Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων με αποτελεσματικό τρόπο . Αυτό γιατί σχεδιάζουν την άριστη και διαρκή ενημέρωση επί παντός θέματος ώστε να μην δημιουργούνται ερωτήματα και παρερμηνείες .

Οι Δημόσιες Σχέσεις λειτουργούν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων με αποτελεσματικό τρόπο . Αυτό γιατί σχεδιάζουν την άριστη και διαρκή ενημέρωση επί παντός θέματος ώστε να μην δημιουργούνται ερωτήματα και παρερμηνείες .

 Οι Δημόσιες Σχέσεις επίσης πείθουν όλους τους εργαζόμενους να λειτουργούν με ανθρωποκεντρισμό , να σέβονται , να εξυπηρετούν και να δίνουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα μεταξύ αυτών και των ομάδων κοινούν της επιχείρησης .

Ως σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων τι πρέπει να συμβουλεύετε κάθε εργαζόμενο :

1. Να είναι ηθικός .

2. Ευχάριστος και χαμογελεστός .

3. Να δίνει τα πάντα για το συνάδελφο του και για κάθε συνεργάτη της επιχείρησης .

4. Η θετική σκέψη θα του προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα .

5. Να είναι οργανωτικός .

6. Να λειτουργεί δημοκρατικά , να κάνει διάλογο και να ακούει τους συνομιλητές του.

 Δημόσιες Σχέσεις / Ανθρώπινες Σχέσεις .

 Με την έννοια Ανθρώπινες Σχέσεις εννοούμε το σύνολο των τυπικών ή άτυπων σχέσεων οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον , δημιουργώντας θετικές ή αρνητικές συνθήκες εργασίας οι οποίες επηρεάζουν ανάλογα την απόδοση του οργανισμού.

Δημόσιες Σχέσεις , Εργασιακό Κλίμα.

Εργασιακό κλίμα ή κλίμα συμπεριφοράς είναι οι συνθήκες εκείνες που δημιουργούνται μέσα σε κάθε οργανισμό με αποτέλεσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς που αναπτύσεται μέσα σε αυτόν . 

 Οι Ανθρώπινες Σχέσεις διαμορφώνονται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσω των άτυπων σχέσεων οι οποίες στο σύνολο τους αποτελούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν έντονα την ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων .Αυτή εκδηλώνεται με τη μορφή της διάθεσης , του ηθικού , του επιπέδου φιλοδοξίας , της συμμετοχής και σε τελευταία ανάλυση της ικανοποίησης ή μη από την εργασία. 

 Οι Δημόσιες Σχέσεις κατανοούν πως όταν καταρρέει το σύστημα Ανθρωπίνων Σχέσεων, τότε :

1. Επέρχονται συγκρούσεις .

2. Απογοητεύσεις .

3. Παραιτήσεις προσωπικού .

4. Παράπονα .

5. Μείωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης του προσωπικού.

6. Πτώση ανταγωνιστικότητας .

7. Κατάρρευση του οργανισμού. Διοίκηση .

Κατά τις Δημόσιες Σχέσεις  έννοια της αποτελεσματικής διοίκησης , προυποθέτει την ουσιαστική και εις βάθος αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναρτώνται με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Η διοίκηση οφείλει να τονίζει το κύρος του εργαζομένου και τον ρόλο που αυτός παίζει. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . 

 Η ποιότητα των Ανθρώπινων Σχέσεων επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κλίμα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του οργανισμού και έχει βέβαια επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .  Οι Ανθρώπινες Σχέσεις , έχουν ως αντικείμενο την δημιουργία των διαδικασιών αυτών που διατηρούν και υποκινούν το προσωπικό σε εργασία. 

 Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και ικανοποίηση απο την εργασία  . 

 Η Ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ομαδικό πνεύμα των στελεχών του οργανισμού . 

 Αξιολογικά καλός χαρακτηρίζεται ο οργανισμός του οποίου όλα τα μέρη συντονίζονται και συσχετίζονται κατά τρόπο ικανοποιητικό προς την κατεύθυνση της προώθησης των γενικών αντικειμενικών σκοπός και είναι ικανός να ανταποκριθεί στις εσωτερικές και εξωτερικές ανάγκες για αλλαγή και πρόοδο. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . 

 Μεγαλύτερη προσφορά ψυχολογικής ενέργειας από μέρους των ατόμων και καλύτερος συντονισμός των διαφόρων μερών , οδηγούν σε μία πιο αποτελεσματική απόδοση εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . 

