Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Διαφήμιση .Public Relations is not advertising .

The English version of the article , at the bottom of the page .

Οι επιχειρήσεις δαπανούν τεράστια ποσά σε διαφήμιση για να προσέλθουν πελάτες σε αυτές και όταν οι πελάτες μπαίνουν στις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι  λόγω έλλειψης εκπαίδευσης , με τους κακούς τρόπους τους είναι σαν να τους λένε « Ήρθατε ; ωραία τώρα ξεκουμπιστείτε » .

Πιστεύω πως έχω εντοπίσει ένα καταπληκτικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό μοντέλο ώστε να δημιουργώ Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους

Οι Δημόσιες Σχέσεις μπαίνουν στην καρδιά των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους αποδεικνύοντας πως  μπορούν να ευημερούν  και να κερδοφορούν εάν έχουν ενσωματωμένες τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Συνέπειας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

 • Όταν οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις υπηρετούν τους συνεργάτες τους ( συναδέλφους – πελάτες – επενδυτές – προμηθευτές ) , είναι ευγενικοί – εξυπηρετικοί – πράττουν ότι υπόσχονται – λένε την αλήθεια και οι δραστηριότητες τους είναι διαφανείς , τότε αποκτούν την εμπιστοσύνη όλων αυτών των ομάδων .
 • Στην περίπτωση εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων , μεταξύ επιχειρήσεων και ανθρώπων αναπτύσσονται σχέσεις οι οποίες είναι ποιοτικές , σταθερές και επικερδείς .
 • Η εργασία αυτή των  Δημοσίων Σχέσεων ξεκινά από τη δημιουργία της επιχείρησης , είναι στρατηγική και απολύτως αποτελεσματική .
 • Η διαφήμιση είναι πληρωμένη επικοινωνία και οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται .Γνωρίζουν πως μία διαφήμιση για ένα προιόν θα μιλά μόνο θετικά γιαυτό και συνεπώς δεν ανατρέπονται οι τάσεις μίας ομάδας ή ενός ανθρώπου .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις πετυχαίνουν αλλαγή στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων εξαιτίας των αξιών που υπηρετούν και αλλάζοντας τη συμπεριφορά , πετυχαίνουν αλλαγή των τάσεων . Δηλαδή εάν ένας καταναλωτής συμπεράνει πως οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι εξυπηρετικοί , ευγενικοί , ειλικρινείς , συνεπείς την επιλέγει ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες , την προτείνει και σε άλλους ανθρώπους και «βιάζεται» να μεταφέρει τα μηνύματα της .
 • Αυτή η εξάπλωση των θετικών μηνυμάτων έχει μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική δύναμη από ένα διαφημιστικό μήνυμα .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν έργο υποδομής για τη διαφημιστική επικοινωνία . Για παράδειγμα εάν μας μιλήσει υποτιμητικά ο πωλητής μίας επιχείρησης δημιουργούμε μία κακή εικόνα γιαυτόν και την ίδια την επιχείρηση την οποία εικόνα δεν μπορούν να αλλάξει η διαφήμιση γιατί έχουμε μία κακή άποψη .Συνεπώς πρίν απο κάθε διαφημιστική καμπάνια προηγείται η δημιουργία των ευνοικών απόψεων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις απευθύνονται σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο κοινό και όχι σε ένα ευρύτερα μαζικό .Δηλαδή σε ένα κατάστημα με ανθρωποκεντρική νοοτροπία οι άνθρωποι της επιχείρησης αποκτούν σχέσεις με τους πελάτες τους ώστε είναι σε θέση να γνωρίζουν πολλά γιαυτούς και ευρύτερα απευθύνονται αποκλειστικά στο κοινό της επιχείρησης τους .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία συνεχής και μόνιμη λειτουργία σε κάθε επιχείρηση , ενώ η διαφήμιση έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης .

Η παγκόσμια τάση σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες αναφέρουν πως στις επόμενες δεκαετίες η αποτελεσματικότερη διαφήμιση θα είναι η ανάπτυξη σχέσεων των ανθρώπων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους .

