανισμών ή τομέων με μεγάλη διαφοροποίηση.

Corporate Social Responsibility: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με τους stakeholders τους.

Ethical trade: Εξασφαλίζει ότι οι συνθήκες στις συμβατικές αλυσίδες παραγωγής συμμορφώνονται με βασικά ελάχιστα πρότυπα και στοχεύει στην εξάλειψη των πλέον εκμεταλλευτικών μορφών εργασίας όπως η παιδική και η καταναγκαστική εργασία και τα «κάτεργα».

Social Accountability 8000 (SA8000): Το διεθνές πρότυπο κοινωνικής ευθύνης είναι μια πρωτοβουλία της Social Accountability International (SAI), ενός φορέα που δημιουργήθηκε από το Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA) στις ΗΠΑ. Στόχος του SA8000 είναι η διασφάλιση αγαθών και υπηρεσιών που έχουν ηθική προέλευση. Το SA8000 είναι ένα οικειοθελές πρότυπο και μπορεί να εφαρμοστεί σε οιουδήποτε μεγέθους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Το πρότυπο μπορεί να αντικαταστήσει ή να επαυξήσει ειδικούς κώδικες κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων ή βιομηχανικών τομέων. Το SA8000 θέτει βασικά πρότυπα για παιδική εργασία, καταναγκαστική εργασία, υγιεινή και ασφάλεια, ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων, διακρίσεις, πρακτικές πειθαρχίας, ώρες εργασίας, αποζημιώσεις.

Socially Responsible Investing (SRI): Η ενσωμάτωση προσωπικών αξιών και κοινωνικών προβληματισμών στις επενδυτικές αποφάσεις καλείται Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (KYE). Η ΚΥΕ εξετάζει τόσο τις χρηματοοικονομικές ανάγκες του επενδυτή όσο και την επίδραση της επένδυσης στην κοινωνία. Με την ΚΥΕ «οι επενδυτές μπορούν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να έχουν ανταγωνιστικές αποδόσεις σήμερα». Με τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές στρατηγικές ΚΥΕ: έλεγχος, προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, επενδύσεις για κοινωνικούς σκοπούς και κεφάλαια για κοινωνική καινοτομία.

Triple Bottom Line (ΤBL): Η ιδέα ότι η συνολική επίδοση μιας επιχείρησης πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η TBL δεν εστιάζεται μόνον στην οικονομική αξία που προσθέτουν οι επιχειρήσεις, αλλά επίσης στην περιβαλλοντική και κοινωνική αξία που προσθέτουν – και καταστρέφουν. Στη στενότερη ερμηνεία του ο όρος «triple bottom line» χρησιμοποιείται σαν πλαίσιο μέτρησης και απολογισμού της επιχειρηματικής επίδοσης έναντι οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Στην ευρύτερη ερμηνεία του ο όρος χρησιμοποιείται για την κατανόηση της συνολικής σειράς αξιών, θεμάτων και διαδικασιών στα οποία πρέπει να στραφούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε ζημιά που οφείλεται στις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Αυτό συνεπάγεται διαφάνεια σχετικά με τις επιδιώξεις της επιχείρησης και εκτίμηση των αναγκών όλων των stakeholders της επιχείρησης, μετόχων, πελατών, εργαζομένων, επιχειρηματικών συνεργατών, κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων και του κοινού. [Πηγή http://www.csr.gr]

Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 . Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι Σκηνοθετημένη και Ψευδής .Think Honestly .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Πολλά στελέχη συνδέουν άμεσα τις Υπεύθυνες πράξεις των επιχειρήσεων τους με την κερδοφορία αυτών ( των επιχειρήσεων ) . Επίσης πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στρατηγική επιλογή και ειδικό ( ξεχωριστό ) Πρόγραμμα .Με άλλα λόγια ομολογούν , εκτιμώ απο αγνωστικισμό , πως όποια ενέργεια Ηθική – Ανθρωπιστική – Αγάπης δεν γίνεται απο Καθήκον γιατί η ίδια η επιχείρηση το θεωρεί Καθήκον της αλλά γιατί είναι μία στρατηγική αύξησης κερδών , καθώς η κοινωνία συγκινείται από τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις και τις επιλέγει .

Αυτή τη φρασεολογία χρησιμοποίησαν οι ειδικοί του εργαστηρίου Μάρκετινγκ ( ALARM ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Αναλυτικά :

Απόσπασμα του άρθρου απο την εφημερίδα Ναυτεμπορική :

Η οικολογική συνείδηση του Ελληνα καταναλωτή ενισχύεται, ωστόσο η αναγνωρισιμότητα «πράσινων» εταιρειών και προϊόντων και η ζήτηση γι’ αυτά έχει επηρεαστεί από την οικονομική συγκυρία όπως δείχνει έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), η οποία παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στην «Τεχνόπολις» με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική».

Η έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών», που βασίστηκε σε δείγμα 703 καταναλωτών (και διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012), έδειξε ότι το 28% των ερωτηθέντων αγοράζει προϊόντα τα οποία δίνουν μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Το 40% αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος για να αγοράσει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν και το 31% πληρώνει υψηλότερη τιμή για να αγοράσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα.

Αχαρακτήριστη η φράση καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πως :

« Τα θέματα της ΕΚΕ πρέπει να ταιριάζουν με τη μάρκα …..» !!!!!!

