Think Different .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Μήνυμα πρός τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

 • Συμβουλέψτε τη Διοίκηση της επιχείρησης  να επενδύσει στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο . Απο εκεί ξεκινούν τα πάντα .Όλες οι ερευνητικές διαδικασίες οι οποίες καταφθάνουν έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα . Τα οφέλη από τις περικοπές είναι ασήμαντα μπροστά στα ολέθρια αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχολογία και στην παραγωγικότητα – αποτελεσματικότητα του συνόλου των εργαζομένων .
 • Οι Άνθρωποι δεν αισθάνονται καλά είναι σε κατάσταση άγχους , δεν έχουν διάθεση για ποιοτικές υπηρεσίες , δεν καταναλώνουν , δεν επενδύουν .
 • Όσες επενδύσεις και αν γίνουν οι άνθρωποι δεν θα προσφέρουν με υπερηφάνεια τις υπηρεσίες τους γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι – ικανοποιημένοι .
 • Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι επιχειρήσεις να τονώσουν με κάθε μέσο την ψυχολογία των Ανθρώπων τους .
 • Εσωτερική ενημέρωσηκίνητρααποδοχές που να ικανοποιούν τους Ανθρώπους – να επικρατήσει κουλτούρα αγάπης , ομαδικότητας , συνεργασίας .
 • Εκδηλώσεις πρός επικοινωνία – ψυχαγωγία – πολιτισμό – κοινό όραμα από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων πρός τους Ανθρώπους τους .
 • Κουλτούρα στη λογική του «υπηρετώ» τους  Ανθρώπους , πελάτες , συνεργάτες , επενδυτές . Ζούμε για τους Ανθρώπους .
 • Σαν σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων τοποθετήστε δομικά μέσα στην ψυχή των επιχειρήσεων τις αξίες που η επιστήμη μας « επιβάλει » : Ήθος –Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Δημιουργείτε όλες τις προυποθέσεις για  Σχέσεις Εμπιστοσύνης  .
 • Σχεδιάστε πλάνο Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων με το οποίο θα κάνετε τους Ανθρώπους στις επιχερήσεις να αισθάνονται καλά και υπερήφανοι για την εργασία τους .
 • Με τον τρόπο αυτόν θα προσφέρουν Εμπειρίες φανταστικές – μοναδικές Υπέροχες . Μόνο με τη λογική αυτή θα ανακάμψει η οικονομία και θα ευημερεί  κάθε επιχείρηση .
 • Σχεδιάστε σαφέστατη στρατηγική , βάλτε στόχους , ακολουθήστε συγκεκριμένες τακτικές .
 • Δημιουργήστε Σχέσεις με όλες τις ομάδες επικοινωνίας των επιχειρήσεων .
 • Οι Σχέσεις πρέπει να είναι πάντα αμοιβαίου συμφέροντος για τους Ανθρώπους όλων των κοινών .
 • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δημοσίων Σχέσεων , κάντε Τα Πάντα για τους Ανθρώπους . Σε αυτούς είναι η ευημερία και η πρόοδος των επιχειρήσεων και των Κονωνιών .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.comcopyright 2012

Message to public relations consultants.

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

• Advise the management of the company you are working or advising, investing in human capital. From there everything starts. All research procedures which have come just the same result. The benefits of the cuts are insignificant in front of devastating negative effects on productivity and psychology – the effectiveness of all employees.

People do not feel well is in a state of anxiety, not in the mood for quality services, not consuming, not investing.
• make every effort to stimulate business by any means the psychology of the people.
• Internal information – incentives – wages that meet people – love culture, teamwork, cooperation to prevail.
• presentations to communicate – entertainment – culture – a shared vision of the management teams towards their people.
• Culture in the sense of «serving» people, customers, partners, investors. We live for people.
• As a public relations consultant put building blocks in the soul of business values that our science ‘impose’ Moral-Reliability – Honesty – Consistency – Transparency.
• Create trust, continuously, with everyone everywhere.
• Draw up a public relations program that will make people in the company feel good and proud of their work.
• In this way will offer fantastic experiences – Wonderful unique. Only with this logic will recover and the economy will fare any business.
• Draw clear Strategion, set goals, follow specific tactics.
• Establish relations with all groups of business communication.
• The relationship must always be mutual benefit for people of all parties.
• public relations consultant, do everything for people. These are prosperity and progress of business and Conon.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.com copyright 2012

Με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αλλάζουμε τα πάντα γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά .

Οι Δημόσιες Σχέσεις :

 • Δημιουργούν άριστες σχέσεις με συνεργάτες – επενδυτές – πελάτες – στελέχη – φορείς – κράτος – νομοθέτες και κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα .
 • Προσδίδουν εξαιρετικά καλή – πραγματική εικόνα .
 • Κάνουν τους managers να διοικούν με συνέπεια .
 • Τοποθετούν τις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας σε κάθε ανθρώπινη μονάδα σε κάθε εργασία .
 • Εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις με τρόπο αποτελεσματικό – αληθινό – θαυμαστό .
 • Σε κάθε Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει Στρατηγική , δηλαδή ξέρουμε πάντα τι κάνουμε , γιατί το κάνουμε και πως το κάνουμε .
 • Τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων είναι πολλά και συγκεκριμένα :

Lobbying : Επικοινωνία με το νομοθέτη για κατάλληλη νομοθεσία αμοιβαίας συνεργασίας .

Media Relations : Καλή εικόνα στα Μέσα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας .

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων : Με την εμφάνιση όποιας μορφής κρίσης ενημέρωση με ειλικρίνεια – αξιοπιστία – κύρος .

Διοργάνωση Εκδηλώσεων : Εκδηλώσεις με χειροπιαστά αποτελέσματα .

Εσωτερική Επικοινωνία : Άριστες εσωτερικές σχέσεις – καλή ψυχολογία – κουλτούρα ομαδικότητας .BestPlacetoWork .

Image Making : Ποτέ δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .

Χορηγία : Πολιτισμός , τέχνη , τέλεια εικόνα .

Ποιοτική – Κοινωνική – Έρευνα – Τάσεις : Διαρκής μελέτη του κοινωνικού περιβάλλοντος των τάσεων και των στάσεων .

Εταιρική Ταυτότητα – Εταιρική Εικόνα : Δημιουργούμε την εικόνα και την άποψη που έχει η κοινωνία για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους .

Εμπειρία του Ανθρώπου : όποιος άνθρωπος επικοινωνεί με την επιχείρηση και τους ανθρώπους της βιώνει μία συναρπαστική εμπειρία .

Διεθνής Επικοινωνία : Ανοίγει νέους δρόμους σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό .

Πολιτική Επικοινωνία : Σκεφτείτε διαφορετικά με τη δημιουργία σχέσεων .

ΓιώργοςΠαπατριανταφύλλουgpappr@gmail.com

 


 

 

The Science of PR is changing the world.
The Public Relations is a science .
The science of PR change everything because we think differently.

The Public Relations:
They create excellent relationships with partners – investors – customers – employees – actors – state – legislators and all social and professional team.
They give very good – real picture.
They make their managers to run consistently.
Place the values of ethics, consistency, reliability, honesty and transparency in every human unit in each task.
Representing businesses in an efficient manner – true – wonderful.
In every program there is a Strategic Public Relations, that we know everything we do, why and how we do it.
The public relations program are numerous, namely:
Lobbying: Communicating with the legislature to appropriate legislation for mutual cooperation.
Media Relations: Good picture in Media and Communication.
Communication Crisis Management: With the emergence of any form of crisis information truthfully – reliability – status.
Events: Events with tangible results.
Internal Communication: Excellent internal relations – good psychology – culture of teamwork.
Image Making: We never get a second chance for first impression.
Sponsor: Culture, art, picture perfect.
Quality – Social – Research – Trends: Continuing study of the social environment of the trends and attitudes.
Corporate Identity – Company Profile: We create the image and view society has on businesses and their people.
Human Experience: which man communicates with the company and its people experiencing an exciting experience.
International Contacts: opens new avenues to any undertaking wishing to operate abroad.
Political Communication: Think different with building relationships.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com