Ο Προγραμματισμός στις Δημόσιες Σχέσεις .

image pr 2

Ο Προγραμματισμός στις Δημόσιες Σχέσεις

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου .

 Έννοια του Προγραμματισμού

Οι Δημόσιες Σχέσεις αναπτύσσονται επαγγελματικά μέσα από τη δημιουργία και την εκπόνηση προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται βασιζόμενα στις ανάγκες από τις οποίες δημιουργήθηκαν.

Πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων είναι το σύνολο των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων που εντάσσονται σε στρατηγικό πλάνο και τοποθετούνται σε χρονικό ορίζοντα, ώστε να πετύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο.

Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκπονούνται, όταν διαπιστωθεί κατόπιν έρευνας και συλλογής πληροφοριών η ανάγκη διαμόρφωσης της εικόνας εταιρείας ή οργανισμού ή χρειαστεί να δημιουργηθούν σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος ή ακόμα για να προσαρμοστεί ο οποιοσδήποτε δείκτης στις ανάγκες της κοινής γνώμης και της ομάδας στην οποία απευθυνόμαστε.

Για την κατάρτιση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων απαιτούνται:

α) διενέργεια έρευνας και συλλογή πληροφοριών,

β) σχεδιασμός όλων των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα,

γ) οριοθέτηση των χρονικών ορίων. Ακριβής έναρξη αλλά και διάρκεια του προγράμματος, μέχρι την ολοκλήρωσή του,

δ) δημιουργία ομάδας εκτέλεσης του προγράμματος και ανάθεση καθηκόντων σε αυτήν. Κατανομή ρόλων στους συνεργάτες που κατόπιν έρευνας έχουμε επιλέξει, ώστε να επιτελέσει ο καθένας το δικό του ρόλο,

ε) στρατηγικό σχέδιο και μεθοδολογία. Στο γενικό πλάνο περιλαμβάνονται ο προϋπολογισμός των δαπανών του προγράμματος, καθώς και οι διαφόρων μορφών πόροι (έκτακτα κονδύλια, δαπάνες ιδιαιτέρων στοχεύσεων…),

στ) αποτελεσματικότητα προγράμματος, η οποία και μετράται, τόσο ως προς την αριθμητική εισχώρηση των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, όσο και ως προς τη μεταβολή των δεικτών, η οποία εμφανίζεται κατόπιν έρευνας,

ζ) δημιουργία ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του προγράμματος και συλλογική συμμετοχή,

η) απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό.

 Χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Δημοσίων
Σχέσεων

Τα προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά τα οποία και ορίζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά τους. Προσδίδουν ομοιογένεια στην ομάδα που εργάζεται σε αυτά.

Οι επαγγελματίες που δρουν μέσα σε πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων μελετούν διαρκώς την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Βασίζονται σε ένα και μόνο στρατηγικό σχέδιο.

Οικονομικά έχουν ανεξάρτητους πόρους.

Στα προγράμματα ενεργεί και εργάζεται μια συγκεκριμένη ομάδα, τα μέλη της οποίας βρίσκονται σε διαρκή επαφή και δεν απόκολλούνται ποτέ από την αρχή της δημιουργίας τους.

Είναι σαφή, δε δημιουργούν ερωτηματικά και ποτέ δεν πράττουν με αόριστο χαρακτήρα.

Στοχεύουν τις ομάδες επικοινωνίας, στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν οι ενέργειες των Δ/Σ.

Εντάσσουν ομάδες ειδικών που θα προσφέρουν τεχνογνωσία.

Διαθέτουν πάντα ένα διαχειριστή.

 Ο Σχεδιασμός των Προγραμμάτων

Ορίζουμε τον ακριβή στόχο.

Επιλέγουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε, το μελετάμε πολύ προσεκτικά και προσπαθούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον του.

Διασαφηνίζουμε πλήρως τα μηνύματά μας.

Δίνουμε με σαφήνεια να τον κατανοήσουν όλοι όσοι βρίσκονται στην ομάδα εργασίας του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Ζητάμε έγκριση του πλάνου του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων από το management.

Ελέγχουμε ώστε το πρόγραμμα να μη θίγει κοινωνικές ομάδες.

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό στις ανάγκες του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Εντοπίζουμε την αναγκαιότητα του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Ιεραρχούμε τις προτεραιότητες των ενεργειών Δ/Σ, ώστε να μπουν σε μια σειρά για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

Μελετάμε με ακρίβεια την κάθε δραστηριότητα και την κάθε ενέργεια ξεχωριστά. Έχουμε ειδικό φάκελο για την κάθε ενέργεια Δ/Σ, που έχουμε επιλέξει και εντάξει στο πρόγραμμα των Δημοσίων Σχέσεων.

Όσο είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων, μελετάμε διαρκώς και ελέγχουμε τη συμπεριφορά και τις εργασίες των ομάδων που εργάζονται γι αυτό.

Μελετάμε τις δαπάνες και εξασφαλίζουμε τους πόρους του προγράμματος.

Φροντίζουμε για την εξασφάλιση όλων των μέσων με τα οποία θα επιτευχθούν οι ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων (διαδίκτυο, τηλεπικοινωνίες…).

Τοποθετούμε τα χρονικά όρια έναρξης και λήξεως τόσο των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων, όσο και του συνόλου του προγράμματος.

Δημιουργούμε σύστημα διαρκούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για την εξέλιξη του προγράμματος.

Επιλέγουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και είμαστε σε μια διαρκή επαφή μαζί τους. Επιλύουμε άμεσα κάθε διαφορά που προκύπτει.

Διευθύνουμε αλλά και κατευθύνουμε αποτελεσματικά τις πληροφορίες από τη δράση των ενεργειών Δ/Σ στην εξέλιξη των προγραμμάτων.

Έχουμε πλάνο διαρκούς ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων κατά τη διάρκεια του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Μετράμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών και του προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων.

Τo Ανθρώπινο Δυναμικό των Προγραμμάτων

Η ομάδα των ανθρώπων που εργάζονται στα προγράμματα διαχωρίζεται σε:

Κεντρικός Νους – Διευθυντής του Προγράμματος: συνήθως είναι αυτός που εκπονεί το πρόγραμμα, αλλά πάντα αυτός που δίνει ισχύ. Εξασφαλίζει πόρους – οργανώνει – κρατά σε εγρήγορση την ομάδα. Μελετά το κάθε μέλος. Αξιολογεί και καθοδηγεί, συνεργάζεται μαζί του, συζητά. Ακούει προσεκτικά. Είναι δημοκρατικός, ενθαρρύνει. Σέβεται όλους τους συνεργάτες του. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία.

Διαχειριστής του Προγράμματος: είναι αυτός που διευθύνει την ομάδα. Βρίσκεται πάντα δίπλα στην ομάδα εργασίας, ενημερώνει το management για την πορεία του προγράμματος, δίνει κατευθύνσεις.

Μέλη της ομάδας του προγράμματος: το έμψυχο δυναμικό. Αναλαμβάνουν ρόλους, εξειδικεύονται, προσφέρουν έργο.

Πελάτες – Προμηθευτές: είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα και αυτοί που βοηθούν την ολοκλήρωσή του.

 

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s