Το τέλος του Marketing .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 • Δημιούργησε έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων .
 • Με το δόγμα τα ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ MARKETING , υφάρπαξε κάθε κοινωνική και Ηθική επιχειρηματική λογική και  εμπορευματοποίησε όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες οι επιχειρήσεις έπραταν το καθήκον τους .
 • Το Marketing παραποίησε την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων .

Αχαρακτήριστη η φράση καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πως :

« Τα θέματα της ΕΚΕ πρέπει να ταιριάζουν με τη μάρκα …..» !!!!!!

δηλαδή  εάν π.χ χρειαστεί μία επιχείρηση να  στηρίξει ένα νοσοκομείο παίδων , εάν δεν ταιριάζει με τη μάρκα !!!!!! δεν πρέπει να προχωρήσει στη βοήθεια ;;;;;;;

Ο Φίλιπ Κότλερ , ο γκουρού και μέγας θεωρητικός των marketers παγκοσμίως , στο πιό πρόσφατο βιβλίο του Marketing 3.0 εκδόσεις Κέρκυρα , αναφέρει πως : « ……. ότι σας έλεγα για να ανταγωνίζεστε εταιρείες και ανθρώπους , τα αναθεωρώ . Πλέον το μόνο που σας λέω είναι να στραφείτε πρός τον άνθρωπο …….» .

Το Marketing πέθανε , όπως το ξέραμε , λέει στο “ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ MARKETING” o Sergio Zyman και έχει δίκιο .

Δείτε τα άρθρα μας :

 • Θα μείνετε για πάντα να υπηρετείτε το αναποτελεσματικό – κουρασμένο μοντέλο επικοινωνίας ακούγοντας στελέχη της γερασμένης σχολής του Marketing ? ή θα έρθετε μαζί μας να Αλλάξουμε τον Κόσμο ; http://goo.gl/tK59x
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing  http://goo.gl/meodw
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing . Πρόκειται για δύο Διαφορετικούς Κόσμους  http://goo.gl/2YbUh
 • Marketing Lies με Εταιρική Κοινωνική……Ανευθυνότητα http://goo.gl/YiESH
 • Η Ανάπτυξη του Τουρισμού Δεν είναι Marketing . Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη  http://goo.gl/msU72
 • Την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων τη «βαφτίζουν» Marketing .Ένα άρθρο , ΣΟΚ http://goo.gl/D4u7e

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων στην Kiss Α.Ε στην οποία ανήκει ο Ρ/Σ Kiss Fm . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι μέλος του δ/σ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Διδάσκει στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminarshttp://bit.ly/Mtu0AS ( Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις ) http://bit.ly/RXEjtE ( Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

The End of Marketing.

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page:

• created a fierce competition among enterprises.
• With the tenet EVERYTHING IS MARKETING, usurp every social and ethical business logic and commercialized all activities with which companies epratan their duty.
• The Marketing misrepresented the science of Public Relations.

Unspeakable phrase Professor of Economics University of Athens as:

«The issues of CSR must match the brand …..»!!

ie if for example you need a company to support a children’s hospital, if it does not fit with the brand!! should not go to help???????

Philip Kotler, the guru and great theorist of marketers worldwide, the most recent book Marketing 3.0 versions Corfu, says: «……. that you say to competing companies and people, reconsider. Now the only thing I say is to turn to the man ……. «.

Marketing is dead as we knew, he says in «THE END OF MARKETING» o Sergio Zyman and right.

See our articles:

• You will forever serve the ineffective – weary communication model listening executives aged School of Marketing? or to get us to change the world; http://goo.gl/tK59x
• Public Relations Marketing http://goo.gl/meodw not
• Public Relations is Marketing. They are two different worlds http://goo.gl/2YbUh
• Marketing Lies by Corporate irresponsibility http://goo.gl/YiESH ……
• The development of tourism is not Marketing. This perception is incorrect http://goo.gl/msU72
• The science of public relations to «baptize» Marketing. An article SHOCK http://goo.gl/D4u7e

George Papatriantafyllou.
George Papatriantafyllou is the author of the books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition 2011 Stamoulis, Director of Public Relations in Kiss SA that owns the P / S Kiss Fm. George is a member of Papatriantafyllou d / c the AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Teaches the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their career. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminarshttp :/ / bit.ly/Mtu0AS (Diploma in Public Relations) http://bit.ly/RXEjtE (Seminar Events) since 1999.
Contact him at gpappr@gmail.com  and by phone at 6974313052.

Σεμινάρια , Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις / Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Φέρνουμε το καινούργιο ,το νέο , αλλάζουμε την επικοινωνία για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο .Έχουμε όραμα , καινοτομούμε , σκεφτόμαστε διαφορετικά , δεν απογοητευόμαστε , έχουμε όρεξη , πάθος , κουράγιο για να παραδώσουμε έναν διαφορετικό κόσμο στα παιδιά μας .

Το ξημέρωμα της καινούργιας οικονομίας θα δώσει ώθηση σε αυτούς που συνεργάζονται , σε αυτούς που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσει τις σχέσεις μέσα στα κοινωνικά δίκτυα .

Η Ανάπτυξη έρχεται όταν οι άνθρωποι διαπιστώνουν πόσο εξαιρετική είναι μία επιχείρηση , πόσο  εξυπηρετκοί και ειλικρινείς είναι οι Άνθρωποι αυτής και πόσο καλύτερο κάνει τον κόσμο η επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις παράγουν υπηρεσίες και προιόντα τα οποία οι Άνθρωποι τα συστήνουν σε άλλους ανθρώπους γιατί είναι Φανταστικά Καλά .

Οι Δημόσιες Σχέσεις συνεργάζονται με όλη την Ανθρωπότητα .Στηριζόμαστε στους Ανθρώπους και όχι στα χρήματα .

Στις Δημόσιες Σχέσεις ανοίγουμε συζητήσεις . Οι Αγορές είναι συζητήσεις .

Ελάτε μαζί μας να δημιουργήσουμε την Επικοινωνία που θα αλλάξει τον κόσμο .

Η επικοινωνία με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , μπορεί να αλλάξει τον κόσμο .

Οι Δημόσιες Σχέσεις έχουν κουλτούρα Ανθρωποκεντρική , ευνοούν τη σύνθεση των ανθρώπων στις επιχειρήσεις , ενσωματώνουν τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας ,της Αξιοπιστίας , δημιουργούν μία Φανταστική Εικόνα , λένε την Αλήθεια , επικεντρώνονται στην Ανθρώπινη ευτυχία , μελετούν την Ψυχολογία των Ανθρώπων και παράγουν εξαιρετικές υπηρεσίες επικοινωνίας .

Ο τρόπος είναι η απλότητα της επικοινωνίας . Δίνουμε απλά – ειλικρινά – με διαφάνεια – ήθος – αξιόπιστα και με συνέπεια  στις κοινωνίες ,  να κατανοήσουν τις επιχειρήσεις και παράλληλα κάνουμε τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του Εξανθρωπισμού τους .

