Εταιρική Επικοινωνία .Όραμα – Κουλτούρα – Issue Management .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Μελέτη – Έρευνα : Δρ. Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου .

Εταιρικό όραμα .

Εταιρικό Όραμα είναι μία νοητή εικόνα για τη μελλοντική πορεία της δημιουργούμενης επιχείρησης. Το Εταιρικό Όραμα αφορά τον μελλοντικό προγραμματισμό των κινήσεων μίας εταιρείας. Το Εταιρικό Όραμα είναι αυτό που κρατά μία εταιρεία ενωμένη και τη οδηγεί στην κορυφή της επιτυχίας. Το Εταιρικό Όραμα συνίσταται στη βασική ιδεολογία που ξεχωρίζει την εταιρεία και την αναδεικνύει. Η Βασική Ιδεολογία (core ideology) προσδίδει τη συνοχή η οποία κρατά τον οργανισμό ενωμένο διαχρονικά και αφορά τις βασικές αξίες και το σκοπό του.

 

Εταιρική Κουλτούρα .

Eταιρική Κουλτούρα είναι το πρώτυπο κοινών αξιών και πεποιθήσεων που διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό. Η κουλτούρα είναι ένα δομικό στοιχείο κάθε επιχείρησης. Η κουλτούρα προέρχεται αλλά και προβάλλεται από το μάνατζμεντ το οποίο και δίνει το παράδειγμα.

Το σύγχρονο μάνατζμεντ είναι δημοκρατικό και συλλογικό με κυρίαρχο στοιχείο τη συνεργασία. Ο διάλογος και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μία επιχείρησης είναι απαραίτητα συστατικά της Εταιρικής Κουλτούρας.

 

 

Εταιρική επικοινωνία :

Η Εταιρική Επικοινωνία είναι οι τεχνικές της επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση για να δημιουργήσει Εταιρική Φήμη και Εταιρική Εικόνα.

Κατά κανόνα και σε κάθε περίπτωση η εταιρική επικοινωνία είναι ένα « εργαλείο» διαμόρφωσης και διαχείρισης της Εταιρικής Εικόνας και της Εταιρικής Φήμης.

Η εταιρική επικοινωνία δεν αφορά αμιγώς τα προιόντα μίας επιχείρησης αλλά την ίδια την επιχείρηση: τη θέση της στην αγορά, τις αξίες της, το όραμα της, τη στρατηγική της,τους ανθρώπους της.

Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση επιθυμεί να «συνομιλήσει» με ένα ειδικό και απόλυτα συγκεκριμένο κοινό, για παράδειγμα την τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει δημοσιότητα, newsletter, εταιρική διαφήμιση. Η εταιρική επικοινωνία πραγματοποιείται επίσης όταν οι αγοραστές επιλέγουν προιόντα και επιχείρηση στον ίδιο βαθμό, δηλαδή τα προιόντα είναι η ίδια η επιχείρηση. Όταν η επιχείρηση επιθυμεί να ευχαριστήσει μία ομάδα κοινού στην οποία απευθύνεται, για παράδειγμα τους εργαζόμενουα της.

 

Image Communication .

Image Communication : Περιλαμβάνει :

Την επικοινωνία των ενεργειών Κοινωνικής Υπευθυνότητας .

Τις Λύσεις που προκρίνει η εταιρεία στην κοινωνία .

Τις ενέργειες για προαγωγή του πολιτισμού από πλευράς επιχείρησης .

Τη βοήθεια πρός ευπαθείς ομάδες .

Την ενημέρωση επί των οικονομικών μεγεθών .

Τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες των στελεχών .

Την επικοινωνία των αλλαγών που πραγματοποιούνται .

 

 

Issue Communication .

Issue Communiacation : Περιλαμβάνει :

Tις στρατηγικές συμμαχίες .

Την επικοινωνία για επίλυση θεμάτων – διαφορών .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 

 

 

 

Study – Research: Dr. George Ioannou Papatriantafyllou.
Corporate vision.
  Corporate Vision is a mental picture of the future course of the nascent enterprise. The Corporate Vision for the future planning of movements one company. The Corporate Vision is what keeps a firm and united to the peak of success. The Corporate Vision is the basic ideology that distinguishes the company and highlights. The Basic Ideology (core ideology) gives consistency which keeps the body over time and united on the core values ​​and purpose.

Corporate Culture.
 Corporate culture is the prototype of shared values ​​and beliefs that shape behavior within an organization. The culture is a structural element of any business. The culture originated and promoted by the management which he gives an example.
The modern management is democratic and collective dominant element of cooperation. The dialogue and trust between members of a company are essential components of corporate culture.

Corporate communication:
 Corporate Communication is the communication techniques used by one company to create Corporate Reputation and Corporate Image.
In general and in each case the corporate communication is a «tool» Configuration and Management of Corporate Image and Corporate Reputation.
Corporate communication is not purely the product of a company but the company itself: its position in the market, its values, its vision, its strategy, its people.

Corporate communication.
  The corporate communication takes place when the company wants to «talk» with a special and absolutely specific audience, for example the local community. Includes publicity, newsletter, corporate advertising. Corporate communication also takes place when buyers choose products and businesses to the same degree, ie the product is the company itself. When the company wishes to thank the public in one group addressed, for example the ergazomenoua it.

