Μην αχρηστεύετε το βιογραφικό σας .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :Το βιογραφικό είναι η πρώτη εικόνα , η πρώτη πρόταση , το δείγμα γραφής του υποψηφίου πρός την επιχείρηση στην οποία το αποστέλει .Τα μεγάλα λάθη στο βιογραφικό είναι :

 

 • Κακογραμμένο .
 • Προχειρογραμμένο .
 • Χωρίς στόχο .
 • Φλύαρο .
 • Δεν διευκρινίζει την επιθυμητή θέση .
 • Ζητά απλά δουλειά .
 • Δεν ξεχωρίζει .
 • Δεν δικαιολογεί την επιθυμία για εργασία .

Η εμπειρία είναι το βασικό στοιχείο κάθε βιογραφικού . Αποδείξτε πως μπορείτε να πετύχετε στη θέση την οποία ζητάτε .

Μία φοιτήτρια μου , σε απόγνωση μου είπε πως τι εμπειρία να βάλω στο βιογραφικό αφού το μόνο μέχρι τώρα που έχω κάνει επαγγελματικά είναι , ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου .Την προέτρεψα να μετατρέψει αυτή την εμπειρία σε ευκαιρία . Της έδωσα το ακόλουθο παράδειγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει και τη δική σας σκέψη σε ανάλογη σύνταξη του βιογραφικού .

 • » …παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα . Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική μου δραστηριότητα , ανακάλυψα το πάθος μου για ανθρωποκεντρική επικοινωνία ενώ παράλληλα για να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου δυνατότητες μελέτησα Ελληνική και Ξενόγλωσση βιβιλιογραφία σε θέματα Ψυχολογίας του Εκπαιδευτικού , αποτελεσματική επικοινωνία , και αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τον μαθητή ……»
 • Με τον τρόπο αυτόν δείχνετε πως «καίγεστε» για την έρευνα , τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα σε κάθε σας επαγγελματική δραστηριότητα .
 1. Απαντήστε στο ερώτημα , ΓΙΑΤΙ ; να πάρετε τη θέση που ζητάτε ; «……εάν επιλεγώ στη θέση αυτή , θα μπορέσω να σχεδιάσω ……»
 2. Μην κάνετε μαζική επικοινωνία του βιογραφικού σας αλλά μικροστόχευση . Σε κάθε θέση προσαρμόστε ανάλογα το βιογραφικό σας .
 3. Τραβήξτε τους την προσοχή από την πρώτη στιγμή .
 4. Σκεφτείτε,  όπως αυτός που μελετά το βιογραφικό σας . Τι θα ήθελε να διαβάσει για να του τραβήξετε την προσοχή .
 5. Εστιάστε στο τι γνώσεις έχετε και σε ποιούς τομείς μπορείτε να αποδώσετε .Ο μορφωμένος της εποχής μας είναι αυτός ο οποίος συνεχίζει να μαθαίνει .
 6. Δώστε στον υπεύθυνο που θα μελετήσει το βιογραφικό σας τα οφέλη απο την πιθανή σας πρόσληψη . Κάντε τον να οραματιστεί τα οφέλη .
 7. Δώστε του κέρδη από την πιθανή εργασίας σας .
 8. Πείστε τον πως θα του προσφέρετε αύξηση σε οποιονδήποτε τομέα εργαστείτε  . Οι άνθρωποι επιλέγουν πάντα αυτούς που τους προσφέρουν αύξηση στα υπάρχοντα τους .
 9. Στην προυπηρεσία σας μην βάζετε απλά και κουραστικά – βαρετά που είσασταν αλλά τι πετύχατε ; Π.χ , τα παιδιά τα οποία είχα μαθητές είχαν άριστες επιδόσεις στις Πανελλαδικές ή στις εξετάσεις .
 10. Κάντε το βιογραφικό απλό – κατανοητό . Μην γράφετε πολλά .
 11. Ζητήστε συγκεκριμένη θέση εργασίας . Όχι «…..σας παρακαλώ , πάρτε με όπου νάναι…» . Κανένας εργοδότης δεν θέλει  απελπισμένους εργαζόμενους .
 12. Έχτε μία πολύ – πάρα πολύ – μα πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλετε να πετύχετε στα επαγγελλματικά σας .Μην κάνετε κάτι το οποίο δεν θα το κάνετε καλά γιατί δεν σας γεμίζει .
 13. Αναζητήστε εργασία στον επαγγελματικό χώρο για τον οποίο «καίγεστε».
 14. Στέλνετε κάθε βιογραφικό στρατηγικά . Δηλαδή γιατί ; τι ; πως; γιατι την συγκεκριμένη εργασία την οποία στοχεύετε .
 15. Δείξτε σε κάθε επιχείρηση πως για εσάς είναι μοναδική αυτή , πως σέβεστε τη δραστηριότητα της και πως είναι στην καρδιά σας .
 16. Στη συνέντευξη προετοιμαστείτε στρατηγικά . Τι πάτε να πετύχετε και πώς ;
 17. Για να σας δώσουν σημασία , πρέπει πρώτα να τους δώσετε εσείς αξία .
 18. Βασιστείτε στις ανθρώπινες αξίες , ήθος – συνέπεια – ειλικρίνεια – αξιοπιστία – διαφάνεια .
 19. Δείξτε Πάθος γιαυτό που θέλετε να αναλάβετε .
 20. Μάθετε πολύ καλά την επιχείρηση , συλλέξτε πληροφορίες για αυτήν  και τους ανθρώπους της πρίν της χτυπήσετε την πόρτα .