Στη λίστα με τις 10 αλήθειες που έχει ανακαλύψει η Google η εταιρεία αναφέρει πως « η ανάπτυξη ήρθε όχι μέσα από τηλεοπτικές καμπάνιες αλλά διά στόματος ικανοποιημένων πελατών» .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επικοινωνία του μέλλοντος . Έχουν μέσα τους την αλλαγή των δομών στη μελλοντική επικοινωνία .

Με την ερευνητική μου αυτή εργασία ενισχύεται η θεωρία μου πως οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους Ανθρώπους .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

gpappr@gmail.com 

English Edition .

 Public Relations is not advertising .

Companies spend huge amounts on advertising to customers come to them and when customers come to business employees due to lack of education, bad manners are like being told «You came?  Go Out now.»

The Public Relations entering the heart of business and their people by showing how they can thrive and be profitable if they have incorporated the values ​​of ethics, reliability, consistency, openness and transparency.

When people in businesses serving their partners (colleagues – clients – investors – suppliers), be polite – helpful – doing that promise – telling the truth and their activities are transparent, then gain the confidence of all those groups.
In case of application of public relations, business-people relationships are developed that are qualitative, stable and profitable.
The work of PR starts from the creation of enterprise strategy and is fully effective.
Advertising is paid communication and people realize it. They know that an ad for a product will only speak positively on this and is not reversed the trends a group or an individual.
The Public Relations achieve change in the mindset of people on the values ​​serving and changing behavior, achieve a change in trends. That is, if a consumer concludes that employees at a company are helpful, polite, honest, consistent selects even under adverse conditions, and propose to other people and «hurry» to convey the messages.
This dissemination of positive messages is greater proliferative power of an advertisement.
The Public Relations generating infrastructure project for the advertising communication. For example, if we speak disparagingly of a vendor company create a bad image for him and the company itself that image can not change the ad because we have a bad view. So before each campaign prior to the creation of favorable views.
The Public Relations addressed to a specific audience perfectly and not a broader mass. That is, a store with anthropocentric attitudes people acquire the business relationships with their customers to be able to know much about them and generally directed exclusively to the public of their business .
The Public Relations is a constant and steady in every business, while advertising has specific start and end dates.
The global trend in the research process indicate that the next decades the most effective advertising will be the development of relations between business people with their customers.

In the list of 10 truths he has discovered that Google, the company says that «the development has come not through TV Campaign but by the word of mouth of satisfied customers.»

The Public Relations is the communication of the future. They have in them the change of structures in future communications.

In my research work was supported my theory that the Public Relations  producing and developing Happy Business – Happy People .

George Papatriantafillou

gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις . Ευτυχισμένες επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι άνθρωποι .

English edition at the bottom of the page .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ( ειδικά στη χώρα μας ) ένας παρεξηγημένος τομέας με ασαφή εικόνα .

Η μελέτη μου με οδηγεί στο συμπέρασμα πως η ευημερία των κοινωνιών εξαρτάται από την Ευτυχία των Ανθρώπων τους και αυτή η Ευτυχία δημιουργείται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο εργασιακό περιβάλλον .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι επιστήμη ( εφαρμοσμένη της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας ) .

 Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δρά με έναν απόλυτα συγκεκριμένο τρόπο και το αποτέλεσμα της εφαρμογής των Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων είναι να κάνουν Ευτυχισμένες τις Επιχειρήσεις και Ευτυχισμένους τους Ανθρώπους τους .

 Εδώ και πολλά χρόνια μελετώ τρόπους και μεθόδους καλυτέρευσης των επιχειρήσεων σε κάθε τομέα τους . Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πως ανάλογα τον βαθμό ευτυχίας των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ευτυχισμένη και η επιχείρηση ευρύτερα .

 Όταν οι άνθρωποι στην εργασία τους ενσωματώσουν τις αξίες της Ηθικής – Αξιοπιστίας – Συνέπειας – Ειλικρίνειας – Ακεραιότητας τότε ένα μεγάλο πλήθος πελατών – συνεργατών – επενδυτών ακολουθούν πιστά την επιχείρηση προσφέροντας της χρήματα – την εμπιστοσύνη τους – τις γνωριμίες τους κάνοντας την επιχείρηση να κερδοφορεί να διατηρεί δυνατό όνομα και καλή εικόνα .