δηλαδή  εάν π.χ χρειαστεί μία επιχείρηση να  στηρίξει ένα νοσοκομείο παίδων , εάν δεν ταιριάζει με τη μάρκα !!!!!! δεν πρέπει να προχωρήσει στη βοήθεια ;;;;;;;

Η Κοινωνική Ευθύνη σύμφωνα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δεν πρέπει να είναι μέρος του Στρατηγικού σχεδίου και πλάνου επικοινωνίας των επιχειρήσεων με σκοπό την κερδοφορία . Πρέπει να ενυπάρχει στη δομή και τη φιλοσοφία κάθε επιχείρησης , να βρίσκεται μέσα στην «ψυχή» της και να μην αποτελεί πρόσθετο Πρόγραμμα .

Μία Ηθική πράξη σύμφωνα με τον Ιμμάνουελ Κάντ ( φιλόσοφοφος του 17ου αιώνα ) χαρακτηρίζεται ως Ηθική μόνο όταν αυτή πράτεται από καθήκον και όχι από ιδιοτέλεια . Δηλαδή για να χαρακτηρίζεται μία πράξη Ηθική πρέπει να μην υπάρχει όφελος από αυτήν αλλά αυτός ο οποίος την πράττει να θεωρεί ως Καθήκον του αυτό που κάνει .

Μάλιστα ο Ιμμάνουελ Κάντ έδωσε δύο χαρακτηριστικά  παραδείγματα  :

“ Ενα παιδάκι πηγαίνει σε έναν φούρνο για να αγοράσει ψωμί σύμφωνα με τις οδηγίες των γονιών του .  Ο φούρναρης βλέποντας πως μπορεί να ξεγελάσει  το παιδί με την ευκαιρία του μικρού της ηλικίας του και να του πεί πως το ψωμί είναι πιο ακριβό από ότι πραγματικά είναι , τελικά αποφασίζει να μην του πεί παρά την κανονική τιμή , από τον φόβο μήπως το παιδί το μεταφέρει στους γονείς του και δημιουργηθεί κακή φήμη για τον ίδιο και την επιχείρηση του στην κοινωνία .Αυτή είναι Ηθική πράξη ή όχι ; Σαφώς και όχι , διότι πράττεται το καλό από συμφέρον , δηλαδή από ιδιοτέλεια , τον φόβο της κακής φήμης .

Αντίθετα ένας άνθρωπος φιλανθρωπεί συνεχώς . Δίνει χρήματα σε φτωχούς και τους βοηθά με κάθε τρόπο . Κάποτε πεθαίνει το πιο αγαπημένο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού και οδηγείται σε μαύρες σκέψεις , πως τίποτα πιά δεν έχει νόημα και σκοπό . Όμως παρά την κακή του ψυχολογία , συνεχίζει να φιλανθρωπεί και να βοηθά με κάθε τρόπο τους Ανθρώπους . Αυτή είναι Ηθική πράξη ; ΝΑΙ . είναι μία γνήσια Ηθική πράξη γιατί πράττεται ΌΧΙ από συμφέρον και ιδιοτέλεια αλλά από Καθήκον ».

IMMANEUL KANT  . Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των ΗθώνGrundle Gung Zur Metaphysik Der Sitten 1785

Συνεπώς σκεφτείτε λογικά .

Όταν μία επιχείρηση προσπαθεί να κάνει γνωστές τις καλές της πράξεις  , έχει Ιδιοτέλεια και ενδεχομένως δεν τις πιστεύει αλλά τις πράτει από την ανάγκη για αύξηση των κερδών της , μέσω της συναισθηματικής οδού και της συγκινήσεως που εκτιμά πως θα προκαλέσει μέσω των ανακοινώσεων για τις καλές της προθέσεις .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αυτό το Αλλάζει γιατί από το βάθος των δεκαετιών όπου προέρχεται πιστεύει βαθιά μέσα στην ψυχή και τη φιλοσοφία της  πως κάθε επιχείρηση πρέπει από Καθήκον να είναι κοινωνική και όχι για το κέρδος .

Από Καθήκον πρέπει :

 • Να υπηρετεί άμεσα , γρήγορα , ειλικρινά με αξιοπιστία και συνέπεια τους πελάτες της , τους συνεργάτες της , την τοπική κοινωνία , τους συμμετόχους της και κάθε ομάδα κοινού με την οποία συνεργάζεται .
 • Να προσφέρει εκπληκτικά προιόντα και υπηρεσίες .
 • Να έχει στο εσωτερικό της δημοκρατικές δομές .
 • Να σέβεται την Ανθρώπινη προσωπικότητα και να τηρεί το νόμο της ισότητας και της δικαιοσύνης μεταξύ των Ανθρώπων .
 • Να σέβεται τα Ανθρώπινα δικαιώματα .
 • Να σέβεται και  να προστατεύει το περιβάλλον αλλά και να πράττει οτιδήποτε με γνώμονα την Αειφόρο Ανάπτυξη .
 • Να είναι ειλικρινώς κοινωνική , να βοηθά , να συνεισφέρει και να οδηγεί στην πρόοδο την κοινωνία αλλά και τους Ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν .
 • Να είναι Ηθική – Συνεπής – Ειλικρινής – Αξιόπιστη – Διαφανής .
 • Να κάνει τη ζωή των Ανθώπων καλύτερη , να την βελτιώνει .

Κοινωνική Ευθύνη , είναι :

 • Ο Ανθρωποκεντρισμός .
 • Η εξυπηρέτηση .
 • Το πάθος , η συνεργατικότητα .
 • Ο μη Ανταγωνισμός .
 • Η Αγάπη για τον Άνθρωπο .
 • Η δημοκρατικότητα .
 • Το Ήθος , η Συνέπεια , η Ειλικρίνεια , η Αξιοπιστία , η Διαφάνεια .

