Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις . Μία μελέτη απαραίτητη σε κάθε Pr Manager .

public relations

Το πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις είναι απολύτως απαραίτητο σε κάθε σύγχρονο οργανισμό και κάθε σύγχρονη επιχείρηση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη αυτών σε κάθε τομέα .

Αφορά τα δίκτυα Επικοινωνίας και Σχέσεων στο εσωτερικό οργανισμών και επιχειρήσεων , σχεδιάζεται και υλοποιείται απο τον Σύμβουλο ή Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων .

Βασίζεται σε τρείς κεντρικούς άξονες :

 • Ανάπτυξη και Ποιότητα Σχέσεων .

 • Οργάνωση Εσωτερικής Επικοινωνίας .

 • Εκπαίδευση στις στρατηγικές δομές .

Μελέτη , Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου – απο το βιβλίο του ιδίου “Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων” εκδόσεις Σταμούλης 2008 .

Όσο περισσότερο αναπτύσσεται η εταιρική εικόνα, τόσο πιο θετική είναι η φήμη που απλώνεται σε όλες τις ομάδες αυτές που επικοινωνούν με τον οργανισμό μας.

Το Εργασιακό Κλίμα

Οι ορισμοί για το εργασιακό κλίμα είναι πολλοί, αλλά οι κυριότεροι είναι δύο.

1. Το εργασιακό κλίμα είναι μια διαρκής ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Η ποιότητα αυτή είναι: α. τρόπος ζωής για τα μέλη της, β. επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και γ. περιγράφεται σε όρους αξιών ή χαρακτηριστικών του οργανισμού.

2. Το εργασιακό κλίμα είναι ένα σύνολο ιδιοτήτων που προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαπραγματεύονται με τα μέλη τους και με το περιβάλλον τους.

Δύο είναι και οι τύποι του εργασιακού κλίματος.

1. Συμμετοχικός τύπος εργασιακού κλίματος και συμμετοχική κουλτούρα. Υιοθετούν οργανικές δομές, συμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, δημιουργούν επιχειρηματική υπεροχή. Είναι ένα μοντέλο πολύ αποδοτικό.

2. Εξουσιαστικός τύπος και εξουσιαστική κουλτούρα. Υιοθετούν μηχανικές δομές, ασυμμετρικά συστήματα επικοινωνίας, χαρακτηρίζονται από τη μετριότητα και είναι εξαιρετικά αναποτελεσματικά.


[Jim Gruning, Excellence in Public Relations

and Communications Management]

Ένας ακόμα σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, ο William Whyte, τονίζει πως: «Μόνο με εμπιστοσύνη μπορεί να υπάρξει πραγματική επικοινωνία. Οι υπάλληλοι, προτού δεχτούν τις αποφάσεις του management, πρέπει να αισθάνονται μια συνολική εμπιστοσύνη για τα κίνητρα και την ειλικρίνειά του».

7.3 Ανάγκες Ενημέρωσης των Στελεχών εντός
του Οργανισμού

Η Διεθνής Ένωση Επιχειρηματικών Επικοινωνιολόγων στις ΗΠΑ κατόπιν έρευνας παρατήρησε και κατέγραψε τη σπουδαιότητα που δίνουν οι διευθυντές στην επικοινωνία και την πληροφόρηση των στελεχών.

Τα στελέχη θέλουν να ενημερώνονται και να πληροφορούνται

Από τους managers, με συναντήσεις μικρών ομάδων

Από ανώτατα διευθυντικά στελέχη

Από την ετήσια έκθεση προς τους υπαλλήλους

Από τις εκδόσεις και τα φυλλάδια προς τους υπαλλήλους

Από τα προγράμματα προσανατολισμού του οργανισμού

Από τους πίνακες επικοινωνίας

Από μαζικές συναντήσεις

Από προγράμματα για επικοινωνία με τους ανωτέρους

Από οπτικοακουστικά προγράμματα

Από Ενώσεις Εργαζομένων

A. Center & P. Jackson, Public Relations Practices.

Έρευνες έδειξαν ότι κάθε υπάλληλος επηρεάζει πενήντα ανθρώπους στην κοινότητα και τους μεταφέρει τα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας ως προς τη γνώμη των πελατών έδειξαν ότι, όπου ένας πελάτης ήξερε κάποιον υπάλληλο της εταιρείας, οι διαθέσεις του προς την εταιρεία ήταν πιο ευνοϊκές.

[Έρευνα της IABC. International Association Of Business Communicators]

Η απουσία του ακόλουθου προγράμματος οδηγεί σε χαμηλό ηθικό, απεργίες, απώλεια στελεχών, συχνές απουσίες, αρνητικό κλίμα, αρνητική εικόνα.

.

Μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων στοχεύουμε:

1. Στη διαμόρφωση ιδανικών σχέσεων μεταξύ των στελεχών και μεταξύ των στελεχών και της διοίκησης.

2. Στην ανάπτυξη αισθημάτων ήθους και σεβασμού.

 1. Στην εκπαίδευση των στελεχών για ανάληψη κοινωνικής δράσης εντός και εκτός οργανισμού.

Ενέργειες Οικοδόμησης του Προγράμματος

Εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στο προφίλ και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του οργανισμού.

Τα στελέχη πρέπει να ενημερώνονται με ακρίβεια για τους άξονες στους οποίους βασίζεται η φιλοσοφία του οργανισμού.

Τα στελέχη και οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η επιδιωκόμενη εικόνα για τον οργανισμό αλλά και για τις τακτικές με τις οποίες θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ενεργειών είμαστε σε γόνιμο διάλογο και ακούμε κάθε άποψη και αντίληψη.

Πραγματοποιούμε διαρκή τεστ και μελέτες περιπτώσεων με σκοπό να διαπιστώνουμε με ακρίβεια την πορεία και τη διείσδυση της επικοινωνίας μας.

Οι εκπαιδευτικές ενέργειες θα πρέπει να είναι συνεχείς.

Υλοποίηση του Προγράμματος

Καταρτίζουμε λίστες συνεργατών και αναφέρουμε τι ρόλο θα έχει ο καθένας στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να είναι συνεχείς προς το εσωτερικό του οργανισμού.

Πραγματοποιούμε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού, μια ημέρα μακριά από τη δουλειά, για όλα τα στελέχη.

Εφαρμόζουμε ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για όλο το προσωπικό. Εντοπίζουμε εργαζομένους με αυξημένες ανάγκες και λειτουργούμε υπέρ αυτών.

Ενθαρρύνουμε τη μεταξύ των εργαζομένων ανάπτυξη υγιών σχέσεων.

Οδηγούμε τα διευθυντικά στελέχη κοντά στους εργαζομένους. Πραγματοποιούμε ενέργειες που να αποσκοπούν στην ομαλή συνύπαρξη των ανώτατων στελεχών με τους εργαζομένους. Πείθουμε τους διευθυντές να ακούνε οτιδήποτε έχουν να πουν τα στελέχη. Μόνο οι εργαζόμενοι που είναι ενθουσιασμένοι διαδίδουν τα θετικότερα των σχολίων.

Διατηρούμε με το Πρόγραμμα δεσμούς ισχυρούς μεταξύ των στελεχών.

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αλλά και να διατηρήσουμε άριστες εργασιακές σχέσεις, γιατί μόνο σε αυτό τον άξονα κίνησης μπορεί μια επιχείρηση να αυξάνει την παραγωγικότητά της.

Ο διεθνής ορισμός του Προγράμματος Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων καθώς και η επιστημονική έρευνα της επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων ορίζουν πως στο εσωτερικό του οργανισμού πρέπει να επιτευχθούν τα τρία C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Συνεργασία, Συντονισμός, Εμπιστοσύνη).

Τα στελέχη των οργανισμών που αποκόμισαν οφέλη αλλά και κατανόησαν το Πρόγραμμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ τους, αποδίδουν καλύτερα, εκπληρώνουν τους στόχους και διατηρούν πολύ καλύτερες σχέσεις με όλες τις ομάδες επικοινωνίας του οργανισμού: επενδυτές, κοινότητα, πελάτες.

Στο Πρόγραμμα των εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων εντάσσουμε και στο επόμενο στάδιο εφαρμόζουμε, αφού τις έχουμε προσαρμόσει, ενέργειες που αποφέρουν στα στελέχη αισθήματα ασφάλειας, ικανοποίησης, υποστήριξης, συμμετοχής, εμπιστοσύνης και δημιουργούν προσδοκίες.

H καλή λειτουργία του οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις του οργανισμού με τα στελέχη.

Συμμετοχικό management. Εφαρμόζεται στα μοντέλα διοίκησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών είναι και η χορήγηση μετοχών στους υπαλλήλους.

Ενθάρρυνση της αναγνώρισης του επαγγελματικού έργου των στελεχών από τα διευθυντικά στελέχη.

Επίδειξη ενδιαφέροντος των διευθυντικών στελεχών για την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια των εργατών.

Δημιουργία ενός μοντέλου ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών και νέων αντιλήψεων.

Κοινοποίηση γεγονότων και αποφάσεων πριν τα στελέχη τα μάθουν από τα ΜΜΕ. Είναι ιδιαιτέρως αρνητικό το γεγονός σημαντικές δράσεις του οργανισμού να τις μαθαίνουν οι εργαζόμενοι από εξωτερικές πηγές ή ακόμα και από στελέχη που ίσως δεν είναι αρμόδια για τις ενέργειες αυτές. Δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας.

Τα Μέσα της Υλοποίησης

Εκδίδουμε το House Organ – Περιοδικό του Οργανισμού. Σκοπός του να ενημερώσει και να συνενώσει τα στελέχη προς δημιουργία ομαδικού πνεύματος.

Οργανώνουμε παραδόσεις εισηγήσεων εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ακόμα ενημέρωση νέων τεχνικών και υλικό που αφορά τη βελτίωση των υπηρεσιών.

Δημιουργούμε ειδικές θήκες με παροχή εντύπων ενημέρωσης από τον οργανισμό προς τα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας εντάσσεται και η δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων. Παράλληλα παράγουμε φυλλάδια με ενημερώσεις για εξελίξεις και γεγονότα και διανομή ερωτηματολογίων προς εκδήλωση του ενδιαφέροντος για την κάθε είδους δράση του οργανισμού. Για παράδειγμα, εάν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση.

Δημιουργούμε εσωτερικό newsletter προς ενημέρωση και ειδοποίηση των διαφόρων γεγονότων.

Εταιρικές εκδόσεις

Αυτές συνιστούν την Eπικοινωνία προς τα κάτω. Εκδίδονται από το management και έχουν σκοπό να ενημερώσουν τα στελέχη για τις αποφάσεις και τις μελλοντικές ενέργειες.

Εισηγούμαστε να γράφονται σημειώματα, άρθρα και υπομνήματα από τα στελέχη προς το management και να γίνεται ενημέρωση με έντυπα από τα ανώτατα στελέχη προς τους μετόχους.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση είναι ο θεσμός που έχει σκοπό την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών και τη μεταβίβαση όλου του συστήματος αξιών και κληρονομιάς στη νεότερη γενιά των μελών μιας κοινωνίας ή ενός οργανισμού.

Η εικόνα που παρουσιάζει το εσωτερικό ενός οργανισμού είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όμοια με την εικόνα του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπάρχει μια άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και την κερδοφορία.

Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι ευτυχείς στη δουλειά τους ή με την εταιρεία τους, εάν δεν είναι καλά πληροφορημένοι.

Είναι σίγουρο πως οι υπάλληλοι μιας εταιρείας είναι αυτοί που μιλούν και προσφέρουν πληροφόρηση σε ομάδες κοινού και άρα διαμορφώνουν και την εικόνα της επιχείρησης, δηλαδή διαμορφώνουν διαθέσεις. Στα πλαίσια της δημιουργίας της εικόνας του οργανισμού είναι απαραίτητο να εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και το καλύτερο και ποιοτικότερο περιβάλλον εργασίας.

1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προχωράμε σε ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό τη διαπίστωση προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και την επιμόρφωση σε νέες πρακτικές επικοινωνίας.

2. Ενημερώνουμε διαρκώς τους συνεργάτες μας για την ανάγκη της διαρκούς μαθήσεως και διά βίου εκπαιδεύσεως.

3. Προτείνουμε βιβλιογραφία, γιατί μέσα από τη συλλογή επιστημονικών συγγραμμάτων απόψεων και ερευνών διευρύνουμε τους επαγγελματικούς μας ορίζοντες και βοηθάμε την επικοινωνία με τις ομάδες που ερχόμαστε σε επαφή.

4. Από τη θεωρία στην πράξη. Πραγματοποιούμε ασκήσεις προσομοιωμένες σε καταστάσεις καθημερινών επικοινωνιακών συμπεριφορών. Αναθέτουμε ρόλους, σαν να πρόκειται για πραγματικές καταστάσεις.

5. Ζητάμε να μας συμπληρώνουν μικρά ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιον ώστε να μας βοηθούν να βγάλουμε συμπεράσματα για τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Αναλύουμε τα στοιχεία αυτά και διορθώνουμε όλα αυτά τα σημεία στα οποία διαπιστώνουμε πως υπάρχει επικοινωνιακό πρόβλημα.

6. Κατά τη χρονική περίοδο που πραγματοποιούμε την επικοινωνιακή εκπαίδευση των στελεχών συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αποδείξουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης στην επικοινωνία.

7. Η εκπαίδευση στην επικοινωνία περιλαμβάνει και ιδιαίτερες γνώσεις για την εταιρική εικόνα. Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που αξίζει να μελετηθούν σχολαστικά σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικής ταυτότητας. Το προφίλ του οργανισμού αλλά και το αντικείμενο υπηρεσιών ή προϊόντων παραγωγής ορίζουν και τον ενδυματολογικό κώδικα. Είναι χρήσιμες οι συμβουλές ειδικών σε θέματα μόδας, ώστε να έχουμε καλύτερο και πιο μοντέρνο αποτέλεσμα. Μία εταιρεία με προφίλ προοδευτικό και καινοτόμο πρέπει να επιδεικνύει αυτές τις διαθέσεις της ακόμα και στο ντύσιμο των στελεχών της.

