Ορολογία, απαραίτητη σε κάθε στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων .

 • Στην εποχή μας υπάρχουν αυτοί που συνεχίζουν να μαθαίνουν και αυτοί που έχουν σταματήσει να μαθαίνουν . Οι πρώτοι θα εξελίσονται διαρκώς και θα έχουν πολλές επαγγελματικές επιλογές .

  Above The Line Activities: Διαφημιστικές ενέργειες που περιέχουν προβολή στα ΜΜΕ.

 

 • Αίθουσα Τύπου: Η αίθουσα στην οποία συγκεντρώνονται οι δημοσιογράφοι.

 

 • Αναγνωστικό κοινό: Στις έρευνες διαφοροποιούνται αυτοί που διαβάζουν εφημερίδες, από αυτούς που αγοράζουν. Άρα το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στους αγοραστές αλλά και σε αυτούς που διαβάζουν τα έντυπα.

 

 • Αναφορά Επικοινωνίας: Συντάσσεται από τον επαγγελματία των Δημοσίων Σχέσεων, μετά από κάποια συνάντηση του, ώστε να εκτιμηθεί το σύνολο της επικοινωνίας.

 

 • Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων: Εκτίμηση των επιδράσεων ενός προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

 

 • Afrer Sales Service: Είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν κατασκευαστή ή μία εταιρεία μετά την πώληση στον δεύτερο, προϊόντων του πρώτου.

 

 • Aida: Τα αρχικά των λέξεων A=attention, I=interest, D=desire,, A=action, τα οποία συνθέτουν την εξέλιξη μίας διαφήμισης μέσα από τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

 

 • Audience Composition ή Audience Profile: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του ακροατηρίου ενός μέσου.

 

 • Banner: Είναι το πανό αυτό που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει  ο καταναλωτής το προϊόν. Τοποθετείται σε περιοχές με μεγάλη κίνηση. Υπάρχουν και τα banners στο διαδίκτυο.

 

 • Below The Line: Προωθητικές ενέργειες που δεν περιλαμβάνουν ΜΜΕ(προώθηση πωλήσεων, direct mail, εκθέσεις….).

 

 • Βranding: Τεχνική αναγνωρισιμότητας ενός προϊόντος από το όνομα του.

 

 

 

 

 

 • CEO: Συντομογραφία του chief executive officer.Το ανώτατο μέλος της διοικητικής ιεραρχίας.

 

 • Concept: Η αρχική ιδέα του πλεονεκτήματος ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας πάνω στην οποία θα στηριχτεί η προώθηση του.

 

 • CRM: Customer Relation Management, τεχνική  Δημοσίων Σχέσεων, που επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο, ένας προς έναν με τον καταναλωτή.

 

 • Demographics: Μελέτη πληθυσμιακών ομάδων σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ηλικιακά, μορφωτικά, επαγγελματικά, κοινωνικά.

 

 • Δαπάνες: Τα έξοδα ταξιδιών γευμάτων, φιλοξενίας, οι λογαριασμοί ξενοδοχείων.

 

 • Διαφάνεια: O βαθμός ειλικρίνειας ή διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μίας κυβέρνησης ή ενός οργανισμού.

 

 • Διάλογος / Συμμετοχή Συμμετόχων (Stakeholder Dialogue / Engagement): Η διατήρηση επαφής και διαλόγου με τους διάφορους συμμετόχους (πελάτες, εργαζόμενους, κοινωνία, προμηθευτές κ.α.) έτσι ώστε να λαμβάνουν οδηγίες και προειδοποιήσεις σε περίπτωση επερχόμενων προβλημάτων.

 

 • Διεθνής Ένωση Δημοσίων Σχέσεων / International Public Relations Association: Μέλη στην ένωση αυτή είναι ανώτερα στελέχη, σε περισσότερες από 70 χώρες. Διοργανώνει συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Εκδίδει το Gold Papers, με θέματα όπως ‘ Μοντέλο εκπαίδευσης και επαγγελματικής πρακτικής των Δημοσίων Σχέσεων’ και ‘ Εκπαίδευση στις Δημόσιες Σχέσεις, Συστάσεις και Πρότυπα’. Εκδίδει για τα μέλη της, το περιοδικό International Public Relations Review.

