Οργανισμός Διαχείρισης Κρίσεων .Τι ακριβώς έπρεπε να υπήρχε ώστε να έχουν αποφευχθεί οι τραγωδίες και ποιο όργανο πρέπει να δημιουργηθεί για κάθε μελλοντική διαχείριση κρίσεων .

Είναι επείγουσα η δημιουργία υπηρεσίας ( θεσμικής – κρατικής λειτουργίας )  με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Κρίσεων , η οποία θα έχει τον ακόλουθο τριπλό ρόλο  :
 1. Εκπόνηση σεναρίων κρίσεων – σχέδια διαχείρισης – διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίας κατά τη διάρκεια κρίσεων
 2. Στρατηγικός συντονισμός φορέων διαχείρισης κρίσεων – κατανομή ρόλων – προσομοιώσεις – εκπαιδεύσεις
 3. Διατήρηση υψηλής εποπτείας – λήψη αποφάσεων – δημιουργία δομών πρόσβασης στα σημεία κρίσεων
Το όργανο το οποίο απουσιάζει είναι ακριβώς αυτό και είναι χαρακτήρα αμιγώς διοικητικού – στρατηγικού .
Πως ακριβώς θα λειτουργεί :
Τομέας Α’ Έρευνας – ανάλυσης δεδομένων – σεναρίων κρίσεων
 • Διατηρεί άμεση σύνδεση με όλα τα δημοτικά – κοινοτικά διαμερίσματα
 • Συγκεντρώνει σενάρια πιθνανών κρίσεων παραδίδοντας check list παραμετροποιημένο στις ιδιαιίτερες συνθήκες
 • Καταγράφει όλες τις δυνάμεις εμπλοκής
 • Ταξινομεί και ιεραρχεί τα πιθανά σενάρια κρίσεων
 • Μικτά κλιμάκια επαγγελματικών και επιστημονικών ειδικοτήτων αναλύουν τις συνθήκες εμφάνισης των σεναρίων . Τοποθετούνται αριθμητικοί – ρεαλιστικοί – εφικτοί και μετρήσιμοι στόχοι στρατηγικής ανά σενάριο . Οι άξονες αναλύονται σε συστήματα λογισμικά υψηλών αναλυτικών και διαχειριστικών ERP δυνατοτήτων . Είναι εύχρηστα κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών αναγκών και διαθέτουν πολλαπλές εφαρμογές , δορυφορικής και επίγειας κάτοψης .
 • Διαφορετικά ειδικά λογισμικά θα προσφέρουν υψηλής εξειδίκευσης αναλύσεις των πληροφοριών ώστε να κατευθύνονται οι ενέργειες στη στρατηγική εναρμόνιση .
 • Σχεδιασμοί χωροταξίας .
 • Υπολογισμοί εμποδίων
Τομέας Β΄Διαχείρισης – επιχειρησιακού σχεδιασμού – συντονισμού – εκπαίδευσης
 • Δημιουργούνται λεπτομερείς άξονες απομάκρυνσης των σεναρίων ώστε ποτέ να μην πραγματοποιηθούν ως κρίσεις .
 • Μοντέλο πρόβλεψης φυσικών καταστροφών .
Η υπηρεσία περνά στο επίπεδο στο οποίο προβλέπεται η πραγματοποίηση του σεναρίου ως κρίση και ετοιμάζει όλα τα σχέδια διαχείρισης ανά κρίση .
 • Ειδικά λογισμικά προσφέρουν τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών της κρίσης . Συνδέονται κεντρικό και απομακρυσμένο λιγισμικό .
 • Πλατφόρμα ηλεκτρονική συνδέει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε πραγματικό χρόνο .
 • Εξειδικευμένα modules επιτρέπουν την εισαγωγή και αξιολόγηση όλων των πληροφοριών .
 • Ορίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα δράσεων προσομοιώσεων σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων ώστε να υπολογίζονται τα ακριβή αριθμητικά αποτελέσματα των ενδεχόμενων ενεργειών και να επέρχονται βελτιωτικές παρεμβάσεις .
 • Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτων εκκενώσεων – φυγής – σχεδιασμοί πολεοδομικοί
 • Εντός επίσης συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων πραγματοποιούνται εργαστηριακά και πεδίου πειράματα και ασκήσεις εκτάκτων συνθηκών και καταστάσεων με απόδοση ρόλων – σενάριο και σκηνοθεσία .
 • Ορίζεται ανά σενάριο και είδος κρίσης ένας επιχειρησιακός διοικητής ο οποίος έχει αναλυτικό job description , με βασικό καθήκον την άμεση λήψη αποφάσεων η βάση των οποίων προυπάρχει στη στρατηγική εκπόνηση του εκάστοτε σχεδίου
 • Ανάπτυξη συστημάτων αποφυγής λαθών και ενημέρωση λαθών συστήματος διαχείρισης
 • Μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ετοιμάζονται κύρια και εφεδρικά συστήματα επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών πρός άμεση ενημέρωση εμπλεκόμενου πληθυσμού
 • Δημιουργία εφαρμογών αμέσου ειδοποίησης ανάγκης Alert ( Crisis Alert ) τα οποία οδηγούν στον εντοπισμό ( σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σεισμού – πλημμυρών – πυρκαγιάς …)
 • Ετοιμάζονται δελτία οδηγιών σεναρίων κρίσεων .
 • Ανάγκες σε προσωπικό ιατρικό – νοσηλείας – εθελοντές
 • Διαθέσιμες πηγές μεταφοράς τραυματιών .
 • Ρυθμιστές κυκλοφορίας
Τομέας Γ’ Διαχείρισης πληροφοριών επικοινωνίας της κρίσης
 • Δημιουργία ομάδας επικοινωνιολόγων με υψηλή εξειδίκευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Ορίζονται συγκεκριμένες προσωπικότητες ανά επίπεδο και είδος κρίσης
 • Εισαγωγή πληροφοριών ταυτόχρονα πρός όλους . Δημοσιογράφους – συγγενείς – φορείς …
 • Δημιουργούν πλατφόρμες ενημέρωσης και συνεχούς διάχυσης πληροφοριών κρίσης
 • Αναπτύσσουν σχέσεις και υποδομές με τα Μέσα ενημέρωσης
 • Εκπαιδεύονται στην ψυχολογία των κρίσεων
 • Συνεχείς ενημερώσεις στους τομείς και τα πεδία των κρίσεων
 • Διατηρούν βάσεις δεδομένων όλων των εμπλκομένων μερών στις κρίσεις
 • Πραγματοποιούν επιτόπου έρευνες πεδίου – ποσοτικές – ποιοτικές σε υπό διερεύνηση κοινά ενδεχομένων κρίσεων
 • Προετοιμασία φορμών επικοινωνίας – αριθμού κλήσης ενημέρωσης
 • Άμεση διαχείριση συστημάτων απο τους εμπλεκόμενους στις κρίσεις πρός διευκόλυνση της ροής των πληροφοριών

