Το Μέσο είναι το Μήνυμα .THINK Reliability .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ένα συγκλονιστικό πείραμα για τα Μέσα Ενημέρωσης .

Το Μέσο είναι το μήνυμα σημαίνει πως οι Άνθρωποι των επιχειρήσεων είναι το μέσο το οποίο μεταφέρει τα μηνύματα αυτής .

 • Οι Σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι κάθε επιχείρησης είναι η μεταφορά των μηνυμάτων αυτής .
 • Εάν οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι , αυτό αποτυπώνεται στις σχέσεις που αναπτύσουν και στη συμπεριφορά τους εντός και εκτός επιχείρησης .
 • Το τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε οργανισμό είναι φανερό στις συμπεριφορές των ανθρώπων του .
 • Επιμένουμε στην ψυχολογία των ανθρώπων σε κάθε επιχείρηση καθώς η συμπεριφορά τους και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος αντανακλά τις αξίες της ίδιας της επιχείρησης .

Τα Μέσα Ενημέρωσης .

Σε πειράματα που έχω πραγματοποιήσει με τους φοιτητές μου σχετικά με την εικόνα και την αποτελεσματικότητα των μέσων ενημέρωσης , τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά :

 • Το κοινό επηρρεάζεται συνολικά από τα Μέσα Ενημέρωσης τα οποία θεωρεί Αξιόπιστα – Ειλικρινά – Ηθικά .
 • Το σύνολο της εικόνας που οι άνθρωποι έχουν για τα Μέσα Ενημέρωσης διαμορφώνεται από τους ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης , την ποιότητα των Προγραμμάτων και τα Συναισθήματα που τα Μέσα προκαλούν .
 • Τα διαφημιστικά μηνύματα και οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία επηρρεάζει το κοινό ανάλογα με το Μέσο που προβάλει αυτά .
 • Στην έρευνα εκθέσαμε το ίδιο δείγμα στα ίδια ακριβώς διαφημιστκά μηνύματα σε δύο διαφορετικά τηλεοπτικά Μέσα .
 • Το ένα Μέσο είχε μία εξαιρετικά καλή εικόνα και χαρακτηριζόταν ως Αξιόπιστο ( ζεστό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) .
 • Το άλλο Μέσο χαρακτηριζόταν ως Αναξιόπιστο ( ψυχρό Μέσο – θεωρία Μακλούαν ) λόγω της υπερβολής των παρουσιαστών του και ευρύτερα της κακής ποιότητας του προγράμματος του .
 • Στα 22 διαφημιστικά ακριβώς τα ίδια που προβλήθηκαν και στα δύο Μέσα , στο ερώτημα : «Θα επηρεαζόσασταν σε μελλοντικές αγορές από τα διαφημιστικά μηνύματα που παρακολουθήσατε ;» .
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως : «Ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας …» σε ποσοστό 73% .
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν θετικά : « …ναι θα τα λαμβάναμε υπόψιν μας ….» μόλις το 12% .
 • Στο ερώτημα γιατί δεν πιστεύετε πως θα επηρεαζόσασταν απο τα διαφημιστικά μηνύματα σε μελλοντικές αγορές σας απάντησαν :
 • Οι θεατές του πρώτου – Αξιόπιστου Μέσου απάντησαν πως: « …..δεν επηρεαζόμαστε απο τις διαφημίσεις ….. ή δεν ήταν ενδιαφέροντα ….» κ.τ.λ.π
 • Οι θεατές του δεύτερου Μέσου με τη κακή – αναξιόπιστη εικόνα απάντησαν πάνω απο το 80 % πως : « ….δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το Κανάλι …ή δεν έχουμε καλή άποψη για όσα αυτό το μέσο προτείνει ……» κ.τ.λ.π
 • Το κλίμα και η εικόνα που δημιουργούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι καθοριστικά για την πορεία , την ευημερία και την πρόοδο τους .
 • Οι Άνθρωποι εμπιστεύονται τα Μέσα που διαθέτουν ανθρώπους με αξίες .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The Medium is the Message.

