Η Γοητεία της Επικοινωνίας .

uploading

Άρθρο του Γιώργου Παπατριανταφύλλου 

Επικοινωνία είναι οι κώδικες δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων .

Οι κώδικες αυτοί είναι η έκφραση των συνάψεων του εγκεφάλου μας . Πιό απλά θα αναφέραμε πως όλη η οντότητα μας στέλνει δεδομένα στον εγκέφαλο μας ο οποίος αναλύει και με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία που και πάλι οι εγκεφαλικές μας συνάψεις έχουν διαμορφώσει , δημιουργεί εικόνες οι οποίες αποτελούν την πραγματικότητα μας και αυτές οι εικόνες διοχετεύονται στον εξωτερικό μας κόσμο απο τον εσωτερικό μας μέσω της επικοινωνίας .

Κάθε άνθρωπος γνωρίζει τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας του στο σύνολο της προόδου και της ευημερίας του .

Εκατοντάδες αποφάσεις μας λαμβάνονται απο μη συνειδητά χαρακτηριστικά τα οποία ο εγκέφαλος μας εντοπίζει. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της γνωριμίας μας με έναν άνθρωπο ο εγκέφαλος μας ( μέσω των οφθαλμών μας ) συλλέγει πληροφορίες τις οποίες τοποθετεί στις ειδικά διαμορφωμένες «αίθουσες υποδοχής» πληροφοριών όπου σημειωτέον ο εγκέφαλος μας έχει τοποθετήσει με συγκεκριμένη διάταξη και με κριτήρια που η ολότητα μας του έχει προσφέρει , κατόπιν αναλύει τις πληροφορίες και μέσα σε ελάχιστο χρονικό πλαίσιο μας δίνει εντολή για το πως θα αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο αυτόν .

Το θαυμάσιο είναι πως η είσοδος των πληροφοριών δια των οφθαλμών , είναι της τάξεως των εκατομμυρίων ( εάν υπήρχε τρόπος να μετρηθούν -παρά μόνο αυτή τη στιγμή η επιστήμη απλώς μπορεί να υπολογίζει και όχι να καταμετρά με ακρίβεια ) και οι οφθαλμοί μας ( σχηματικά για να γίνει κατανοητό ) σε συζήτηση που έχουν με τον εγκέφαλο μας και τα νευρωνικά δίκτυα συμφωνούν στο ακόλουθο :

 

– εγκέφαλος = περνάς πολλές πληροφορίες

– οφθαλμοί = το γνωρίζω , ανέλυσε τις όλες

– εγκέφαλος = προχωρώ στην ανάλυση αλλά να γνωρίζεις πως θα σου στείλω εντολές στο σώμα σου απο πληροφορίες τις οποίες δεν έχεις προλάβει να καταλάβεις πως μου έστειλες

– οφθαλμοί = κατανοητό , το γνωρίζω

 

 

Όσο η ανθρωπότητα προχωρά και εξελίσσεται τόσο οι πληροφορίες τις οποίες δεν αντιλαμβανόμαστε πληθαίνουν αλλά παιρνούν νομίμως στον εγκέφαλο μας .

 

Οι πληροφορίες τις οποίες διοχετεύουμε αλλά και λαμβάνουμε , είναι οι επικοινωνιακοί κώδικες , τους οποίους ο εγκέφαλος «αιχμαλωτίζει» χωρίς καμμία απώλεια  . Ακόμα και η πιό μικρή – ασήμαντη πληροφορία έχει μία θέση στον εγκέφαλο μας .

 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος γνωρίζει πολύ καλά πως οτιδήποτε σε κάθε άνθρωπο είναι μήνυμα και είναι εκπαιδευμένος απο οποιαδήποτε μικρολεπτομέρεια να προβαίνει σε αναλύσεις απο ειδικές ομάδες νευρωνικών δικτύων κάθε φορά και εν συνεχεία να δίνει εντολές στους ανθρώπους .

 

Εδώ ακριβώς έρχεται το κρίσιμο ερώτημα . Ποιός υπηρετεί ποιόν . Εμείς τον εγκέφαλο μας ή ο εγκέφαλος μας εμάς .Η απάντηση είναι μία και μοναδική . Ο εγκέφαλος μας είναι ο πιστός μας «υπηρέτης» γιατί εμείς τον προγραμματίζουμε ανάλογα με την ποιότητα της οργάνωσης και της δικτύωσης που έχουμε δημιουργήσει μέσω των συνάψεων .