 Είναι πολύ απλό .

 Έχω καταλήξει σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μπορεί κάθε επιχείρηση να φτάσει σε υψηλό ποσοστό Ευτυχίας , στην πράξη .

Υπολογίζω επτά μεταβλητές :

 1. Δομική Αξιακή Αρχιτεκτονική .

 2. Σαφές – ξεκάθαρο όραμα .

 3. Κοινωνιολογική Εκπαίδευση .

 4. Brand Management .

 5. Ανθρωποκεντρική νοοτροπία .

 6. Απόκτηση σχέσεων εμπιστοσύνης .

 7. Αλλαγές παντού και συνεχώς .

 

Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 

 Η κοινωνία αλλάζει . Οι δομές επίσης . Ο κόσμος που γνωρίζουμε καταργείται μέρα με τη μέρα .

 Νέα λογική νέες πρακτικές έρχονται να πάρουν τη θέση οτιδήποτε παλαιού .

 Η τεχνολογία ενώνει την ανθρωπότητα . Τα cluster ( ομαδοποιημένες εργασίες και με ερευνητικό προορισμό ) κερδίζουν έδαφος .

 

Με ένα εταιρικό site μπορούμε να φτάσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου και να πουλήσουμε υπηρεσίες και προιόντα .

 

Υπάρχουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες . Ένας κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το επαγγελματικό μέσο .

Αυτό που συζητούν και αισθάνονται οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις είναι η νέα μέθοδος επικοινωνίας τους .

 Η επικοινωνία του μέλλοντος αλλά και του παρόντος είναι οι συνομιλίες που έχουν οι άνθρωποι για υπηρεσίες και προιόντα και σαφώς η γνώμη και η άποψη που έχουν για τις επιχειρήσεις με τις οποίες επικοινωνούν .

 Έχω εντοπίσει αυτό το μοντέλο επικοινωνίας το οποίο ονομάζω Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι Άνθρωποι ώς το πιο αποτελεσματικό “εργαλείο” για την απόλυτη ευημερία κάθε επιχείρησης .

 Η Ευτυχία φέρνει χρήματα , τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

gpappr@gmail.com

 

English Version .

Public Relations. Happy Business – Happy People.

The Public Relations is (especially in our country), a misunderstood area with unclear picture.

The Public Relations is a science (Applied Sociology and Psychology).

 The science of PR actions in a certain way and entirely the result of the implementation of public relations program is to make you happy Businesses and their people happy.

 For many years studying ways and means of improvements in every business sector. What I noticed is that depending on the degree of happiness of people every firm is happy and the company generally.

 When people at work to integrate the values ​​of ethics – Reliability – Consistency – Honesty – Integrity since a large number of customers – partners – investors closely follow the company offering the money – their faith – their acquaintances by the company to maintain profitability strong brand name and good image.

 It is very simple.

 I’ve come up with a model whereby each company can be reached at a high rate of Happiness in practice.

I count seven variables:

1.Structural value Architecture.

2.Clear vision.

3.Sociological Education and Training.

4.Brand Management.

5.Humanization  mentality.

6.Trust  relationships.

7.Change  everywhere and constantly.

 

Society is changing. The structures also. The world we know is repealed by the day.

  New logical new practices come to take their place anything old.

  The technology unites humanity. The cluster (batch jobs and research destination) are gaining ground.

With a corporate site can get halfway around the world and sell services and products.

New perspectives and opportunities. A world that lies before us.

 

The Public Relations is a professional tool.

What we are discussing and feeling for businesses is the new method of communication.

  The communication of the future and this is the conversations that people have about services and products and a clear opinion and what they think about the businesses with which they communicate.

  I find this communication model called Happy Business – Happy People as the most effective «tool» for the ultimate prosperity of any business.

The Happiness brings money, money does not always bring happiness.

 

George Papatriantafillou .

gpappr@gmail.com