8. Η λεκτική επικοινωνία αποτελείται από τον προφορικό και το γραπτό λόγο. Στο γραπτό λόγο εκπαιδεύουμε τους συνεργάτες μας στο να είναι τυπικοί και ακριβείς στην επικοινωνία τους αυτή. Πώς συντάσσεται μια επιστολή, πώς απαντάμε σε μια πρόταση, ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε και γιατί. Μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων δίνουμε και μηνύματα για την κουλτούρα και το επίπεδο γνώσης και καλλιέργειάς μας. Από την ορθογραφία, μέχρι το συντακτικό και την ετυμολογία των λέξεων, επιβάλλεται να υπάρχουν βασικές γνώσεις, ώστε να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να εκθέτουν τον οργανισμό και την κουλτούρα του. Παραδείγματα: α) όταν γράφουμε για μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ακριβώς στις δώδεκα το μεσημέρι, ενώ στον προφορικό λόγο δεν αποδίδεται, στο γραπτό αναγράφεται ως 12 μ., δηλαδή μόνο με ένα μ, γιατί είναι ακριβώς πάνω στη μεσημβρία και όχι έστω και ένα λεπτό μετά από αυτήν, άρα να παίρνει και δεύτερο μ για να εκφράσει το μετά μεσημβρίας, β) στον προφορικό λόγο αναφέρεται η φράση θα συναντηθούμε στη μια, ενώ στο γραπτό γράφεται στις 13.00.

9. Στον προφορικό λόγο πρέπει να εκφράζονται οι συνεργάτες μας με τις κατάλληλες λέξεις. Οι αοριστίες και οι ανακρίβειες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στην προφορική επικοινωνία. Πτώσεις, χρόνοι, σύνταξη και αστοχία εκφράσεων είναι τομείς πάνω στους οποίους πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Ένας υπάλληλος ενός οργανισμού μεταφέρει πολύ κακή εικόνα, όταν η γλώσσα που μιλά είναι λανθασμένη.

10. Το σώμα μας μεταφέρει με τις κινήσεις του μηνύματα τα οποία μπορούν να χαρακτηρίσουν την προσωπικότητά μας και κατ’ επέκταση του οργανισμού τον οποίο εκπροσωπούμε. Δίνοντας το λόγο σε κάποιον συνομιλητή μας, χωρίς να τον κοιτάζουμε, είναι μια τεράστια προσβολή. Πόσο γνωρίζουν οι συνεργάτες μας την επικοινωνία τους μέσω των μηνυμάτων με το σώμα τους; Ποιο είναι το ειρωνικό χαμόγελο, με ποιες κινήσεις υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο με τον οποίον επικοινωνούμε;

 1. Στην ομάδα που έρχεται σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες γα θέματα παρουσιάσεων και συμβουλών, παρέχουμε μια ιδιαίτερα προσεκτική εκπαίδευση, καθώς ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει πολύ στην εικόνα του οργανισμού.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com   και τηλεφωνικά στο 6974313052

 

 

The Internal Public Relations program is absolutely essential in every modern organization and every modern business for sustainability and the development of each sector.

For networks of communication and relationships within organizations and businesses, designed and implemented by the Director or the Director of Public Relations.

Based on three main pillars:

Development and Quality Relations.
Organization of Internal Communication.
Education strategies structures.

Study, George I.. Papatriantafyllou – from the book of the same «public relations program» Stamoulis 2008.

The more developed the corporate image, the more positive is the rumor that spreads in all these groups to communicate with our organization.

The Workplace Climate
The definitions of the working environment are many, but the main two.
1 The working environment is a constant quality of the internal environment of an organization or business. The quality is: a. Lifestyle for its members, b. Affects their behavior and c. Described in terms of values ​​or characteristics of the organism.
2 The working environment is a set of properties that arise from the way in which companies negotiate with their members and with their environment.

Two are the types of work climate.
1 Participatory guy working climate and participatory culture. Adopt organic structures, symmetrical communication, create business excellence. It is a very efficient model.
2. authoritarian type and authoritarian culture. Adopt mechanical structures, asymmetric communication systems characterized by mediocrity and is extremely inefficient.

[Jim Gruning, Excellence in Public Relations
and Communications Management]

Another public relations consultants, the William Whyte, stresses that: «Only with trust can be no real communication. Employees, before accepting the decisions of management, should feel an overall confidence for motivation and sincerity. »
7.3 Information Needs of Managers in
the Agency
The International Association of Business communicators in the USA following research observed and noted the importance given by managers in communication and information executives.
Executives want to be informed and advised
Of the managers, meetings with small groups
From CEOs
From the annual report to employees
Of the publications and brochures to employees
Since the orientation programs of the organization
From Tables info
From mass meetings
From programs to communicate with superiors
Of audiovisual programs
From Unions
A. Center & P. ​​Jackson, Public Relations Practices.

Research has shown that every employee affects fifty people in the community and carries the body. The results of a recent survey on the Customer feedback showed that where a client knew an employee of the company, the moods of the company to be more favorable.
[Research of IABC. International Association Of Business Communicators]

The absence of the following program leads to low morale, strikes, loss of staff, absenteeism, negative environment, negative image.
.
Through a well-designed program we aim Interior Public Relations:
1 In the configuration of ideal relations between staff and between staff and management.
2 In developing feelings morals and respect.
3 In education executives for taking social action within and outside the organization.

Actions Building Program
Education and information on the profile and the strategic direction of the organization.
The staff should be informed accurately axes underlying philosophy of the organization.
Managers and employees need to know what the desired image for the body but also the tactics which will arrive at the desired result.
During these operations we are fruitful dialogue and hear every respect and understanding.
We carry out continuous tests and case studies in order to find an accurate way and penetration of our communication.
The educational actions should be continuous.
Implementation of the Program
We set up a list of partners and mention what role will have everyone in the completion of the program.
Cultural activities should be continuous in the interior of the body.
Perform cultural activities. For example, visiting a cultural venue, a day off from work, for all strains.
Implementing CSR actions for all staff. We identify workers with increased needs and operate in their favor.
We encourage each employee developing healthy relationships.
We lead managers close to the workers. Perform actions that are designed to smooth coexistence of senior management employees. Convince managers to listen to anything they have to say executives. Only employees who are excited disseminate positive feedback.
We reserve the program strong ties between the strains.
We strive to create and maintain excellent working relationships, because only in this shaft a company can increase its productivity.
The international definition of Interior Public Relations Program and the scientific investigation of contact Public Relations define how within the organization must achieve the three C’s: Cooperation, Coordination, Confidence (Cooperation, Coordination, Trust).
The executives of organizations benefited and understood the Program on the relationships between them, perform better, meet their objectives and maintain much better relations with all groups contact the organization: investors, community, customers.
The program of internal PR should mention the next step we apply after we adjust the operations, which generate feelings of security executives, satisfaction, support, participation, trust and create expectations.
H good functioning of the body depends largely on the relationship of the organization with executives.
Participatory management. Apply to management models in many European countries. As part of these activities is the allocation of shares to employees.
Encourage the recognition of professional work of management of managers.
Demonstrate interest of managers to workers’ health and safety of workers.
Create a model to encourage initiatives and new concepts.
Notification of events and decisions before the executives learn from the media. It is particularly negative in fact important actions of the organization to the employees learn from external sources or even from executives who may not be responsible for these actions. Created a climate of insecurity.

The Means of Implementation
Publishes House Organ – Magazine of the Agency. Aim to inform and bring together executives to create a team spirit.
We organize educational traditions recommendations and consultative nature. Still updating new techniques and materials for the improvement of services.
We create special pockets to provide printed information from the body to the executives. As part of this action includes the creation of bulletin board. At the same time produce brochures and updates on events and developments distribute questionnaires for expressions of interest in any kind of activity of the organization. For example, if you are interested in participating in a charity event.
Create internal newsletter for information and notification of various events.
Corporate publications
These form the Contact downwards. Issued by the management and are designed to inform managers about the decisions and future actions.
We suggest that written notes, articles and memoranda of executives and management to be updated with documents from senior management to the shareholders.
education
Education is the institution that is intended for the production and transmission of knowledge and information and the transfer of the entire system of values ​​and heritage to the younger generation of members of a society or an organization.
The picture shows the inside of an organization is a very large percentage similar to the image of the organization to the outside environment.
There is a direct correlation between communication with employees and profitability.
Employees can not be happy in their job or their company, if they are not well informed.

It is certain that the employees of a company are the ones who speak and provide information to audiences and thus shape and image of the company, ie modulate moods. As part of creating the image of the organization is necessary to educate our partners, so that the result is greater efficiency and better and better work environment.
1 Periodically proceed to briefing sessions in order to identify communication problems and training in new communication practices.
2 continually update our partners on the need for continuous learning and lifelong education.
3 suggest literature, because through the collection of scientific works of views and research expand our business horizons and help us communicate with the groups come into contact.
4 From Theory to Practice. Perform exercises in simulated situations of everyday communication behaviors. Assign roles, as if it were real situations.
5 We request that complement small questionnaires designed in such a manner as to enable us to draw conclusions about their communication skills. We analyze these data and correct all these places where we see that there is a communication problem.
6 At the time of making the communication training of personnel collect statistical data which will help us to prove the need for communication training.
7 Training in communication includes specific knowledge about the corporate image. The dress code is one of the main factors that deserve to be studied thoroughly in communication and corporate identity. The profile of the organization and the services or products subject to production and define the dress code. It is helpful advice of experts in fashion, in order to have better and more modern look. A company with a progressive and innovative profile should show those moods and even the dress of executives.
8 Verbal communication consists of the spoken and written word. In writing we train our partners to be formal and precise in communicating this. How to prepare a letter, how do we answer in a sentence, what words we use and why. Through emails and messages we give to culture and the level of knowledge and our cultivation. From the spelling, syntax and up the etymology of words, there should be basic knowledge in order to avoid mistakes that can expose the organization and its culture. Examples: a) when writing to a meeting to be held exactly at noon, while the speech is not attributable, as indicated in the written 12m., Ie only one m, because it is right on the noon and not even a minutes after that, so getting a second m to express the afternoons, b) speaking the phrase will meet in a while to text written in 13.00.
9 In spoken language should be expressed as our partners with the appropriate words. The ambiguities and inaccuracies are a daily occurrence in oral communication. Falls, times, expressions syntax and failure are areas on which we need to work very hard. An employee of an organization carries a very poor image, when the language spoken is wrong.
10 Our body carries the movement of messages that can characterize our personality and by extension the organization they represent. Giving someone the reason our interlocutor, without looking at him, is a huge insult. How our partners know their communication through messages with their body? What is ironic smile, with which motions underestimate humans we communicate?
11 In the group that comes in contact with external partners ca presentation and consultancy, we provide a very careful education, and even the smallest detail can cost a lot to the image of the organization.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou.
_=+
George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision the Ministry of Education, Culture and Sport. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

Makes Lectures and Speeches on each type and size of organizations, Chambers of Commerce and Business, in every city in Greece and Cyprus.

Contact him at: gpappr@gmail.com and by phone at  6974313052

 

Δημόσιες Σχέσεις και Branding .

brandingjpeg

 

Branding :

Η διαδικασία της δημιουργίας μίας αληθινής , πραγματικής , δυνατής εικόνας – γνώμης και άποψης με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών σκέψεων και συναισθημάτων τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας  .

Οι Δημόσιες Σχέσεις , είναι η επιστήμη η οποία αποκλειστικά σχεδιάζει στρατηγικά κάθε πρόγραμμα Branding .

Στον πυρήνα του Branding .

Όραμα = Σαφές – ξεκάθαρο – μέλλον .

Στρατηγική = Συγκεκριμένη .

Πλάνο = Τακτικές υλοποίησης .

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

Το Πάθος .

Love it or Leave it .

Τα Brand για να ζήσουν για πάντα πρέπει να τα αγαπάς για πάντα .

Αγαπήστε τα για να τα αγαπήσει και ο κόσμος .

Cost Management Or Brand Management ?

Όταν ένα προιόν επικεντρώνεται στις μειώσεις των χρηματοοικονομικών του μεγεθών , στέλνει μήνυμα πως δεν είναι Brand .

Το χαμόγελο στο πρόσωπο αυτών που απολαμβάνουν το Brand και τις υπηρεσίες του , είναι η πραγματική αξία του Brand .

Αξιακή Βάση .

Είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία «χτίζεται» κάθε Brand :

Ήθος .

Αξιοπιστία .

Ειλικρίνεια .

Συνέπεια .

Διαφάνεια .

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

Έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο .

Για να έχετε Brand , επενδύστε στους ανθρώπους σας .

Για να αγαπήσουν τις επιχειρήσεις σας αγαπήστε εσείς αυτούς .

Αυτό που πρέπει να προσφέρουν είναι εμπειρία .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη που δομικά εντάσει όλες αυτές τις δραστηριότητες στο σχεδιασμό της .

Το Branding δεν είναι εφήμερο .

Το Branding είναι πολλά περισσότερα από διαφήμιση και προώθηση .

Είναι εκπαίδευση – καινοτομία – διαφορετική , ανθρωποκεντρική οπτική – ανάπτυξη προιόντων – εικόνα , design – κοινωνικότητα – αξίες – εξ ——— υπηρέτηση .

Η Καθοδική Πορεία .

Στην εποχή μας , πολλές επιχειρήσεις έχουν χάσει το δρόμο τους .

Βασίζονται σε πρόσκαιρες δράσεις .

Δεν προσφέρουν εμπειρία .

Δεν υπηρετούν τους ανθρώπους τους .

Επιδίδονται σε αλόγιστες περικοπές .

Έχουν ανάγκη από αναγέννηση .

Brand Re-Energization .

Αναγέννηση του Brand σημαίνει όλοι οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό να κάνουν επανεκκίνηση , να επανδημιουργήσουν μία κουλτούρα εμπειρίας και προσφοράς πρός τον κάθε άνθρωπο , κάθε στιγμή , σε κάθε σημείο που δραστηριοποιείται ο οργανισμός .

Υπερήφανοι για το Brand .

Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτές .

Υπερήφανος είναι ο άνθρωπος της επιχείρησης που πιστεύει στην επιχείρηση εντός και εκτός αυτής .

Η υπερηφάνεια είναι πιο δυνατή απο τα χρήματα καθώς οι υπερήφανοι για την επιχείρηση άνθρωποι , είναι η κινητήρια δύναμη της .

Επικέντρωση στο Brand .

Επικεντρωθείτε – πιστέψτε και εμπιστευτείτε το Brand σας . Brand δεν είναι το προιόν ως μάρκα .

Η αρχή πρέπει να γίνεται από το Management .