Αλλάζουμε το παλαιό μοντέλο της ψεύτικης , δημιουργημένης , σκηνοθετημένης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , με λόγους και παρουσιάσεις στις οποίες κυριαρχεί η επίδειξη των καλών πράξεων αλλά από πίσω δεν κρύβεται τίποτε άλλο παρά μόνο το κέρδος .

Φέρνουμε το καινούργιο στην επικοινωνία , την Αλήθεια , τις Συζητήσεις , τις Σχέσεις , την Αξιοπιστία τη Διαφάνεια και την Εμπιστοσύνη μέσα στις επιχειρήσεις γιατί μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι , παράγουν εξαιρετικά προιόντα και υπηρεσίες και αυτό δημιουργεί ευτυχία στις κοινωνίες .

Οι άνθρωποι υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που είναι ειλικρινείς , αληθινές , αυτές που Αλλάζουν τον κόσμο .

Αλλάζουμε το παλιό , κακό μοντέλο διοίκησης , του ψεύδους , της απόκρυψης και μυστικότητας , των κακών υπηρεσιών και της απάνθρωπης εξυπηρέτησης που βεβαίως δεν είναι εξυπηρέτηση αλλά έλλειψη σεβασμού .

Δεν έχουμε να δώσουμε κάποιον κατάλογο εξυπηρέτησης ή Κανόνες Κοινωνικής Ευθύνης γιατί αυτές οι ενέργειες πρέπει να «βγαίνουν» από την ψυχή των Ανθρώπων .

Ερχόμαστε όμως να τους οδηγήσουμε στο να αγαπούν τον άνθρωπο και να προσφέρουν τα πάντα σε αυτόν μέσα από τις υπηρεσίες τους και τα προιόντα τους .

Θέλουμε να οδηγήσουμε τις επιχειρήσεις να εμπνεύσουν τους Ανθρώπους τους ώστε να κάνουν τον κόσμο Καλύτερο .

Αυτή είναι η Κοινωνική Ευθύνη .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 καιΕταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builderwww.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) και http://bit.ly/MttPFW ( Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις ) καιhttp://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

Corporate Social Responsibility is Directed – Acting and False.

Many executives connect directly responsible business operations with the profitability of those (businesses). Also that Corporate Social Responsibility is a strategic choice and special (separate) Program. Professing In other words, I think of agnosticism, that whatever energy Ethics – Humanitarian – Love is not out of duty because the company itself considers the task, but because it is one strategy of increasing profits, as society moved from responsible companies and choose.
This phraseology used by the specialists of the laboratory Marketing (ALARM) of the University. Details:
Excerpt of article from the newspaper Naftemporiki:
The environmental consciousness of Greek consumer strengthened, but the awareness of «green» companies and products and the demand for them has been affected by the economic environment such as research shows the Laboratory Marketing (ALARM) Athens University of Economics, held in collaboration with the Centre Sustainability (CSE), which was presented yesterday evening at a special event at «Technopolis» communication sponsored the «Bloomberg».
The study entitled «Green Marketing: Attitudes, Perceptions and Behaviour of Greek Consumers» which was based on a sample of 703 consumers (and performed in the period between November 2011 – January 2012), showed that 28% of respondents buy products that give part their revenues from operations of environmental protection.
40% changed the brand to buy a new environmentally friendly product, and 31% pay a higher price to buy an eco-friendly brand.
Unspeakable phrase Professor of Economics University of Athens as:
«The issues of CSR must match the brand …..»!!
ie if for example you need a company to support a children’s hospital, if it does not fit with the brand!! should not go to help???????
The Social Responsibility according to the science of public relations should not be part of the strategic plan and business communication to profitability. Must be inherent in the structure and philosophy of each company, be located within the «soul» and not an additional program.
A moral act according to Immanuel Kant (filosofofos 17th century) is characterized as morally only when doer of duty rather than selfishness. Ie to characterize a transaction Ethics should be no benefit from it, but he who does the duty to consider the one that does.
Indeed Immanuel Kant gave two examples:
«A boy goes to a bakery to buy bread according to the directions of his parents. The baker seeing that can fool the child with the opportunity to the small of his age, and to say that bread is more expensive than it really is, he decides not to tell him rather than the normal price, for fear of the child convey to parents and create notoriety for himself and his business in society. Ethics This is an act or not? Clearly not, because we do the good of interest, ie selfishness, fear of ill repute.
Unlike a man constantly philanthropist. Gives money to the poor and help them in any way. Dies once the most loved man and this led to black thoughts, that nothing has meaning and purpose. But despite his bad psychology continues to charity and help in any way to people. Ethical practice is YES. Morality is a genuine act because Doer interest and not by selfishness but out of duty. »
IMMANEUL KANT. The Foundations of the Metaphysics of Morals – Grundle Gung Zur Metaphysik Der Sitten 1785
So think logically.
When a company tries to make known its good deeds, and selfishness is probably not the doer but feels the need to increase profits through the emotional route and emotion that values ​​that will cause notices through its good intentions.
The science of PR that changes because of the depth of decades where it originated believes deeply in his soul and philosophy that every business needs of the task to be social and not for profit.
Task of must:
• To serve immediately, quickly, honestly and reliably with their customers, partners, local community, stakeholders and any group with whom it collaborates.
• To offer great products and services.
• Be within democratic structures.
• Respect the human personality and to keep the law of equality and justice among people.
• Be respectful of human rights.
• To respect and protect the environment but also to do anything in terms of sustainable development.
• To be truly social, help, contribute and lead to the progress of society and the people inside it.
• Be Moral – Consistent – Honest – Reliable – Transparent.
• To make life Anthopon better, to improve.
Social Responsibility is:
• The anthropocentrism.
• The service.
• The passion, the cooperativity.
• The Non-Competition.
• Love for Man.
• The democratic.
• Ethical, consistency, honesty, credibility, transparency.
Change the old model of false, crafted, staged Corporate Social Responsibility, with speeches and presentations which dominates the demonstration of good deeds but not hiding behind nothing but profit.
Bring the new communication, the Truth, Conversations, Relationships, Reliability Transparency and Trust in companies because only under these conditions that the people are happy, they produce excellent products and services, and this creates happiness in societies.
People say business is honest, truthful, those changing the world.
Change the old, bad governance model, falsehood, concealment and secrecy, poor service and ill service certainly is not service but disrespect.
We have to give a directory service or Rules Social Responsibility why these actions should «come out» of the soul of human beings.
But we come to lead them to love people and to offer everything to him through their services and their products.
We want to drive business to inspire their people to make the world better.
This is Social Responsibility.
George J. Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou,
is the author of the books, Public Relations Programs Stamoulis 2008 kaiEtairiki Picture Stamoulis 2011 ed board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builderwww.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) and http://bit.ly/MttPFW (Public Relations Seminar) kaihttp :/ / bit.ly / RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

