Business Plan .

Business Plan .

 

Η συγγραφή του Business Plan, είναι ανάμεσα στα καθήκοντα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , λόγω της ερευνητικής του εργασίας και των ειδικών γνώσεων του στην επικοινωνία και τη μελέτη των ομάδων κοινού στις οποίες απευθύνεται το Business Plan .

 

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις , συντάσει το Business Plan .

Η συγγραφή του Business Plan, είναι ανάμεσα στα καθήκοντα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων , λόγω της ερευνητικής του εργασίας και των ειδικών γνώσεων του στην επικοινωνία και τη μελέτη των ομάδων κοινού στις οποίες απευθύνεται το Business Plan .

To Business Plan ή το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα έγγραφο σχέδιο το οποίο παραθέτει πληροφορίες σχετικές με τα οικονομικά και επενδυτικά δεδομένα μίας επιχείρησης .

 Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις , συντάσσει το Business Plan  για τους ακόλουθους λόγους :

 

 1. Έγκριση των στρατηγικών δράσεων του επόμενου έτους ( συντάσσεται τον τελεταίο μήνα του χρόνου ) .
 2. Προσέλκυση νέων επενδυτών .
 3. Έγκριση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων .
 4. Να πείσει θεσμικά όργανα για την επιτυχία του σχεδιασμού του .
 5. Να αποδείξει πως έχει σχεδιαστεί σαφής στρατηγική .

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων δεν συντάσσει το Business Plan μόνο κατά την έναρξη μίας επιχείρησης αλλά και τη διάρκεια της δράσης της .

 

Πως σκέφτεται ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις όταν συντάσσει το Business Plan .

 

 • Χαράσει μία στρατηγική σύμφωνα με την οποία έχει έναν απόλυτα συγκεκριμένο στόχο ( να πείσει και να προκαλέσει αυτά τα οποία ζητά ) .
 • Ποιοί είναι αυτοί στους οποίους απευθύνεται ( ποιό το ειδικό κοινό του 😉
 • Κάτω από ποιές συνθήκες και στρατηγικές θα επηρρεάζονταν και θα πείθονταν ;
 • Να μην ξεφεύγει ποτέ απο τον επιδιωκόμενο στόχο .

 

 

Δημόσιες Σχέσεις . Η Επικοινωνία απο εδώ και στο Εξής .

 

Οδηγίες πρός τον Σύμβουλο στις Δημόσιες Σχέσεις , για τη σύνταξη του Business Plan :

 

 

 • Χρησιμοποιήστε απλή και κατανοητή γλώσσα .
 • Τα επιχειρήματα σας να ενθουσιάζουν και να βασίζονται σε ακριβή στοιχεία .
 • Το βασικό κομμάτι του Business Plan είναι στην πραγματικότητα η αφήγηση της ιστορίας της επιχείρησης και των ανθρώπων της .

 

 

Ποιά είναι η επιχείρηση :

 

Δώστε αρκετά στοιχεία για το ποιά είναι η επιχείρηση και μην θεωρείτε δεδομένο πως οι πάντες γνωρίζουν τα πάντα .

 

 • Προσεγγίστε το ακριβές αντικείμενο των υπηρεσιών ή της παραγωγής σας .
 • Παρουσιάστε,  τι σας κάνει διαφορετική επιχείρηση .

 

 

Περιβάλλον Δράσης :

 

 • Ποιά είναι η οικονομική κατάσταση ;
 • Τι συμβαίνει στην αγορά ;
 • Δώστε τις επιδόσεις της επιχείρησης σας .
 • Αναφέρατε τις επιδιώξεις σας .

 

 

Προβλέψεις :

 

Είναι ίσως το κεντρικό κομμάτι του Business Plan .

 

 1. Αιτιολογήστε τις προβλέψεις σας , γιατί τις  υποστηρίζεται .
 2. Οι αναξιόπιστες προβλέψεις υπονομεύουν το κύρος του Business Plan .

 

 

Τα στοιχεία :

 

 

 • Μην κάνετε χρήση πολλών αρθμών .
 • Τα στοιχεία σας να οδηγούν στα συμπεράσματα που επιθυμείτε .
 • Εξηγήστε τα οφέλη και τα κέρδη από τις προτάσεις σας .

 

 

Τα χρήματα :

 

 • Κίνηση χρημάτων υπάρχει σε κάθε Business Plan .
 • Δώστε ακριβή στοιχεία κινήσεων των ποσών .
 • Δώστε εναλλακτικές λύσεις άντλησης χρημάτων εάν αποτυγχάνουν τα αρχικά σχέδια .
 • Θα εκτεθείτε εάν υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις .
 • Αναπτύξτε το λογιστικό σύστημα , παρουσιάζοντας τα υπαρκτά κέρδη .