Απαντήστε στο ερώτημα :

Ποιά εμπειρία υποσχόμαστε και προσφέρουμε στους πελάτες μας ;

Η δύναμη του Brand , έρχεται μέσα από τη συγκεκριμένη του ταυτότητα , την αμεσότητα , την εμπιστοσύνη και τη διαφορετικότητα του .

Brand Pyramid .

Brand Essence .Είναι η φράση η οποία εκφράζει τον πνευματικό πυρήνα του Brand και δηλώνει πως διαφοροποιείται το Brand και πως παρακινεί τους πελάτες του .

Η Brand Εμπειρία .Δώστε μία μοναδική εμπειρία από τη στιγμή που οι πελάτες σας ανοίγουν την πόρτα και περνούν στην επιχείρηση σας .Συμπεριφερθείτε τους όπως στους καλεσμένους στο σπίτι σας .Κάντε τους ανθρώπους σας να χαμογελάσουν .Το χαμόγελο τους είναι ζωτικής σημασίας για την εικόνα σας .

Μην ξεχνάτε .

Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .

Λεπτομέρειες .

Στην εικόνα των Brand , όλα έχουν σημασία :

Ο χώρος – τα αξεσουάρ – η διακόσμηση – οι ήχοι – η εξυπηρέτηση – η εικόνα των ανθρώπων , το στύλ τους , οι τρόποι τους , τα πάντα επικοινωνούν το Brand .

Οι Τεχνικές Επικοινωνίας .

Σκοπό έχουν να ανεβάζουν σε υψηλότερο επίπεδο το Brand , σε υψηλότερη θέση στο μυαλό των ανθρώπων .

Οι περισσότερες επικοινωνιακές τεχνικές σήμερα , υποβιβάζουν τα Brand .

Η σωστή επικοινωνία είναι να υπάρχει η σχέση της σωστής τιμής για το σωστό

Brand .

Η ουσία των Brand δεν βρίσκεται στο πως θα γίνουν πιό φτηνά αλλά πως θα γίνουν καλύτερα .

Η πιστότητα .

Όταν «χτίζετε» τα Brand και αυτά πάνω στην αξιακή βάση προσφέρουν μοναδική εμπειρία , τότε οι πελάτες επιστρέφουν διαρκώς σε εσάς .

Δημιουργήστε Brand αποτελεσματικά .Να δίνουν κέρδη .

Όταν οι πελάτες επιστρέφουν μόνο για την τιμή , στην ουσία καταστρέφετε το Brand .

Πιστότητα σημαίνει πολλά περισσότερα από την επιστροφή στην επιχείρηση , σημαίνει συνειδητά να σε επιλέγει ο πελάτης σου να είσαι γιαυτόν ο Αγαπημένος .

Η εμπιστοσύνη .

Η εμπιστοσύνη δεν αγοράζεται . Κερδίζεται .

Όπου υπάρχει εμπιστοσύνη , δημιουργούνται σχέσεις .

Οι αξίες είναι τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων . Πάνω σε αυτές δημιουργούνται τα Brand .

Ιστορία – Storytelling .

Πείτε την ιστορία του Brand σας .

Πως δημιουργήθηκε , πως άλλαξε ,

Ποιοί είναι οι άνθρωποι του Brand .

Μιλήστε γιαυτό .

Μάθετε τα Πάντα για το Branding  στο Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις – Diploma In Public Relations http://goo.gl/FwQZK4

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Δημόσιες Σχέσεις – Σωματική Επικοινωνία ( ολόκληρη η μελέτη ) .

σωματική επικοινωνια

Μελέτη στη Σωματική Επικοινωνία.

Γεώργιου Ιωάννου Παπατριανταφύλλου.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

            55 – 38 – 07

Τα ποσοστά της αποτελεσματικότητας ενός μηνύματος σε μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση.

55% προέρχεται από τις εκφράσεις του προσώπου.

38% τις μη λεκτικές πλευρές της ομιλίας ( ένταση – τόνος – χροιά – ποιότητα ).

7% από την ομιλία καθεαυτήν.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Σύμφωνα με πειράματα λιγότερο από το 5% των ανθρώπων αναγνωρίζει την παλάμη του όταν τη δεί σε φωτογραφία.

Οι περισσότεροι άνδρες και σχεδόν οι μισές γυναίκες δεν αναγνωρίζουν την όψη τους από το λαιμό και κάτω.

Η εντύπωση ενός μηνύματος είναι 7% λεκτική , 38% φωνητική και 55% μη λεκτική.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Τον σπουδαιότερο ρόλο όταν λέμε κάτι, παίζει η έκφραση μας και όχι τόσο αυτό καθεαυτό που λέμε.

Η σωματική επικοινωνία σχετίζεται με την εξέλιξη των ειδών και γιαυτό θεωρείται θεμελιωτής της τεχνικής ο Δαρβίνος.

Οι χειρονομίες οι στάσεις και οι κινήσεις μας λένε μία ιστορία την ώρα που η φωνή μπορεί να λέει μία άλλη.

Unspoken Language / Communication.

Η επικοινωνία χωρίς λόγο , ονομάζεται Σωματική Επικοινωνία , Unspoken Communication .

Χρησιμοποιείται ασυνείδητα .

Η Επιστημονική προσέγγιση .

Στη σωματική επικοινωνία εμπλέκονται οι επιστήμες της ψυχολογίας , της κοινωνιολογίας , της ανθρωπολογίας , της γλωσσολογίας .

Οι νέοι τομείς της κηνισιολογίας και της παραγλωσσολογίας δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν γνώση στα εργαστηριακά πειράματα της σωματικής επικοινωνίας .

Eye Contact .

Η ένταση του βλέμματος είναι στο μέγιστο βαθμό όταν δύο άνθρωποι κοιτάζουν ο ένας τον άλλον .

Η παρατεταμένη βλεμματική επαφή , θεωρείται επίδειξη ανωτερότητας , έλλειψη σεβασμού , απειλητική στάση και τάση προσβολής του άλλου .

Eye Contact .

Η πολύ λίγη βλεμματική επαφή δηλώνει έλλειψη προσοχής .

Η απόσυρση της βλεμματικής επαφής με το χαμήλωμα των ματιών θεωρείται σημάδι υποταγής .

Eye Contact .

Λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο εάν κοιτάξουμε κάποιον είναι ένδειξη πως έλκει το ενδιαφέρον μας .

Κοιτάζουμε περισσότερο τους άλλους όταν ακούμε κια όχι όταν μιλάμε .

Eye Contact .

Όταν το βλέμμα των ανθρώπων αποσπάται από τον ομιλητή , κοιτούν αριστερά ή δεξιά αυτού .

Αυτοί που στρέφουν το βλέμμα τους αριστερά συνήθως είναι καλλιτέχνες ή οραματιστές με μεγάλη φαντασία .

Eye Contact .

Αυτοί που στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά έχουν επιστημονική εκπαίδευση και έχουν μικρότερη οπτική φαντασία .

Eye Contact .

Παρατεταμένο κοίταγμα χωρίς ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων χρησιμοποιείται από εκείνους που θέλουν να επιβληθούν να απειλήσουν , να εκφοβίσουν ή να επηρρεάσουν τους άλλους .

Eye Contact .

Κοίταγμα πρός τα κάτω σημαίνει στενοχώρια .

Μάτια παγωμένα ανοιχτά σημαίνει φόβο .

Γρήγορες σαρωτικές κινήσεις των ματιών σημαίνει αναστάτωση .

Παρατεταμένη βλεμματική επαφή από εμάς σημαίνει επιθετικότητα.

Eye Contact .Window to the Soul.

Τα μάτια μας είναι σαν κάτι περισσότερο από ένα παράθυρο στην ψυχή .

Συμπαθούμε περισσότερο τους ανθρώπους με μεγάλες κόρες έναντι αυτών με μικρότερες .

Όταν βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον οι κόρες μας διαστέλλονται.

Face Contact.

Μία ταχεία κίνηση των φρυδιών πρός τα επάνω , με συνοδευτικό χαμόγελο δείχνει ευχαρίστιση πρός το πρόσωπο που μιλάμε .

Οι πρώτες στιγμές μίας γνωριμίας δημιουργούν εκφράσεις στα πρόσωπα των άλλων .

Face Contact.

Στα πρώτα λεπτά μίας γνωριμίας βγάζουμε συμπεράματα για τον χαρακτήρα των άλλων την προσωπικότητα τους , την πνευματικότητα τους , την εξυπνάδα τους , τις προσωπικές τους συνήθειες ……….

Face Contact.

Η πιό θετική έκφραση του προσώπου είναι το χαμόγελο .

Φανερώνει ευχαρίστιση ή ευτυχία , ασφάλεια ,διασκέδαση .

Face Contact.

Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές εάν χαμογελάσουμε με πρόκληση , αισθανόμαστε καλύτερα .

Οι γυναίκες χαμογελούν περισσότερο από τους άνδρες , λόγω αυξημένης κοινωνικότητας .

Face Contact.

Τ πρόσωπο υποδεικνύει :

Ευτυχία = χαμόγελο.

Λύπη = έλλειψη έκφρασης .

Αηδία = στένεμα των βλεφάρων , γκριμάτσα του στόματος , αποστροφή του κεφαλιού .

Θυμό = αλλαγή χρώματος προσώπου, ένταση ,τρίξιμο δοντιών .

Φόβο = πλατιά ανοιχτά μάτια , ανοιχτό στόμα , εφίδρωση .

Ενδιαφέρον = κεφάλι πρός το αντικείμενο του ενδιαφέροντος .

Head Contact .

To κεφάλι κιναίται όταν μιλάμε και όταν ακούμε.

Η πιό συχνή κίνηση του κεφαλιού είναι το νεύμα.

Head Contact .

Το νεύμα δείχνει συμφωνία , επιβεβαίωση , επιδοκιμασία .

Head Contact .

Κεφάλι ψηλά με ελαφριά κίνηση πρός τα πίσω = υπεροψία ή και επιθετική στάση .

Κεφάλι χαμηλώνει = υπακοή ή ταπεινότητα .

Κινήσεις του Σώματος .

Το ανασήκωμα των ώμων δείχνει = δεν ξέρω , δεν με ενδιαφέρει .

Ο θώρακας φουσκώνει = υπερηφάνεια / επίτευγμα .

Κινήσεις του Σώματος .

Ανοιχτές παλάμες = αλήθεια / τιμιότητα / υποταγή .

Χέρια στις τσέπες = τέχνασμα των ανδρών για να μην συμμετέχουν στη συζήτηση .

Κινήσεις του Σώματος Γενικά .

Όταν ένας καπνιστή σβήσει το τσιγάρο του νωρίτερα από ότ συνηθίζει , επιθυμεί να τελειώσει η συζήτηση.

Κινήσεις του Σώματος Γενικά .

Όποιος κοιτά πάνω από τα γυαλιά εκφοβίζει τους πάντες .

Τα γυαλιά στο πάνω μέρος του κεφαλιού = χαλαρός , νέος , άνετος .

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Διαισθητικός είναι αυτός που μπορεί να εντοπίσει τις αντιφάσεις ανάμεσα στα λόγια κάποιου και στη σωματική του επικοινωνία.

Οι γυναίκες είναι πιό διαισθητικές από τους άντρες, σε ποσοστό 87% – 42%.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο γυναικείος εγκέφαλος διαθέτει 14 – 16 περιοχές του εγκεφάλου που εκτιμούν τη συμπεριφορά των άλλων, σε αντίθεση με τους άντρες που έχουν 4-6.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Επτά στους δέκα ανθρώπους σταυρώνουν στο στήθος τους το αριστερό χέρι πάνω από το δεξί.

Οι κινήσεις του σώματος είναι έμφυτες.Παρατηρήθηκαν ίδιες εκφράσεις του προσώπου σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές.

Οι άντρες όταν φορούν ένα παλτό παιρνούν πρώτα το δεξί τους χέρι ενώ οι γυναίκες περνούν πρώτα το αριστερό.Αυτό σημαίνει πως για τη συγκεκριμένη κίνηση οι άντρες χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο και οι γυναίκες το δεξιό.

Σωματική Επικοινωνία.Βασικές Αρχές

Η εξελικτική προέλευση ορισμένων μορφασμών ανάγεται στο πρωτόγονο ζωικό μας παρελθόν.

Το τέντωμα των ρουθουνιών επιτρέπει σε περισσότερο αέρα να οξυγονώνει το σώμα όταν αυτό προετοιμάζεται για μάχη ή φυγή.

Σωματική Επικοινωνία.

Τρείς βασικοί κανόνες για τη σωματική επικοικωνία.

Διαβάζετε δέσμες χειρονομιών.Προσπαθήστε να βγάζετε συμπεράσματα από διάφορες χειρονομίες.

Αναζητήστε τη συμφωνία λεκτικής και μή λεκτικής επικοινωνίας ( ο Φρόυντ απόρησε όταν μία γυναίκα του μιλούσε για τον ευτυχισμένο γάμο της αλλά έπαιζε με τη βέρα της.Σε λίγο άρχισε να του αναλύει τα προβλήματα στη σχέση της).

Διαβάζετε τις χειρονομίες στα πλαίσια της κατάστασης.Σε μία στάση σφιχτά πόδια και χέρια και κατεβσμένο πηγούνι μπορεί να δείχνουν ότι το άτομο κρυώνει όμως η ίδια κίνηση απέναντισε έναν πωλητή δείχνει άρνηση.

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

Τα χέρια είναι τα πιό σημαντικά όργανα στη σωματικήεπικοινωνία γιατί έχουν τις περισσότερες συνδέσεις με τον εγκέφαλο από οποιοδήποτε άλλο όργανο.

Οι παλάμες δείχνουν τον βαθμό ειλικρίνιας.

Τα μικρά παιδιά που θέλουν να κρύψουν κάτι ή λένε ψέματα βάζουν τις παλάμες πίσω από την πλάτη.Ένας άντρας που λέει ψέματα βάζει τις παλάμες του στις τσέπες.

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

Παλάμη πρός τα πάνω καμία απειλή.

Παλάμη πρός τα κάτω = εξουσία.

Η κλειστή παλάμη με τον δείκτη προτεταμένο δίνει αρνητικά συναισθήματα.Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό είναι αγενείς και πολεμοχαρείς.

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

Η χειραψία προέρχεται από το αρχαίο παρελθόν μας, όταν οι άνθρωποι διαφορετικών φυλών προέκτειναν τα χέρια τους για να δείξουν πως δεν κρατούν όπλα.

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

Όταν θέλουμε με τη χειραψία να δείξουμε πως έχουμε την κυριαρχία η παλάμη κοιτά πρός τα κάτω.