Marketing Lies με Εταιρική Κοινωνική……Ανευθυνότητα .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Πολλά στελέχη συνδέουν άμεσα τις Υπεύθυνες πράξεις των επιχειρήσεων τους με την κερδοφορία αυτών ( των επιχειρήσεων ) . Επίσης πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι στρατηγική επιλογή και ειδικό ( ξεχωριστό ) Πρόγραμμα .Με άλλα λόγια ομολογούν , εκτιμώ απο αγνωστικισμό , πως όποια ενέργεια Ηθική – Ανθρωπιστική – Αγάπης δεν γίνεται απο Καθήκον γιατί η ίδια η επιχείρηση το θεωρεί Καθήκον της αλλά γιατί είναι μία στρατηγική αύξησης κερδών , καθώς η κοινωνία συγκινείται από τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις και τις επιλέγει .

Αυτή τη φρασεολογία χρησιμοποίησαν οι ειδικοί του εργαστηρίου Μάρκετινγκ ( ALARM ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών . Αναλυτικά :

Απόσπασμα του άρθρου απο την εφημερίδα Ναυτεμπορική :

Η οικολογική συνείδηση του Ελληνα καταναλωτή ενισχύεται, ωστόσο η αναγνωρισιμότητα «πράσινων» εταιρειών και προϊόντων και η ζήτηση γι’ αυτά έχει επηρεαστεί από την οικονομική συγκυρία όπως δείχνει έρευνα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ (ALARM) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), η οποία παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα σε ειδική εκδήλωση στην «Τεχνόπολις» με χορηγό επικοινωνίας τη «Ναυτεμπορική».

Η έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών», που βασίστηκε σε δείγμα 703 καταναλωτών (και διενεργήθηκε την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012), έδειξε ότι το 28% των ερωτηθέντων αγοράζει προϊόντα τα οποία δίνουν μέρος των εσόδων τους σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Το 40% αλλάζει τη μάρκα του προϊόντος για να αγοράσει ένα νέο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν και το 31% πληρώνει υψηλότερη τιμή για να αγοράσει μια φιλική προς το περιβάλλον μάρκα.

 • Όπως υποστήριξε ο Ιμμάνουελ Κάντ , Ηθική είναι οτιδήποτε πράτεται από καθήκον .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούν καθήκον τους την Ηθική .
 • Η επιχείρηση δεν πρέπει να σχεδιάζει στρατηγικά κάθε κοινωνική πράξη , δηλώνοντας ευθέως πως κάθε κοινωνική ενέργεια επιλέγεται ανάλογα από το τι «πουλάει» στο κοινό το οποίο στοχεύει η καμπάνια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 από το δημοσιογράφο Άιβη Λή με όραμα του να εξανθρωπίζει τις επιχειρήσεις και να αφαιρεί από αυτές τις αναρίθμητες απάτες τους , όπως την ανειλικρίνεια – ασυνέπεια – ανήθικο κέρδος – αδιαφάνεια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη της επικοινωνίας που έχει κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , τον περίφημο Κώδικα των Αθηνών που συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) στην Αθήνα το 1965 .
 • Η επιχείρηση δεν πρέεπει να καταπατούν το ιερό καθήκον τους  να είναι ηθικές .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι οι πράξεις που οι επιχειρήσεις θεωρούν καθήκον τους . Συνεπώς  η Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι ξεχωριστό Πρόγραμμα σε κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση αλλά το απόλυτο καθήκον της .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι η αγάπη για τον άνθρωπο .Να σέβονται οι άνθρωποι τους ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση και εκτός αυτής .
 • Κοινωνική Ευθύνη είναι το να υπηρετούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους να δίνουν λύσεις να τους ακούνε , να τους βοηθούν .
 • Η Κοινωνική Ευθύνη είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις αλλά ως δομικό εσωτερικό τους στοιχείο και όχι ώς πρόσθετο πρόγραμμα πρός εντυπωσιασμό .

Πρόσφατη έρευνα της Nielsen , δείχνει πως οι  « ηθικοί καταναλωτές » είναι οι νέοι γιατί επιλέγουν προιόντα σύμφωνα με τον αν αυτά ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα . Μάλιστα η έρευνα χαρακτηρίζει ως ηθικούς καταναλωτές αυτούς τους αγοραστές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προιόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα .

Οι καλές πράξεις όπως λέει και η έρευνα , περιβάλλον και κοινωνία είναι το καθήκον των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και όχι πρόσθετα στρατηγικά προγράμματα , απλά γιατί πουλάνε .

Ο Ιμάνουελ Κάντ ( φιλόσοφος και στοχαστής του 17ου αιώνα ) στο μνημιώδες έργο του ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ αναφέρει πως  :

 • Ηθική πράξη είναι εκείνη που δεν προξενείται από κάποια φυσική ροπή αλλά από καθήκον .
 • Το να είμαι ειλικρινής από καθήκον είναι εντελώς άλλο πράγμα απο το να είμαι ειλικρινής από φόβο για τα βλαβερά επακόλουθα .
 • Πρέπει να μπορούμε να θέλουμε ο γνώμονας της πράξης μας να γίνει καθολικός νόμος . Αυτός είναι ο ανώτατος κανόνας με τον οποίο κρίνονται οι ηθικές πράξεις μας .

Ο φιλόσοφος Ιμάνουελ Κάντ στο έργο του  Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών περιέγραψε την Ηθική ως το ΚΑΘΗΚΟΝ του κάθε ανθρώπου απέναντι στους συνανθρώπους του και την κοινωνία ανεξάρτητα από το όποιο προσωπικό όφελος αυτού που πράττει την Ηθική πράξη δηλαδή το ίδιο του το καθήκον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

————————————————————————————————————————————————

Many executives responsible directly link their business operations to profitability of these (business). Also that CSR is a strategic choice and specific (separate) program. In other words confess, I from agnosticism, that whatever power Ethics – Humanitarian – Love is not out of duty because she believes in the company’s task but it is a strategy to increase profits, as society moved from responsible companies and choose.

This phraseology used by the specialists of the laboratory Marketing (ALARM) of the University. Details:

Excerpt of article from the newspaper Naftemporiki:

The environmental consciousness of the Greek consumer is strengthened, but the awareness of «green» companies and products and the demand for them has been affected by the economic situation as shown Marketing Research Laboratory (ALARM) Athens University of Economics, held in cooperation with the Center Sustainability (CSE), which was presented yesterday afternoon at a special event at «Technopolis», sponsored by the communication «Naftemporiki».

The study entitled » Attitudes, Perceptions and Behaviour of Greek Consumers», based on a sample of 703 consumers (and performed in the period between November 2011 – January 2012), showed that 28% of respondents buy products that give part revenues in environmental protection activities.

40% changed the brand to buy a new environmentally friendly product and 31% pay a higher price to buy an environmentally friendly brand.

As Immanuel Kant argued, Ethics is doing anything out of duty.
The Public Relations consider their duty ethics.
The Marketing, strategic planning every social act, stating directly that every social action is chosen depending on what «sells» to the public that the campaign aims Marketing.
The Public Relations was formed in 1903 by the journalist Aivi Li with a vision to humanise business and removes them from the numerous scams, such as dishonesty – inconsistency – immoral earnings – opacity.
The Public Relations is the only science of communication and Ethics Code of Ethics, the famous Code of Athens that was written and signed at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) in Athens in 1965.
The Marketing, violating the sacred duty of businesses to be ethical and pretends through Corporate Social Responsibility towards morality extra thrill and challenge feelings of sympathy. Indeed, the Marketing pushes CSR according to the trends that moves societies (green marketing – social marketing) investing huge amounts in advertising CSR actions which openly declares that he feels Marketing professionals socializing, but as a duty to get jobs bring money and should therefore be to teach people!!!
Social Responsibility is the actions that companies consider their duty. So all the «Programs» CSR is completely false, as the Social Responsibility is not a separate program for each type and size of business but the ultimate bargain.
Social Responsibility is the love of man. Respect people people in the enterprise and beyond.

Social Responsibility is to serve people people to provide solutions to listen to them, help them.

The Social Responsibility is essential in business but as a structural element within them, not as an additional program to impress. Why do companies view in any way possible actions related to environment and society, why should the people know, if the enterprises of the obligation to consider, namely the protection of the environment and the social act is not an obligation and duty of each company ?

The Saturday, March 31 at 20.30 is TIME THE EARTH and suddenly dozens of businesses communicate with advertising campaigns and misuse of this press release that extinguished their lights, signs, their signs and that they wash ashore in a desperate attempt to convince them of their good deeds for people to characterize the social and buy from them.

A recent survey by Nielsen, shows that the «ethical consumers» is why they choose the new products according to whether they are interested in environmental and social issues. Indeed the survey identifies as ethical consumers in those buyers who are willing to pay extra for products and services from companies that implement social and environmental programs.

The good deeds as he says, and research, environment and society is the duty of the people and businesses and not additional strategic programs, simply because they sell.

According to Immanuel Kant (philosopher and thinker of the 17th century) in his work mnimiodes THE FOUNDATIONS OF METAFYSIKIS morals says:

Moral act is one that is not caused by a natural inclination but from duty.
To be honest, out of duty is quite another thing from being honest for fear of harmful consequences.
We want to be able to act the guideline of us to become universal law. This is the supreme rule which moral actions are judged by us.
The philosopher Immanuel Kant in his The Foundations of the Metaphysics of Morals Ethics described the duty of every man towards his fellow men and society regardless of any personal gain what does the Ethics Act that his own task.