Σύμφωνα με τις Δημόσιες Σχέσεις η  πληροφόρηση χρησιμοποιείται για την υποβοήθηση του προσωπικού να εκτελεί αποτελεσματικά την εργασία του και αξιολογείται από εκείνους τους οποίους αφορά , αντί να χρησιμοποιείται για την άσκηση ελέγχου και λήψη μέτρων εναντίον του προσωπικού.

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις , σχέσεις εμπιστοσύνης .

 Όταν δεν ικανοποιείται η ανάγκη του ανθρώπου να αποφύγει τη φυσική και κοινωνική μείωση , επέρχεται η μη ικανοποίηση .

Δημόσιες Σχέσεις και Συμπεριφορά των Στελεχών.

Δύο είναι οι βασικές ανωμαλίες στη συμπεριφορά των στελεχών :

1. Η νεύρωση : Το άτομο παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς τέτοια ώστε να παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα τους όχι όμως τόσο σοβαρά ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση.

2. Η ψύχωση : Είναι μία σοβαρότερη μορφή ανωμαλίας της συμπεριφοράς .Ως παραδείγματα ψύχωσης μπορεί να θεωρηθούν το άκουσμα φωνών , υπερβολικές φοβίες , άρνηση λήψεως φαγητού . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Συμπεριφορά των Στελεχών. 

 Σε μία Βρεττανική μελέτη αναφέρθηκε μία σημαντική αύξηση των ψυχονευρώσεων μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι :

1. Eργάζονται πολλές ώρες πέρα από το κανονικό ωράριο .

2. Είχαν σημαντικές μεταβολές στην εργασία τους .

3. Βρίσκονται σε διάσταση.

4. Είχαν σοβαρές οικογενειακές ευθύνες .

5. Δεν είχαν πλαίσιο κοινωνικών επαφών .

6. Δεν ήταν ευχαριστημένοι από την εργασία τους ή την έβρισκαν ανιαρή .

7. Δεν ταίριαζε η εργασία τους με τις προσδοκίες τους . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Δημόσιες Σχέσεις και κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

Τρείς είναι οι βασικές κατηγορίες στελεχών των επιχειρήσεων , ανάλογα με τη γενιά δραστηριοποίησης τους .

Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .  BABY – BOOMERS ( δεκαετίες γεννήσεως 40 – 50 ) :

1. Μεταπολεμική γενιά που αρνείται να συνταξιοδοτηθεί ή ασχολούνται και με άλλη εργασία παράλληλα με τη συνταξιοδότηση τους.

2. Επιθυμούν τη σύνταξη και πρόσθετα προνόμια.

3. Ως δώρα επιθμούν ταξίδια και δώρα για τα παιδιά και τα εγγόνια.

Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .  GENERATION X ( δεκαετίες γεννήσεως , 60 – 70 ) .

1. Βίωσαν το τέλος του ψυχρού πολέμου .

2. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ανεξαρτησία , ενδοτικότητα , προσαρμοστικότητα .

3. Πιστεύουν στο θεσμό της οικογένειας .

4. Πιστεύουν στη βοήθεια πρός τον πλησίον .

Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

GENERATION Y ( δεκαετίες γεννήσεως , 1978 και άνω ). 1. Είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένοι και δεσμευμένοι με τη σταδιοδρομία τους .

2. Αναζητούν τηνν πρόκληση.

3. Προσδοκούν την υποστήριξη των άλλων για να κατακτήσουν τις προκλήσεις .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Τα στελέχη των ηλικιών 25 – 40 χειρίζονται με άνεση την τεχνολογία .

Αλλά ζουν εύκολα εταιρεία. 

 Επιθυμούν οι προιστάμενοι τους να παίρνουν σοβαρά τις προτάσεις τους .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :

1. Κάντε τους να αισθανθούν σημαντικοί .

 2. Βοηθήστε τους να προσδιορίσουν τον ρόλο τους.

3. Βγάλτε τους από τη ρουτίνα .

4. Διαμορφώστε ευχάριστο χώρο εργασίας .

5. Συγχαρείτε τους . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Δημόσιες Σσχέσεις και Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Τα στελέχη των ηλικιών 40 – 50, επιθυμούν :

1. Προαγωγή .

2. Θέσεις , τίτλους , αμοιβές ανάλογες .

3. Έχουν Full έξοδα .