Χειραψία υποταγής η παλάμη κοιτά πρός τα πάνω.

Μία γυναίκα για να ληφθει σοβαρά υπόψιν σε επαγγελματικά θέματα δεν πρέπει να προβάλλει πιό πολύ την θηλυκότητα της από ότι τον επαγγελματισμό της.

Σωματική Επικοινωνία.Τα Χέρια.

Η συμπαθητική χειραψία όταν οι παλάμες είναι παράλληλες και εφαρμόζετε η ίδια δύναμη που ασκείτε

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Το φυσικό και αυθόρμητο χαμόγελο δημιουργεί ρυτίδες γύρω από τα μάτια .

Οι ανειλικρινείς άνθρωποι χαμογελούν μόνο με το στόμα.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Το ψεύτικο χαμόγελο τραβά πίσω μόνο τους μύες του στόματος .Κλασσικό και κακό το παράδειγμα του φωτογράφου που μας λέει να φωτογραφηθούμε λέγοντας τυρί.

Το αληθινό τραβά τους μύες του στόματος και των ματιών.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Το χαμόγελο δημιουργεί θετικά συναισθήματα και θετικές αντιδράσεις.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Τα τέσσερα βασικά είδη χαμόγελου :

Χαμόγελο με σφιγμένα χείλη= αυτός που χαμογελά έχει ένα μυστικό που δεν θέλει να μοιραστεί.

Το στραβό Χαμόγελο = κρύβει σαρκασμό.

Χαμόγελο με Πεσμένο Σαγόνι = είναι προσποιητό και γίνεται για να διασκεδάσει κάποιους.

Το πλάγιο Χαμόγελο = κεφάλι χαμηλωμένο και στραμμένο αλλού και ανασηκωμένο βλέμμα = από τις γυναίκες για να κατακτήσουν έναν άνδρα.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Πειράματα με εγκεφαλογράφο έδειξαν πως ακόμα και τεχνητά χαμόγελα και γέλια προκαλούν αυθόρμητη ευτυχία.

Το χιούμορ καταπολεμά το άγχος.

Με το γέλιο ενεργοποιείται η ζώνη ευτυχίας στο αριστερό ημισφαίριο.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Σε πολλές κλινικές υπάρχει δωμάτιο του γέλιου.Ειναι δωμάτια με βιβλία αστείων και ανεκδότων .Κάθε ασθενής περνώντας 30 – 60 λεπτά ημερησίως σε αυτό το δωμάτιο απολάμβανε εξαιρετικά γρήγορη ανάρωση.

Σωματική Επικοινωνία.Το Χαμόγελο.

Όταν ένας άνδρας λέει πως μία γυναίκα έχει καλή αίσθηση του χιούμορ δεν εννοεί πως αυτή λέει αστεία.Εννοεί πως γελά με τα δικά του αστεία.

Οι γυναίκες γελούν με τους άνδρες που βρίσκουν ελκυστικούς , ενώ οι άνδρες ελκύονται από τις γυναίκες που γελούν μαζί τους.

Σωματική Επικοινωνία.Βραχίονες.

Όταν σταυρώνουμε τα χέρια μειώνεται δραματικά η αξιοπιστία μας.

Με σταυρωμένα χέρια μας θεωρούν απρόσιτους.

Σταυρωμένα χέρια στο στήθος δείχνει άνθρωπο που δεν εκδηλώνεται και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει.

Σωματική Επικοινωνία.Βραχίονες.

Όποιος έχει σταυρωμένα χέρια έχει αρνητική διάθεση.

Τα σταυρωμένα χέρια με σφιγμένες γροθιές δείχνουν εχθρικη διάθεση.

Οι άνθρωποι συνηθίζουν να καλύπτουν τα σημεία του σώματος τους που νιώθουν πιό ευάλωτα.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Ο εγκέφαλος συνδέεται με τα χέρια με τις περισσότερες νευρικές συνδέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος οι κινήσεις που κάνουμε με αυτά δίνουν ισχυρές ενδείξεις για τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Η χρήση χειρονομιών τραβά την προσοχή και βοηθά τα άτομα να συγκρατήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Το τρίψιμο των χεριών μεταξύ τους οι άνθρωποι δείχνουν τη θετική προσδοκία τους για κάτι.Ο ενθουσιασμένος πωλητής μπαίνει στο γραφείο του διευθυντή τρίβοντας τα χέρια του και λέει με ενθουσιασμό «κλείσαμε μία μεγάλη παραγγελία».

Χέρια σφιγμένα σε ανασηκωμένη θέση δείχνουν εκνευρισμό ακόμα και άν το άτομο χαμογελά.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Η κίνηση στέγη σαν προσευχή , δείχνει προσπάθεια να μοιάσει το άτομο θεικό .Πρέπει να αποφεύγετε αν θέλετε να φανείτε πειστικοί γιατί λαμβάνετε ώς κίνηση υπεροψίας.

Εκτός εάν είναι ενωμένα τα δάχτυλα στο ύψος του στήθους οπότε δείχνει πως έχουμε όλες τις απαντήσεις.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Κίνηση πιάτο.Το ένα χέρι πάνω από το άλλο και ακουμπά εκεί το πρόσωπο ώστε να φαίνεται ότι το κεφάλι είναι σε πιάτο.Συνηθίζεται από τις γυναίκες ως φλέρτ.

Τα χέρια πίσω από την πλάτη συνηθίζεται από βασιλείς – ηγέτες – αστυνομικούς σε ώρα περιπολίας .Η κίνηση αυτή βοηθά πολύ το άτομο όταν είναι σε κατάσταση στρές νιώθει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.Η κίνηση δείχνει εξουσία- σιγουριά – αυτοπεποίθηση.

Σωματική Επικοινωνία.Χέρια – Αντίχειρες.

Τα χέρια μέσα στις τσέπες εκτός του αντίχειρα = αυταρχικότητα και αυτοπεποίθηση.

Σωματική Επικοινωνία.

Μία κλασσική κίνηση όταν ακούμε κάποιο άσχημο νέο , είναι να κρύβουμε το πρόσωπο μας και με τα δύο μας χέρια, θεωρώντας πως έτσι θα αποκοπούμε από την πραγματικότητα.

Σωματική Επικοινωνία.

Τα χέρια μας δείχνουν και πότε λέμε ψέματα κυρίως σε συνεργασία με το πρόσωπο.

Λέμε ψέματα όταν ξεροκαταπίνουμε και τρίβουμε τη μύτη μας.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι πέντε συνηθισμένες χειρονομίες των ψευτών.

Κάλυψη του στόματος = υποσεινήδητα ο εγκέφαλος προσπαθεί να σταματήσει το ψέμα.

Το άγγιγμα της μύτης = στο ψέμα ο εγκέφαλος εκρίνει κετοχολαμίνες ( χημικές ουσίες ) που κάνουν τον βλεννογόνο της μύτη να διαστέλλεται, μέχρι που διογκώνεται και η μύτη γνωστό ως σύνδρομο πινόκιο.

Σωματική Επικοινωνία.

3. Το τρίψιμο του ματιού = προσπάθεια του εγκεφάλου να σταματήσει την απάτη.

Ξύσιμο του λαιμού = αμφιβολία ή αβεβαιότητα = δεν είμαι σίγουρος πως συμφωνώ.

Το τράβηγμα του γιακά = η εξαπάτηση προκαλεί αύξηση της πίεσης και κατά συνέπεια αίσθηση φαγούρας στους ευαίσθητους ιστούς του προσώπου και του λαιμού.

Σωματική Επικοινωνία.

Το χέρι στηρίζει το κεφάλι = ανία .Τ χέρι βοηθά το άτομο να μην αποκοιμηθεί.

Χάιδεμα του πηγουνιού = προσπαθώ να πάρω απόφαση.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι πιό καθημερινές κινήσεις :

Γνέψιμο = ξεκινάμε γιά υπόκλιση και σταματάμε στο μέσο = εξαιρετική κίνηση , εργαλείο πειθούς.Ενθαρρύνει την συμφωνία και τη συνεργασία.

Το κούνημα του κεφαλιού έχει τις ρίζες της στην εποχή του θηλασμού. Σημαίνει όχι.

Τα χέρια στους γοφούς μας κάνουν να φαινόμαστε πιό μεγαλόσωμοι και αξιοπρόσεκτοι επειδή καταλαμβάνουμε περισσότερο χώρο.

Σωματική επικοινωνία.

Κινήσεις των ματιών.

Αύξηση του μεγέθους της κόρης σχετίζεται άμεσα με την πνευματική δραστηριότητα και ειδικά με την επίλυση προβλημάτων, φτάνοντας στη έγιστη διαστολή όταν το άτομο βρίσκει τη λύση.

Οι άνθρωποι κρίνουν τα φωτομοντέλα ως πιο ελκυστικά α η φωτογραφία έχει τροποποιηθεί ώστε να δείχνει τις κόρες των ματιών μεγαλύτερες.

Αυτή είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για να αυξηθούν οι πωλήσεις οποιουδήποτε προιόντοςχρησιμοποιεί μία μεγενθυμένη φωτογραφία προσώπου όπως είναι τα γυναικεία καλλυντικά ,τα προιόντα μαλλιών και τα ρούχα.

Σωματική Επικοινωνία.

Η Revlon κατάφερε να αυξήσει τις παραγγελίες καταλόγου των κραγιών κατά 45% μεγαλώνοντας το μέγεθος της κόρης στα μάτια των φωτομοντέλων.

Σωματική Επικοινωνία.

Η διαστολή της κόρης των ματιών είναι εμφυτευμένη στον εγκέφαλο και συμβαίνει εντελώς αυθόρμητα.

Οι Αρχαίοι Κινέζοι έμποροι πολύτιμων Λίθων χρησιμοποιούσαν το διάβασμα της κόρης του ματιού, στα μάτια των αγοραστών όταν παζάρευαν τις τιμές.

Σωματική Επικοινωνία.

Ένα αρχαίο ρητό λέει : « όταν μιλάς με κάποιον να τον κοιτάζεις στα μάτια ».Το πιο σωστό είναι να τον κοιτάζουμε στις κόρες των ματιών.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι τα μόνα πρωτεύοντα με τονισμένο το ασπράδι των ματιών, το οποίο και ονομάζεται σκληρός χιτώνας.

Η κατεύθυνση του βλέμματος σχετίζεται με συναισθηματικές καταστάσεις.

Οι γυναίκες έχουν περισσότερο ασπράδι και ως έκ τούτου διαβάζουν καλύτερα τη διαστολή των κορών.

Σωματική Επικοινωνία.

Το ανασήκωμα των φρυδιών να τα σηκώνεται πάντα σε ατόμα που συμπαθείτε και θέλετε να σας συμπαθήσουν και αυτά.

Γίνεται ανταλλαγή μηνυμάτων.

Το ανασήκωμα δείχνει υποταγή και αρχικά φόβο.

Οι γυναίκες δημιουργούν ένα μωρουδίστικο πρόσωπο.

Σωματική Επικοινωνία.

Όταν το βλέμμα κάποιου αιχμαλωτίζει το δικό μας για περισσότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου, τότε ή μας βρίσκει ελκυστικούς και ενδιαφέροντες οπότε θα έχει διεσταλμένες κόρες ή ότι είναι εχθρικός απέναντι μας και μας προκαλλεί οπότε οι κόρες θα έχουν συσταλεί.

Σωματική Επικοινωνία.

Το πλάγιο βλέμμα δείχνει ενδιαφέρον , αβεβαιότητα ή εχθρότητα.

Όταν συνδυάζεται με ελαφρώς ανασηκωμένα φρύδια ή χαμόγελο φανερώνει ενδιαφέρον .

Αν συνδυάζεται με χαμηλωμένα φρύδια , αυλακωμένο μέτωπο ή άκρες των χειλιών στραμμένες προς τα κάτω φανερώνει καχύποπτη , εχθρική ή επικριτική στάση.

Σωματική Επικοινωνία.

Στις συνεντεύξεις ως υποψήφιοι για πρόσληψη θα πρέπει να δημιουργήσουμε έντονη οπτική επαφή με τον συνομιλητή μας και να την διατηρήσουμε μέχρι να καθίσουν.

Στα πρώτα βήματα της συνέντευξης αναταλλάξτε χειραψία και μετά δώστε στον συνομιλητή σας 2- 3 δευτερόλεπτα για να σας εξετάσεις από πάνω έως κάτω.

Σωματική Επικοινωνία.

Σκύψτε για να ανοίξετε τον χαρτοφύλακα, για να κρεμάσετε το παλτό σας ή για να σύρετε μία καρέκλα προς το μέρος σας.

Πωλητές με τη στρατηγική αυτήν αύξησαν κατακόρυφα τις πωλήσεις τους.

Η χρήση του κατάλληλου βλέματτος προσδίδει αξιοπιστία.

Σωματική Επικοινωνία.

Ζωτικός χώρος είναι ο προσωπικός χώρος γύρω από κάθε άτομο που χρησιμοποιείτε ως προέκταση του.

Περιλαμβάνει το χώρο για τα προσωπικά του αντικείμενα καθώς και καθορισμένο χώρο γύρω από το ίδιο του το σώμα.

Σωματική Επικοινωνία.

Ζώνη οικειότητας.15 – 45 εκατοστά.Σε αυτήν επιτρέπουμε να μπούν μόνο όσοι έχουν στενή συναισθηματική επαφή μαζί μας.

Προσωπική ζώνη . 46 – 1,22 .Απόσταση που κρατάμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις από τους άλλους.

Κοινωνική ζώνη.1,23 – 3,60 .Απόσταση που κρατάμε από αγνώστους από ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε καλά.

Δημόσια ζώνη. Από 3,60 και πάνω.Όταν απευθυνόμαστε σε μία μεγάλη ομάδα ατόμων.

Σωματική Επικοινωνία.

Όσο πιο κοντά συναισθηματικά νιώθουν δύο άτομα μεταξύ τους , τόσο πιο κοντά στέκονται ο ένας τον άλλο.

Ο άνετος τύπος που χτυπά τους πάντες φιλικά στις πλάτες και τους αγγίζει γίνεται αντιπαθής γιατί παραβιάζει τον ζωτικό χώρο των άλλων.

Σωματική Επικοινωνία.

Όταν κάποιος άνθρωπος λέει ψέματα :

Σέρνει τα πόδια του.

Τινάζει απότομα τα δάχτυλα του.

Σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια του.

Σωματική Επικοινωνία.