 

 • Εxecutive Director Εκτελεστικός Διευθυντής: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που απασχολείται απο την εταιρεία σε συγκεκριμένο τομέα της διοίκησης.

 

 • Ειδησεογραφικό Πρακτορείο: Υπηρεσία συγκέντρωσης και διανομής ειδήσεων.

 

 • Εικόνα: Η ορθή εικόνα για έναν οργανισμό, η πολιτική του η στρατηγική, οι άνθρωποι , τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του.

 

 

 • Εικόνα Καθρέφτης: Η εικόνα που έχει ένας οργανισμός για τον εαυτό του, η οποία μπορεί να είναι η αντίθετη απο την εικόνα που έχουν γιαυτόν, όσοι είναι εκτός αυτού.

 

 • Εκτίμηση της Κατάστασης: Αξιολόγηση των γεγονότων, με βάση την παρατήρηση, την εμπειρία και την επιστημονική έρευνα με σκοπό τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών, πριν απο την υποβολή συστάσεων για ένα πρόγραμμα Δ/Σ

 

 • Eπιχειρηματική Ηθική (Business Ethics): Η τήρηση των κανόνων μέσα σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο. Η εφαρμογή στην επιχειρηματική συμπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό τη δημιουργική εξισορρόπηση και σύνθεση των συμφερόντων και των σχέσεων επιχείρησης – μετόχου – εργαζόμενου – πολίτη – πελάτη – καταναλωτή – κοινωνικού συνόλου.

 

 

 

 

 • Εταιρική Κουλτούρα: Το πρότυπο κοινών αηι΄ων και πεποιθήσεων που διαμορφώνει τη συμπεριφορά μέσα σε έναν οργανισμό.

 

 • Εxpectations: O όρος αυτός έχει υιοθετηθεί απο τους οικονομικούς αναλυτές όταν αυτοί αναφέρονται στις πεποιθήσεις των καταναλωτών σε σχέση με το οικονομικό τους μέλλον αλλά και το μέλλον τους στην κοινωνία.

 

 • Feed  Back: Έρευνα κοινού απο την οποία προκύπτουν στοιχεία για την ανταπόκριση που έχει ένα  μήνυμα , την πηγή πληροφόρησης και τη συμπεριφορά του καταναλωτή μετά το μήνυμα.

 

 • Focus Group: Τεχνική έρευνας που αποκαλύπτονται τάσεις και απόψεις για ένα προϊόν ή υπηρεσία μέσω διαλόγου σε μία ομάδα ανθρώπων.

 

 • Free Press: Εφημερίδες που διατίθενται δωρεάν. Τα έσοδα τους προέρχονται απο τις διαφημίσεις.

 

 • Habit Buying: Αγορά απο συνήθεια. Κυρίως σε καθημερινά προϊόντα. Οφείλεται σε έλλειψη παραπόνων για το προϊόν, και άρα στην αφοσίωση του καταναλωτή σε αυτό. Απο ανταγωνιστικές εταιρείες είναι δυνατόν να διαρραγεί η σχέση αυτή με υιοθέτηση ελκυστικών τεχνικών προώθησης.
 • « Δεν ανήκουμε στον κλάδο παραγωγής hamburger,aλα στη βιομηχανία του θεάματος» Ray Kroc, ιδρυτής Mac Donalds.

 

 • Ηouse Organ: Περιοδική εταιρική έκδοση οργανισμού που διανέμεται στους υπαλλήλους και σε κάποιες περιπτώσεις σε πελάτες ή άλλους ενδιαφερόμενους. Αναφέρεται και ως internal organ.

 

 • IMAGE: Η εικόνα, η αίσθηση ή η συσχέτιση με ένα προϊόν , μία εταιρεία, που δημιουργείται στο νου ενός καταναλωτή.

 

 • Ιmpact: Η επίδραση των μηνυμάτων στον ουσιαστικό καταναλωτή.