 

Η επικοινωνία μας είναι η αποτύπωση των στοιχείων που διαθέτει η ολότητα μας γαιτί αυτή καθορίζει τη διάταξη του νευρωνικού και εγκεφαλικού μας συστήματος , τα οποία είναι υπερ-τέλεια και εξαρτώμαστε πλήρως απο τη λειτουργία τους την οποία εμεις θέτουμε .

 

Συνεπώς η επικοινωνία μας είναι ο καθρέφτης του εσωτερικού μας κόσμου και το καλό είναι πως αυτό δεν το γνωρίζει μόνο ο δικός μας εγκέφαλος αλλά και ο εγκέφαλος κάθε ανθρώπου με τον οποίο επικοινωνούμε .

 

Στο μέλλον θα κατανοούμε όλο και περισότερες αναλύσεις των νευρωνικών μας δικτύων τα οποία εμείς έχουμε παρατάξει .

 

 

Καλή σας συνέχεια και προσοχή ! στην επικοινωνία .

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  )  Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

 

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου

Ειδικός Επικοινωνιολόγος – Coach – Trainer

Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων κ’

Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μέλος του Δ/Σ της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων

Συγγραφέας των Βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων / Εταιρική Εικόνα

 

E-mail :gpappr@gmail.com

E-mail :gpappr@icloud.com

Ε- mail info@minobi.gr

————————————————————————————

 

 

The Fascination of Communication.

 

Communication is the networking code and develop relationships between people.

 

These codes are the expression of the synapses of our brain. More simply we mentioned that the whole entity sends us data on the brain we who analyzes and on its own data again our brain synapses have formed, creating images which constitute our reality and these images are fed in our outer world from our inner through communication.

 

Every man knows the importance of communication in the whole progress and prosperity.

 

Hundreds of our decisions are taken by non-conscious features that the brain identifies us. For example during our acquaintance with a man our brain (through our eyes) collects information which puts on specially designed «lobbies» of information where our brain noteworthy has placed a particular order and with criteria that our wholeness has offered, then analyzes the information and within a minimum timeframe gives us instruction on how to deal with this man.

 

The wonderful is that the entry of information by eye, is in the order of millions (if there was a way to measure despite only currently science simply can count and not to count accurately) and our eyes (schematically to understand) in conversation we have with our brain and neural networks agree to the following:

 

– Brain = spend lots of information

– = Buds know, analyzed all

– Brain = proceed to the analysis but to know that I will send commands to your body of information which they have managed to understand that sent me

– = Buds understood, I know

 

 

As humanity progresses and evolves as the information which they perceive multiply but gets legally in our brain.

 

The information that we channel and receive, are communicative codes, which the brain «captures» without any loss. Even the smallest – unimportant information has a place in our brain.

 

The human brain is well aware that everything that every man is the message and trained than any minutiae make analyzes of specific groups of neural networks each time and then give instructions to people.

 

Right here comes the crucial question. Who is serving whom. We our brain or our brains us .The answer is one and unique. Our brain is our faithful «servant» because we the plan depending on the quality of the organization and networking that we have created through the synapses.

 

Our communication is the mapping of data that our wholeness Gaitis determines the layout of the neuronal system and our brain, which are super-perfect and fully dependent from their operation which we we set.

 

Therefore our communication is the mirror of our inner world and the good thing is that it knows not only our own brain and the brain of every person with whom we communicate.

 

In the future we will understand more and Further analyzes of our neural networks that we have lined up.

 

 

Have a nice continuity and attention! in communication .

 

George I. Papatriantafyllou

 

George Papatriantafyllou is the Author of books, Public Relations Programs versions Stamoulis 2008 Company Profile ed. Stamoulis 2011 board member EEDSA (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) teaches Public Relations and Business Administration executives businesses and gpappr@gmail.com students

 

George Papatriantafyllou,

 

He teaches Public Relations and Business Administration in Kariera company http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high-level training to business executives worldwide, and more broadly helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 our .Seminaria http://goo.gl/b4SIA

 

 

 

George I. Papatriantafyllou

 

Special communicators – Coach – Trainer

 

Professor of Business Administration Mr. ‘

 

Human Resource Development

 

Member of D / S of Greek Company Public Relations

 

Author Books Public Relations Programs / Corporate Image

 

 

 

E-mail: gpappr@gmail.com

 

E-mail: gpappr@icloud.com

 

E- mail: info@minobi.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s