Δημόσιες Σχέσεις . Η Κοινωνική Ευθύνη – ο Εξανθρωπισμός των Επιχειρήσεων .

csr

 • Το 1998 το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Δ.Ε.Σ.Β.Α. , World Business Council for Sustainable Development), για να προσδιορίσει την έννοια της ΕΚΕ, σε Βέλγιο και Ολλανδία χρησιμοποίησε τον ακόλουθο όρο:

 • «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης, να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα».

 • Κατόπιν της έρευνας για την ΕΚΕ, σε διεθνές επίπεδο, ο ορισμός επαναπροσδιορίστηκε ως εξής:

 • « Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους, την τοπική κοινωνία γενικότερα, να βελτιώσουν την πoιότητα ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη βίβλο όρισε την ΕΚΕ, ως εξής:

 • «ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Σεπτέμβριος 2003.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή, έχει αποδώσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής :

 • «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, συνεργάτες, προμηθευτές, επενδυτές, καταναλωτές, κοινότητες μέσα στις οποίες είναι δραστηριοποιημένες, κ.λ.π.).»

 • Στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ε.Κ.Ε. περιγράφεται ως :

  «Η έννοια, σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

 • Στην Ολλανδία το Dutch Social and Economic Council , είναι το συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης και έχει αναλάβει έναν καταλυτικό ρόλο για την προώθηση της ΕΚΕ .

 • Η Γαλλία ίδρυσε στα τέλη του 2002 το Εθνικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη .

 • Το συμβούλιο πρότεινε την ίδρυση Ινστιτούτου Ανώτατων Σπουδών για επαγγελματική κατάρτιση στη βιώσιμη ανάπτυξη , την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης , την εισαγωγή του μαθήματος στις σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • Το 2201 ψηφίστηκε νόμος που επιβάλλει στις εισηγμένες εταιρείες να αναφέρουν στους ετήσιους απολογισμούς τους τις περιβαλλοντικές και κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες τους.

 • Στη Νορβηγία την ευθύνη για την προώθηση της ΕΚΕ έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών , με κεντρικό στόχο την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

 • Από το 1998 έχει ιδρυθεί το Συμβουλευτικό Σώμα για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Νορβηγική Οικονομική Συμμετοχή στο Εξωτερικό.

 • Σε συνεργασία με τη Δανία οι δύο χώρες είναι από τις πρωτοπόρες υπέρ της θέσπισης συστημάτων ελέγχου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου .

 • Στη Νορβηγία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεωρείται μέρος της πολιτικής και κοινωνικής παράδοσης .

 • Στη Βρεττανία τον Μάιο του 2006 αρμόδια Υπουργός για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η κα Margaret Hodge .

 • Από το 2004 υπάρχει το CSR Academy ( Ακαδημία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) .

 • Η Μ. Βρεττανία υποστηρίζει τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες , επιβραβεύει τα επιτεύγματα τους , συμμετέχει ως εταίρος και παρέχει οικονομικά κίνητρα.

 • Μία προσέγγιση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πως αυτή εστιάζει στην έννοια της επιστροφής ή απόδοσης στο κοινωνικό σύνολο μέρους του κέρδους που οι επιχειρήσεις αποκομίζουν από αυτό με τη μορφή επένδυσης πόρων σε κοινωφελή έργα , δράσεις ή σκοπούς .

 • Η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση των άγραφων νόμων και κανόνων μίας κοινωνίας .

 • Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί μονόδρομο για τη Βιώσιμη ανάπτυξη .

XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε

 • Η ΕΚΕ εκφράζεται με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές αλλά δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρησης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της, γιαυτό και δεν επιβάλλεται με νομοθετικές ρυθμίσεις.

 • Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη με όλες τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που αυτή έχει. Στις παραμέτρους περιλαμβάνονται εκτός από τις οικονομικές παραμέτρους, τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αρμονική συνύπαρξη, με όλα τα στελέχη και τις ομάδες κοινού.

 • Η ΕΚΕ δεν είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά διαπερνά συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων. Δεν υπολογίζεται ως κόστος, και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

 • Η ΕΚΕ είναι εθελοντική, αλλιώς δεν είναι κοινωνική.