ΨΕΜΑΤΑ :

Άνω μισό του σώματος = άγγιγμα της μύτης, τρίψιμο ματιών , σφίξιμο μπράτσων πολυθρόνας, αναψοκοκίνσμα, εφίδρωση , τρέμουλο της φωνής, παίξιμο με στυλό – μολύβια

Σέρνει τα πόδια του.

Τινάζει απότομα τα δάχτυλα του.

Σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια του.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι άνθρωποι που κάνουν μικρά και γρήγορα βήματα προσέχουν ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες.

Oι άνθρωποι που κάνουν μεγάλα βήματα αρέσκονται στις αποφάσεις συνοπτικών διαδικασιών.

Τα άτομα που στηρίζουν το σώμα τους στα δύο τους πόδια είναι συνήθως ασφαλή άτομα.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις των οφθαλμών. Διακρίνονται απο:

α/ την κατεύθυνση του βλέμματος,

β/ το είδος και τη διάρκεια της ματιάς,

γ/ το είδος και τη διάρκεια της.

Σύμφωνα με την ερευνητική μελέτη.

1/ Το βλέμμα που σχηματίζει ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ ματιών και μετώπου εκφράζει σοβαρότητα και ρεαλισμό γιαυτό και ονομάζεται επαγγελματικό.

2/ Όταν το τρίγωνο αντιστραφεί και η κορυφή μετατοπιστεί απο το μέτωπο στα χείλη μιλάμε για το κοινωνικό βλέμμα.

Σωματική Επικοινωνία.

Απόσταση του σώματος. Ανάλογα με την απόσταση που τοποθετούμε το σώμα μας, εκφράζουμε μηνύματα:

1/ Η απόσταση μέχρι 49 cm εκφράζει οικειότητα.

2/ Από 50 – 119 cm εκφράζεται προσωπική σχέση.

3/ Απο 120 – 200 cm εκφράζεται επαγγελματική σχέση.

4/ Πάνω απο 200 cm είναι η δημόσια σχέση.

Σωματική Επικοινωνία.

Σκέπασμα του στόματος με την παλάμη = αμφιβολία + απόκρυψη αλήθειας.

Ξύσιμο του λαιμού = αμφιβολίες – αβεβαιότητα.

Πίεση των γυαλιών προς τα πάνω = ο ομιλητής θέλει να κερδίσει χρόνο.

Ξύσιμο του κεφαλιού με το στυλό = αμηχανία ή και σύγχυση.

Σφιγμένη γροθιά = ο ομιλητής έχει άποψη.

Τεντωμένος δείκτης = απειλή / αυταρχισμός.

Δέσιμο των χεριών, κίνηση σκαντζόχοιρος = αμυντική θέση σε περίπτωση απειλής.

Σωματική Επικοινωνία.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ.

Προσβάλλουμε όταν απευθύνουμε τον λόγο και δεν κοιτάμε τον άνθρωπο.

Όταν σηκώνουμε το πηγούνι και τη μύτη γινόμαστε αντιπαθείς.

Όταν παίζουμε το στόμα και τα φρύδια απωθούμε.

Σωματική Επικοινωνία.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.

Ανειλικρίνεια = γρήγορη ομιλία, αλλαγή της φωνής, ιδρώτας, τρεμούλιασμα.

Ανία = απλανές βλέμμα, σταύρωμα και ξεσταύρωμα των ποδιών και των χεριών, τέντωμα, αφηρημένο μουτζούρωμα.

Θυμός = τέντωμα των δαχτύλων, σφιγμένες γροθιές, υπερένταση, κοκκίνισμα του προσώπου, ανεξέλεγκτες κινήσεις των χεριών.

Απογοήτευση = αναστεναγμοί, χέρια στο κεφάλι, γκριμάτσες.

Σωματική Επικοινωνία.

Κατάθλιψη = άτονη, χαμηλόφωνη ομιλία, παραμέληση της υγιεινής και της εμφάνισης, χαμηλωμένα μάτια, χαμηλόφωνη ομιλία, αργές κινήσεις.

Αναποφασιστικότητα = άνοιγμα κλείσιμο του στόματος χωρίς ομιλία, κλίση του κεφαλιού αριστερά δεξιά, ματιές απο το ένα αντικείμενο στο άλλο.

Νευρικότητα = σφιγμένο κορμί, δάγκωμα των χειλιών, χαμηλωμένο βλέμμα, ιδρώτας.

Ηγεσία / ηγέτης = περιβάλλονται πάντα απο άλλους, έχουν δυνατή χειραψία, κοιτούν τους άλλους στα μάτια, στρέφουν το σώμα τους προς τον συνομιλητή τους, καθοδηγούν τη συζήτηση, είναι σε φόρμα και αθλούνται, ντύνονται συντηρητικά , κοιτούν τους άλλους στα μάτια.

Σύγχυση = επανάληψη λέξεων, επανάληψη κινήσεων, αντιφατική ή άστατη συμπεριφορά.

Φόβος = γουρλωμένα μάτια, βαριά αναπνοή, ουρλιαχτό, γλείψιμο των χεριών, νευρικές κινήσεις, ματιές τριγύρω.

Σωματική Επικοινωνία.

ΤΑ ΠΟΔΙΑ.

Όλα τα μέλη του σώματος λειτουργούν ως όργανα επικοινωνίας, η γλώσσα όμως των ποδιών θεωρείται ως η πιο αξιόπιστη.

Σταυρωμένα πόδια = αμυντική διάθεση.

Σταυρωμένο πόδι προς τον συνομιλητή = στάση θετική.

Σταυρωμένο πόδι προς την αντίθετη πλευρά = στάση αρνητική.

Ανοιχτά πόδια κάτω από το κάθισμα και βραχίονες ακουμπισμένους στα χέρια της καρέκλας =ανασφάλεια / αβεβαιότητα.

Σωματική Επικοινωνία.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Το πρόσωπο είναι το μέρος του σώματος που κοιτάμε περισσότερο όταν μιλάμε σε κάποιον.

Τα έξι βασικά συναισθήματα που εκφράζει το πρόσωπο είναι :

Χαρά.

Έκπληξη.

Φόβος.

Θυμός.

Λύπη.

Αηδία.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις μας είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας μας .

Εξαρτώνται από πέντε παράγοντες :

Την καταγωγή μας.

Την κουλτούρα.

Τη θέση.

Την ψυχική κατάσταση.

Το περιβάλλον τη δεδομένη στιγμή.

Οι κινήσεις στα δύο φύλα διαφέρουν σε αρκετά σημεία.

Οι άντρες βάζουν το χέρι στη μέση τους δέκα φορές περισσότερες από τις γυναίκες.

Οι άντρες βάζουν συχνότερα το χέρι στον κρόταφο.

Οι γυναίκες όταν ετοιμάζονται να μιλήσουν ανεβάζουν τα μανίκια.

Σωματική Επικοινωνία.

Εξοικειωθείτε με την εικόνα σας.Έτσι θα καταλάβετε την αντίδραση των άλλων όταν σας βλέπουν.

Όσο μεγαλύτερο λεξιλόγιο έχει κάποιος τόσο περισσότερες κινήσεις κάνει.

Στάση Συστολής = συμεριφορά υποταγής.Κεφάλι μαζεμένο ή σκυφτό, ώμοι χαμηλωμένοι, κορμός καμπουριάζει, μπράτσα κολλημένα στο σώμα, πόδια σταυρωμένα.

Στάση έκτασης = συμπεριφορά επιβολής.πηγούνι και κεφάλι ψηλά, αγκώνες ανοιχτοί, στέρνο σε έκταση , μπράτσα και πόδια ανοιχτά

Στάση προσέγγισης = συμμετοχική συμπεριφορά. Κεφάλι προτεταμένο , λαιμός τεντωμένος, κορμός σκύβει πρός τα εμπρός. Χέρια ανοιχτά , το ένα πόδι βρίσκεται μπροστά.

Στάση Απόρριψης = αρνητική συμπεριφορά. Το κεφάλι πίσω, χέρια σε αμυντική στάση, κορμός γυρισμένος στο πλάι, το βάρος πέφτει πίσω.

ΠΑΛΑΜΕΣ στραμμένες πρός τον ουρανό = καλοσύνη και διάθεση για να μοιραστούμε.

ΠΑΛΑΜΕΣ στραμμένες πρός το έδαφος = δείχνει ηρεμία αλλά και βαρύτητα.

ΠΑΛΑΜΕΣ παράλληλα μεταξύ τους = το πόσο πιστεύουμε σε κάτι ή προστατεύουμε κάτι.

Σωματική Επικοινωνία.

Οι κινήσεις μας είναι ο καθρέφτης της κουλτούρας μας.

Η σημαντικότητα της σωματικής επικοινωνίας.

Ακόμα και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και εξηγούμε σε κάποιον κάνουμε κινήσεις.

Δεν μπορούμε να φωνάξουμε ζήτω κέρδισα με τα χέρια κατεβασμένα.

Δεν μπορούμε να πούμε είμαι σε μεγάλη φόρμα, καμπουριάζοντας.

Δεν μπορούμε να πούμε είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος , με κλειστά χέρια.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Communication Crisis Management. CrisisCommunication Management.

Δημόσιες Σχέσεις και Branding .

Brandingjpeg

 

Branding :

Η διαδικασία της δημιουργίας μίας αληθινής , πραγματικής , δυνατής εικόνας – γνώμης και άποψης με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών σκέψεων και συναισθημάτων τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας  .

Οι Δημόσιες Σχέσεις , είναι η επιστήμη η οποία αποκλειστικά σχεδιάζει στρατηγικά κάθε πρόγραμμα Branding .

Στον πυρήνα του Branding .

Όραμα = Σαφές – ξεκάθαρο – μέλλον .

Στρατηγική = Συγκεκριμένη .

Πλάνο = Τακτικές υλοποίησης .

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

Το Πάθος .

Love it or Leave it .

Τα Brand για να ζήσουν για πάντα πρέπει να τα αγαπάς για πάντα .

Αγαπήστε τα για να τα αγαπήσει και ο κόσμος .

Cost Management Or Brand Management ?

 Όταν ένα προιόν επικεντρώνεται στις μειώσεις των χρηματοοικονομικών του μεγεθών , στέλνει μήνυμα πως δεν είναι Brand .

Το χαμόγελο στο πρόσωπο αυτών που απολαμβάνουν το Brand και τις υπηρεσίες του , είναι η πραγματική αξία του Brand .

Αξιακή Βάση .

Είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία «χτίζεται» κάθε Brand :

Ήθος .

Αξιοπιστία .

Ειλικρίνεια .

Συνέπεια .

Διαφάνεια .

 Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

 Έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο .

Για να έχετε Brand , επενδύστε στους ανθρώπους σας .

Για να αγαπήσουν τις επιχειρήσεις σας αγαπήστε εσείς αυτούς .

Αυτό που πρέπει να προσφέρουν είναι εμπειρία .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη που δομικά εντάσει όλες αυτές τις δραστηριότητες στο σχεδιασμό της .

 Το Branding δεν είναι εφήμερο .

 Το Branding είναι πολλά περισσότερα από διαφήμιση και προώθηση .

Είναι εκπαίδευση – καινοτομία – διαφορετική , ανθρωποκεντρική οπτική – ανάπτυξη προιόντων – εικόνα , design – κοινωνικότητα – αξίες – εξ ——— υπηρέτηση .

 Η Καθοδική Πορεία .

Στην εποχή μας , πολλές επιχειρήσεις έχουν χάσει το δρόμο τους .

Βασίζονται σε πρόσκαιρες δράσεις .

Δεν προσφέρουν εμπειρία .

Δεν υπηρετούν τους ανθρώπους τους .

Επιδίδονται σε αλόγιστες περικοπές .

Έχουν ανάγκη από αναγέννηση .

Brand Re-Energization .

 Αναγέννηση του Brand σημαίνει όλοι οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό να κάνουν επανεκκίνηση , να επανδημιουργήσουν μία κουλτούρα εμπειρίας και προσφοράς πρός τον κάθε άνθρωπο , κάθε στιγμή , σε κάθε σημείο που δραστηριοποιείται ο οργανισμός .

Υπερήφανοι για το Brand .

Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτές .

Υπερήφανος είναι ο άνθρωπος της επιχείρησης που πιστεύει στην επιχείρηση εντός και εκτός αυτής .

Η υπερηφάνεια είναι πιο δυνατή απο τα χρήματα καθώς οι υπερήφανοι για την επιχείρηση άνθρωποι , είναι η κινητήρια δύναμη της .

Επικέντρωση στο Brand .

Επικεντρωθείτε – πιστέψτε και εμπιστευτείτε το Brand σας . Brand δεν είναι το προιόν ως μάρκα .

Η αρχή πρέπει να γίνεται από το Management .

Απαντήστε στο ερώτημα :

Ποιά εμπειρία υποσχόμαστε και προσφέρουμε στους πελάτες μας ;

Η δύναμη του Brand , έρχεται μέσα από τη συγκεκριμένη του ταυτότητα , την αμεσότητα , την εμπιστοσύνη και τη διαφορετικότητα του .

Brand Pyramid .

Brand Essence .Είναι η φράση η οποία εκφράζει τον πνευματικό πυρήνα του Brand και δηλώνει πως διαφοροποιείται το Brand και πως παρακινεί τους πελάτες του .

 Η Brand Εμπειρία .Δώστε μία μοναδική εμπειρία από τη στιγμή που οι πελάτες σας ανοίγουν την πόρτα και περνούν στην επιχείρηση σας .Συμπεριφερθείτε τους όπως στους καλεσμένους στο σπίτι σας .Κάντε τους ανθρώπους σας να χαμογελάσουν .Το χαμόγελο τους είναι ζωτικής σημασίας για την εικόνα σας .

Μην ξεχνάτε .

 Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .

Λεπτομέρειες .

Στην εικόνα των Brand , όλα έχουν σημασία :

Ο χώρος – τα αξεσουάρ – η διακόσμηση – οι ήχοι – η εξυπηρέτηση – η εικόνα των ανθρώπων , το στύλ τους , οι τρόποι τους , τα πάντα επικοινωνούν το Brand .

Οι Τεχνικές Επικοινωνίας .

Σκοπό έχουν να ανεβάζουν σε υψηλότερο επίπεδο το Brand , σε υψηλότερη θέση στο μυαλό των ανθρώπων .

Οι περισσότερες επικοινωνιακές τεχνικές σήμερα , υποβιβάζουν τα Brand .

Η σωστή επικοινωνία είναι να υπάρχει η σχέση της σωστής τιμής για το σωστό

 Brand .