The Public Relations is an exact science.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

For www.papatriantafillou.com  copyright 2012

Τα Πάντα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες είναι οι Άνθρωποι τους . Το Σπουδαιότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι το Ανθρώπινο .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Οι επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τα κτίρια τους , ούτε οι υπολογιστές , ούτε τα γραφεία τους . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους .

 

Ο  “Διαφορετικός Κόσμος” τον οποίο πρέπει να δούμε για να οδηγηθούμε στην πρόοδο , είναι οι αλλαγές στις κοινωνικές δομές . Η εδώ και δεκαετίες πρακτική της ανταγωνιστικότητας με συγκρούσεις , ανηθικότητα , ασυνέπεια ,  αδιαφάνεια είναι αναποτελεσματικές αλλά πάνω απ’όλα καταστροφικές .

 

Ο “Διαφορετικός Κόσμος” είναι το Ήθος , η Συνέπεια , η Αξιοπιστία , η Ειλικρίνεια , η Διαφάνεια .

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη , χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να “γυαλίσουν” την εικόνα τους από όλες τις κακές και αντικοινωνικές τους πρακτικές .

Πράτουν διάφορες επιφανειακές δήθεν καλές πράξεις για να το βροντοφωνάξουν με πολυδάπανες διαφημιστικές καμπάνιες δηλώνοντας ευθέως , πως στρατηγικά πράτουν οτιδήποτε για να υποδυθούν τις καλές επιχειρήσεις  και ακολούθως να το κάνουν γνωστό .

Σε αυτή τη λογική δεν υπάρχει καμία απολύτως έννοια της Ηθικής , καθώς ως Ηθική νοείται η οποιαδήποτε ενέργεια πράτεται ως καθήκον χωρίς κανένα όφελος – κέρδος ή προσωπική ικανοποίηση .

 

Ο Ανθρώπινος παράγοντας κινεί τη μηχανή κάθε ανάπτυξης κάθε επένδυσης , της ευημερίας και της προοόδου .

Οι κυβερνήσεις και το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως calculators ( αριθμομηχανές ) .Προιόντα – πωλήσεις – αριθμοί – δείκτες είναι στην καθημερινότητα των κυβερνητικών σχεδιασμών και των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών αλλά είναι  εκκωφαντική η απουσία του ανθρώπινου παράγοντα .

 

Πρός Κυβερνώντες και Επιχειρηματίες – CeosManagers :

 

 

 • Πρώτοι σε κάθε επιχείρηση έρχονται οι άνθρωποι της .
 • Εάν θέλετε οι εργαζόμενοι σας να αγαπούν την επιχείρηση σας , πρέπει να αγαπήσετε τους εργαζόμενους σας .
 • Εάν θέλετε να έχουν πάθος με την εργασία τους , πρέπει να έχετε πάθος με τους ίδιους και την προσφορά τους .
 • Η εξυπηρέτηση και η δημιουργία της εμπειρίας δεν έρχεται μέσα από κάποιον οδηγό συμβουλών . «Βγαίνει» από την καρδιά του κάθε εργαζομένου .
 • Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων δημιουργούν την εμπειρία , την εξυπηρέτηση .
 • Χωρίς εσωτερική ικανοποίηση δεν υπάρχει προσφορά εμπειρίας πρός τον πελάτη .
 • Οι εργαζόμενοι σας πρέπει να είναι υπερήφανοι για την εργασία τους  . Υπερήφανους μπορείτε μόνο εσείς να τους κάνετε .
 • Εάν είναι υπερήφανοι θα είναι και ενθουσιώδεις .

 

Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μηχανικά από πλευράς εργαζομένων . Εάν δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι στην επιχείρηση όπου εργάζονται τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά .

 

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι πως ΔΕΝ επενδύουν στους ανθρώπους τους .Τα χρήματα και τα κέρδη , έρχονται από τους ανθρώπους .

 

Οι επιχειρήσεις όπως και οι κυβερνήσεις , αναζητούν χρήματα και επενδύσεις μηχανικά και λογιστικά , μη υπολογίζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι όμως είναι ο πυρήνας κάθε δραστηριότητας .

 

Όλες “οι δουλειές” και οι επενδύσεις κινούνται από τους ανθρώπους . Εάν οι άνθρωποι αισθάνονται καλά είναι ικανοποιημένοι , συνεπώς ευτυχισμένοι τότε μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τους .

 

Η καλή ψυχολογία των ανθρώπων είναι ο πυλώνας της ευημερίας των κοινωνιών . Οι διοικήσεις και οι κυβερνήσεις δεν επενδύουν στην καλή ψυχολογία των ανθρώπων τους από την οποία όμως ξεκινούν τα πάντα .

 

Η ανασφάλεια ,  η έλλειψη εμπιστοσύνης , ο τρόμος οδηγούν τους ανθρώπους σε φοβικές πράξεις και συμπεριφορές . Γίνονται καχύποπτοι – ανασφαλείς – απαισιόδοξοι . Το αποτέλεσμα αυτών των συναισθημάτων είναι να έχουν χαμηλό ηθικό – θυμό – άγχος και ως αποτέλεσμα δεν προάγουν το έργο τους .Αυτή η συμπεριφορά έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνική αλυσίδα και δημιουργεί ένα ντόμινο μέσα στα κοινωνικά δίκτυα επηρρεάζοντας κάθε μορφή ανάπτυξης .