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Συγγραφέας των βιβλίων Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων ( εκδ. Σταμούλης 2008 ) και Εταιρική Εικόνα ( εκδ. Σταμούλης 2011 )

Διδάσκει Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις ως συνεργάτης εισηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , ενώ παράλληλα αναπτύσσει την επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων μέσω της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας Minobi B.L.I.R ,η οποία διαθέτει σειρά εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων και συνεδριών για επιχειρήσεις και οργανισμούς .

Για άμεση επικοινωνία μαζί του τηλεφωνήστε στο 6974313052

————————————————

Crisis Management Organization. What exactly was there to prevent tragedies and which institution should be created for any future crisis management.
There is an urgent need to create a service (institutional-state functioning) under the name of a Crisis Management Agency, which will have the following triple role:
Drafting crisis scenarios – management plans – information and communication management during crises
Strategic Coordination of Crisis Management Bodies – Role-sharing – Simulations – Training
Maintaining High Supervision – Decision Making – Creating Access Points to Crisis Points
The body which is absent is exactly that and it is a purely administrative-strategic character.
How it will work:
Sector A – Research – data analysis – crisis scenarios
It maintains a direct connection to all municipal communal apartments
It gathers scenarios of crises by delivering a check list parameterized in the special conditions
Records all the engagement forces
Classifies and prioritizes potential crisis scenarios
Mixed levels of professional and scientific expertise analyze the conditions of the scenarios. Numerical – realistic – achievable and measurable strategic objectives per scenario are placed. The axes are analyzed in software systems of high analytical and management ERP capabilities. They are easy to use during business needs and have multiple applications, satellite and ground plan.
Different special software will offer highly specialized analyzes of information to guide actions in strategic alignment.
Spatial planning.
Obstacle calculations
Division of Management – Business Planning – Coordination – Training
Detailed axes of removal of scenarios are created to never make judgments.
Predictive natural disaster model.
The service moves to the level at which the scenario is predicted to be a crisis and prepares all crisis management plans.
Special software offers the ability to automatically update the crisis conditions in real time. Central and remote junction are connected.
An electronic platform connects all the parties involved in real time.
Specialized modules allow the input and evaluation of all information.
Specific timetables for simulation actions in data processing systems are defined to calculate the exact numerical results of potential actions and to perform improvement interventions.
Development of emergency discharging plans – urban plans
Within specific timeframes, laboratory and field experiments and exercises of extraordinary circumstances and situations with role rendering – script and direction are performed.
It is defined by scenario and type of crisis an operational commander who has a detailed job description, with the basic task of taking decisions directly based on the strategic design of the project
Develop error prevention systems and update management system errors
Through electronic systems, primary and back-up communication and telecommunication systems are being prepared to immediately inform the affected population
Creating Alert (Crisis Alert) applications that lead to detection (in case of natural earthquake – flood – fire disasters …)
Crisis scenario instruction sheets are being prepared.
Needs for medical – hospitalization staff – volunteers
Available sources of wounded transport.
Traffic controllers
Section C ‘Management of Crisis Communication Information
Creating a team of highly specialized communicators in Communication Crisis Management
Specific personalities are defined by level and type of crisis
Import information simultaneously to everyone. Journalists – relatives – actors …
They create platforms for information and continuous diffusion of crisis information
It develops relations and infrastructure with the media
They are trained in the psychology of crises
Continuous updates on sectors and areas of crisis
They keep databases of all involved parties in the crises
They carry out on-site field surveys – quantitative – qualitative in the investigation of common crises
Preparation of communication forms – update call number
Direct system management by those involved in the judgments to facilitate the flow of information
George Papadriadafillou
Author of books Public Relations Programs (Stamoulis 2008) and Corporate Image (Stamoulis Publishing House 2011)
He teaches Business and Public Relations as a partner in higher education, while at the same time he develops the professional and personal lives of people through the Minobi B.L.I.R.
which has a series of educational and communication programs and sessions for businesses and organizations.
For direct contact with him, call +0306974313052

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s