Η Επικοινωνία δεν είναι δουλειά Γραφείου και αυτή τη στιγμή «δουλεύει» λάθος .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων είναι η καλύτερη επικοινωνία .

Η παλαιού τύπου επικοινωνία , δεν έχει κουλτούρα Ανθρωποκεντρική , αντιγράφει την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων με λάθος τρόπο , δεν παράγει καινοτομία και προσπαθεί να ξεγελά τις κοινωνίες με μοναδικό σκοπό το κέρδος .

Ανούσιες ενέργειες,  αναποτελεσματικές δραστηριότητες , κάκιστες διαφημιστικές καμπάνιες , επιμονή στην παλαιότητα , στενότητα αντίληψης , κουραστικές παρουσιάσεις με ανακρίβειες , ψέματα , φλυαρία . Αυτή είναι η επικοινωνία Σήμερα .

Ελάτε να γνωρίσετε την επικοινωνία απο εδώ και στο εξής :

Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012 :

 

Παρακολουθώντας το σεμινάριο :

 •    Πρακτική εκπαίδευση , στη σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 •    Τα Πάντα για τον γραπτό λόγο και τις Δημόσιες Σχέσεις .Ανακοίνωση Τύπου – Business Plan – Ετήσιες Εκθέσεις – Άρθρα – Advertising Print .
 • Νέα εικόνα .
 • Πως θα αναπτύσετε σχέσεις , τι θα σας κάνει διαφορετικούς , πως θα πετυχαίνετε τους στόχους σας .
 • Τι είναι οι Εσωτερικές Σχέσεις και πως διαμορφώνετε την ιδανική κουλτούρα μεταξύ των ανθρώπων της επιχείρησης .
 •   Αλλάξτε τα πάντα με τις αξίες του Ήθους , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας , της Συνέπειας και της Διαφάνειας .
 • Εκπαίδευση στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων . Πως επικοινωνείτε αποτελεσματικά όταν υπάρχει κρίση στην επιχείρηση ή σε φυσικά πρόσωπα .
 • Ασκήσεις – Role Play – Case Studies – Test , για να μπείτε στην ουσία των επαγγελματικών ρόλων .
 • Τι σημαίνει καινοτομία , πως δημιουργούμε την επικοινωνία του μέλλοντος , τι είναι το διαφορετικό , πως κινούμαστε , πως ντυνόμαστε , πως συμπεριφερόμαστε . Κανόνες και πρότυπα .
 • Πως θα αναδιαρθρώσετε την επιχείρηση σας με μοναδική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό .
 • Τα Πάντα για τον γραπτό λόγο και τις Δημόσιες Σχέσεις .Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση Τύπου – Business Plan – Ετήσιες Εκθέσεις – Άρθρα – Advertising Print .Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012 :Παρακολουθώντας το σεμινάριο :
 • Θα δίνετε πρακτικά λύσεις σε όλα τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύπτουν σε κάθε επιχείρηση .
 • Διευθυντής ή Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων . Θα μάθετε τις αρμοδιότητες και θα μελετήσετε  περιπτώσεις διοίκησης διευθυντικών στελεχών Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε στρατηγικά πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Θα εκπαιδευτείτε στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Στη Χορηγία και πως θα συνεργάζεστε .
 • Να προσφέρετε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επικοινωνίας .
 • Να εντοπίζετε το πελατολόγιο σας και τις ομάδες στις οποίες απευθύνονται τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Οι υπηρεσίες σας θα καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος σε κάθε επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους συνεργάτες σας και τις ομάδες κοινού της επιχείρησης .
 • Θα σχεδιάζετε Brand επιχειρήσεις και ανθρώπους .
 • Θα κάνετε αναγνωρίσιμη χωρίς κόστος την επιχείρηση μέσω της εικόνας της και της δημοσιότητας.
 • Θα μάθετε να πραγματοποιείτε αποτελεσματικά ποιοτική έρευνα και συνεντεύξεις σε βάθος .
 • Θα εντοπίζετε B2B τις ομάδες κοινού οι οποίες ειναι οι πιό κατάλληλες για την επιχείρηση σας και θα καταθέτετε στρατηγικά προτάσεις .
 • Θα μπορείτε να καταρτίσετε το Business plan .
 • Να παρέχετε συμβουλές υψηλού επιπέδου .
 • Θα συμβουλεύετε για το οργανόγραμμα .
 • Θα αναπτύσετε με τα πιό συγχρονα επικοινωνιακά “εργαλεία” την επιχείρηση .
 • Θα επικοινωνήτε αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους
 • Θα πραγματοποιείτε media training .
 • Θα εκπαιδεύετε τους συνεργάτες σας στην ανθρωποκεντρική νοοτροπία και επικοινωνία .
 • Θα συντάσετε αποτελεσματικά και θα μάθετε τρόπους αποστολής Δελτίου Τύπου .
 • Θα μάθετε να διοργανώνετε στρατηγικά Εκδηλώσεις .

Παρακολουθώντας το σεμινάριο θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο διαφορετικό δρόμο στην επικοινωνία , με δικό σας γραφείο ή ως σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων .Σκεφτείτε διαφορετικά με την επιστήμη που είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη της δημιουργίας των σχέσεων και της πραγματικής – εξαιρετικής εικόνας . Είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επιστήμη η οποία «γέννησε» όλες τις εφαρμογές του σύγχρονου management .

Υπάρχει ως επιστήμη από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 και διδάσκεται στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης από το 1923 .

Στον πηρύνα των Δημοσίων Σχέσεων , βρίσκεται το Ήθος .

Οι Δημόσιες Σχέσεις δομικά και στρατηγικά δημιουργούν ανθρώπινες σχέσεις εμπιστοσύνης .

Οι πέντε βασικές αξίες των Δημοσίων Σχέσεων είναι : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .

Εισαγωγή

Οι Δημόσιες Σχέσεις, είναι ένα στρατηγικό σύστημα επικοινωνίας, απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό, κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς δημόσιας διοίκησης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελεί λειτουργία αμφίδρομης επικοινωνίας, αποσκοπεί στην προγραμματισμένη διατήρηση ή δημιουργία σωστής εικόνας στο κοινό, για μια ομάδα ή άτομο, προκειμένου να πετύχει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων τους, σε βάση αμοιβαίου συμφέροντος.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου «Βασικές αρχές Δημοσίων Σχέσεων», είναι να δώσει την πραγματική διάσταση του επαγγέλματος και του θεσμού των Δημοσίων Σχέσεων, να διεισδύσει στην ουσία τους αλλά και να παραθέσει με ακρίβεια τις επιστημονικές μεθόδους επίτευξης των ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων.