 

 • Investor Relations Σχέσεις με τους Επενδυτές: Oι ενέργειες των διευθυντών οργανισμών, μέσα απο διαρκή επικοινωνία να ευαισθητοποιήσουν τη συμμετοχή των επενδυτών στη διαχείριση των εταιρειών των οποίων κατέχουν τις μετοχές.

 

 • Λόμπι: Ομάδες πίεσης, που έχουν ως σκοπό τους να ενημερώσουν τους βουλευτές, τους υπουργούς και διάφορους υπηρεσιακούς παράγοντες σχετικά με τα αιτήματα και τα συμφέροντα τους.

 

 • Lifestyle:Ο τρόπος ζωής με τον οποίο επιλέγουν να ζήσουν οι άνθρωποι, δηλαδή η στάση τους απέναντι στη ζωή.

 

 • Marketing Plan: Το σχέδιο marketing της επιχείρησης.

 

 • Media Planner: Ο υπάλληλος της διαφημιστικής εταιρείας αρμόδιος για την επιλογή των Μέσων στην καμπάνια ενός προϊόντος. Επιλέγει το κατάλληλο μέσο με το κοινό στόχος.

 

 • Οpinion Leader: Το άτομο που επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των γύρω του, διαδίδοντας πληροφορίες που κυκλοφορούν απο στόμα σε στόμα.

 

 

 

 

 

 • Outdoor Advertising: Διαφήμιση σε υπαίθριους χώρους, με αφίσες ή σήματα σε δημόσιους χώρους.

 

 • Παγκόσμια Συμφωνία (Global Compact): Aνακοινώθηκε απο τον γεν. γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Αννάν. Έχει σκοπό να ενώσει τις εταιρείες τις εταιρείες με τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τις ομάδες εργασίας και την πολιτική κοινωνία για την υποστήριξη 10 αρχών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος.

 

 • Προπαγάνδα: Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή κατασκευαστή.

 

 • Προώθηση Πωλήσεων: Δραστηριότητα Marketing με την οποία δίνεται στο προϊόν επιπλέον αξία, όπως για παράδειγμα, ένα δώρο, ή μία έκπτωση στην τιμή του. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις Δημόσιες Σχέσεις.

 

 • Presentation: Επίσημη παρουσίαση στοιχείων, πληροφοριών , πλάνων και προτάσεων, προς τους συνεργάτες

 

 • Psychographics: Μελέτη ή διαχωρισμός της κοινής γνώμης ανάλογα με τον τρόπο ζωής τους και τις συνήθειες του, τις αξίες τους, την προσωπικότητα τους , τις αγοραστικές τους συνήθειες σε αντίθεση με τα δημογραφικά στοιχεία που μελετούν ηλικία, μόρφωση, εισόδημα……

 

 • Σαλόνι: Οι κεντρικές ή μεσαίες σελίδες ενός περιοδικού, οι οποίες μπορούν να ανοιχτούν εντελώς, αν το δέσιμο τους είναι συρματοραφή.

 

 • Σημασιολογική Διαφοροποίηση: Τεχνική έρευνας στην οποία ο ερωτώμενος επιλέγει ποιότητα, π.χ Κακό, Πολύ Μέτριο, Εξαιρετικό, ….και διαβαθμίσεις -3 -2  -1 3 2 1 .

 

 • Scientific Marketing: Marketing που βασίζεται στη χρήση επιστημονικής έρευνας, δοκιμών και αναλυτικών μεθόδων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο και να μεγιστοποιηθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 

 • Ταμπλόιντ: Εφημερίδα μικρού σχήματος, όπως η Sun.Πρωτοεμφανίστηκε το 1884 απο τον χημικό Henry Welcome, που δημιούργησε τη λέξη απο τη σύνθεση των λέξεων ‘ tablet = πινακίδα, και alkaloid = αλκαλοειδές.

 

 • Word Of Mouth: Aπόψεις για ένα προϊόν, ή υπηρεσία που μεταδίδεται απο άτομο σε άτομο χωρίς ανάλογη υποστήριξη του διαφημιζόμενου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s