 Image Communication.
  Image Communication: Includes:

Communication actions Social Responsibility.
Solutions that values ​​the company in society.
Actions for promotion of culture in terms of business.
Assistance to vulnerable groups.
Update on the financials.
The achievements and successes of executives.
Communicating changes made.

 Issue Communication.
  Issue Communiacation: Includes:

Tis strategic alliances.
Communication to resolve issues – differences.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Η Κουλτούρα της Ευτυχίας κάθε Επιχείρησης . Πως Μπορεί Κάθε Επιχείρηση να Ευημερεί να Προοδεύει και να Κερδοφορεί .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι  Ευτυχισμένη  να ευημερεί και να προοδεύει .

 

Η δική μου έρευνα με οδήγησε στη δημιουργία ενός συστήματος το οποίο ονομάζω Αξιακή Βάση και είναι η μοναδική ελπίδα κάθε επιχείρησης να λειτουργεί με Ευτυχία και κέρδη σε όλους τους τομείς :

 

 

 1. Κάθε επιχείρηση πρέπει να «χτίζεται» στην πλατφόρμα της Αξιακής Βάσης ,  όπως ακριβώς κάθε οικοδόμημα χτίζεται σε γερά θεμέλια .Η Αξιακή Βάση περιλαμβάνει στον πυρήνα της πέντε αξίες . Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 2. Η Αξιακή Βάση πρέπει να ενσωματώνεται στο όραμα , στην κουλτούρα και στη στρατηγική της επιχείρησης . Ενσωμάτωση σημαίνει βαθιά πίστη στις αξίες αυτές τις οποίες πρέπει να υπηρετεί και να εφαρμόζει η επιχείρηση .

 

 

Πρακτικά :

 

 

 • Επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων της επιχείρησης . Με σαφέστατο τρόπο πρέπει να πεισθούν να υπηρετούν και να εφαρμόζουν την Αξιακή Βάση .
 • Η Διοίκηση της επιχείρησης να εφαρμόζει 100% Ανθρωποκεντρικό μοντέλο . Να λειτουργεί δείχνοντας εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της . Να τους σέβεται και όλες οι αποφάσεις και δράσεις να έχουν σκοπό την πνευματική ικανοποίηση τους .
 • Η μεγαλύτερη επένδυση κάθε επιχείρησης πρέπει να γίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό της .
 • Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει ένα σαφές όραμα και μία απολύτως ξεκάθαρη στρατηγική .
 • Η κουλτούρα , δηλαδή οι συνήθειες  και οι συμπεριφορά όλων των ανθρώπων σε μία επιχείρηση δεν πρέπει να βασίζεται στον φόβο αλλά στην Ελευθερία και το δημοκρατικό πνεύμα  .
 • Να λειτουργεί βασιζόμενη σε καλά σχεδιασμένο πλάνο , με προγραμματισμό και οργανωτικότητα .
 • Μία επιχείρηση ευημερεί , προοδεύει και κερδοφορεί όταν πρίν απο τους πελάτες και συνεργάτες  της έχουν ευτυχήσει οι άνθρωποι της .
 • Το χαμόγελο των ανθρώπων κάθε επιχείρησης είναι ο ασφελέστερος δείκτης επιτυχίας της .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης πρέπει να πιστεύουν σε αυτήν και να λειτουργούν ώς οι καλύτεροι διαφημιστές της .
 • Όλοι οι εργαζόμενοι κάθε επιχείρησης πρέπει να Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται μαζί τους . Να είναι ευγενικοί – συνεπείς – άμεσοι – αξιόπιστοι – ειλικρινείς – ηθικοί και κάθε πράξη τους , διαφανής .
 • Κάθε επιχείρηση έχει χρέος να ακούει προσεκτικά τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί της και να λύνει τα προβλήματα τους άμεσα και ειλικρινές ενδιαφέρον .
 • Οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης να έχουν επαγγελματική φαντασία , δημιουργικότητα και να πράττουν συνεχώς νέες δραστηριότητες καινοτόμες .
 • Για να βιώσει κάθε επιχείρηση την Ευτυχία πρέπει να αγαπούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους .

 

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

 

The Culture of Happy Business .

Each company may be happy to prosper and progress.

My research led me to create a system called value-based and the only hope for any business to operate with happiness and profits in all sectors:

1. Each company must be «built» on the platform of the value base, just as any structure built on solid foundations. The base value includes the five core values. Ethos – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
2. The base value must be included in the vision, culture and business strategy. Integration means profound belief in those values ​​which should serve and implement the company.

Proceedings:

• Investing in educating people in the business. Very clearly to be persuaded to serve and to apply the value base.
• The management of the company to apply 100% anthropocentric model. To act in trusting people. Please respect them and all decisions and actions are designed to spiritual satisfaction.
• Increased investment each company should be in the workforce.
• Every company must have a clear vision and a perfectly clear strategy.
• The culture, that the habits and behavior of all people in a company should not be based on fear but on freedom and the democratic spirit.
• To act based on well-designed plan, with planning and organotikotita.
• An enterprise prosper, progress and profitability ago, when customers and partners are happy its people.
• The smile each company is asfelesteros indicator of success.
• People of any company must believe in it and act like the best advertisers.
• All employees of each company must serve every person who works with them. Be polite – consistent – direct – reliable – honest – and every moral act, transparent.
• Each company has a duty to listen carefully to people who cooperate with it to solve their problems directly and sincere interest.
• People of any business to have professional imagination, creativity and do new things constantly innovative.
• For every business to experience Happiness should love people people.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com