Για να πετύχουμε το σκοπό μας:

 • ñ   Θα αναφέρουμε όλες τις ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων, με ακριβή παραδείγματα
 • ñ   Θα προσδιορίσουμε επαγγελματικά τις Δημόσιες Σχέσεις
 • ñ   Θα εργαστούμε σε παραδείγματα ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
 • ñ   Θα ερευνήσουμε σύγχρονα μοντέλα και νέες τεχνογνωσίες ,Δημοσίων Σχέσεων
 • ñ   Θα δημιουργήσουμε εικονικά, το δικό μας τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, και θα αναλάβουμε την πλήρη εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων, ενός οργανισμού .

Θεματολογία

Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:

 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη .Πως πρακτικά ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων σχεδιάζει την Κοινωνική Δράση .
 • Eσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .Πως θα σχεδιάσετε την εσωτερική εικόνα η οποία εκπέμπει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις και η ιστορία τους στην Ελλάδα .
 • Ιστορική αναδρομή των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ποιοτική έρευνα στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Έρευνα τάσεων .
 • Δημιουργία Εταιρικής Εικόνας και Εταιρικής Φήμης .
 • Σχεδιασμός της αξιακής βάσης .
 • Σύνταξη του Business Plan .
 • Κουλτούρα και Όραμα στην επιχείρηση .
 • Η δράση του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πως σχεδιάζεται η Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .
 • Καμπάνια Δημοσιότητας και Επικοινωνίας στα Μέσα Ενημέρωσης .
 • Στρατηγικός σχεδιασμός Δημοσιότητας στα Social Media ( στα site Κοινωνικής Δικτύωσης )
 • Ανάλυση των πιό γνωστών Social Media και τα οφέλη από μία σχεδιασμένη καμπάνια δημοσιότητας σε αυτά .
 • Σύνταξη Δελτίου Τύπου .
 • Διοργάνωση Συνέντευξης Τύπου και Συνάντησης Τύπου
 • Ποιά είναι όλα τα ειδικά μέσα επικοινωνίας των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Media Training .Εκπαίδευση απέναντι στα ΜΜΕ με test και εργαστήρια .
 • Image Making . Διαμόφωση προσωπικότητας .
 • Εκπαίδευση σε όλα τα είδη γραπτού λόγου στις Δημόσιες Σχέσεις .
 • Σχεδιασμός προγράμματος Lobbying . Γιατί οι Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων στις Βρυξέλλες που σχεδιάζουν Lobbying είναι τα πιό ακριβοπληρωμένα στελέχη στην Ευρώπη ;
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων , στρατηγικός σχεδιασμός . Πως θα αποφέρει η κάθε εκδήλωση οφέλη – κέρδη και θα διαμορφώσει θετική εικόνα .
 • Εσωτερικές εκδηλώσεις ( στην επιχείρηση ) .
 • Πράσινα event .
 • Check List , πρακτική σε περισσότερα από 20 είδη εκδηλώσεων , προτάσεις σε υποστηρικτές .
 • Πως θα κάνετε προτάσεις και θα σχεδιάσετε επιτυχημένες εκδηλωσεις σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα .
 • Event Plan .
 • Xορηγία . Πως θα συντάξετε προτάσεις χορηγίας . Δεσμοί και σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υποστηρικτές .
 • Eπικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .
 • Πρόληψη και Διαχείριση Κρίσεων .
 • Social Media και e-crisis .
 • Risk Management .
 • Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία .
 • Εξυπηρέτηση Πελατών . Πρακτική και εργαστήρια .
 • Πως θα εκπαιδεύσετε στην επικοινωνία τους τα στελέχη στην επιχείρηση σας .
 • Πολιτική Επικοινωνία . Πως θα σχεδιάσετε μία πολιτική καμπάνια .

Σεμινάριο Event Management – Διοργάνωση Εκδηλώσεων – 29 Σεπτεμβρίου 2012 :

Τουριστικές εκδηλώσεις – Μουσικές– Συναυλίες – Πρωτόκολλο Εθιμοτυπία – Ηλεκτρονική επιχείρηση Διοργάνωσης Εκδηλώσεων – Γαμήλιες Δεξιώσεις – Πράσινα event – Δεξιώσεις – γεύματα – συνέδρια – γιορτές – εγκαίνια – προωθήσεις–  –  εκδηλώσεις σε αθλητικά γεγονότα – φεστιβάλ – συναυλίες – mega events – ραδιοτηλεοπτικά event / απ’ευθείας μεταδόσεις – τοπικά φεστιβάλ και γιορτές – βραβεύσεις – εταιρική φιλοξενία – παιδικές εκδηλώσεις  – συνεντεύξεις τύπου – business event – Ομιλίες – εκθέσεις – σεμινάρια – εκδρομές -party – ξεναγήσεις –  Βαφτίσεις – Γενέθλια – γεύματα εργασίας – coctail – εκδηλώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης – hallmark event – τοπικά φεστιβάλ και κάθε τύπου εκδήλωση με σαφέστατη στρατηγική και αποτελεσματικότητα , χωρίς κανένα πρόβλημα – ελλείψεις –  παραλείψεις – κακή οργάνωση – ατέλειες .

Θεματολογία σεμιναρίου Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

• Branding Εκδηλώσεων – Κάθε εκδήλωση , θα είναι Brand .ñ     Διοργάνωση Special Event .
• Κατηγορίες εκδηλώσεων .
• Μega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event .
• Η σπουδαιότητα της στρατηγικής διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Τουρισμό .
• Οργανισμοί προσέλκυσης ομάδων Τουρισμού , με βάση τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η διαμόρφωση της εικόνας του οργανισμού , από τη διοργάνωση εκδήλωσης .
• Η επιχειρηματική ανάκαμψη από την στρατηγική διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η κουλτούρα και ο πολιτισμός μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Η δομή του στρατηγικού σχεδιασμού . Πως ξεκινάμε και πως συνεχίζουμε .
• Η διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών στις εκδηλώσεις .
• Παρουσίαση νέων προϊόντων – υπηρεσιών και η προώθηση πωλήσεων μέσω της επιτυχημένης εκδήλωσης .
• Η τοπική κοινότητα στη διοργάνωση εκδηλώσεων .
• Ο εθελοντισμός στα Special Event .
• H Xoρηγία και το Sponsoring.
• H Βασική ιδέα της εκδήλωσης.
• Τα ΜΜΕ και η προβολή των εκδηλώσεων .
• Ο Event Manager .
• To πρότυπο της Disney.
• Σχεδιασμός εκδήλωσης . Χρόνος – τόπος – κίνητρα .
• Η έρευνα πριν από κάθε εκδήλωση .
• Το κοστολόγιο – το Check list .
• Όραμα και αποστολή της εκδήλωσης .
• Operation Plans.
• To προσωπικό των εκδηλώσεων.
• Ομάδες εργασίας .
• Swot Analysis, της εκδήλωσης.
• Ο άξονας επικοινωνίας των εκδηλώσεων .
• Το Budget – το εξοδολόγιο.
• Απειλές και κρίσεις στις εκδηλώσεις .
• Επικοινωνιακή Διαχείριση κρίσεων σε εκδηλώσεις .
• Ticketing.
• Oι προσκεκλημένοι.
• Φωτισμός – ήχος – ειδικά εφέ – οπτικοακουστικά μέσα – οι προσκλήσεις – διακόσμηση – Μέσα Μεταφοράς – το αναμνηστικό δώρο .
• Experimental Event Management.
• Διοργάνωση Συνεδρίων – εκθέσεων – δεξιώσεων – cocktail – Party – Συνέντευξης Τύπου – επισκέψεις ξεναγήσεις – συναυλιών .
• Εκπαίδευση προσωπικού .
• Σαβουάρ Βίβρ.
• Catering

Το σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων διαθέτει εξαιρετικά πολύ και σημαντικότατο υλικό .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία  Maria.Korovesi@careerbuilder.com και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@careerbuilder.com Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 . Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , κάθε Σάββατο στις 10.00 .

