Συμβουλές Δημοσίων Σχέσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη των επιχειρήσεων ονομάζουν τα πάντα marketing ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων τις οποίες θεμελίωσαν επιστήμονες με την ονομασία Δημόσιες Σχέσεις απο τις αρχές της δεκαετίας του 1910 .

 Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων βλέπει έναν διαφορετικό κόσμο , με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη δημιουργία σχέσεων .Οι Δημόσιες Σχέσεις πράττουν με αυτή τη λογική από το 1903 ενώ το Marketing εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και «πατώντας» στη θεωρία των Δημοσίων Σχέσεων , ονoμάζει τα Πάντα Marketing, και έχει μόνο εμπορικούς σκοπούς .

Η εικόνα – η δημιουργία σχέσεων – η κοινωνική υπόσταση – η δημοσιότητα – η συνεργασία πελατών – η κοινωνιολογική ανάλυση – η πιστότητα – ο στρατηγικός επικοινωνιακός σχεδιασμός – η διοργάνωση εκδηλώσεων – η δημιουργία εμπειρίας – οι μέθοδοι επικοινωνίας – η κοινωνική επιρροή – η διαμόρφωση επικοινωνιακά της προσωπικότητας – ο γραπτός επικοινωνιακός λόγος – η κατάλληλη εμφάνιση – η δαχείριση κρίσεων – η ενσωμάτωση αξιών είναι Δημόσιες Σχέσεις και όχι Marketing , αφού ο Edward Bernays ονόμασε όλες αυτές τις πρακτικές Συμβουλές Δημοσίων Σχέσεων , δίδαξε την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 και έγραψε την ίδια χρονιά το μνημιώδες Crystallizing Public Opinion , το οποίο επί της ουσίας είναι η επικοινωνιακή βίβλος , της επιστήμης της διαφήμισης .

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , εξαφανίζει την κουλτούρα φόβου και πανικού που επικρατεί στις επιχειρήσεις .Δημιουργεί κουλτούρα δημοκρατίας – συνεργασίας – προόδου .

 

 

Τοποθετεί στην καρδιά των ανθρώπων και των επιχειρήσεων την έννοια του καθήκοντος απέναντι στους ανθρώπους

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων επιδιώκει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης , όχι με ψεύτικο , πρόσκαιρο τρόπο αλλά με τη λογική πως αυτό είναι το καθήκον των ανθρώπων κάθε επιχείρησης πρός τους συναδέλφους τους αλλά και προς κάθε άνθρωπο που συνεργάζεται με την επιχείρηση .

 

 

Τα πάντα στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες είναι οι άνθρωποι . Εάν αυτοί είναι ευτυχισμένοι έρχεται η ευημερία .Καμμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον εάν οι άνθρωποι της δεν είναι ευτυχισμένοι .

 

Η αρχή και το τέλος κάθε ενέργειας του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις είναι η Ηθική , δηλαδή το να πράττει το καθήκον του ανεξάρτητα από τα προσωπικά οφέλη .

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , διαμορφώνει εξαιρετικές σχέσεις με τους ανθρώπους .

 

Το μέλλον των κοινωνιών  εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσουν οι άνθρωποι .

 

Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από τη συνέπεια , την αξιοπιστία , την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια .

 

H δημιουργία σχέσεων δεν βασίζεται σε κάποιον οδηγό δημιουργίας σχέσων αλλά πρέπει να είναι μία δράση που βγαίνει από την καρδιά των ανθρώπων .

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων , βλέπει έναν διαφορετικό κόσμο με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο .

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

 

 

Council of Public Relations. The Director of Public Relations, sees a different world, focusing on people and creating relationships. Public Relations do with this logic since 1903 while the Marketing appeared in the late ’60s stealing the ideas of Public Relations, the method is called Always Marketing, and only commercially.

In many cases, business executives call everything marketing when in fact it is a public relations activities which scientists founded under the name Public Relations from the beginning of 1910.

The image – building relationships – social status – the public – customer collaboration – the sociological analysis – precision – the strategic communication design – the events – the creation of experience – the methods of communication – social influence – the configuration of communication personality – the written communicative reason – looking the part – the dacheirisi crisis – the integration of values is not Public Relations and Marketing, since Edward Bernays called all these practices public relations consultant, he taught the science of Public Relations at the University of New York by in 1923 and wrote the same year mnimiodes Crystallizing Public Opinion, which in substance is the communication paper, the science of advertising.

The Director of Public Relations, eliminate the culture of fear and panic prevailing in the business. Creates culture of democracy – cooperation – progress.

Places in the heart of people and businesses the sense of duty towards people

The Director of Public Relations seeks to establish trusting relationships, not fake, temporary way but with the logic that it is the duty of the people every company with their colleagues and to everyone who works with the business.

Everything businesses and communities are the people. If you are happy coming prosperity. No society can not proceed in the future if people are not happy.

The beginning and end of each operation of the Consultant in Public Relations is the moral, that is to do his duty regardless of personal benefits.

The Director of Public Relations, creates excellent relationships with people.

The future of societies depends on the quality of relationships that people develop.

The relationships are characterized by consistency, reliability, honesty and transparency.

The establishment of relations is not based on a wizard creates relationships but must be an action that comes from the heart of people.

The Director of Public Relations, sees a different world starring humans.

George J. Papatriantafillou gpappr@gmail.com