The medium is the message means that the business people is the medium that carries messages.

• The relationship that develops people of any business is the transportation of this message.
• If people are happy, this is reflected in the relationships that develop and behavior inside and outside the company.
• What exactly happens in any organization is evident in the attitudes of people.
• We insist on the psychology of people in each company as their behavior outside the work environment reflects the values ​​of the business itself.

Media.

In experiments I have made with my students on the image and effectiveness of the media, the results are impressive:

• The public affected overall by the Media Trust believes that – frankly – Ethical.
• The whole image that people have about the media shapes people from the media, the quality of Programmes and feelings that cause the media.
• Advertising and any commercial communication affects the public depending on the instrument that displays them.
• The research report on the same sample diafimistka same messages on two different TV Media.
• One facility had a very good image and marked as trusted.
• The other facility was characterized as unreliable because of the exaggeration of presenters and generally poor quality of the program.
• At 22 advertising exactly the same that were in both media, the question: «will affect future acquisitions in the advertisements watched? ‘.
• Viewers of the first – how reliable means replied: «Yes, you will take them into account our …» 73%.
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered positively: «… yes you are reminded to us ….» only 12%.
• When asked why they would not affected by the advertisements in future purchases replied:
• Viewers of the first – Reliable Instrument replied that: «….. not influenced by ads ….. or was not interesting …. «k.t.l.p
• Viewers of the second medium with the bad – unreliable picture answered over 80% said: «…. we have no confidence in this channel … or do not have good feelings about what this means suggests …. .. »k.t.l.p
• Climate and the image created by the media is crucial for the progress, prosperity and progress.
• People trust the media with people with values.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at
gpappr@gmail.comand by phone at 6974313052.

Η Ψευδαίσθηση πως τα Μέσα Ενημέρωσης διαμορφώνουν την κοινή γνώμη .Ένα Συναρπαστικό Πείραμα του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Έρευνα – μελέτη – πείραμα , του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Πείραμα :

Στα τμήματα στα οποία διδάσκω Διοίκηση Επιχειρήσεων και την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , πραγματοποιώ το ακόλουθο πείραμα .

Το σενάριο :

Το αεροσκάφος μίας Αεροπορκής Εταιρείας συντρίβεται και πιθανότατα πλήρωμα και επιβάτες είναι όλοι νεκροί .

Εγώ υποδύεμαι τον  Εκπρόσωπο Ενημέρωσης ( στην κυβέρνηση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ) μέσα σε λίγες ώρες οφείλει να δώσει ενημέρωση και να διαθέσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν καθώς και μέσω της ειλικρίνιας , του ήθους και του ανθρωπισμού να απαντήσει σε κάθε ερώτημα ( λεπτομερής καταγραφή της Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων- Crisis Communication Management ,στο βιβλίο Εταιρική Εικόνα , εκδόσεις Σταμούλης 2011 http://bit.ly/isfugO ) .

Στην κατάμεστη απο δημοσιογράφους αίθουσα ( τους οποίους υποδύονται στην αίθουσα οι φοιτητές μου ) καταφθάνει ο εκπρόσωπος .

ΡΟΛΟΣ 1 :

Ο Εκπρόσωπος ( τον οποίο υποδύομαι πάλι εγώ ) μπαίνει στην αίθουσα , με κατεβασμένο πρόσωπο ως υποκριτής δήθεν κλαίει , είναι στενοχωρημένος ( στην ουσία κοροιδεύει ) .

Όταν τίθεται στη διάθεση των δημοσιογράφων για ερωτήσεις , είναι απότομος – μιλά άσχημα – επιθετικά – ανάγωγα και στην ουσία δεν δίνει (όχι ανεπαρκείς) καθόλου απαντήσεις   .

ΡΟΛΟΣ 2 :

O Εκπρόσωπος μπαίνει στην αίθουσα με ενσυναίσθηση , έχει τον απόλυτο έλεγχο , είναι ψύχραιμος παρά την τραγωδία .