Δηλώστε συμμετοχή άμεσα , στα  σεμινάρια μας.

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 . Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με στελέχη επιχειρήσεων με θεαματικά αποτελέσματα βοηθώντας τους ανθρώπους να κατανοούν τον διαφορετικό κόσμο της επικοινωνίας , η οποία βασίζεται στο Ήθος , την Αξιοπιστία , την Ειλικρίνεια , τη Συνέπεια και τη Διαφάνεια .Στελέχη και επιχειρήσεις που βίωσαν τη συνεργασία μαζί του , διαπρέπεουν Κοινωνικά – Ηθικά – οδηγήθηκαν στην απόλυτη κερδοφορία και διατηρούν μία φανταστικά καλή εικόνα .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου , δεν εργάζεται στο παλαιό , κουρασμένο , ταλαιπωρημένο μοντέλο του Marketing , των Προωθήσεων , των αναποτελεσματικών διαφημιστικών μηνυμάτων τεχνικές οι οποίες είναι παρωχημένες και αναποτελεσματικές . Εφαρμόζει την επικοινωνία απο εδώ και στο εξής . Βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα και την πυροδότηση αυτών από την αναγνώριση των αξιών οι οποίες είναι τοποθετημένες δομικά από τον ίδιο,  σε κάθε επιχείρηση .Στον πυρήνα της εργασίας του η Ανάπτυξη Σχέσεων . Οι αγορές , οι κοινωνίες , οι επιχειρήσεις δεν είναι ύλη – σκηνοθετημένη επικοινωνία – υποκρισία . Είναι όμως Σχέσεις , Ήθους – Αξιοπιστίας – Ειλικρίνειας – Συνέπειας – Διαφάνειας .

The Traditional Communication is died. We have new thinking. Develop relationships within networks, collaborate, create values – Trust, changing the world. We’ll do better.Come with Us .

We carry new, new, change communication to make the world better. We have a vision, innovate, think differently not despair, we appetite, passion, courage to deliver one different world to our children.

The dawn of the new economy will spur those who work, those who make our lives better.

Marketing is only died because he turned in profits and money.

The Science of Public Relations develops relationships within social networks and online really.

Growth comes when people discover how great a company is, how exypiretkoi and honest are the people and how much better this makes the business world.

The old contact, trying to grab people’s attention and make them trapped telling them how perfect products believing that speaks to mindless beings, directing communication.

Public Relations services and produce products that people recommend to other people because it’s fantastically well.

Public Relations work with all humanity. Rely on people and not the money.

Marketing is dead because people talk to each other and do not wait anymore commercial communication to tell them what to do.

PR open discussions. Markets are conversations.

Marketing is dead because it wants to monitor their clients, exclude competitors, to keep trade secrets. All these died.

Join us to create communication that will change the world.

We use communication to do great things, to change the world and not to do ‘cheap’ actions Marketing Scams.

Communicating the science of Public Relations, can change the world.
Public Relations are humanistic culture, promote the synthesis of people in business, incorporating the values of morality, reliability, honesty, consistency, reliability, create a virtual image, tell the truth, focus on human happiness, study psychology Human and produce exceptional communication services.

The method is the simplicity of communication. We just – frankly – with transparency – ethos – reliably and consistently in societies, to understand the business and also do business to understand the necessity of humanizing them.

Communication is not a desk job and now «works» wrong.

The science of public relations is to communicate better.

The Marketing, humanistic culture has not, copy the science of Public Relations in the wrong way, does not produce innovation and trying to fool the communities with the sole purpose of profit.
Meaningless actions, inefficient operations, appalling campaigns, insisting on seniority, narrowness of perception, tedious presentations inaccuracies, lies, chatter. This is communication today.

Come meet the communication from now on:

Seminar in Public Relations – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012:
Watching the seminar:
Practicalñ training in drafting press releases.
ñ Everything for the written word and Public Relations. Press Release – Business Plan – Annual Reports – Articles – Advertising Print.
Newñ image.
ñ How will developing relationships, what makes you different, how will you achieve your goals.
ñ What are the internal relations and how they form the ideal culture among the people of the company.
ñ Change everything with the values of character, credibility, honesty, consistency and transparency.
Training in Communicationñ Crisis Management. How to communicate effectively when there is a crisis in business or individuals.
ñ Exercises – Role Play – Case Studies – Test, to enter into the essence of professional roles.
ñ What does innovation that create the communication of the future, what is different, how we move, how we dress, how we behave. Rules and standards.
ñ How to restructure your business with unique investment in human
potential. Everything for the written word and Public Relations. Press Release – Press Release – Business Plan – Annual Reports – Articles – Advertising Print. Seminar in Public Relations – Public Relations Management – 22 Σεπτεμβρίου 2012: Watching the seminar:
ñ will give practical solutions to all communication problems that arise in any business.
Director or Director ofñ Public Relations. You will learn the responsibilities and study cases management executives of Public Relations.
ñ You will be able to develop a strategic plan for Public Relations.
will beñ trained in Communication Crisis Management.
sponsorship and how youñ partner.
Provide high levelñ communication services.
ñ Identify your clientele and the groups targeted by public relations program.
Theñ services will cover a huge range of every business.
ñ It communicator effectively with your colleagues and business audiences.
We plan Brand companiesñ and people.
ñ You will no identifiable cost the company through its image and publicity.
ñ You will learn to effectively perform quality research and in-depth interviews.
ñ It locates the B2B audiences that are most appropriate for your business and will strategically deposit proposals.
can build the Businessñ plan.
Provide high levelñ advice.
will advise on theñ organization chart.
ñ It develops with the most modern communication «tools» business.
It communicatorñ effectively with journalists.
We’re media training.ñ
ñ will train associates in humanistic culture and communication.
ñ We shall draw effectively and learn ways of sending press releases.
You willñ learn to strategically organize events.
Watching the seminar will be able to open a new different way to communicate with your office or director of Public Relations. Consider different with the science that is essential to any business.
Public Relations is the science of creating relationships and genuine – excellent picture. Is applied science of psychology and sociology.
Public Relations is the science which «bore» all the applications of modern management.
There is a science since the early 1900’s and taught at New York University since 1923.
In the kernel of Public Relations, is the ethos.
Public Relations structurally and strategically create relationships of trust.
The five core values of PR are: Ethos – Reliability – Honesty – Punctuality – Transparency.
Introduction
Public relations is a strategic communication system, essential to any business, organization, government structures and mechanisms of public administration.
According to the Greek public relations firm, the profession of Public Relations, an interactive operation, aims to scheduled maintenance or creation right image to the public for a team or individual in order to achieve the development of communication and relationships, on an mutual interest.
Purpose
The aim of the course «Fundamentals of Public Relations,» is to give the real dimension of the profession and the institution of Public Relations, to penetrate the substance but also to state accurately the scientific methods of achieving public relations.
To achieve our purpose:
Iñ mention all public relations, with precise examples
We will defineñ professional Public Relations
examples will work inñ public relations
ñ We will explore new models and modern know-how, Public Relations
ñ We create virtual, our Public Relations department, and we will take the full implementation of Public Relations, an organization.
Topics
Here the themes that will be developed as part of the seminar:
ñ Corporate Social Responsibility. How practically the Director of Public Relations Social Action plans.
ñ Internal Public Relations. How to design the internal image that emits the overall company image.
Public Relations andñ history in Greece.
History of Publicñ Relations.
Qualitative Researchñ in Public Relations.
Researchñ trends
Creatingñ Corporate Image and Corporate Reputation.
Design of the valueñ base.
ñ Write the Business Plan.
culture and vision inñ business.
The action ofñ the Director of Public Relations.
How does theñ Strategic Public Relations.
Plano Publicñ Relations.
Campaignñ Publicity and Communication in Media.
ñ Strategic Planning Publicity in Social Media (the social networking site)
ñ Analysis of the most well-known Social Media and the benefits of a planned publicity campaign to them.
ñ writing press releases.
Press conferences andñ meetings press.
What are all the specialñ media PR.
ñ Media Training. Education towards SMEs and test laboratories.
Imageñ Making. Diamofosi personality.
Training inñ all kinds Writing in Public Relations.
ñ Design program Lobbying. Why Public Relations Consultants in Brussels Lobbying planning is highest paid executives in Europe?
Event organization, strategicñ planning. How to generate each event benefits – and profits will create a positive image.
Internal events (inñ business).
Green event.ñ
ñ Check List, in practice more than 20 types of events, recommendations supporters.
ñ How to make suggestions and plan successful events in tourist enterprises in Greece.
Event Plan.ñ
Sponsors.ñ How to write sponsorship proposals. Ties and relationships with their supporters.
Epikoinoniaki Crisisñ Management.
Prevention and Crisisñ Management.
Social Media andñ e-crisis.
Riskñ Management.
Public Relations andñ Psychology.
Customer Service.ñ And practical workshops.
ñ How to train in communications executives in your business.
Political Communication.ñ How to plan a political campaign.
Seminar Event Management – Events – September 29, 2012:
Tourist events – Music-Concerts – Protocol Etiquette – Electronic business Tournament Events – Weddings – Green event – Weddings – Lunches – Conferences – Celebrations – inauguration – Forward– events to sporting events – festivals – concerts – mega events – broadcast event / from Direct TV – local festivals and celebrations – Awards – corporate hospitality – children’s events – press conferences – business event – Speeches – exhibitions – workshops – excursions-party – guided tours – Christenings – Birthdays – lunches – coctail – local events – hallmark event – local festivals and all types of events with a clear strategy and effectiveness, without any problems – failures – failures – poor organization – imperfections.
Topics seminar events.
• Branding Events – Each event will be Brand. Ñ Organization Special Event.
• Event Categories.
• Mega Event – Hallmark Events – Major Event – Local Or Community Event – Festival – Sports Event – Business Event.
• The importance of strategic event planning in tourism.
• Organizations attracting tourism group, based on events.
• The formation of the image of the organization, the organization of the event.
• The business strategy of recovery events.
• The culture and civilization through the organization of events.
• The structure of strategic planning. How do we start and how we continue.
• Management of human needs in the events.
• Presentation of new products – services and sales promotion through successful event.
• The local community in organizing events.
• Volunteering at Special Event.
• H Xorigia and Sponsoring.
• H Basic idea of the event.
• The media and promotion events.
• The Event Manager.
• To model of Disney.
• Design event. Time – place – motivation.
• Research before each event.
• The cost estimate – the Check list.
• Vision and mission of the event.
• Operation Plans.
• To staff the events.
• Working Groups.
• Swot Analysis, of the event.
• The axis of communication events.
• The Budget – the exodologio.
• Threats and crises events.
• Communication in Crisis Management events.
• Ticketing.
• The invitees.
• Lighting – Sound – Special Effects – visual – invitations – decoration – Transport – a commemorative gift.
• Experimental Event Management.
• Organization of Conferences – Exhibitions – receptions – cocktail – Party – Press Conference – Visits guided tours – concerts.
• Training staff.
• savoir vivre.
• Catering

The seminar Events has excellent and very important material.
Information and prompt reservation company in Careers (Kariera business seminars), 210 81.15.300 tions Korovesi Maria Maria.Korovesi @ careerbuilder.com and Angeliki Panagiotou Angeliki.Panagiotou @ careerbuilder.com The seminars take place in the halls of Career, Apostolou Pavlou 10 Maroussi (behind the hospital Health) every Saturday at 10.00. The seminars take place in the halls of Career, Apostolou Pavlou 10 Maroussi (behind the hospital Health) every Saturday at 10.00.
Participate directly in our seminars.
Presents and teaches George Papatriantafyllou Director Communications and Public Relations at Kiss Fm 92,9. Author of books, a public relations and Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 Board member AEIF (Greek Company Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education, Life Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Along the way he has worked with business executives with dramatic results helping people understand the different world of communication, which is based on ethics, reliability, honesty, consistency and transparency. Executives and businesses who experienced working with him, Social diaprepeoun – Ethical – driven to absolute profitability and maintain a fantastic good picture.
George Papatriantafyllou not working in old, tired, tired model of Marketing, promotions, ineffective advertising techniques that are outdated and ineffective. Applies communication from now on. Based on social networks and triggering them by recognizing the values that are placed structurally the same in any business. At the core of his work is relationship building. Markets, societies, businesses are not material – contrived communication – hypocrisy. It is however Relations Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency.

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing .

Οι επιχειρήσεις στην εποχή μας δεν χρειάζονται Marketing . Χρειάζονται Ανάπτυξη Σχέσεων .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι το επάγγελμα του μέλλοντος .

 

Το Marketing αφού κατέκλεψε την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , τώρα πεθαίνει .

 

Οι επιχειρήσεις στην εποχή μας  δεν χρειάζονται Marketing . Χρειάζονται Ανάπτυξη Σχέσεων .