Η ουσία των Brand δεν βρίσκεται στο πως θα γίνουν πιό φτηνά αλλά πως θα γίνουν καλύτερα .

 Η πιστότητα .

Όταν «χτίζετε» τα Brand και αυτά πάνω στην αξιακή βάση προσφέρουν μοναδική εμπειρία , τότε οι πελάτες επιστρέφουν διαρκώς σε εσάς .

Δημιουργήστε Brand αποτελεσματικά .Να δίνουν κέρδη .

Όταν οι πελάτες επιστρέφουν μόνο για την τιμή , στην ουσία καταστρέφετε το Brand .

Πιστότητα σημαίνει πολλά περισσότερα από την επιστροφή στην επιχείρηση , σημαίνει συνειδητά να σε επιλέγει ο πελάτης σου να είσαι γιαυτόν ο Αγαπημένος .

 Η εμπιστοσύνη .

Η εμπιστοσύνη δεν αγοράζεται . Κερδίζεται .

Όπου υπάρχει εμπιστοσύνη , δημιουργούνται σχέσεις .

Οι αξίες είναι τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων . Πάνω σε αυτές δημιουργούνται τα Brand .

Ιστορία – Storytelling .

Πείτε την ιστορία του Brand σας .

Πως δημιουργήθηκε , πως άλλαξε ,

Ποιοί είναι οι άνθρωποι του Brand .

Μιλήστε γιαυτό .

Μάθετε τα Πάντα για το Branding  στο Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις – Diploma In Public Relations http://goo.gl/FwQZK4

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού  . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA 

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Επικοινωνήστε μαζί του στο : gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Ανάθεση Ελληνικού φορέα σε εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων για Nation Branding .

pr nation branding 1

Aνάθεση απο πλευράς Marketing Greece www.marketinggreece.com σε εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων τριών χωρών για την επικοινωνία και διαμόρφωση της εικόνας της Ελλάδας στις εκεί αγορές .

Διαβάστε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Business Today www.direction.gr , την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 :

PR στο εξωτερικό και δημιουργία website

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ AΠΟ ΤΗ MARKETING GREECE

Στις εταιρείες που θα αναλάβουν τις Δημόσιες Σχέσεις της σε αγορές – στόχους του εξωτερικού, καθώς και στον ανάδοχο που θα δημιουργήσει το website για την προβολή της χώρας κατέληξε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του

Business Today, η Marketing Greece. Πιο συγκεκριμένα, το καθήκον δημιουργίας Δικτύων Δημοσίων Σχέσεων σε βασικές αγορές του εξωτερικού με στόχο τη μετάδοση και αναπαραγωγή θετικής δημοσιότητας και ελκυστικής παρουσίασης των ποικίλων τουριστικών προϊόντων και προορισμών που παρέχει η Ελλάδα αναλαμβάνουν οι Hills Balfour (Ηνωμένο Βασίλειο), PRCo Russia (Ρωσία) και Wilde & Partner (Γερμανία). Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι εξειδικευμένες στην επικοινωνιακή υποστήριξη τουριστικών προορισμών, καθώς και ότι σύντομα αναμένεται σχετική ανάθεση και για την αγορά των ΗΠΑ. Επίσης, στην ελληνική εταιρεία Converge του PRC Group ανατέθηκε η δημιουργία διαδραστικής πλατφόρμας (website), η οποία -όπως έχει εξαγγελθεί- θα προσφέρει στους χρήστες ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τους προορισμούς και τις εμπειρίες που μπορούν να βιώσουν στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού του ταξιδιού τους, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αναζήτησης διαμονής, μεταφοράς και περιήγησης, ενώ θα παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης με περισσότερες από μία διαδικτυακές μηχανές κρατήσεων. Υπενθυμίζεται πως η Marketing Greece Α.Ε. είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που αποτελεί τον επίσημο οργανισμό προώθησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Βασικοί μέτοχοί της είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και η

Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ).

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars  , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος Επικοινωνίας στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός Kiss Fm καθώς επίσης παρουσιάζει και καθημερινά εκπομπή στον Kiss Fm 13:00 – 16:00 .

———————————————————————————————

Assignment  terms of Marketing Greece http://www.marketinggreece.com a PR firm three countries to communicate and shape the image of Greece in the markets there.

Read the article as published in Business Today http://www.direction.gr, Thursday, July 18, 2013:

PR abroad and create website

ASSIGNMENT FROM THE MARKETING GREECE

The companies will assume public relations in markets – targets abroad, and the contractor will create the website for the promotion of the country came, according to reliable information

Business Today, the Marketing Greece. More specifically, the task of designing PR network in key markets abroad with the aim of transmitting and reproducing positive publicity and attractive presentation of the various tourism products and destinations offered by Greece undertaken by Hills Balfour (UK), PRCo Russia (Russia) and Wilde & Partner (Germany). It should be noted that these companies are specialized in communication support tourist destinations and that soon expected on assignment for the U.S. market. Also, the Greek company Converge of PRC Group was responsible for creating interactive platform (website), which-as announced-will provide users with comprehensive information on the destinations and experiences that can be experienced in Greece. Additionally, the website provides the ability to design their travel using search services accommodation, transfers and tours, while providing connectivity to more than one online booking engines. Recall that the Marketing Greece SA is a non-profit organization that is the official organization promoting Greek tourism industry. Main shareholders are the Association of Greek Tourism Enterprises (SETE), the Hellenic Chamber of Hotels (HCH) and the

Association of Advertising & Communication (Cannes Lions).

George J. Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, public relations program Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Management to business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Administration, in company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides advanced training to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999. Seminars Our http://goo.gl/b4SIA

He is the Director of Public Relations and Communications Consultant at Kiss SA which owns the radio station Kiss Fm and also presents a daily show on Kiss Fm 13:00 – 16:00.

Ψυχολογία – Ο Τρόπος που σκεφτόμαστε επηρρεάζει την ποιότητα της ζωής μας .Think Positive – Health – Perfection .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Relationing

Η υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συναισθηματική κατάσταση .

 • Κάνετε πάντα θετικές σκέψεις .
 • Ενεργοποιήστε θετικά , λαμπερά , εποικοδομητικά τον τρόπο που σκέφτεστε.
 • «Δείτε» χαρά – αφθονία – ευτυχία – πλούτο .
 • Βλέπετε νοερά τις καταστάσεις .
 • Πιστεύετε πάντα σε θετική εξέλιξη .
 • Πίστη πως θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις θετικές μας σκέψεις .
 • Στο πρώτο στάδιο φανταστείτε την εξέλιξη .
 • Στο δεύτερο στάδιο πιστέψτε πως θα πραγματοποιηθεί η εικόνα αυτή .
 • Απομακρύνουμε κάθε φόβο και κάθε ανησυχία .
 • Οι αποτυχίες «τρέφονται» από το φόβο της μη επίτευξης .
 • Οι σκέψεις οδηγούνται στους τομείς , Υγείας – Ζωτικότητας – Τελειότητας .
 • Οι εικόνες αποτυχίας οδηγούν σε αναποτελεσματικά σχέδια .Δεν αναφέρουμε ποτέ Δεν Μπορώ .
 • Ο εγκέφαλος πρέπει να «ποτίζεται» με υγιείς – θετικές σκέψεις .Ευημερίας – επιτυχίας – ηρεμίας .
 • Η φαντασία πρέπει να είναι , ελεγχόμενη – κατευθυνόμενη και πειθαρχημένη .
 • Φανταζόμαστε ωραία και ευχάριστα συμβάντα .
 • Η αίσθηση της υγείας φέρει υγεία .

Σύμφωνα με έρευνες ψυχολόγων, κατόπιν χρόνιων ερευνών στην ανθρώπινη συμπεριφορά , οι άνθρωποι κρίνουν τους άλλους, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην αρχική εντύπωση και όχι στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται αργότερα.

 • Η πρώτη εικόνα που διαμορφώνουμε για οτιδήποτε – πρόσωπο , τοποθεσία , ιδέα – επηρρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις μεταγενέστερες πληροφορίες.
 • Εάν η πρώτη εντύπωση είναι αρνητική , επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη συνέχεια της σχέσης.Οι άνθρωποι σχηματίζουν εικόνα ως εξής :
 • Προσλαμβάνουν πρωταρχικές πληροφορίες, δίνοντας βαρύτητα στην σωματική επικοινωνία , τα λόγια , τις αντιδράσεις.
 • Στο δεύτερο στάδιο βγάζουν συμπεράσματα για την προσωπικότητα του ατόμου.
 • Στο τρίτο στάδιο αποφασίζουν πως θα αντιμετωπίσουν το άτομο.
 • Στη συνέχεια της γνωριμίας και όσο περνά ο χρόνος , αναζητούν στη συμπεριφορά του ατόμου τα στοιχεία αυτά που επιβεβαιώνουν την εικόνα που έχουν ήδη διαμορφώσει.
 • Είναι πολύ σημαντικό το συναίσθημα που εκπέμπεται για πρώτη φορά.
 • Η διάθεση των ανθρώπων επηρρεάζεται άμεσα από την διάθεση του ατόμου που επικοινωνεί μαζί τους.
 • Όταν κάνουμε τους άλλους να νιώσουν χαρούμενοι και να αισθανθούν πως τους καταλαβαίνουμε είναι πιθανό να συνδέσουν αυτά τα συναισθήματα με τη δική μας συμπεριφορά και να μας αντιμετωπίζουν θετικά.
 • Οι άνθρωποι συνδέουν την εικόνα μας ανάλογα με τη διάθεση που τους μεταφέρουμε.
 • Επίσης συνδέουν την καλή ή την κακή τους διάθεση με τη δική μας συμπεριφορά.

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Psychology – The way you think affects the quality of our lives. Think Positive – Health – Perfection.

Health is inextricably linked to the emotional state.
Do positive thoughts always.
Enables the way he thinks.
See mental situations.
Do everything in a positive way.
Faith that the situation will evolve and will be in accordance with positive thoughts.
In the first stage imagine evolution.
In the second stage believe that will take place this picture.
Remove all fear and each concern.
Failures «fed» by the fear of not achieving.
Our thoughts are driven sectors, Health – Vitality – Perfection.
The images of failure leading to inefficient designs. Never mentions can not.
The brain must be «watered» with sound – positive thoughts. Prosperity – Success – calm.
The imagination must be controlled – directed and disciplined.
We imagine beautiful and pleasant events.
The feeling of health bring health.

According to research psychologists, after years of research on human behavior, people judge others by giving greater weight to the initial impression and not on how they behave later.
The first image we form of anything – a person, place, idea – affects the way we process information later.
If the first impression is negative, damage the continuity of the relationship.

People form a picture as follows:

Recruit primary information, focusing on physical contact, words, reactions.
In the second stage draw conclusions about the personality of the individual.
In the third stage decide that the person will experience.
Then get to know and as time goes by, looking at the behavior of the individual elements that confirm the picture already formed.
It is very important that the emotion emitted for the first time.
The mood of the people directly affected by the mood of the person contacted.
When you make others feel happy and feel that their understanding is likely to associate those feelings with our behavior and we are positive.
People associate our image depending on the mood they convey.
Also connect the good or bad mood with our own behavior.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com and by phone at 6974313052.

Branding .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

 

Branding .

Η διαδικασία της δημιουργίας μίας αληθινής , πραγματικής , δυνατής εικόνας – γνώμης και άποψης με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών σκέψεων και συναισθημάτων τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας  .

Στον πυρήνα του Branding .

Όραμα = Σαφές – ξεκάθαρο – μέλλον .

Στρατηγική = Συγκεκριμένη .

Πλάνο = Τακτικές υλοποίησης .

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

Το Πάθος .

Love it or Leave it .

Τα Brand για να ζήσουν για πάντα πρέπει να τα αγαπάς για πάντα .

Αγαπήστε τα για να τα αγαπήσει και ο κόσμος .

 

Cost Management Or Brand Management ?

Όταν ένα προιόν επικεντρώνεται στις μειώσεις των χρηματοοικονομικών του μεγεθών , στέλνει μήνυμα πως δεν είναι Brand .

Το χαμόγελο στο πρόσωπο αυτών που απολαμβάνουν το Brand και τις υπηρεσίες του , είναι η πραγματική αξία του Brand .

Αξιακή Βάση .

Είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία «χτίζεται» κάθε Brand :

Ήθος .

Αξιοπιστία .

Ειλικρίνεια .

Συνέπεια .

Διαφάνεια .

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας .

Έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο .

Για να έχετε Brand , επενδύστε στους ανθρώπους σας .

Για να αγαπήσουν τις επιχειρήσεις σας αγαπήστε εσείς αυτούς .

Αυτό που πρέπει να προσφέρουν είναι εμπειρία .

Το Brandingδεν είναι εφήμερο .

Το Branding είναι πολλά περισσότερα από διαφήμιση και προώθηση .

Είναι εκπαίδευση – καινοτομία – διαφορετική , ανθρωποκεντρική οπτική – ανάπτυξη προιόντων – εικόνα , design – κοινωνικότητα – αξίες – εξ ——— υπηρέτηση .

Η Καθοδική Πορεία .

Στην εποχή μας , πολλές επιχειρήσεις έχουν χάσει το δρόμο τους .

Βασίζονται σε πρόσκαιρες δράσεις .

Δεν προσφέρουν εμπειρία .

Δεν υπηρετούν τους ανθρώπους τους .

Επιδίδονται σε αλόγιστες περικοπές .

Έχουν ανάγκη από αναγέννηση .

Brand Re-Energization .

Αναγέννηση του Brand σημαίνει όλοι οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό να κάνουν επανεκκίνηση , να επανδημιουργήσουν μία κουλτούρα εμπειρίας και προσφοράς πρός τον κάθε άνθρωπο , κάθε στιγμή , σε κάθε σημείο που δραστηριοποιείται ο οργανισμός .

Υπερήφανοι για το Brand .

Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι στις επιχειρήσεις δεν πιστεύουν πραγματικά σε αυτές .

Υπερήφανος είναι ο άνθρωπος της επιχείρησης που πιστεύει στην επιχείρηση εντός και εκτός αυτής .

Η υπερηφάνεια είναι πιο δυνατή απο τα χρήματα καθώς οι υπερήφανοι για την επιχείρηση άνθρωποι , είναι η κινητήρια δύναμη της .

 

Επικέντρωση στο Brand .

Επικεντρωθείτε – πιστέψτε και εμπιστευτείτε το Brand σας . Brand δεν είναι το προιόν ως μάρκα .