4. Επιθμούν χρήματα και ευζωία .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 GENERATION X : 1. Προσδοκούν από τους εργοδότες τους την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που θα επαυξάνει την απασχολησιμότητα τους .

2. Πιστεύουν στην τεχνολογία.

3. Είναι απαιτητικοί και ευμετάβλητοι .

4. Επιθυμούν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα .

5. Επιθυμούν την ευημερία και την επιτυχία της εταιρείας στην οποία εργάζονται .

Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Μέσα από το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων των ατόμων δημιουργούνται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα η ποιότητα των οποίων ασκεί σοβαρή επίδραση στην ψυχολογία του προσωπικού και στην εν γένει απόδοση του . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Καταστάσεις όπως η ψυχολογική κόπωση και η ανία οδηγούν στην ανάπτυξη των απογοητεύσεων και της αδιαφορίας , οι οποίες κατατείνουν στη δημιουργία ενός αρνητικού κοινωνικού περιβάλλοντος , το οποίο αποθαρρύνει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών μεταξύ του προσωπικού και δημιουργεί συνθήκες δυσμενούς εξέλιξης του οργανισμού γενικότερα. 

 Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Τα κίνητρα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πλέγματος των ανθρώπινων σχέσεων στην ικανοποίηση του προσωπικού από την εργασία και στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του οργανισμού και είναι οικονομικά – κοινωνικά και ψυχολογικά .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Σύμφωνα με τα πορίσματα ερευνών η κύρια αποστολή της εργασίας σήμερα δεν είναι όπως παλαιότερα η ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών , αλλά αποβλέπει βασικά στην εξασφάλιση όσο το δυνατό μεγαλύτερου βαθμού αναγνώρισης σεβασμού της προσωπικότητας , αυτοεκτίμησης και αυτονομίας . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 O Εργαζόμενος που βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας , δοκιμάζει εντονότερα το αίσθημα της ανίας και της απογοήτευσης , γιατί είναι υποχρεωμένος να ασχολείται με πολύ απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες , οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα της μονοτονίας .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Η ανία ταυτίζεται με την έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία , εκδηλώνεται με την αύξηση του ρυθμού αποχής από την εργασία , με την επιβράδυνση της παραγωγικής διαδικασίας , ανεπαρκή αξιοποίηση των μηχανικών μέσων , άσκοπη σπατάλη υλικού .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .  Αίτια δημιουργίας ανίας :

1. Έλλειψη ικανοποίησης .

2. Ανωνυμία του ατόμου .

 3. Αποπρωσοποίηση της εργασίας .

4. Το Ηθικό και οι Φιλοδοξίες των ατόμων .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Εξωγενείς παράγοντες δημιουργίας ανίας :

1. Οικογενειακή και προσωπική ζωή του εργαζομένου .

2. Ο Τρόπος αξιοποίησης των εκτός οργανισμών εργασιών.

3. Το εξωτερικό του οργανισμού περιβάλλον . 

 Δημόσιες Σχέσεις και  Ενέργειες αντιμετώπισης της ανίας :

1. Σωστή αντίληψη της εργασίας , εκ μέρους των Manager , καθώς και αντίληψη των εργασιών του οργανισμού.

2. Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του προσωπικού και σε εκτός υπηρεσίας χρόνο .Εξωυπηρεσιακές δραστηριότητες , οργάνωση συζητήσεων – λέσχη εργαζομένων – αθλητικές λογοτεχνικές δραστηριότητες ) .

3. Σύμφωνα με έρυενες μικρά διαλείμματα για τη λήψη ενός καφέ ή ενός αναψυκτικού συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της κόπωσης και αυξάνουν την παραγωγικότητα ιδιαίτερα σε περιπώσεις επαναλαμβανόμενων εργασιών. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Η ικανοποίηση στην εργασία σχετίζεται με την εκπλήρωση επιθυμιών .Οι επιθυμίες σε έναν οργανισμό πρέπει να είναι στα πλαίσια της στρατηγικής αυτού. 

 Έλλειψη ικανοποίησης σχετίζεται με την έλλειψη υποκινησιακών παραγόντων και οδηγεί στην αδιαφορία και στη απάθεια του οργανισμού .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

 Τα άτομα μέσα στον οργανισμό δεν αρκεί απλά να είναι ικανοποιημένα ,αλλά πρέπει να είναι ικανοποιημένα από τη συμμετοχή τους στην εργασία και τη συμβολή τους επίτευξη των στόχων του οργανισμού . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Μέθοδοι αύξησης της ικανοποίησης :

1. Πολιτική κινήτρων .