 

Το Marketing , πεθαίνει , γιατί είναι το παρελθόν και δεν πείθει .

 

Οι άνθρωποι επηρρεάζονται από τους ανθρώπους και όχι απο τους πωλητές .

 

Επηρρεάζονται από αυτά που τους μεταφέρουν φίλοι και γνωστοί , από αυτά που λέγονται στην κοινωνία καθημερινά , επηρρεάζονται απο τις κοινότητες στο διαδίκτυο .

Σκεφτείτε απλά πως όλοι μας κατά τη διαδιακασία επιλογής αυτοκινήτου δεν θα επηρρεαστούμε από μια διαφήμιση αλλά απο αυτά που θα μας πεί για το αυτοκίνητο ένας φίλος ή ένας γνωστός μας ή απο αυτά που λέγονται στο διαδίκτυο για το αυτοκίνητο αυτό . Εάν υπάρξει αρνητική μαρτυρία δεν θα το αγοράσουμε και θα στραφούμε σε άλλη μάρκα .

 

Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με κάθε προιόν – επιχείρηση – υπηρεσία και την οικονομική ανάπτυξη ευρύτερα . Όσο υπάρχουν αρνητικές εμπειρίες και αρνητικές μαρτυρίες  η κακή φήμη και η κακή εικόνα θα καθορίζουν τις επιλογές των ανθρώπων και των  επενδύσεων .

 

Η διαφήμιση είναι ένας εκ των πυλώνων της οικονομίας αλλά χρησιμοποιείται λανθασμένα .

 

Οι άνθρωποι μέσω της διαφήμισης δεν αποφασίζουν , απλά μαθαίνουν . Τους γίνεται γνωστό . Γνωστό πρέπει να γίνουν ένα προιόν ή μία υπηρεσία όταν έχουν ήδη βάλει γερά θεμέλια και έχουν πετύχει με ανθρωποκεντρική κουλτούρα την ανάπτυξη σχέσεων .Δηλαδή ακόμα και αν υποθέσουμε πως μία εμπορική καμπάνια επικοινωνίας προσελκύσει εκατομμύρια τουριστών – πελατών – επενδυτών αλλά η κουλτούρα των ανθρώπων του τουρισμού – των χωρών – των επιχειρήσεων  δεν είναι η κατάλληλη με προσφορά εμπειριών και στρατηγική ανάπτυξη σχέσεων , τότε η ζημιά θα ειναι τεράστια γιατί θα πυροδοτηθεί μάι ατελείωτη αφήγηση αρνητικών εμπειριών και θα δημιουργηθούν στάσεις αρνητικές , επιζήμιες .

 

Ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα στην επικοινωνία , πεθαίνει .

 

Το Marketing είναι το παρελθόν . Δεκαετίες τώρα έχει δημιουργήσει έναν κακής ποιότητας ανταγωνισμό με αδυσώπητα χτυπήματα μεταξύ των επιχειρήσεων για το ποιά θα κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς .

 

 

 • Ο Κότλερ , ο γκουρού και μέγας θεωρητικός των marketers παγκοσμίως , στο πιό πρόσφατο βιβλίο του Marketing 3.0 εκδόσεις Κέρκυρα , αναφέρει πως : « ……. ότι σας έλεγα για να ανταγωνίζεστε εταιρείες και ανθρώπους , τα αναθεωρώ . Πλέον το μόνο που σας λέω είναι να στραφείτε πρός τον άνθρωπο …….» .

 

 • Το Marketing πέθανε , όπως το ξέραμε , λέει στο “ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ MARKETING” o Sergio Zyman και έχει δίκιο .
 • Η Google είναι η πιο επιτυχημένη επιχείρηση στην ιστορία της ανθρωπότητας , αλλάζει τα πάντα , τον τρόπο που σκεφτόμαστε , μας έχει κάνει ανυπόμονους , δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας εξυπηρετήσουν με το πάσο τους οι υπάλληλοι κάθε επιχείρησης τη στιγμή που ότι ζητάς η Google στο δίνει σε 0,16 sec , γράφει ο Jeff Jarvis στο “ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE”

 

Οι σύγχρονες αγορές δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συνεργάζονται . Αυτό πρέπει να επιτευχθεί και στην τουριστική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης σχέσεων .

 

 

 • Οι αποφάσεις για τις συμπεριφορές λαμβάνονται από την Ανάπτυξη των Σχέσεων .
 • Όταν μία επιχείρηση έχει πιστό κοινό δεν έχει ανάγκη το Marketing .
 • Πρέπει να μιλήσουμε  τη γλώσσα των ανθρώπων και όχι μία στημένη εμπορική – διαφημιστική – marketing γλώσσα .
 • Οι άνθρωποι δεν επηρρεάζονται στις αποφάσεις τους απο τη διαφήμιση και το marketing γιατί μιλούν μία άλλη γλώσσα .Βρίσκονται μεταξύ τους face to face ή στις κοινότητες στο διαδίκτυο .
 • Οι αγορές είναι πιό έξυπνες , πιό οργανωμένες , πιό ενημερωμένες απο ποτέ .
 • Οι άνθρωποι κατανοούν στη εποχή μας πως παίρνουν αυθεντική ενημέρωση από Ανθρώπους με τους οποίους έχουν σχέσεις και όχι απο τους πωλητές .
 • Η σκηνοθετημένη επικοινωνία , φαίνεται στα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων , ακριβώς σαν σκηνοθετημένη .
 • Η αίσθηση μέσω της άκρατης εμπορικής επικοινωνίας είναι σαν οι επιχειρήσεις να μην μιλούν σε κανέναν .
 • Οι Αγορές στην εποχή αυτή μπορούν να αλλάξουν προμηθευτές – οι πελάτες να αλλάξουν επιχειρήσεις κ.ο.κ εν μία νυκτί .
 • Οι Άνθρωποι βρίσκουν – μιλούν και συννενοούνται με εκείνους που καταλαβαίνουν τι τους λένε και μιλούν την ίδια γλώσσα .
 • Οι επιχειρήσεις για να μιλούν με ανθρώπινη γλώσσα πρέπει να συμερίζονται τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των κοινοτήτων τους .
 • Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα πρέπει να είναι σε κοινότητες συζητήσεων .

 

Γιώργος Παπατριανταφύλλου .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Public Relations – the job of the future .

 

 

Businesses nowadays do not need Marketing. It takes relationship building.

The Marketing, dies, why is the past and not convincing.

People are influenced by people, not by sellers.

Influenced by what they carry friends and acquaintances, from what is said every day in society, influenced by the communities on the web.
Just think that everyone in its process of selecting car will not be influenced by an advertisement, but from what you tell us about the car a friend or an acquaintance from us or what is being said online about this car. If a negative testimony would not buy it and turn to another brand.

Exactly what happens with every product – business – services and economic development in general. While there are negative experiences and negative bad reputation and poor image will determine people’s choices and investments.