Δείχνει απόλυτη ειλικρίνεια . Απαντά σε όλες τις ερωτήσεις με ευγένεια , διοχετεύει απαντήσεις , δίνει όλες τις πληροφορίες που διαθέτει και αποδέχεται κάθε ευθύνη της εταιρείας με ήθος και συνέπεια .

ΣΤΑΔΙΟ 2 :

Εγώ υποδύομαι τον παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων όπου πρώτη είδηση είναι η τραγωδία του αεροσκάφους .

Δύο φοιτητές υποδύονται τους δημοσιογράφους που έχουν παρακολουθήσει  ο πρώτος την πρώτη συνέντευξη τύπου και ο δεύτερος τη δεύτερη .

Ο πρώτος φοιτητής συνδέεται με το κεντρικό δελτίο και παρουσιάζει μία κάκιστη και ζοφερή εικόνα τόσο για τον εκπρόσωπο όσο και για την εταιρεία του ενώ ο δεύτερος παρουσιάζει για το ίδιο συμβάν μία εξαιρετική εικόνα για τον εκπρόσωπο και την εταιρεία του .

 Δηλαδή , ΠΡΟΣΕΞΤΕ !

Οι Δημοσιογράφοι μεταφέρουν την εικόνα αυτήν ακριβώς που βλέπουν και είναι προιόν της διαχείρισης του εκπροσώπου ( ανθρώπου ) της εταιρείας . Εκφράζουν ακριβώς τα συναισθήματα αυτά τα οποία ο άνθρωπος – εκπρόσωπος τους μετέφερε .

ΌΤΙ ΕΙΔΑΝ – ΕΙΠΑΝ .

ΟΤΙ ΕΝΟΙΩΣΑΝ ΤΟ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ .

ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ .

Σκεφτείτε το λογικά . Ποιός τελικά διαμορφώνει την εικόνα ;

Τα Μέσα Ενημέρωσης ή οι ίδιοι οι εκπρόσωποι ;

Στο ερώτημα :

« Τι είναι αυτά που λέτε ; οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ έχουν συμφέροντα και κατευθύνουν όπου θέλουν την ενημέρωση».

Η απάντηση είναι :

Δεν μπορεί κανένας δημοσιογράφος και κανένα Μέσο Ενημέρωσης να παραποιούν την αλήθεια γιατί αυτό γίνεται αντιληπτό από την κοινωνία η οποία θα τους απορρίψει .

Μπορούν όμως να δημιουργούν σενάρια και ιστορίες και να δίνουν προεκτάσεις όταν βέβαια δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρα και με ειλικρίνεια .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ήθος – συνέπεια – ειλικρίνεια – ανθρωπισμός – αξιοπιστία – διαφάνεια .

Ποιό είναι το κλειδί ;

Ενημέρωση , δηλαδή να δοθούν από τα επίσημα χείλη όλες οι πληροφορίες οι οποίες δεν θα επιτρέψουν τη διάδοση φημών και ψιθύρων .

Έτσι κάθε δημοσιογράφος θα έχει πλούσιο υλικό και θα είναι το επίσημο .

Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούν να αφηγούνται δημοσιογράφοι και κοινή γνώμη , ιστορίες δικής τους επινόησης , γιατί θα έχουν την πραγματική επίσημη ιστορία .

Επίσης η διαρκής ενημέρωση , προσδίδει αίσθημα ασφάλειας – σιγουριάς και ελέγχου .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι πληροφόρηση .

Κύριοι  των κυβερνήσεων αλλά και αγαπητοί CEO διευθύνοντες σύμβουλοι και στελέχη επιχειρήσεων , το πρόβλημα δεν είναι πως τα Μέσα Ενημέρωσης σας καταστρέφουν την εικόνα .

Το πρόβλημα είναι πως απέναντι στα Μέσα Ενημέρωσης καταστρέφεται εσείς οι ίδιοι και τα στελέχη σας την εικόνα της επιχείρησης και των ανθρώπων της .