2. Το σύστημα της ηγεσίας θετικό προς τους εργαζόμενους .

3. Συνθήκες εργασίας .Εξέλιξη του προσωπικού .

 4. Συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη των αποφάσεων .

5. Το γενικό πλαίσιο συμπεριφοράς . Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Η ικανοποίηση στο προσωπικό μεταφράζεται :

1. Βελτίωση του ηθικού .

2. Διαμόρφωση ευνοικών διαθέσεων προς την εργασία και τον οργανισμό.

3. Ανάπτυκη θετικού κλίματος συμπεριφοράς .

4. Βελτίωση ποιοτικής και απόδοσης . Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Είναι σίγουρα πρός το συμφέρον του οργανισμού να δημιουργεί συνθήκες ικανοποίησης του προσωπικού .Η έννοια αλλά και η συνθήκη της ικανοποίησης είναι απαραίτητες για τον κάθε οργανισμό. Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

 Σε πολλές περπτώσεις μία επιχείρηση λόγω του κλίματος απογοήτευσης που καλλιεργείται σε αυτήν , οδηγεί τα στελέχη της στην αναζήτηση εργασίας σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις .

Η συνεχής μετακίνησ του προσωπικού είναι γνωσή με τον όρο Εργασιακή Κινητικότητα – Labour Turnover . 

 Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Η ικανοποίηση ταυτίζεται με την εκπλήρωση επιθυμιών . 

 Η τάση για την απόκτηση αγαθών είναι γνωστή ως κίνητρο – Drive . 

 Τα κίνητρα οδηγούν στην ανάπτυξη αναγκών . 

 Η κάλυψη αυτών των αναγκών , οδηγεί στην ικανοποίηση . 

 Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Στις περισσότερες των περιπτώσεων η έλλειψη ικανοποίησης οδηγεί στη δημιουργία ομάδων που αναπτύσσουν συμφέροντα αντίπαλα με αυτά του οργανισμού .Οι ομάδες αυτές επηράζουν και άλλες ομάδες εργαζομένων . 

 Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Η ικανοποίηση δημιουργείται κυρίως από τους ακόλουθους παράγοντες :

1. Ικανοποίηση απο το αντικείμενο της εργασίας.

2. Ικανοποίηση από το σύστημα αμιβών.

3. Ικανοποίηση από το σύστημα εξέλιξης .

4. Ικανοποίηση από τους συναδέλφους .

5. Ικανοποίηση από το σύστημα άσκησης της εποπτείας . 

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις και  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Εργασιακό κλίμα είναι η γενική ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό κλίμα διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μέσα στο εγασιακό περιβάλλον. 

 Οι παράγοντες αυτοί καλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 

 Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας . 

 Το κλίμα συμπεριφοράς δημιουργεί τον βαθμό ικανοποίησης . 

 Το κλίμα συμπεριφοράς μεταβάλεται στα πρώτα του στάδια .Εάν καθιερωθεί δύσκολα μεταβάλεται γιατί δημιουργεί παράδοση. 

 Το ιδανικό κλίμα συμπεριφοράς πρέπει να αποτελεί επιδίωξη των οργανισμών. 

 Δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε την ικανοποίηση στη ζωή μας εάν ταυτόχρονα δεν αντλούμε ανάλογη ικανοποίηση από την εργασία μας. 

 Το κλίμα συμπεριφοράς επηρεάζουν οι ακόλουθοι παράγοντες :

1. Οικονομικοί παράγοντες .Τα στοιχεία αυτά που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών.  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

2. Ανθρώπινοι παράγοντες. Οι ανθρώπινες αξίες , η φιλοσοφία και οι στόχοι της επιχείρησης, η τυπική και άτυπη οργάνωση.

Ανθρώπινες αξίες όπως η ικανοποίηση , η αξιοπρέπεια , το κύρος , η εσωτερική πληρότητα , η αυτοανάπτυξη κ.λ.π έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα.Όταν ενισχύεται το ηθικό ενός υπαλλήλου δεν πρέπει να αφαιρείται από κάποιον άλλο.  Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας .

3. Οργανωτικοί παράγοντες.Συστήματα ελέγχου, συμπεριφορά ηγεσίας . 

 Οι κατευθύνσεις της διοίκησης στην εφαρμογή των προγραμμάτων , αποτελούν τα μέτρα πολιτικής. 

 Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνική Ψυχολογία της Εργασίας μία μελέτη του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s