Advertising is one of the pillars of the economy but used incorrectly.

People through advertising not decide, just learn. They are known. Known to be made a product or service when they have already put a solid foundation and have achieved a culture centered on relationship building. So even if we assume that a commercial communication campaign attracted millions of tourists – customers – investors, but the culture of the people of tourism – countries – the business is not appropriate to offer strategic development experience and relationships, then the loss will be huge because it will trigger endless narrative Mai negative experiences and create negative attitudes, harmful.

That we knew so far in communication, dies.

The Marketing is the past. Decades has created a poor competition with relentless blows among businesses about what will capture greater market share.

• The Kotler, the guru and great theorist of marketers worldwide, the most recent book, Marketing 3.0 versions Corfu, says: «……. I told that to competing companies and people, reconsider. Now all we say is to look to humans ……. «.

• The Marketing died, as we knew, he says in «THE END OF MARKETING» o Sergio Zyman and right.
• Google is the most successful company in history, changed everything, the way we think, has made us impatient, can not wait to serve us to pass the employees of each company at the time that you ask in the Google gives 0,16 sec, Jeff Jarvis writes in «What would The GOOGLE»

Modern markets are not competitive but cooperating. This should be achieved and the development of tourism through the development of relations.

• Decisions of the behaviors obtained from the Development of Relations.
• When a company has loyal audience does not need the Marketing.
• We must speak the language of the people, not a rigged marketing – advertising – marketing language.
• People are influenced in their decisions by advertising and marketing because they speak a different language. Among themselves face to face or online communities.
• Markets are smarter, more organized, more informed than ever.
• People understand our time is how to get authentic information from people with whom they have relationships, not by sellers.
• The communication directed, appears in the eyes and ears of men just as contrived.
• The sense of rampant through commercial communication companies is like not to talk to anyone.
• Purchases at that time may change suppliers – customers change companies etc overnight.
• People find it – and synnenoountai speak with those who understand what they say and speak the same language.
• Businesses to speak human language must symerizontai concerns and interests of their communities.
• The companies that survive will be discussed in communities.

 

 

George Papatriantafyllou.
Contact him by phone at gpappr@gmail.com  at 6974313052.
Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing . Πρόκειται για δύο Διαφορετικούς Κόσμους .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 Οι Marketers έχουν καταστρέψει και την αποστολή της Διαφήμισης . Κάνουν χιούμορ – καλλιτεχνία – αισθητική αλλά οι διαφημίσεις τους δεν πουλάνε τα προιόντα τους και στη συνέχεια οι Marketers οι οποίοι έχουν αντιλήψεις απο τη δεκαετία του ’80 τα ρίχνουν στην κακή εποχή .

To Marketing συνεχίζει να κατακλέβει τις Ηθικές Αξίες των Δημοσίων Σχέσεων .

 • Το Marketing κατέκλεψε τις εδώ και δεκαετίες Ηθικές Αξίες των Δημοσίων Σχέσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από το 1903 .
 • Η κλοπή των Ηθικών Αξιών των Δημοσίων Σχέσεων , συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς ονομάζοντας οι Marketers ως Marketing δραστηριότητες όπως την Αξιακή κουλτούρα , την Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Σχέσεων , την Εικόνα , την Κοινωνικότητα , τη Δημοσιότητα , τη Διαχείριση της Επικοινωνίας, την Αρθρογραφία  κ.άλ .
 • Η Ηθική δεν είναι κέρδος και ιδιοτέλεια αλλά Καθήκον .
 • Το Marketing είναι η επιστήμη η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να εντοπίζει τις καταναλωτικές ανάγκες να τις καλύπτει με τα κατάλληλα προιόντα και να έχει τους τρόπους να τα φέρνει στα χέρια των καταναλωτών .
 • Οι Marketer της εποχής μας έχουν αλλοιώσει αυτό το μήνυμα και ως αποστολή τους έχουν μόνο να προσπαθούν να ξεγελάσουν τους καταναλωτές .
 • Η Ανάπτυξη Σχέσεων ΔΕΝ είναι Marketing . To Marketing έχει προιοντοκεντρική νοοτροπία .
 • Το Marketing κάνει γνωστά τα προιόντα και τις υπηρεσίες με σκοπό τις πωλήσεις και την αύξηση των κερδών .
 • Δεν μπορεί να εντάσεται καμμία άλλη δραστηριότητα στο Marketing όπως θέματα Εικόνας – Συμπεριφορών – Δημοσιότητας γιατί σύμφωνα με τον ορισμό των επιστημονικών σωματείων του Marketing , όλα τα προαναφερόμενα εάν γίνονται απο το Marketing γίνονται για εμπορικούς λόγους συνεπώς όχι απο καθήκον και άρα προπαγανδιστικά για να αποκομίσει κέρδη η επιχείρηση .
 • Κάθε επιχείρηση οφείλει να κερδοφορεί διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης . Η κερδοφορία όμως πρέπει να έρχεται με τρόπο Ηθικό .
 • Μία πράξη είναι Ηθική όταν πράτεται από καθήκον και όχι απο ιδιοτέλεια .Εάν το Marketing πράτει κοινωνικές πράξεις για να κερδοφορεί η επιχείρηση τότε υπάρχει η ιδιοτέλεια του κέρδους μέσα στην κάθε πράξη και άρα η πράξη δεν είναι Ηθική και το Marketing Ανήθικο .
 • Το Marketing προσαρτώντας μέσα στις δραστηριότητες του Κοινωνικές ενέργειες καταργεί με βίαιο τρόπο κάθε Ηθική έννοια , στο βωμό του κέρδους .
 • Οι Marketers έχουν καταστρέψει και την αποστολή της Διαφήμισης . Κάνουν χιούμορ – καλλιτεχνία – αισθητική αλλά οι διαφημίσεις τους δεν πουλάνε τα προιόντα τους και στη συνέχεια οι Marketers οι οποίοι έχουν αντιλήψεις απο τη δεκαετία του ’80 τα ρίχνουν στην κακή εποχή .
 • Πάντα θα φταίει η εποχή σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να δούν τις αλλαγές στην κοινωνία .
 • Η διαφήμιση πρέπει να πουλάει . Τέλος . Και οι διαφημίσεις των marketers δεν πουλάνε γιατί είναι εκτός θέματος και στερούνται στρατηγικής .Έχουν στο μυαλό τους ένα άλλο παλαιό – παρωχημένο μοντέλο επικοινωνίας με ανόητο χιούμορ , άπειρη φλυαρία και τόνους αναποτελεσματικότητας .