 • H Κοινωνική Ευθύνη είναι για τον οργανισμό , πηγή ευκαιρίας , καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος .

 • Όσο αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τον βαθμό της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων , παράλληλα αυξάνεται και η δυσπιστία τους ως πρός το κοινωνικό έργο που παρέχουν .

 • Είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό των καταναλωτών που τιμωρούν τις επιχειρήσεις για τις κακές πρακτικές τους .

 • Το 70,7% των ερωτηθέντων διαφωνούν με την άποψη ότι οι περισσότερες εταιρείες αφουγκράζονται το κοινωνικό σύνολο και ανατποκ΄ρινονται στις ανησυχίες τους για το περιβάλλον και την κοινωνία .

 • Το 86,2% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εταιρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρόσωπο για να βελτιώσουν την εταιρική τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνικό σύνολο.

 • Το 76% των ερωτηθέντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια και την τιμιότητα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας των εταιρειών ( αύξηση 35,9% από το csr του 2005 ) .

 • Στην έρευνα καταγράφεται μικρή εξοικείωση των πολιτών με την έννοια της ΕΚΕ.

 • 1 στους 10 πολίτες δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της ΕΚΕ.

 • 3 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

 • 1 στους τρείς πολίτες θεωρεί ότι το έργο των εταιρειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ ταυτόσημο με τις έννοιες της φοροαπαλλαγής και του προσωπικού συμφέροντος , και τη  διαφήμιση της εταιρείας .

 • 6 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι η αγοραστική τους συμπεριφορά θα επηρρεαζόταν αρκετά ή πολύ εάν υπήρχε περισσότερη ενημέρωση για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες των εταιρειών .

 • Η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση των άγραφων νόμων και κανόνων μίας κοινωνίας .

 • Η επιχειρηματική ηθική αποτελεί μονόδρομο για τη Βιώσιμη ανάπτυξη .

 • Ανεργία .

 • Ευπαθείς ομάδες.

 • Προστασία του Περιβάλλοντος.

 • Προγράμματα Ανακύκλωσης .

 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση.

 • Παροχές στους εραγζόμενους και στις οικογένειες τους

Περιβάλλν υγιεινής και αφάλειας στις επιχειρήσεις.

 • Παροχή εκπαίδευσης στα στελέχη .

 • Πολιτισμός και Ψυχαγωγία πρός τους εργαζόμενους .

 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .

 • Υπεύθυνη Διοίκηση .

 • Τομείς Υγείας .

 • Στήριξη ευπαθών ομάδων .

 • Αιμοδοσία.

 • Περιβάλλον .

 • Ενημέρωση για απειλητικές συνήθειες στην ανθρώπινη ζωή ( κάπνισμα / παχυσαρκία / υγιεινή ζωή …).

 • Κυκλοφοριακή αγωγή .

 • Υποστήριξη  ομάδων απεξάρτησης από ναρκωτικά .

 • Υποστήριξη ιδρυμάτων προστασίας παιδιών και άλλων σχετικών φορέων και ΜΚΟ.

 • Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ενέργειες για παιδιά και ενηλίκους για ορθολογική διαχείριση των λειτουργιών της εταιρείας ώωστε να μην μολύνεται το Περιβάλλον.

 • Θέσεις εργασίας για ειδικές ομάδες και γενικότερα καταπολέμησης της ανεργίας .

 • Ενίσχυση άπορων ομάδων .

 • Στήριξη και επιστημονική βοήθεια κακοποιημένων και εγκατελελειμμένων παιδιών .

 • Βοήθεια και ενίσυση άπορων οικογενειών.

 • Δωρεάν ιατρικές εξατάσεις.

 • Καμπάνια για μη κατανάλωση αλκοόλ πρίν την οδήγηση .

 • Ευθύνη για τον πολιτισμό και την τέχνη.

 • Σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό.

 • Ίσες ευκαιρίες .

 • Υπεύθυνη αντιμετώπιση πελατών και ομάδων κοινού.

 • Στήριξη του αθλητισμού.

 • Αθλητικά ιδεώδη.

 • Ρατσισμός / Χουλιγκανισμός .

 • Βιοκλιματικά σχολεία .

 • Σεβασμός στο Περιβάλλον και στον μαθητή.