 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων , δηλαδή των φιλικών – συγγενικών – συνεργατικών σχέσεων οι οποίες δημιουργούνται στο πραγματικό αλλά και στο εικονικό ( ηλεκτρονικό ) περιβάλλον , αναπτύσονται τάσεις και στάσεις οι οποίες οδηγούν σε κατάρρευση της ψυχολογίας , με αρνητικές σκέψεις , ανάπτυξη φοβικών συμπεριφορών , παρορμητικές – βιαστικές – αλόγιστες πράξεις και γενική απροθυμία συνεργασίας .

 

Οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην ευημερία όταν επενδύουν στο Ανθρώπινο κεφάλαιο .Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει στην εσωτερική δομή κάθε επιχείρησης Σεβασμός – Ήθος – Αγάπη –Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Διαφάνεια .

 

Οι άνθρωποι οφείλουν να συνεργάζονται , να σέβονται τους ανθρώπους , να ζούν γιαυτούς , να τους βοηθούν και να εργάζονται με ομαδικό πνεύμα .

 

Όλα αυτά δεν μπορούν να διαταχθούν από καμία διοίκηση  αλλά πρέπει να τα πιστεύει βαθιά μέσα του σαν αρχές του κάθε εργαζόμενος . Πρέπει να εμπνέεται από τους ιδιοκτήτες , τον διευθύνοντα σύμβουλο τους managers .Εάν αυτοί δεν έχουν ενσωματωμένες τις ανθρώπινες αξίες , δεν πρόκειται ούτε και οι εργαζόμενοι να αισθάνονται καλά .

 

Οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευτυχισμένοι με κάθε τρόπο . Να νιώθουν υπερήφανοι , να θέλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους .

 

Η επιχειρήσεις και τα κράτη τα οποία θα ευημερούν και θα προοδεύουν είναι αυτά τα οποία επενδύουν στους ανθρώπους τους . Αυτή είναι η σπουδαιότερη επένδυση η οποία θα φέρει σίγουρη ανάπτυξη .

 

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Everything in business is the people. The People are the greatest asset.

 


Businesses are neither buildings, nor the computers or their offices. Businesses are often the people.

The «Different World» are changes in social structures. The decades of practical competitiveness conflicts, immorality, inconsistency, lack of transparency is ineffective, but above all devastating.

The «Different World» is the ethos, punctuality, reliability, honesty, transparency.

Corporate Social Responsibility, used by companies in their effort to «polish» their image from all evil and antisocial practices.
Prato various surface supposedly good deeds to the spoken with expensive advertising campaigns stating directly, that strategically doing anything to act out good and then to make it known.
Absolutely no sense of ethics, as well as moral means any action by doing the task without any benefit – gain or personal satisfaction.

The Human factor in the machinery of any development of any investment, prosperity and prooodou.
Governments and all companies treat people as calculators (calculators). Products – sales – numbers – markers are in routine government planning and business and operational strategies, but the deafening lack of human factors.


 

• Top each company are its people.
• If you want your employees to love your business, you must love your employees.
• If you are passionate about their work, you must be passionate about themselves and their offer.
• The service and the creation of the experience does not come through any driver advice. «Exits» from the heart of every employee.
• The business people create the experience, service.
• No inner contentment is not offered to the customer experience.
• Your employees should be proud of their work. Proud of you only you can do them.
• If you are proud and enthusiastic.

Nothing can be done mechanically by the employee’s perspective. If you are not happy people working in business where nothing can function properly.

The basic problem is that companies do not invest in people. The money and profits come from people.

Companies like governments, seeking money and invest mechanically and accounting, not counting people but who are the core of every activity.

All «do business» and investment driven by people. If people feel well satisfied, so happy you maximize their effectiveness.

Good psychology of people is the cornerstone of a prosperous societies. The administrations and governments do not invest in good psychology of people from the start but everything.

Insecurity, lack of confidence, fear leads people to acts and phobic behavior. They become suspicious – insecure – pessimistic. The result of these feelings is to have low morale – anger – anxiety and as a result do not promote their work. This behavior has an impact across the social chain and creates a domino effect within the social networks epirreazontas any form of development.

Through social networks, ie friendly – Related – collaborative relationships that are created in the real and the virtual (electronic) environment are growing trends and attitudes that lead to the collapse of psychology, with negative thoughts, develop phobic behavior, impulsive – Hasty – reckless acts and general unwillingness of cooperation.

Businesses are driven prosperity when investing in human capital. This means that there should be the internal structure of each company Respect – Ethics – Love-Honesty – Consistency – Credibility – Transparency.

People have to cooperate, to respect people, to live for them, help them and work with team spirit.

All this can not be ordered by any authority, but you must believe deep down as the beginning of every employee. Should be guided by the owners, chief executive of managers. If they have not built on human values, it is not, nor employees feel good.

People in business should be happy in every way. Feel proud to want to give their best.

The companies and countries that will prosper and thrive are those that invest in people. This is the most important investment that will bring safe development.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

 

Η σημασία της Κοινωνικής Ευθύνης .

 English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Η Κοινωνική Ευθύνη είναι το ήθος , η ειλικρίνεια , η αξιοπιστία , η συνέπεια , η διαφάνεια των ανθρώπων των επιχειρήσεων πρός όλους τους ανθρώπους . Συναδέλφους – πελάτες – προμηθευτές . Αυτές τις αξίες οι άνθρωποι ή τις πιστεύουν και τις υπηρετούν ως καθήκον τους  πρός την ανθρωπότητα ή προσποιούνται πως τις διαθέτουν και από φόβο μήπως δεν τις δούν οι άνθρωποι τις προβάλουν με αγωνία στα Μέσα Ενημέρωσης .