Do not defeat your resume.

The CV is the first picture, the first sentence of the candidate’s writing sample to the company in which the sends. The large errors in the curriculum are:

Badly written.
Procheirogrammeno.
Without a goal.
Wordy.
It specifies the desired position.
It asks just a job.
Indistinguishable.
It justifies the desire to work.

Experience is the key element of any curriculum. Prove that you can get in position to seek.
One student said, in despair, told me that experience to put on resume after only until now that I’ve done professionally are lessons to High School students. Prompted to turn this experience into an opportunity. I gave the following example, which can lead your thinking in such writing curriculum.

«… Delivered privately. Through this educational activity I, I discovered my passion for people-contact while to improve their communication capabilities I studied Greek and foreign viviliografia issues of Educational Psychology, effective communication, and effective communication teacher’s pupil ……»
In this way show that «bust» for research, strategy and efficiency in every occupation.

1. Answer the question, WHY? Get the position you seek? «…… If successful in this position, I can draw ……»
2. Do not mass communication of your CV but mikrostochefsi. At each location depending customize your resume.
3. Draw their attention from the first moment.
4. Consider, as one who is considering your resume. What would you like to read about him the attention.
5. Focus on what skills you have and what areas we can deliver. The educated of our time is the one who continues to learn.
6. Give the person in charge will consider your CV benefits from your possible recruitment. Ask him to envision the benefits.
7. Give the potential gains from your work.
8. Convince the offer that would increase any field work. People always choose those that offer an increase in their property.
9. In your experience do not put simple and tedious – you’re boring, but what you achieved? For example, children who had had students excel in Panhellenic or examinations.
10. Make your CV simple – to understand. Do not write much.
11. Ask for the job. Not «….. please, take me where the voyage … » . No employer wants workers desperate.
12. Yesterday a very – very – very, very clear picture of what you want to succeed in epangellmatika. Do not do something that will not do well because you do not fill.
13. Look for work in the professional area for which «bust».
14. Send all CV strategically. That is why what how? Why the specific task of targeting.
15. Prove that every business is unique to you such that you respect their activity and that is in your heart.
16. In the interview prepared strategically. What are you to achieve and how?
17. To give you meaning, you must give them their value.
18. Rely on human values, ethos – consistency – honesty – dependability – transparency.
19. Show passion for those who want to take.
20. Learn well the business, gather information about it and its people before the knock on the door.