Δημόσιες Σχέσεις 2.0

 

seminar-11

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

 • Το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 • Η οργανωμένη και συνεχής προσπάθεια θεμελίωσης και διατήρησης καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, ανάμεσα σε μία επιχείρηση και το κοινό της.

INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS-IPR

 

 

 • «Δημόσιες Σχέσεις, είναι η τέχνη και η κοινωνική επιστήμη της ανάλυσης των τάσεων, της πρόληψης των συνεπειών τους, της προσφοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπεύθυνους οργανισμών και της υλοποίησης προγραμμάτων δράσης, που θα εξυπηρετούν τόσο το συμφέρον του οργανισμού, όσο και του κοινού.

Διακήρυξη του Μεξικού 1978

 

 

 • Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης σαν αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά’’. Η πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων ορίζεται ως η διαδικασία μέσω της οποίας προφυλάσσεται η φήμη. Οι Δημόσιες Σχέσεις συμπεριλαμβάνουν την έρευνα και την ανάλυση, τη χάραξη στρατηγικής, τον προγραμματισμό και τη συλλογή πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές, και την ανταπόκριση πολλών διαφορετικών ομάδων κοινού.

MEXICO STATEMENT- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΧΙCO1994

 

 

 • «Τα μέσα που χρησιμοποιεί μία εταιρεία στην προσπάθεια της να αναπτύξει αμοιβαία κατανόηση, μεταξύ της ίδιας και των πελατών της.»

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 • «Δημόσιες Σχέσεις είναι η οργανωμένη και διαρκής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση καλής θέλησης και αμοιβαίας κατανόησης, μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων κατηγοριών του κοινού του».

Βρετανικό Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων (αναθεώρηση 1987)

 

 

 • Θεσμός των Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις είναι λειτούργημα αμφίδρομης επικοινωνίας που μετά από έρευνα και αντικειμενική πληροφόρηση, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ανάμεσα σε μια οργανωμένη ομάδα ή άτομο και στο κοινό τους, για να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 • Aποκαλούνται Δημόσιες Σχέσεις στην Αμερική, Public Relations, το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται από τους επιχειρηματίες για να προσελκύσουν τη συμπάθεια και την καλή θέληση του εξωτερικού κόσμου.

Temps Modernes – Michel Crozier (Ιούλιος 1951)

 

 

 • Οι ενέργειες αυτές που δημιουργούν σε όλες τις μορφές την καλύτερη γνωριμία και τη χρησιμοποίηση ενός προϊόντος μίας υπηρεσίας ή μίας δραστηριότητας. Οι μέθοδοι αυτοί θεωρήσεως επιβεβαιώνονται από την αρμόδια φωνή του επαγγελματικού κώδικα των Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων.

Γαλλική Ένωση Δημοσίων Σχέσεων

 

 

 • Δημόσιες Σχέσεις αποκαλούνται οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από μία ομάδα με σκοπό τη δημιουργία και η διατήρηση καλών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και ανάμεσα στις ομάδες και τους διάφορους τομείς της δημοσίας κοινής γνώμης.
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία λειτουργία κατευθύνσεως με χαρακτήρα σταθερό και οργανωμένο, που με αυτήν μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός δημόσιος ή ιδιωτικός, προσπαθεί να επιτύχει και να διατηρήσει την κατανόηση, τη συμπάθεια και τη συνδρομή όλων εκείνων με τους οποίους σχετίζεται ή πρόκειται να σχετιστεί.

International Public Relations Association.1959

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 καιΕταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011. Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο +0306974313052 .

 

——————————————————————————-

 

DEFINITIONS OF PUBLIC RELATIONS.
The profession of Public Relations, an interactive mode, designed to scheduled maintenance or creation right image to the public, to a group or individual in order to achieve the development of communication and their relations, based on mutual interest.
GREEK COMPANY PUBLIC RELATIONS

The organized and sustained effort foundation and maintaining good will and mutual understanding between a company and its audience.
INSTITUTE OF PUBLIC RELATIONS-IPR

«Public relations is the art and social science of analyzing trends, prevention of their effects, offer consultancy services to the responsible agencies and the implementation of action plans, which will serve both the interests of the organization, and the public.
Declaration of Mexico 1978

«Public relations is the management of reputation as a result of transactions, messages and perception of others to them. » The practice of PR is defined as the process by which reputation is protected. The Public Relations include research and analysis, strategy, planning and gathering information from many different sources, and the response of many different public groups.
MEXICO STATEMENT- WORLD CONGRESS MECHICO1994

«The means used by a company to attempt to develop mutual understanding between itself and its customers.»
INSTITUTE OF COMMUNICATION

«Public Relations is organized and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and the different categories of the public.»
British Institute of Public Relations (revision 1987)

Institution of Public Relations. Public Relations is a two-way communication function that after research and objective information, aimed at creating a climate of trust and understanding among an organized group or individual and the public to achieve the development of communication and their relations on a basis of mutual interest.
Greek Public Relations

Apokalountai Public Relations in America, Public Relations, all of the methods used by entrepreneurs to attract the sympathy and goodwill of the external world.
Temps Modernes – Michel Crozier (July 1951)

These actions that create all forms better acquaintance and use of a product or a service is an activity. These methods visa confirmed by the competent voice of professional code of public relations consultants.
French Association for Public Relations

Public Relations called the activities developed by a group in order to create and maintain good relations among members of a group and between groups and different sectors of public opinion.
The Public Relations is one-way operation with stable character and organized, as it makes an enterprise or a public or private agency is trying to achieve and maintain understanding, sympathy and support of all those with whom it relates or to be associated.
International Public Relations Association.1959

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the Author of books, Programs Public Relations Stamoulis 2008 kaiEtairiki Picture ed. Stamoulis 2011. George Papatriantafyllou is a member of the d / p of HSWMA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration at business executives and students gpappr@gmail.com
He teaches at Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp: //bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events), since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone +0306974313052.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s