 • Καύσιμα / μόλυνση .

 • Τραπεζικό σύστημα .

 • Αγροτικός τομέας / κτηνοτροφία .

 • Επιδόματα στα στελέχη .

 • Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης .

 • Προώθηση και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών , πνευματικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των εργαζομένων και  των  οικογενειών τους .

 • Γιατί θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ευθύνες ;

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθικούς και οικονομικούς λόγους για να είναι δραστηριοποιημένες με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι ηθικοί λόγοι είναι ξεκάθαροι. Οι οικονομικοί λόγοι είναι πιο δύσκολο να μετρηθούν. Με την εθελοντική εφαρμογή προγραμμάτων Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις δείχνουν τη θετική τους τοποθέτηση απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, γίνονται πιο ανθεκτικές σε αιφνιδιασμούς και αυξάνουν την πιθανότητα προσέλκυσης και διατήρησης πελατών και εργαζομένων.

Μερικές επιχειρήσεις επίσης θεωρούν την Ε.Κ.Ε. σαν σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων και της στρατηγικής τους για διατήρηση και επαύξηση της φήμης τους. Σε μια εποχή όπου η φήμη μιας επιχείρησης θεωρείται ένα από τα πλέον πολύτιμα στοιχεία της, η υιοθέτηση της Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει, σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητές της (stakeholders), πιστότητα και εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα λαμπρό μέλλον.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν σε ειδικούς χρηματιστηριακούς και τραπεζικούς δείκτες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 • Υπάρχει πράγματι σύνδεση μεταξύ της Ε.Κ.Ε. και της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων ;

Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες κατά τα τελευταία χρόνια πάνω στο θέμα. Στην πλειοψηφία τους (68%) τα αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής επίδοσης και οικονομικής επίδοσης (Margolis & Walsh, 2001). Οι ερευνητές καταλήγουν ότι, γενικά, υπάρχει θετική σχέση και οπωσδήποτε πολύ μικρή αρνητική σχέση μεταξύ των δύο.

To London Business School επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα. Από 80 μελέτες για την Ε.Κ.Ε. που έχει εξετάσει, οι 42 έδειξαν θετική επίδραση, οι 19 δεν έδειξαν κάποια σχέση, οι 15 έδειξαν μεικτά αποτελέσματα και μόνο οι 4 έδειξαν αρνητική επίδραση. (Smith, 2001). Παρόμοια επιβεβαίωση έκανε και το Πανεπιστήμιο Harvard, το οποίο βρήκε ότι επιχειρήσεις που ασχολούνται με όλους όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους (stakeholders) έχουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που είναι επικεντρωμένες μόνον στους μετόχους τους.

 • Θα πλήρωναν οι καταναλωτές περισσότερα χρήματα για προϊόντα που παράγονται από μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση ;

Πρόσφατη μελέτη στην Ευρώπη έδειξε ότι το 70% των Ευρωπαίων καταναλωτών λέγουν ότι η δέσμευση μιας επιχείρησης στην Ε.Κ.Ε. είναι σημαντικό στοιχείο για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ένας στους πέντε λέγουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για προϊόντα που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

Από την πρόσφατη μελέτη που έγινε στην Ελλάδα φάνηκε ότι οι Έλληνες καταναλωτές, παρ’ όλο που θα επέλεγαν κοινωνικά υπεύθυνα προϊόντα, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να καταβάλλουν επιπλέον τίμημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ε.Κ.Ε. δεν είναι ακόμα διαδεδομένη στη χώρα μας.

 • Μπορεί η Ε.Κ.Ε. να βελτιώσει τη φήμη / εικόνα μιας επιχείρησης ;

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εικόνα μιας επιχείρησης θεωρείται όλο και περισσότερο σαν ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία της. Σε μερικές μεγάλες επιχειρήσεις, αυτά τα άϋλα στοιχεία καλύπτουν ακόμα και το 95% της φήμης τους.

Η φήμη μιας επιχείρησης είναι φυσικά ορατή σε καταναλωτές και φορείς πίεσης, και επομένως μπορεί είτε να ενδυναμώσει ή να υποδαυλίσει τη δημόσια θέση της. Μια ισχυρή πολιτική Ε.Κ.Ε. μπορεί να οικοδομήσει πιστότητα και εμπιστοσύνη στο σήμα μιας επιχείρησης.