 

 

 

Δομή του γραπτού :

 

 • Μην παραλείψετε να ζητήσετε , αυτό που ζητάτε .
 • Εξηγήστε την ιδέα σας .
 • Δώστε τα B’ σχέδια .
 • Αναφέρατε τα πιθανά σενάρια κρίσεων .
 • Το Business Plan, δεν καταλήγει σε χάραξη στρατηγικού σχεδίου γιατί είναι μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου .
 • Στην ουσία το Business Plan είναι οι προτάσεις για εφαρμογή της στρατηγικής .

 

Business Plan και παρεμφερή έγγραφα :

 

 

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων γνωρίζει πολύ καλά τις διαφορές μεταξύ των εγγράφων :

 

 

 • Μία πρόσκληση για επενδύσεις , δεν είναι Business Plan αλλά Ενημερωτικό Δελτίο .
 • Διευκρινείστε πάντα το είδος του κάθε εγγράφου .
 • Το Business Plan δεν είναι ο προυπολογισμός της εταιρείας . Το Business Plan είναι οι ιδέες και η εφαρμογή τους πρός παρακίνηση των αθρώπων . Ο Προυπολογισμός χρησιμοποιείται για τον οικονομικό έλεγχο της επιχείρησης

 

 

Στοιχεία :

 

 • Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις προσκομίζει πάντα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των επιχειρημάτων του .

 

 

 

Εσωτερικό Business Plan :

 

 

 • Για επικοινωνία .
 • Συντονισμό και έλεγχο .
 • Για διαχείριση της απόδοσης
 • Για καθορισμό στόχων .
 • Προσδιορισμό δράσεων – οράματος – εκπαίδευσης .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

 Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Business Plan.
The Consultant in Public Relations, draw up the Business Plan.
Writing the Business Plan, are among the duties of the Director of Public Relations because of his research work and expertise in communication and study together in groups which addressed the Business Plan.
To Business Plan or Business Plan is a written plan that lists information about the financial and investment data a company.
 The Consultant in Public Relations, prepare the Business Plan for the following reasons:
 
1. Approval of strategic actions for the next year (made in teletaio months time).
2. Attracting new investors.
3. Approval of bank financing.
4. To persuade institutions to the success of its design.
5. To prove that he has designed a clear strategy.
 
 
The Director of Public Relations does not prepare the Business Plan only during start a business, but also the duration of action.
 
How does the Consultant in Public Relations when drafting the Business Plan.
 
• carve a strategy in which it has a completely specific purpose (to persuade and cause those who ask).
• Who are they to whom (what audience the special 😉
• Under what conditions and strategies will be influenced and persuaded?
• Do not ever escape from the objective.
 
 

Instructions to the Director in Public Relations, for writing the Business Plan:
 
 
• Use simple and understandable language.
• Arguments to excite you and based on accurate data.
• The main part of the Business Plan is actually telling the story of the business and its people.
 
 
What is the business:
 
Give enough information on what is the business and do it for granted that everyone knows everything.
 
• Reach the precise scope of the services or your product.
• Show what makes you different company.
 
 
Environmental Action:
 
• What is the economic situation?
• What happens in the market?
• Give the performance of your business.
• Provide aspirations.
 
 
Provisions:
 
It is perhaps the central part of the Business Plan.
 
1. Justify your predictions, because the support.
2. The unreliable forecasts undermine the validity of the Business Plan.
 
 
Data:
 
 
• Do not use multiple arthmon.
• Your data will lead to the conclusions you want.
• Explain the benefits and profits from suggestions.
 
 
Money:
 
• Move money in each Business Plan.
• Give precise movements of funds.
• Provide alternatives to raise money if they fail the initial plans.
• You will be exposed if unpleasant surprises.
• Develop the accounting system, showing the real profits.
 
 
 
Structure of Writing:
 
• Do not forget to ask for what you need.
• Explain your idea.
• Give the B ‘designs.
• Provide crisis scenarios.
• The Business Plan, does not result in making the strategic plan because it is part of a strategic plan.
• In essence the Business Plan are proposals for implementing the strategy.
 
Business Plan and related documents:
 
 
The Director of Public Relations knows very well the differences between these documents:
 
 
• An invitation to invest, there is but Business Plan Newsletter.
• Always Specify the type of each document.
• The Business Plan is not the company’s budget. The Business Plan is the ideas and their application towards motivating athropon. The budget is used for control of economic results .
 
 
Details:
 
• The Public Relations Officer to always provide all the evidence of his arguments.
 
 
 
Internal Business Plan:
 
 
• For communication.
• Coordination and control.
• For performance management
• To set targets.
• Identify actions – vision – education.

The Public Relations is an exact science.
 George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For www.papatriantafillou.comcopyright 2012

Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s