Αν υπήρχε Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο Κράτος ή στην Κυβέρνηση .Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσης .

Ανασφάλεια – κατάρρευση της εμπιστοσύνης – φήμες – ανακρίβειες – έλλειψη πληροφόρησης – χάος .

Αυτή είναι η εικόνα που βιώνουμε και έρχεται σαν φυσικό επόμενο όταν υπάρχει έλλειψη κεντρικής στρατηγικής ενημέρωσης η οποία να βασίζεται στις πέντε δομικές αξίες της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Ήθος .
 • Αξιοπιστία .
 • Ειλικρίνεια .
 • Συνέπεια .
 • Διαφάνεια .

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο Κράτος ή σε μία Κυβέρνηση , είναι ο εξειδικευμένος Σύμβουλος ο οποίος διαμορφώνει την εικόνα με συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο , με σκοπό τη δημιουργία Ανθρώπινων σχέσεων – σχέσεων εμπιστοσύνης .

 

Η εικόνα διαμορφώνεται :

 

 • Με αξιόπιστη – ειλικρινή ενημέρωση ,άμεση ώστε να προλαμβάνεται η φημολογία .Οι φήμες αποσταθεροποιούν κάθε εξέλιξη  και μετακινούν το ενδιαφέρον σε παράπλευρες δραστηριότητες ανακόπτοντας την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής .
 • Με αποδοχή της αλήθειας .
 • Με την εμφάνιση των 5 βασικών εταιρικών αξιών : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Από τη Λεκτική και τη Σωματική επικοινωνία , το στύλ , την ποιότητα του λόγου , των επιχειρημάτων , την υπομονή , τη σαφήνεια , την αξία που δίνεται στους ανθρώπους , την προσοχή και την αποδοχή αυτών .
 • Απόλυτα σαφή επικοινωνιακή στρατηγική . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζει πάντα τι προσπαθεί να πετύχει και γιατί . Έχει ένα ξεκάθαρο όραμα , απο το οποίο δεν αποκόπτεται και δεν ξεφεύγει .Ξέρει πως στοχεύει σε μία συγκεκριμένη μεταβολή της εικόνας και ποιά τα οφέλη απο αυτή τη μεταβολή .

 

Αν υπήρχε Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο κράτος :

 

 • Θα σχεδίαζε μία σαφέστατη επικοινωνιακή πολιτική , με απόλυτα ξεκάθαρη στρατηγική .
 • Θα μεριμνούσε ώστε να υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών , εντός και εκτός Ελλάδος για όλες τις εξελίξεις στον οικονομικό και πολιτικό σχεδιασμό .
 • Με σαφήνεια θα παράθετε τις στοχεύσεις και τα βήματα με τα οποία θα φτάναμε σε αυτές .
 • Με στρατηγικό σχεδιασμό ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πλήρως ορατός στην κοινωνία να καθησυχάζει τους πολίτες και να ενημερώνει για το κάθε βήμα της κυβέρνησης .
 • Θα σχεδίαζε το Nation Branding , δηλαδή ευρύτερα την εικόνα της Ελλάδας στο παγκόσμιο περιβάλλον .
 • Θα μετουσίωνε σε έργο τα κοινωνικά ευρύματα , σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην επικράτεια .

 • Θα σχεδίαζε και θα υλοποιούσε τη διαμόρφωση της εικόνας , ειδικά πρός τους φορείς που επηρρεάζουν την ανάπτυξη ( αγορές – τουρισμός – επενδυτές ) .

 

Τα οφέλη :

 

 • Να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών .

 • Να βελτιωθεί η εικόνα , στην παγκόσμια κοινότητα με οφέλη στους καυτούς τομείς της ανάπτυξης , του τουρισμού και των αγορών .

 • Να πετύχει η Ελλάδα να κερδίσει την ταυτότητα της αξιοπιστίας της .

 • Να αποκτηθούν εκ νέου οι θεμελιώδεις αξίες του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας .

 • Θα υπήρχε κλίμα καινούργιας , βελτιωμένης ψυχολογίας με αποτέλεσμα την εμπιστοσύνη πρός το κράτος και τις ενέργειες αυτού αλλά και την εξωστρέφεια πρός την αγορά .

 • Θα διαλυόταν το νέφος της ανασφάλειας .

 

Αυτά είναι τα πρώτα επείγοντα βήματα . Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων στο κράτος , είναι σε μία συνεχή δράση .

 

Οι ενέργειες του είναι απαραίτητες .

 

Γεώργιος Ιωάννου Παπατριανταφύλλου  

 

Crisis Communication Management. If there was public relations consultant in the state.

 

Communication forms the image of people, businesses, states. The way you talk, the quality of speech, our trust to create the appearance, physical contact, attractiveness, trustworthiness, honesty, moral integrity, consistency, transparency. All these are elements which form the image.

From the image we hold depends on how we think and therefore how we act and behave.

The Director of Public Relations at the State or a Government, is a specialist consultant who creates the image with specific scientific way to create human relationships – relationships of trust.

The image is formed:

With reliable – honest information, direct to prevent speculation. Rumors destabilize any way and move the interest in collateral activities to stop the march of delivery.
By accepting the truth.
With the advent of the 5 key corporate values: Morals – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
From verbal and physical communication, style, quality of speech, the arguments, patience, clarity, value given to people, attention and acceptance.
Perfectly clear communication strategy. The Director of Public Relations always know what it is trying to achieve and why. Has a clear vision of which does not cut out and escapes. He knows that targeting a specific change in the image and what the benefits of this change.

 If there was a public relations consultant to the state:

 • We planned a clear communication policy, perfectly clear strategy.
 • Would ensure that there is a constant flow of information within and outside Greece for all developments in the economic and political planning.
 • Clearly will list the target and the steps which would reach them.
  With strategic planning Prime Minister should be fully visible in society to reassure citizens and inform each step of the government.
 • We planned the Nation Branding, ie widely Greece’s image in the global environment.
 • Translates into a work of social findings on trends in the territory.
  Plan and were implementing the configuration of the image, especially to operators that affect development (markets – tourism – investors).

The benefits:

 • To regain public confidence.
 • To improve the image, the global community benefits in the hot areas of development, tourism and shopping.
 • To achieve that Greece won the identity of its credibility.
 • To get back the fundamental values ​​of ethics, Consistency, Reliability, honesty and transparency.
 • It was a climate of new, improved psychology leading to confidence in the state and the effects thereof and the openness to the market.
  Would dissolve the cloud of uncertainty.

These are the first emergency steps. The Director of Public Relations in the state, is a continuous action.

These actions are necessary.

George John Papatriantafyllou gpappr@gmail.com