Η αρχή πρέπει να γίνεται από το Management .

Απαντήστε στο ερώτημα :

Ποιά εμπειρία υποσχόμαστε και προσφέρουμε στους πελάτες μας ;

Η δύναμη του Brand , έρχεται μέσα από τη συγκεκριμένη του ταυτότητα , την αμεσότητα , την εμπιστοσύνη και τη διαφορετικότητα του .

Brand Pyramid .

Brand Essence .

Είναι η φράση η οποία εκφράζει τον πνευματικό πυρήνα του Brand και δηλώνει πως διαφοροποιείται το Brand και πως παρακινεί τους πελάτες του .

Η Brand Εμπειρία .

Δώστε μία μοναδική εμπειρία από τη στιγμή που οι πελάτες σας ανοίγουν την πόρτα και περνούν στην επιχείρηση σας .

Συμπεριφερθείτε τους όπως στους καλεσμένους στο σπίτι σας .

Κάντε τους ανθρώπους σας να χαμογελάσουν .Το χαμόγελο τους είναι ζωτικής σημασίας για την εικόνα σας .

Μην ξεχνάτε .

Δεν έχουμε ποτέ δεύτερη ευκαιρία για την πρώτη εντύπωση .

Λεπτομέρειες .

Στην εικόνα των Brand , όλα έχουν σημασία :

Ο χώρος – τα αξεσουάρ – η διακόσμηση – οι ήχοι – η εξυπηρέτηση – η εικόνα των ανθρώπων , το στύλ τους , οι τρόποι τους , τα πάντα επικοινωνούν το Brand .

Οι Τεχνικές Επικοινωνίας .

Σκοπό έχουν να ανεβάζουν σε υψηλότερο επίπεδο το Brand , σε υψηλότερη θέση στο μυαλό των ανθρώπων .

Οι περισσότερες επικοινωνιακές τεχνικές σήμερα , υποβιβάζουν τα Brand .

Η σωστή επικοινωνία είναι να υπάρχει η σχέση της σωστής τιμής για το σωστό

Brand .

Η ουσία των Brand δεν βρίσκεται στο πως θα γίνουν πιό φτηνά αλλά πως θα γίνουν καλύτερα .

Η πιστότητα .

Όταν «χτίζετε» τα Brand και αυτά πάνω στην αξιακή βάση προσφέρουν μοναδική εμπειρία , τότε οι πελάτες επιστρέφουν διαρκώς σε εσάς .

Δημιουργήστε Brand αποτελεσματικά .Να δίνουν κέρδη .

Όταν οι πελάτες επιστρέφουν μόνο για την τιμή , στην ουσία καταστρέφετε το Brand .

Πιστότητα σημαίνει πολλά περισσότερα από την επιστροφή στην επιχείρηση , σημαίνει συνειδητά να σε επιλέγει ο πελάτης σου να είσαι γιαυτόν ο Αγαπημένος .

Η εμπιστοσύνη .

 

Η εμπιστοσύνη δεν αγοράζεται . Κερδίζεται .

Όπου υπάρχει εμπιστοσύνη , δημιουργούνται σχέσεις .

Οι αξίες είναι τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων . Πάνω σε αυτές δημιουργούνται τα Brand .

Ιστορία – Storytelling.

Πείτε την ιστορία του Brand σας .

Πως δημιουργήθηκε , πως άλλαξε ,

Ποιοί είναι οι άνθρωποι του Brand .

Μιλήστε γιαυτό .

Μάθετε τα Πάντα για το Branding  :

στον κύκλο σπουδών Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις http://bit.ly/Mtu0AS 12 – 24 Νοεμβρίου 2012

στο σεμινάριο μας Δημόσιες Σχέσεις http://goo.gl/8Yg5S το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2012 

στο σεμινάριο μας Διοργάνωση Εκδηλώσεων http://goo.gl/icza1 το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Branding.

The process of creating a true, genuine, strong image – views and opinions thus creating positive thoughts and emotions that define the behavior and choices.

At the core of Branding.

Vision = clear – clear – the future.
= Specific Strategy.
= Regular Plan implementation.
The Human Factor.

The Passion.

Love it or Leave it.
The Brand to live forever you must love me forever.
Love them to the love and the world.

Cost Management Or Brand Management?

When a product focused on reductions in its financial figures, it sends a message that is not Brand.
The smile on the face of those who enjoy the Brand and its services is the real value of the Brand.

Value-base.

It is the platform on which «built» each Brand:

Ethos.
Reliability.
Honesty.
Consistency.
Transparency.

The Human Factor.

Has the leading role.
To have Brand, invest in your people.
To love your businesses you love them.
What we have to offer is experience.

The Branding is not ephemeral.

The Branding is much more than advertising and promotion.
Is education – innovation – different, humanistic perspective – Product Development – illustration, design – sociability – values ​​- by ——— serve.

The downturn.

In our time, many companies have lost their way.
Rely on temporary measures.
Offer no experience.
Not serve their people.
Engage in reckless cuts.
Need of regeneration.

Brand Re-Energization.

Rebirth of Brand means everyone in an organization to restart, epandimiourgisoun to experience a culture and offer to every person, every moment, at every point where the organization operates.

Proud of the Brand.

In many cases people in business do not really believe in them.
Proud is the man who believes the company within the company and beyond.
The pride is stronger than money as proud now people are the driving force.

Focus on Brand.

Focus – believe and trust in your Brand. Brand is not the product as a brand.
The authority should be made by the Management.
Answer the question:
What experience and offer promise to our customers?
The Power of the Brand, comes through this identity, directness, trust and diversity.

Brand Pyramid.

Brand Essence.

Is the phrase that expresses the spiritual core of Brand and declares that differentiates the Brand and how it encourages customers.

The Brand Experience.

Give a unique experience from the moment your guests open the door and go into your business.
Treat them as guests in your home.
Ask your people to smile. Smile is vital for your image.

Do not forget.

We have never second chance for first impression.
Details.
The image of Brand, everything has meaning:
The venue – the accessories – the decor – the sounds – the service – the image of the people, their style, their ways, everything communicate the Brand.

The Technical Communication.

Designed to elevate to a higher level Brand, a higher position in the minds of people.
Most communication techniques now downgrade the Brand.
Good communication is having the relationship right price for the right

Brand.

The essence of Brand is not on how to become more cheap but it will get better.

The fidelity.

When «building» the Brand and are based on the value-offering a unique experience, then customers continually return to you.
Create Brand effectively. Give profits.
When customers return only for the price, essentially destroying the Brand.
Loyalty means more than the return in business means to consciously choose your client for him to be the favorite.

Confidence.

The trust is not bought. Won.
Where there is trust, relationships are created.
These values ​​are the assets of the business. On these created the Brand.

History – Storytelling.

Tell the story of your Brand.
How did, how changed
Who are the people of Brand.
Talk about it.

Learn everything about Branding:
course in Diploma in Public Relations http://bit.ly/Mtu0AS 12 – 24 Νοεμβρίου 2012
seminar at our Public Relations http://goo.gl/8Yg5S Saturday, December 1, 2012
seminar at our Events http://goo.gl/icza1 Saturday, December 8.

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition 2011 Stamoulis, Director of Public Relations in Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George is a member of Papatriantafyllou d / c the AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Σεμινάριο Branding – Coaching . Brand είναι κάτι Μεγάλο το οποίο Αγαπιέται .Όλοι το Σέβονται , το Υπολογίζουν , το Γνωρίζουν . Είστε Brand ?Εργάζεστε για Brand ?

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Ξέρετε , γνωρίζετε την επικοινωνία του Σήμερα . Θα σας παρουσιάσουμε πως θα είναι από τώρα και στο εξής .

Με άλλη Ψυχολογία κάντε μία Διαφορετική Αρχή . Βγείτε απο το Blackout .

Σκεφτείτε Διαφορετικά , αλλάξτε τα πάντα , δημιουργήστε νέες δουλειές , νέες επιχειρήσεις και κάντε τις υπάρχουσες αγαπημένες , διαφορετικές .

Σεμινάριο Branding – Coaching .Βγείτε απο τη μιζέρια της εποχής .Κάντε αυτό που αγαπάτε να αγαπηθεί .

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Ιουνίου στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  17:45 έως τις  21.45  .

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρρεάζει την ποιότητα της ζωής μας . Σκεφτείτε τη δουλειά που πάντα θέλατε να κάνετε . Μπορεί να γίνει αρκεί να το πιστέψετε . Κάντε την εποχικότητα ( δηλαδή τις δυσκολίες της εποχής ) πρόβλημα των άλλων . Δεν θα υπάρξει ποτέ εποχή χωρίς ιδιαιτερότητες και δυσκολίες . Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε μας βοηθά να ξεχωρίζουμε κάθε εποχή κάτω από όποιες συνθήκες ή μας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή , την κακή ψυχολογία και την κακή υγεία .

Κάθε εποχή έχει τα ιδιαίτερα χρακτηριστικά της τα οποία μας οδηγούν στη επιτυχία , την αφθονία και την εξαιρετική ποιότητα ζωής .Αρκεί να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε .

Αυτό το οποίο θα πράξετε κάντε τον κόσμο να το αγαπήσει με πάθος . Αυτό είναι το Branding .Οτιδήποτε Αγαπιέται . Πόλη – τόπος – χώρα – άνθρωποι – επιχειρήσεις – οργανισμοί – ομάδες . Ότι αγαπιέται είναι Brand . Η διαδικασία για να αγαπηθεί είναι το Branding .

Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία που σας δίνει το σεμινάριο Branding / Coaching , συνδυάζοντας τη δουλειά με την αγάπη , τα θετικά συναισθήματα και την άριστη ψυχολογία .

Branding :

Η διαδικασία της δημιουργίας μίας αληθινής , πραγματικής , δυνατής εικόνας – γνώμης και άποψης με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών σκέψεων και συναισθημάτων τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας .

Θεματολογία :

 • Άνάλυση των re – branding γνωστών παγκόσμιων επιχειρήσεων , με έμφαση στη θεαματική περίπτωση της αναγένησης των Mac Donald’s . Όλες οι καταπληκτικές λεπτομέρειες .
 • Στον πυρήνα του Branding .
 • Love It Or Leave It .
 • Brand Management vs Cost Management .
 • Αξιακή Βάση .
 • Ο Ανθρώπινος παράγοντας .
 • Brand Re-energization .
 • Brand Revitalizing .
 • Υπερήφανοι για το Brand .
 • Μικροστόχευση .
 • Η ιδέα του Branding .
 • Brand PYramid .
 • Brand Essence .
 • Η προσφορά εμπειρίας .
 • Τεχνικές επικοινωνίας Branding .
 • Η πιστότητα – η εμπιστοσύνη στο Brand .
 • Storytelling – αφήγηση της ιστορίας της επιχείρησης .
 • Nation Branding .
 • City Branding .
 • Πολιτικός και Επικοινωνιακός σχεδιασμός .
 • Στρατηγική .
 • Η Ελλάδα ως Brand .
 • Τομείς διαμόρφωσης της εικόνας χώρας .
 • Brand Nation’s Plan .
 • Το ανθρώπινο δυναμικό .
 • Branding στην πράξη .
 • Νέες τάσεις σατο branding .
 • Αλλαγές στην εικόνα , την άποψη και τη γνώμη .
 • Παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας .
 • Εικόνα προόδου .
 • Ταυτότητα ( εταιρική – προσωπική – χώρας – πόλης ) .
 • Branding Cluster .
 • Αισθητική – επενδύσεις – χώρα να ζείς .
 • Τα πιό ξεχωριστά σημεία του Branding .

Coaching :

 • Career coaching .Συμβουλές για τέλεια καριέρα .
 • Επίλυση κάθε επαγγελματικού προβλήματος και προβληματισμού .
 • Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων .
 • Επιλογή εργασιακού τομέα .
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων .
 • Τέλεια ψυχολογία .
 • Πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο .
 • Η επιστήμη της επιτυχίας .
 • Σκεπτόμενοι μόνο θετικά .
 • Πως βλέπουμε τον διαφορετικό κόσμο ;Think Different .
 • Πως δημιουργείται μία επιτυχημένη επιχείρηση ;
 • Πως βρίσκουμε την ευκαιρία ;
 • Συνεργασία – ανοιχτοσύνη – διαπραγμάτευση .
 • Ξεκινώντας κάθε μέρα με τέλεια ψυχολογία .

Σχέσεις :

 • Στρατηγική ανάκαμψης επιχείρησης . Χωρίς διαφήμιση , μόνο σχέσεις .
 • Ανάπτυξη σχέσεων .Πως ;
 • Εταιρική Επικοινωνία .
 • Υποδομή επιχειρήσεων .Τι προηγείται πρίν από οποαδήποτε διοικητική λογική ;
 • Ανθρώπινο κεφάλαιο .
 • Αξίες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων .
 • Πως κάθε επιχείρηση γίνεται αντικείμενο θαυμασμού ;
 • Υπέροχη εικόνα – φανταστικές εμπειρίες – κουλτούρα ευτυχίας .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr και http://bit.ly/JOYeg0 .

The way we think affects the quality of our lives. Consider the job you’ve always wanted to do. It can be as long as you believe. Make seasonal problem of others.
What will you do then the world to love it passionately. What is Branding. Anything loved. City – location – country – People – companies – organizations. That love is Brand. The procedure to be loved is Branding.

Do not miss this opportunity gives you the seminar Branding / Coaching, combining work with love, positive emotions and excellent psychology.

Branding:
The process of creating a true, genuine, strong image – views and opinions resulting in positive thoughts and emotions that determine the behavior and choices.
 