 • Ενδιαφέρονται πραγματικά οι εργαζόμενοι για την Ε.Κ.Ε. ;

Ε.Κ.Ε. μπορεί να επηρεάσει πολύ την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Οι εργαζόμενοι θέλουν καλές αμοιβές και καλές προοπτικές – όμως όλο και περισσότερο θέλουν επίσης να αισθάνονται υπερήφανοι για την επιχείρηση που εργάζονται. Όπως είπε και ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας πολυεθνικής επιχείρησης “οι άνθρωποι δεν θέλουν να αισθάνονται αμηχανία όταν χρειαστεί να πουν για ποιόν εργάζονται”.

Mελέτη που έγινε από τον όμιλο Cherenson το 2001 έδειξε ότι 78% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν να εργάζονται για μια επιχείρηση η οποία έχει εξαιρετική φήμη και τους πληρώνει μισθό που καλύπτει τις ανάγκες τους. Μόνο το 17% είπε ότι θα εργαζόταν για μια επιχείρηση με υψηλούς μισθούς αλλά πενιχρή φήμη.

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες και πρακτικές εργασίας διαπιστώνουν μείωση των ελαττωματικών ή άχρηστων εμπορευμάτων.

Εργασιακό Κλίμα.

Δεδομένου ότι ο όρος «χώρος εργασίας» είναι γενικός, χρησιμοποιούνται τέσσερις συγκεκριμένες περιοχές για την περιγραφή της Ε.Κ.Ε. στο χώρο αυτό : εργασιακό περιβάλλον, αμοιβές και παροχές, ίσες ευκαιρίες και θέματα απασχολησιμότητας.

Το εργασιακό περιβάλλον καλύπτει παραδοσιακούς προβληματισμούς σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια, τα προγράμματα ευημερίας, την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής, τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας, τη βία και την παρενόχληση.

 • Η κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη αναφέρονται σε δράσεις διατήρησης του επιπέδου των δεξιοτήτων των εργαζομένων όπως : κατάρτιση, ανάπτυξη επαγγελματικής καριέρας, ενδυνάμωση και προγράμματα υποστήριξης τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών, που συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής επαγγελματικής εξέλιξης και τη συμμετοχή των εργαζομένων στη δια βίου κατάρτιση.

 • Με τον όρο «αμοιβές και παροχές» εννοούνται οι διαδικασίες στελέχωσης, τα πακέτα αμοιβών, τα συστήματα επιβραβεύσεων, οι υπηρεσίες και διευκολύνσεις προς το προσωπικό και τις οικογένειές τους, που προσφέρονται πέραν των προβλεπομένων από το νόμο και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

Κοινωνικός Διάλογος.

 • Σχέσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων

  Με την έννοια «Κοινωνικός Διάλογος» δηλώνεται ο βαθμός αναγνώρισης και πρακτικής εφαρμογής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε συλλογικό επίπεδο. H συμμόρφωση με τους νόμους αλλά και οικειοθελείς δράσεις ενεργοποιούν τον κοινωνικό διάλογο σε κάθε επίπεδο, ο οποίος μπορεί να εκφράζεται μέσω της λειτουργίας Εργασιακών Συμβουλίων, διαβουλεύσεων με τους Κοινωνικούς Εταίρους, κτλπ.

 • Ο καθορισμός αυτού του όρου αντικατοπτρίζεται στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι ευρέως γνωστή και έχει υιοθετηθεί παγκόσμια.

ΕΚΕ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ .

 • Η έννοια περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο «μέσα» στο χώρο εργασίας όσο και «έξω» από αυτόν. Το πρώτο αναφέρεται στο σεβασμό των διεθνώς συμφωνηθέντων συνθηκών εργασίας όπως η απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης και η ανάληψη θετικής δράσης για το σκοπό αυτό, καθώς και η ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι. Το δεύτερο αναφέρεται στον ευρύτερο αντίκτυπο των επιχειρήσεων στην κοινωνία και ασχολείται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στη διατροφή, στην ελευθερία και γενικότερα στο δικαίωμα της ζωής και όχι απλώς της επιβίωσης.
  Η «Παιδική εργασία / Καταναγκαστική εργασία» αφορά την εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της παιδικής ή και της καταναγκαστικής εργασίας.

