Καλή Χρονιά , με αλλαγές .

 Το 2012 είναι ανάγκη να δούμε τον διαφορετικό κόσμο που διαμορφώνεται .

 •  Να αλλάξουμε τα πάντα , να καινοτομήσουμε . Καμμία δραστηριότητα μας να μην είναι όπως η προηγούμενη . 
 • Πρέπει να ξεχάσουμε κάθε αναχρονιστική πρακτική .
 • Κάθε δραστηριότητα μας να έχει αποτελεσματικότητα .
 • Να υπάρχει σαφής στρατηγική σε κάθε μας σχεδιασμό . Όχι πιά “στην τύχη” ή “στο πόδι” ενέργειες και δραστηριότητες από επιχειρήσεις – οργανισμούς – κράτος .
 • Να εστιάσουμε στο Brand Management .
 • Να περιορίσουμε το Cost management .

 • Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο .

 • Να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους .

 • Κάθε επιχείρηση να “χτίζεται” στην αξιακή βάση .

 • Οι πέντε θεμελιώδεις αξίες για την ευημερία κάθε επιχείρησης – οργανισμού και του ιδίου του κράτους , είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

 • Να υπηρετεί κάθε επιχείρηση τους συνεργάτες της ( πελάτες – συνεργάτες – προμηθευτές , πολίτες ….) .

 • Να σκεφτούμε θετικά , χωρίς προκαταλήψεις , φόβους και μίσος .

 • Να πραγματοποιούμε συνεργασίες πολλές – συνεχείς – σε όλα τα επίπεδα .

 • Να είμαστε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε πως για να αλλάξουν οι καταστάσεις πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι .

 

 

Για την ευημερία , την πρόοδο και την ευτυχία των κοινωνιών απαιτείται η αγάπη πρός τους ανθρώπους , η συνεργασία , το ήθος το πάθος , η αξιοπιστία , η συνέπεια , η διαφάνεια , η ειλικρίνεια .

 

 

 

Καλή χρονιά .

 

 

Σας παραθέτω μερικά κομμάτια που σηματοδοτούν τις εκρηκτικές αλλαγές στην κοινωνία μας :

 

 

Το Marketing πέθανε , όπως το ξέραμε , λέει στο “ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ MARKETING” o Sergio Zyman και έχει δίκιο .

 • Η Google είναι η πιο επιτυχημένη επιχείρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας , αλλάζει τα πάντα , τον τρόπο που σκεφτόμαστε , μας έχει κάνει ανυπόμονους , δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας εξυπηρετήσουν με το πάσο τους οι υπάλληλοι κάθε επιχείρησης τη στιγμή που ότι ζητάς η Google στο δίνει σε 0,16 sec , γράφει ο Jeff Jarvis στο “ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE” .
 • Τρισεκατομμύρια δεδομένα συλλέγονται κάθε στιγμή από τα ηλεκτρονικά ίχνη κάθε χρήστη στο Internet και αφού αναλύονται παράγονται προγράμματα επικοινωνίας γράφει ο Stephen Baker στο βιβλίο του ΟΙ NUMERATI – Η νέα γενιά των επιστημόνων .
 • Σώσαμε τα Mac Donalds από το χείλος του γκρεμού όταν αποφασίσαμε να απορρίψουμε το Cost Management και να επενδύσουμε τεράστια ποσά όχι στη διαφήμιση αλλά στο να αναζωογονήσουμε το Brand μας , να το αγαπήσουν οι άνθρωποι μας και η κοινωνία , δηλαδή κάναμε Brand Management λένε οι Larry Light – Joan Kiddon στο  Six Rules for Brand Revitalization McDonald’s Did It, and You Can Too .

 

Happy New Year with changes.

In 2012 it is necessary to see the world differently shaped.
We must forget all outdated practice that focuses on materials data.
All our activities have been effective.
A clear strategy in all our planning. No more roughly actions and activities by companies – organizations – state.
To focus on Brand Management.
To reduce the Cost management.
Every business has centered on people .
To create trusting relationships with people.
Each firm is «built» in the value basis.
The five core values ​​for the welfare of each company – the same agency and the State are: Ethos – Reliability – Honesty – Consequence – Transparency.
To serve any business partners (customers – partners – suppliers, citizens ….).
To think positively, without prejudices, fears and hatred.
To realize many collaborations – continued – at all levels.
Be optimistic and believe that to change the situations we must change ourselves.

For the prosperity, progress and happiness of society depends on the love of people, cooperation, moral passion, credibility, consistency, transparency, honesty.

Happy New Year.

Here are some pieces that represent the explosive changes in our society:

The Marketing died, as we knew, he says in «THE END OF MARKETING» o Sergio Zyman and he was right.
Google is the most successful company in history, changed everything, the way we think, has made us impatient, can not wait to serve us to pass the employees of each company when it is asking Google to give in 0,16 sec, writes Jeff Jarvis on «What would The GOOGLE».
Trillions of data collected every minute from electronic traces every user on the Internet and having analyzed produced communication programs Stephen Baker writes in his book THE NUMERATI – The new generation of scientists.
We saved the Mac Donalds from the brink when we decided to reject the Cost Management and invest huge amounts in advertising, but rather to revive the Brand us to love our people and society, that we say Brand Management Larry Light – Joan Kiddon the Six Rules for Brand Revitalization McDonald’s Did It, and You Can Too.