Subject:
• At the core of Branding.
• Love It Or Leave It.
• Brand Management vs Cost Management.
• Base value.
• The human factor.
• Brand Re-energization.
• Brand Revitalizing.
• Proud to Brand.
• Mikrostochefsi.
• The idea of Branding.
• Brand PYramid.
• Brand Essence.
• Offer experience.
• Technical communication Branding.
• Compliance – Confidence in Brand.
• Storytelling – telling the story of the business.
• Nation Branding.
• City Branding.
• political and media planning.
• Strategy.
• Greece as Brand.
• Areas of the image forming country.
• Brand Nation’s Plan.
• The manpower.
• Branding in practice.
• New trends SATO branding.
• Changes in the picture, the view and opinion.
• Global communication networks.
• Picture of progress.
• Identification (business – personal – country – the city).
• Branding Cluster.
• Aesthetics – Investing – place to live.
• The most notable points of Branding.
Coaching:
• Career coaching. Tips for a perfect career.
• Solve each problem and professional reflection.
• Developing and managing relationships.
• Choice of work area.
• Developing skills.
• Perfect psychology.
• Achieving the impossible.
• The science of success.
• Considering only positive.
• How we see the world differently; Think Different.
• How to create a successful business?
• How do we find the opportunity?
• Collaboration – openness – deal.
• Starting each day with perfect psychology.
Relationships:
• Strategic business recovery. Without advertising, only relationships.
• Develop relationships. How?
• Corporate Communication.
• Infrastructure companies. What precedes ago opoadipote administrative logic?
• Human capital.
• Values within business.
• How each company becomes an object of admiration?
• Superb picture – fantastic experiences – culture happiness.
Presents and teaches George Papatriantafyllou Director Communications and Public Relations on Kiss Fm 92,9. Author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece).
Information and booking early in the company Career (Kariera business seminars), 210 81.15.300 tions Korovesis mkorovesi@kariera.gr and Angela Maria Panagiotou Angeliki.Panagiotou @ kariera.gr and http://bit.ly/JOYeg0

Σεμινάριο Branding – Coaching .Βγείτε απο τη μιζέρια της εποχής .Κάντε αυτό που αγαπάτε να αγαπηθεί .

 English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Ιουνίου στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  17:45 έως τις  21.45  .

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε επηρρεάζει την ποιότητα της ζωής μας . Σκεφτείτε τη δουλειά που πάντα θέλατε να κάνετε . Μπορεί να γίνει αρκεί να το πιστέψετε . Κάντε την εποχικότητα ( δηλαδή τις δυσκολίες της εποχής ) πρόβλημα των άλλων . Δεν θα υπάρξει ποτέ εποχή χωρίς ιδιαιτερότητες και δυσκολίες . Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε μας βοηθά να ξεχωρίζουμε κάθε εποχή κάτω από όποιες συνθήκες ή μας οδηγεί στην αυτοκαταστροφή , την κακή ψυχολογία και την κακή υγεία .

Κάθε εποχή έχει τα ιδιαίτερα χρακτηριστικά της τα οποία μας οδηγούν στη επιτυχία , την αφθονία και την εξαιρετική ποιότητα ζωής .Αρκεί να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε .

Αυτό το οποίο θα πράξετε κάντε τον κόσμο να το αγαπήσει με πάθος . Αυτό είναι το Branding .Οτιδήποτε Αγαπιέται . Πόλη – τόπος – χώρα – άνθρωποι – επιχειρήσεις – οργανισμοί – ομάδες . Ότι αγαπιέται είναι Brand . Η διαδικασία για να αγαπηθεί είναι το Branding .

Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία που σας δίνει το σεμινάριο Branding / Coaching , συνδυάζοντας τη δουλειά με την αγάπη , τα θετικά συναισθήματα και την άριστη ψυχολογία .

Branding :

Η διαδικασία της δημιουργίας μίας αληθινής , πραγματικής , δυνατής εικόνας – γνώμης και άποψης με αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικών σκέψεων και συναισθημάτων τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας .

Θεματολογία :

 • Στον πυρήνα του Branding .
 • Love It Or Leave It .
 • Brand Management vs Cost Management .
 • Αξιακή Βάση .
 • Ο Ανθρώπινος παράγοντας .
 • Brand Re-energization .
 • Brand Revitalizing .
 • Υπερήφανοι για το Brand .
 • Μικροστόχευση .
 • Η ιδέα του Branding .
 • Brand PYramid .
 • Brand Essence .
 • Η προσφορά εμπειρίας .
 • Τεχνικές επικοινωνίας Branding .
 • Η πιστότητα – η εμπιστοσύνη στο Brand .
 • Storytelling – αφήγηση της ιστορίας της επιχείρησης .
 • Nation Branding .
 • City Branding .
 • Πολιτικός και Επικοινωνιακός σχεδιασμός .
 • Στρατηγική .
 • Η Ελλάδα ως Brand .
 • Τομείς διαμόρφωσης της εικόνας χώρας .
 • Brand Nation’s Plan .
 • Το ανθρώπινο δυναμικό .
 • Branding στην πράξη .
 • Νέες τάσεις σατο branding .
 • Αλλαγές στην εικόνα , την άποψη και τη γνώμη .
 • Παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας .
 • Εικόνα προόδου .
 • Ταυτότητα ( εταιρική – προσωπική – χώρας – πόλης ) .
 • Branding Cluster .
 • Αισθητική – επενδύσεις – χώρα να ζείς .
 • Τα πιό ξεχωριστά σημεία του Branding .

Coaching :

 • Career coaching .Συμβουλές για τέλεια καριέρα .
 • Επίλυση κάθε επαγγελματικού προβλήματος και προβληματισμού .
 • Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων .
 • Επιλογή εργασιακού τομέα .
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων .
 • Τέλεια ψυχολογία .
 • Πετυχαίνοντας το ακατόρθωτο .
 • Η επιστήμη της επιτυχίας .
 • Σκεπτόμενοι μόνο θετικά .
 • Πως βλέπουμε τον διαφορετικό κόσμο ;Think Different .
 • Πως δημιουργείται μία επιτυχημένη επιχείρηση ;
 • Πως βρίσκουμε την ευκαιρία ;
 • Συνεργασία – ανοιχτοσύνη – διαπραγμάτευση .
 • Ξεκινώντας κάθε μέρα με τέλεια ψυχολογία .

Σχέσεις :

 • Στρατηγική ανάκαμψης επιχείρησης . Χωρίς διαφήμιση , μόνο σχέσεις .
 • Ανάπτυξη σχέσεων .Πως ;
 • Εταιρική Επικοινωνία .
 • Υποδομή επιχειρήσεων .Τι προηγείται πρίν από οποαδήποτε διοικητική λογική ;
 • Ανθρώπινο κεφάλαιο .
 • Αξίες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων .
 • Πως κάθε επιχείρηση γίνεται αντικείμενο θαυμασμού ;
 • Υπέροχη εικόνα – φανταστικές εμπειρίες – κουλτούρα ευτυχίας .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr και http://bit.ly/JOYeg0 .

The way we think affects the quality of our lives. Consider the job you’ve always wanted to do. It can be as long as you believe. Make seasonal problem of others.
What will you do then the world to love it passionately. What is Branding. Anything loved. City – location – country – People – companies – organizations. That love is Brand. The procedure to be loved is Branding.

Do not miss this opportunity gives you the seminar Branding / Coaching, combining work with love, positive emotions and excellent psychology.

Branding:
The process of creating a true, genuine, strong image – views and opinions resulting in positive thoughts and emotions that determine the behavior and choices.
 
Subject:
• At the core of Branding.
• Love It Or Leave It.
• Brand Management vs Cost Management.
• Base value.
• The human factor.
• Brand Re-energization.
• Brand Revitalizing.
• Proud to Brand.
• Mikrostochefsi.
• The idea of Branding.
• Brand PYramid.
• Brand Essence.
• Offer experience.
• Technical communication Branding.
• Compliance – Confidence in Brand.
• Storytelling – telling the story of the business.
• Nation Branding.
• City Branding.
• political and media planning.
• Strategy.
• Greece as Brand.
• Areas of the image forming country.
• Brand Nation’s Plan.
• The manpower.
• Branding in practice.
• New trends SATO branding.
• Changes in the picture, the view and opinion.
• Global communication networks.
• Picture of progress.
• Identification (business – personal – country – the city).
• Branding Cluster.
• Aesthetics – Investing – place to live.
• The most notable points of Branding.
Coaching:
• Career coaching. Tips for a perfect career.
• Solve each problem and professional reflection.
• Developing and managing relationships.
• Choice of work area.
• Developing skills.
• Perfect psychology.
• Achieving the impossible.
• The science of success.
• Considering only positive.
• How we see the world differently; Think Different.
• How to create a successful business?
• How do we find the opportunity?
• Collaboration – openness – deal.
• Starting each day with perfect psychology.
Relationships:
• Strategic business recovery. Without advertising, only relationships.
• Develop relationships. How?
• Corporate Communication.
• Infrastructure companies. What precedes ago opoadipote administrative logic?
• Human capital.
• Values within business.
• How each company becomes an object of admiration?
• Superb picture – fantastic experiences – culture happiness.
Presents and teaches George Papatriantafyllou Director Communications and Public Relations on Kiss Fm 92,9. Author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece).
Information and booking early in the company Career (Kariera business seminars), 210 81.15.300 tions Korovesis mkorovesi@kariera.gr and Angela Maria Panagiotou Angeliki.Panagiotou @ kariera.gr and http://bit.ly/JOYeg0

4 Σεμινάρια .Αλλάξτε τη ζωή σας , κάντε εξαιρετική τη δουλειά σας , σκεφτείτε διαφορετικά .

Στα σεμινάρια που σας προτείνουμε δεν συμβαίνουν τα κοινότυπα – τετριμένα και βαρετά που ένα συνηθισμένο σεμινάριο προσφέρει . Το πάθος μας αλλά και η Διαφορετική γνώση θα σας κάνουν να σκεφτείτε με έναν εντελώς νέο τρόπο να κάνετε καλύτερη τη δουλειά σας ή και να σχεδιάσετε μία νέα επαγγελματική πορεία .Δεν θα σας πούμε αυτά που θα ακούσετε οπουδήποτε . Θα μάθετε να σχεδιάζετε τα πάντα στρατηγικά και αποτελεσματικά . Θα μάθετε και θα εκπαιδευτείτε στα επαγγελματικά μοντέλα και πρότυπα που αλλάζουν και θα αλλάξουν ακόμ περισσότερο  τη δουλειά  και τη ζωή μας .

Αυτοί που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις , αυτοί οι οποίοι κάνουν σπουδαία πράγματα είναι αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν αυτό τον κόσμο που βλέπουν όλοι οι άλλοι . Είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν έναν Διαφορτεικό Κόσμο . Ανοιχτοσύνης , συνεργασιών , σχέσεων , γνώσης .

Οτιδήποτε πράταμε και όπως το πράταμε , ανήκει στο παρελθόν . Νέες τεχνικές , νέες σκέψεις , νέοι τρόποι , σχεδιασμός , πλάνο ,  απόλυτη στόχευση , επιτυχία , αποτελέσματα , αλλαγές .

Ο Διαφορετικός κόσμος είναι αυτός στον οποίο ζείς για τον Άνθρωπο , τον υπηρετείς , κάνεις στη δουλειά σου Τα Πάντα γιαυτόν .

Στα σεμινάρια μας , υπάρχει γνώση μοντέρνα – πρακτική – ρεαλιστική – υλοποιήσιμη την οποία μπορείτε άμεσα να κάνετε επάγγελμα .

Αυτοί που διαρκώς μαθαίνουν , είναι αυτοί που Αλλάζουν τον κόσμο .

Πρακτική εξάσκηση  για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε όλες τις συνθήκες που θα βρείτε στο εργασιακό περιβάλλον .

 • Σεμινάριο Branding Everything / Coaching / Ανάπτυξη Σχέσεων  : City Branding – Nation Branding – Branding Yourself :  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Ιουνίου στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  17:45 έως τις  21.45  .Brand είναι οτιδήποτε αγαπιέται με πάθος . Κάντε περιζήτητο οτιδήποτε με το οποίο ασχολείστε . Λεπτομέρειες εδώ http://bit.ly/JOYeg0
 • Event Management/Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , το Σάββατο 30 Ιουνίου , στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  10:00 έως τις 17:45   .. Στρατηγική σε κάθε εκδήλωση . Χειροπιαστά αποτελέσματα . Ότι δεν γίνεται μέχρι σήμερα .Μάθετε να σέφτεστε , να σχεδιάζετε και να πράτετε δαφορετικά , τις πιό συναρπαστικές εκδηλώσεις .Λεπτομέρειες εδώ http://bit.ly/KxZOP3
 • Presentation Skills/ Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιουνίου στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  17:45 έως τις  21.45  .  Στις παρουσιάσεις το κοινό επηρρεάζεται κατά 84% από τον τρόπο παρουσίασης δηλαδή τη εξωλεκτική επικοινωνία και όχι απο αυτά τα οποία λέγονται  . Κάντε τις πιό αποτελεσματικές παρουσιάσεις . Λεπτομέρειες εδώ http://bit.ly/Lr4Ds0
 • Crisis Management/Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί , Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 στις άνετες ,  πολυτελείς και ειδικά διαμορφωμένες εργονομικά για workseminars αίθουσες του Kariera , Αποστόλου Παύλου 10Α , Μαρούσι 15123 ( άνετη πρόσβαση ) από τις  17:45 έως τις  21.45  .Τα πάντα για να διαχειριστείτε κάθε οικονομική – εργασιακή – διοικητική κρίση , σκάνδαλα – ρήγμα στην εικόνα και δεκάδες ακόμα περιπτώσεις κρίσεων .Λεπτομέρειες εδώ http://bit.ly/MmjF5t
 • Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε για τα σεμινάρια , επικοινωνήστε άμεσα μαζί μου στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .
 • Όλα τα σεμινάρια είναι εξαιρετικά χρήσιμα και θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη γνώση τους για να κάνετε τη δική σας δουλειά στην επικοινωνία ή να διαπρέψετε , να ξεχωρίσετε στην επιχείρηση όπου εργάζεστε ή διαθέτετε .Για κάθε σεμινάριο εργάζομαι σκληρά , ερευνώ και μελετώ κάθε νέα τάση , εφαρμόζω πρακτικές εργασίες , αληθινές περιπτώσεις , παραδείγματα , και μεταφέρω όλη την εμπειρία , τη γνώση , τη δουλειά και το σχεδιασμό που έχω πραγματοποιήσει ώστε να καταφέρω να μεταδώσω , χαρά – ευτυχία και κατάρτιση σε κάθε επαγγελματία , επιστήμονα , φοιτητή ή ενδιαφερόμενο που θέλει να ανοίξει νέους δρόμους στην επαγγελματική του πορεία αλλά και να γνωρίσει τον κόσμο της στρατηγικής , αποτελεσματικής , ευτυχισμένης εργασίας στην επικοινωνία .Εμπιστευτείτε με .Γιώργος Παπατριανταφύλλου . Δηλώστε συμμετοχή άμεσα , στα  σεμινάρια μας.

 Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) .

 Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία ) .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μια ακριβής επιστήμη .

 Γιώργος Παπατριανταφύλλου

www.papatriantafillou.com

gpappr@gmail.com