 

Στο ερώτημα “ …και πως θα μάθει ο κόσμος αυτά τα καλά που κάνω ως επιχείρηση;” η απάντηση είναι :

 

Δεν πρέπει να κάνει καμία επιχείρηση πράξεις υπέρ των ανθρώπων για να ΜΑΘΕΥΤΟΥΝ αλλά γιατί τις πιστεύει και το θέλει , τις θεωρεί καθήκον της θέλει να βλέπει τους ανθρώπους ευτυχισμένους , να χαμογελάνε , να φεύγουν ευχαριστημένοι από την επικοινωνία μαζί της , να υπηρετεί τους πελάτες της , να λύνει τα προβλήματα τους , να τους βοηθά όπου μπορεί .

 

Τότε κάθε επιχείρηση βιώνει την Ευτυχία και μαζί της οι άνθρωποι της και μαζί με αυτούς όλοι όσοι συνεργάζονται και επικοινωνούν με την επιχείρηση .

 

Δεν υπάρχει ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μία Ευτυχισμένη επαφή με τους ανθρώπους μίας επιχείρησης .

 

 Μία μητέρα η οποία αγαπά και φροντίζει το παιδί της , βγαίνει στο δρόμο να φωνάξει ΕΓΩΩΩΩΩ ΩΩΩ αγαπώ και φροντίζω το παιδί μου ;  Σαφώς όχι γιατί θεωρεί καθήκον της να αγαπά και να φροντίζει το παιδί της . Τότε ΓΙΑΤΙ ; το καθήκον μας ως επιχειρήσεις προσπαθούμε να το μάθουν όλοι και το φωνάζουμε με πολυδάπανες προωθητικές ενέργειες  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ είναι η καθημερινή λειτουργία μίας επιχείρησης :

 

 • Η συμπεριφορά του Management πρός τους εργαζόμενους .
 • Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι άνθρωποι της κάθε επιχείρησης .
 • Το ήθος – η συνέπεια – η αξιοπιστία – η ειλικρίνεια – η διαφάνεια .
 • Η αγωνία για να βοηθήσει κάθε επιχείρηση έστω και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη ή έχει την ανάγκη των υπηρεσιπών μίας επιχείρησης .
 • Η Ευθύνη για να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ένα υγιές περιβάλλον .

 

Η Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων δεν ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ – ΔΕΝ ΠΡΩΩΘΕΙΤΑΙ .

 

Είναι εθελοντική και αν την πράττεις αν δηλαδή είσαι Κοινωνικά Υπεύθυνος , δηλαδή σέβεσαι τον άνθρωπο δεν σε ενδιαφέρει να το μάθει κανένας γιατί κάνεις αυτό που πιστεύεις . Βεβαίως και το  να είσαι Κοινωνικά Υπεύθυνος χωρίς να αγωνιάς να το μάθουν οι άνθρωποι είναι σπουδαιότερο , πιό ουσιαστικό και πιό αποτελεσματικό .

 

 

Αν θέλετε ΚΕΡΔΗ στις επιχειρήσεις πιστέψτε στον άνθρωπο .Με πάθος . Αγαπήστε τον .

Κάντε για αυτόν τα πάντα .

Βοηθήστε τον .

Υπηρετήστε τον .

Κάντε τα Πάντα για να είναι Ευτυχισμένος .

 

ΜΑ ΜΗΝ ΤΟN ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ .

 

 

 

 

 

Ridicule of Social Responsibility.

A mother who loves and cares for her child, coming out in the street crying  Ooh I love and care for my child? Certainly not because it’s duty to love and care for the child. Then WHY? Our duty as companies try to learn it all and call it a costly promotions?

The Social Responsibility is the morality, honesty, reliability, consistency, transparency of business people towards all people. Colleagues – customers – suppliers. These values ​​people or believe and serve as their duty to humanity or pretend that the have and fear do not see people view them anxiously to the media.

When asked «… and how to let people know what good that I do as a company?» The answer is:

You should not make any firm acts for people to learn, but because the believes and wants to consider it the duty of want to see people happy, smiling, happy to leave to contact, to serve its customers, to solve their problems, help them where they can.

Then each firm experiencing happiness and her people and with them all those who cooperate and communicate with the business.

There is no better advertising than a man who had a Happy touch with people one company.

Instead, companies are spending huge sums to convince that it is socially responsible and just enter them as a customer behavior management gives you the feeling of non-compliance.

Business executives and the Mentors – Gurus of Social Responsibility, sandwiched in print in special !!!!!!!!!!!!!!! for Social Responsibility, such as airplanes in crowded airports, one behind the other to get a row off, smiling to tell with pride how strategically designed social acts and now running on receipts to see if it brought money in Program Corporate Social Responsibility. They talk about social responsibility strategy, which helps institutions – reforests – recycle – reduce the pollutants – make «green» eco-cars, all depending on whether these actions will bring profit, otherwise it is proved that he brings, they will find other social activities which will shine better image.

SOCIAL RESPONSIBILITY is the daily operation of a business:

The behavior ofñ the Management to workers.
The services we
ñ offer people of any business.
ñ The ethos – consistency – reliability – openness – transparency.
ñ The anxiety to help any company, even a man who needs or the needs of services by a  company .
ñ The Responsibility to deliver to future generations a healthy environment.

The Social Responsibility of companies do not advertise and not it promo .

It is voluntary and if you do if you say Socially Responsible, respectful man that does not interest you to know why nobody do what you think. Of course being a Socially Responsible without anxious to know people is important, more effective and more efficient.

If you want benefits to companies believe in man. With a passion. Love him.
Do this for everything.
Help him.
Servanted  him.
Do everything to be happy.

But do not ridicule him .