ΕΚΕ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ .

Ενασχόληση Με τις Τοπικές Κοινότητες.

 • Ο όρος «Συνεργασία με τις κοινότητες» αναφέρεται σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η επιχείρηση στην τοπική κοινότητα, σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς για ένα σκοπό. Η επιχείρηση συνεργάζεται με την κοινότητα και επενδύει πόρους στην υποστήριξη θεμάτων που την ενδιαφέρουν.

  Ο όρος «Παροχές και χορηγίες προς τις κοινότητες» αναφέρεται στις δωρεές σε χρήμα ή σε είδος και στις χορηγίες συγκεκριμένων δράσεων.

  Η τελευταία κατηγορία, η «συμμετοχή Εγαζομένων», αναφέρεται είτε στη συνεισφορά των εργαζομένων στην υποστήριξη νέων κατά την περίοδο της εκπαίδευσής τους ή την υποστήριξη και παρότρυνση των εργαζομένων προς τον εθελοντισμό.

ΕΚΕ : ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ .

Ανάπτυξη Τοπικών Οικονομιών.

 • Ο όρος «Δημιουργία θέσεων εργασίας και επιχειρηματικότητα» αναφέρεται στις πρωτοβουλίες της επιχείρησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βοήθεια για ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

  Ο όρος «Απασχολησιμότητα» αναφέρεται σε δράσεις και πρωτοβουλίες για αύξηση της απασχολησιμότητας, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της δια βίου κατάρτισης.

  Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στην υποστήριξη των νεώτερων γενεών μέσα από εκπαιδευτικές.

ΕΚΕ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .

 • Ο όρος «Βιώσιμη ανάπτυξη» εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1987 στο Brundland Report. Καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί επιδιώκουν σήμερα οικονομική ανάπτυξη με την ταυτόχρονη προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο. Αυτό είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας και προβληματισμού για τους υπεύθυνους οργανισμούς. Σήμερα οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την επίδρασή τους στο περιβάλλον σε όλους τους επιχειρηματικούς τους σχεδιασμούς, διαχειρίσεις και μετρήσεις αποτελεσματικότητας.

 • Η «βιωσιμότητα» αναφέρεται στις δράσεις μιας εταιρίας για μείωση της αρνητικής επίδρασής της. Για παράδειγμα, η ύπαρξη διαχειριστικών συστημάτων μείωσης των εκπεμπομένων ρύπων και η αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων.

  Οι πράσινες δράσεις αφορούν δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση μέσα και έξω από την οργάνωσή της για αύξηση της γνώσης των περιβαλλοντικών θεμάτων.

EΚΕ οι σχέσεις με την Αγορά.

 • Οι «σχέσεις της αλυσίδας εφοδιασμού» και η «διαχείριση των προϊόντων» είναι ο πυρήνας του τρόπου με τον οποίο η Ε.Κ.Ε. επηρεάζει την αγορά. Το πρώτο απαιτεί υπεύθυνες δεσμεύσεις από και προς τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους και τον καθορισμό προτύπων ποιότητας στον εφοδιασμό και την παραγωγή. Μεταξύ άλλων, ο δεύτερος όρος αναφέρεται σε θέματα όπως οι σχέσεις με τους πελάτες, οι έλεγχοι υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας και διανομής, κ.λ.π.

«Έρευνα και ανάπτυξη» : έρευνα για ευκαιρίες δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες

ΕΚΕ : ΗΘΙΚΗ .

Ηθική.

Η συμμόρφωση με τους νόμους είναι απαραίτητη αλλά δεν είναι πλέον αρκετή. Οι δράσεις πέρα από τη συμμόρφωση με τους νόμους είναι σήμερα ο δρόμος για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η «ηθική» περιλαμβάνει εταιρικές αρχές και δράσεις που υποστηρίζουν τις δημοκρατικές αρχές, την καταβολή φόρων, την έντιμη εμπορία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ταυτόχρονη αποφυγή κάθε μορφής δωροδοκίας, ξεπλύματος χρήματος και συνεργασίας με καταπιεστικά καθεστώτα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s