Οι πολίτες δεν βλέπουν τι γίνεται μεταξύ επιχειρήσεων και Μέσων Ενημέρωσης βλέπουν μόνο τις περιγραφές των Μέσων Ενημέρωσης .

Συνεπώς δίκαια δημιουργείται η εντύπωση πως τα Μέσα Ενημέρωσης διαμορφώνουν την εικόνα των επιχειρήσεων , γιατί οι άνθρωποι ( η κοινή γνώμη ως τηλεθεατές – ακροατές – αναγνώστες – χρήστες internet ) , βλέπουν , ακούνε , διαβάζουν τα Μέσα Ενημέρωσης χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη σχέση επιχείρησης – Μέσων Ενημέρωσης .

Δεν είναι ορατοί οι κακοί τρόποι και οι απαράδεκτες πρακτικές των επιχειρήσεων .

Οι Δημόσιες Σχέσεις γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλη ειδικότητα πως η έλλειψη ενημέρωσης δημιουργεί ιστορίες – φήμες και αυτές με τη σειρά τους δημιουργούν απόψεις – στάσεις και αρνητικές συμπεριφορές .

 

Περίτρανα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά η αναγκαιότητα των Δημοσίων Σχέσεων .

Την εικόνα και τη φήμη των επιχειρήσεων δημιουργεί στρατηγικά ( την αληθινή εικόνα ποτέ ψευδή ) και διαχειρίζεται ένα καλά δομημένο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων , με καταρτισμένους και εκπαιδευμένους συμβούλους Δημοσίων Σχέσεων ( διαβάστε το βιβλίο Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 http://bit.ly/isfugO ).

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι επιστήμων και παράγει εξαιρετικά σπουδαίο έργο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία .

Οι Δημόσιες Σχέσεις διαμορφώνουν και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης , όπως είναι και μία κυβέρνηση . Γιατί στην ουσία κάθε κυβέρνηση  ( και κατά συνέπεια το κράτος ) είναι μία επιχείρηση και οφείλει να διέπεται ακριβώς από τη λογική του Management μιας επιχείρησης .Μόνο τότε θα πετύχει τους στόχους της ( εάν αυτοί υπάρχουν ) .

Αυτό είναι και ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα του κράτους σήμερα . Ποιός πολιτικός θα διοικούσε μία δική του ( ιδιωτική ) επιχείρηση όπως διοικεί τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς ; Κανένας . Εδώ και δεκαετίες .

Οι Δημόσιες Σχέσεις υποστηρίζουν απόλυτα τεκμηριωμένα πως κάθε κράτος πρέπει να διοικείται σαν επιχείρηση .

Ακριβώς στη λογική αυτή βασίζεται και η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στο Πρόγραμμα – Media Relations ( δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , εκδόσεις Σταμούλης 2008 http://bit.ly/mUBoXk ) .

Πολιτικοί αλλά και στελέχη πολλών επιχειρήσεων αναφέρουν πως  δήθεν ευθύνονται τα Μέσα Ενημέρωσης για την κακή εικόνα τους και τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται .

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ .

Οι Δημόσιες Σχέσεις και οι καλά εκπαιδευμένοι σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων , γνωρίζουν  πως για την όποια εικόνα Κυβερνήσεων και Επιχειρήσεων , ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο οι άνθρωποι τους  .

Στο ερώτημα , ΤΑ ΜΜΕ διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και την εικόνα των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων , η απάντηση είναι ΟΧΙ – ΟΧΙ – ΟΧΙ .

Εκείνοι που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο …… είναι εκείνοι που τον ΑΛΛΑΖΟΥΝ.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The illusion that the media shapes public opinion. A fascinating experiment by George Papatriantafyllou.

Research – study – experiment, George Papatriantafyllou.

Experiment:

Segments where I teach Business Administration and Science of Public Relations, we conduct the following experiment.

The scenario:

The aircraft crashed one Aeroporkis Company and possibly crew and passengers are all dead.

I ypodyemai Representative Information (in government, Government Representative) within a few hours should give information and provide all information available and through honest, morals and humanity to answer each question (detailed record of the communication management Crisis-Crisis Communication Management, the book Corporate Image, Stamoulis 2011 http://bit.ly/isfugO).

In the crowded room of reporters (who impersonate the room my students) the representative arrives.

ROLE 1:

The Representative (played again too) enters the room with a person as a hypocrite lowered supposedly crying is sad (in essence fooling).

When made available to journalists questions are steep – speaks ill – aggressively – irreducible and in fact does not give (rather inadequate) no answers.

ROLE 2:

O Representative enters the room with empathy, has absolute control is calm despite the tragedy.

Shows honesty. Answer all questions politely, delivers answers gives you all the information available and accepts any liability in ethics and consistency.

STAGE 2:

I impersonate the presenter of the main news headlines where is the tragedy of the aircraft.

Two students impersonating journalists who have attended the first press conference on the first and second second.

The first student connected to the main sheet and presents a gloomy picture and very bad for both the agent and the company while the second shows the same incident an excellent picture of the representative and his company.

That is, WATCH!

Reporters convey the image that just viewing and product management representative (man) of the company. Express exactly those feelings which man – carrying their representative.

They saw – they said.

He felt moved it.

Expressed feelings THEM EXACTLY.

Think about it logically. Who ultimately shapes the picture?

The media themselves or representatives?

To the question:

«What are you talking about? Journalists and the media have direct interests and where they want the information.»

The answer is:

There can no journalist and no information tool to distort the truth because it is perceived by society that rejects them.

But they can create scripts and stories and give extensions when of course there is no valid information and honestly.

Public Relations is ethos – security – honestly – humanism – reliability – transparency.

What is the key?

Information, ie to give the official lips all the information which will enable the dissemination of rumors and whispers.

So every journalist has a wealth of material and it will be official.

Of things they can not tell journalists and public opinion, stories of their own devising, they will have the actual official story.

Also constantly updated, giving a sense of security – confidence and control.

Public Relations is reporting.

Major government and dear CEO CEOs and business executives, the problem is not that the media destroy your image.

The problem is that towards the media destroyed yourself and your employees a company’s image and its people.

The citizens do not see what happens between business and media only see the descriptions of the Media.

So fair the impression that the media shape the image of the business because people (the public as viewers – audience – readers – users internet), see, hear, read the media without knowing exactly what has happened in relation Business – Media.

There are visible roughhouse and unacceptable business practices.

Public Relations knows better than any other specialty that lack of information creates stories – rumors and these in turn create views – negative attitudes and behaviors.

Amply demonstrates once again the necessity of Public Relations.

The image and reputation of the business creates strategic (the true picture never false) manages a well structured Public Relations department, with qualified and trained counselors Public Relations (read the book Corporate Image ed Stamoulis 2011 http://bit.ly/ isfugO).

The Director of Public Relations is a scientist and produces extremely important project for business and society.

Public Relations formulate and present the true picture of the company, as is a government. Because virtually every government (and therefore the state) is a business and must be regulated precisely by the logic of Management of a company. Only then will hit its target (if they exist).

This is one of the biggest problems of the state today. Who commanded one politician would own (private) business as commanding public services and institutions? None. Decades.

Public Relations fully documented claim that every state should be run like a business.

Just based on this logic and the application of the Public Relations Program – Media Relations (see detailed program in the book Public Relations Programs, Stamoulis 2008 http://bit.ly/mUBoXk).

Politicians and executives of many companies report that alleged the media responsible for the bad image and the plight in which they are located.

HUGE MISTAKE.

Public Relations and well-trained public relations consultants, know that for any picture and Government Operations, responsible only to the people.

In the query, the media shape public opinion and the image of governments and businesses, the answer is NO – NO – NO.

Those who are so crazy to think they can change the world …… are those who switch.

George Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.

Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.