   Η διαφήμιση πρέπει να πουλάει . Τέλος . Και οι διαφημίσεις των marketers δεν πουλάνε γιατί είναι εκτός θέματος και στερούνται στρατηγικής .Έχουν στο μυαλό τους ένα άλλο παλαιό – παρωχημένο μοντέλο επικοινωνίας με ανόητο χιούμορ , άπειρη φλυαρία και τόνους αναποτελεσματικότητας .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η επικοινωνία απο εδώ και στο εξής :

 •  Οι άνθρωποι που δημιούργησαν  την κοινωνική επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , το 1903 εντόπισαν ώς θεμελιώδεις 5 βασικές αξίες για τη δημιουργία κάθε επιχείρησης : Ήθος – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Συνέπεια – Διαφάνεια .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων πράτει κάθε πράξη με γνώμονα το Καθήκον , συνεπώς την Ηθική .
 • Η φιλοσοφία των Δημοσίων Σχέσεων είναι στη δομική τοποθέτηση των αξιών αυτών σε κάθε επιχείρηση όχι απο ιδιοτέλεια και κέρδος αλλά από καθήκον .
 • Η δημοσιότητα και οχι η διαφήμιση είναι η βασική τεχνική λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων . Η δημοσιότητα φέρνει αυτό που συζητούν οι άνθρωποι και όχι αυτό που σκηνοθετούν οι Marketers .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δημιουργεί την εικόνα των Ανθρώπων και των Επιχειρήσεων , όμως την αληθινή – πραγματική εικόνα αφού πρώτα πείθει τους ανθρώπους να υπηρετούν τις αξίες .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων δεν θεωρεί την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ξεχωριστό Πρόγραμμα αλλά δομικό στοιχείο και καθήκον κάθε επιχείρησης .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων επικοινωνεί όχι εμπορικά αλλά ανθρωποκεντρικά με όλες τις ομάδες επικοινωνίας των επιχειρήσεων με σκοπό το αμοιβαίο συμφέρον ( ορισμός της ΕΕΔΣ ) .
 • Τα μηνύματα των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι γενικά – αόριστα και δεν αποπροσανατολίζουν . Είναι απόλυτα συγκεκεριμένα .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι Ανάπτυξη Σχέσεων , είναι κουβέντες , αληθινές συνομιλίες , διάλογος και όχι σκηνοθετημένη επικοινωνία .
 • Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων παράγει επικοινωνία εκεί που δεν φτάνει καμμία εμπορική επικοινωνία .
 • Η Χορηγία είναι για την εικόνα της επιχείρησης σύμφωνα με την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων και δεν είναι Sponsoring που να επιζητά εμπορικά ανταλλάγματα όπως ζητούν οι Μarketers .

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία ακριβής επιστήμη .


 Γιώργος Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

Για το www.papatriantafillou.com copyright 2012

 Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

 

The PR is not Marketing, which continues to steal from the Moral Values of Public Relations.

The Marketing kateklepse decades the Ethical Values of public relations, which have been recorded since 1903.
The theft of Moral Values of Public Relations, continues unabated naming the Marketers Marketing activities such as the value culture, Development of Human Relations, image, sociability, Publicity, Communication Manager, k.al their writing.
Morality is not profit but self-interest task.
Marketing is the science that was created to identify consumer needs to cover with the right products and have ways to bring in the hands of consumers.
The Marketer of our time have altered the message and mission are only trying to fool consumers.
Developing relations are not Marketing. To Marketing has proiontokentriki mentality.
The Marketing make known their products and services for sales and profit growth.
There can be no other activity intensities in such matters Image Marketing – Attitude – Publicity because according to the definition of the scientific societies of Marketing, above all if done by the Marketing made for commercial reasons, therefore, not out of duty and thus to reap propaganda gains the company.
Each company must be profitable otherwise it is superfluous. Profitability, however, must come to an ethical.
An act is ethical when doing out of duty rather than self-interest. If Pradesh Social Marketing operations for the company to profitability, then there is the self interest of profit within each practice and therefore the act is moral and immoral Marketing.
The Marketing annexing into the activities of social actions violently removes any moral sense, for the sake of profit.
The Marketers have destroyed and the mission of Advertising. Humorous – Artistry – aesthetic but their ads do not sell their products and then the Marketers who have ideas of the 80s the drop in bad times.
I will always blame the season for those who can not see the changes in society.
The advertising must sell. Finish. And ads for marketers do not sell because they are irrelevant and lacking strategy. Have in mind another old – outdated model of communication with silly humor, infinite chatter and tons of inefficiency.

The Public Relations is the communication from now on:

The people who created the social science of Public Relations in 1903 identified as 5 fundamental core values to create any business: Ethos – Reliability – Honesty – Consistency – Transparency.
The science of Public Relations Pradesh any action-oriented task, therefore ethics.
The philosophy of PR is the structural placement of these securities in any company not by self-interest and profit, but out of duty.
The publicity and advertising is not the main technical function of Public Relations. The publicity that brings people talking and not what we direct the Marketers.
The science of Public Relations creates the image of people and businesses, but true – a real image after convincing people to serve the values.
The science of Public Relations does not consider CSR a separate program but a component and the duty of every business.
The science of Public Relations communicates not anthropocentric but commercial with all the teams business communication for the mutual interest (definition of AEIF).
The messages of PR is not general – loosely and not mislead. It is absolutely sygkekerimena.
The Public Relations is Developing relationships is talk, real conversations, dialogue and communication rather than contrived.
The science of Public Relations produces communication there is not enough that any commercial communication.
The sponsorship is for the company’s image in the science of Public Relations and Sponsoring is not seeking to trade as demanded by Marketers.

The Public Relations is an exact science.
George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com
For http://www.papatriantafillou.com copyright 2012
Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει πολύ πρίν το Marketing .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει με ιστορικά ντοκουμέντα από το 1903 .Οι δραστηριότητες αυτής της επιστήμης χαρακτηρίστηκαν Δημόσιες Σχέσεις από τους δύο πρωτοπόρους της τον Ivy Lee και τον Edward Bernays .

 

Αυτές οι δραστηριότητες στο πέρασμα των δεκαετιών , “εκλάπησαν” από την επιστήμη του Marketing ( η οποία έχει έναν σαφέστατο ρόλο , διαφορετικό από το ρόλο  των Δημοσίων Σχέσεων ) και από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 ότι ανήκει στην επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων , αναφέρεται ως Marketing λανθασμένα με πληρέστατη ανιστορικότητα .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Ελλάδα έχουν λαμπρή ιστορία .Το 1960 ιδρύθηκε το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων , η ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων ) .

 

Το 1965 το παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα όπου υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων ο λαμπρός Κώδικας των Αθηνών ο οποίος εφαρμόζεται από τότε έως τώρα αδιάκοπα από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως .

 

Ο “πατριάρχης”  (πρωτεργάτης) των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα , ο Μάνος Παυλίδης διετέλεσε πρόεδρος της IPRA (International Public Relations Association ) , από το 1973 έως το 1976 , ενώ το 1964 είχε εκλεγεί στη θέση του Γραμματέα .

 

Υπάρχουν Ντοκουμέντα Ιστορικά ( τα αρχεία του Edward Bernays , δόθηκαν στη δημοσιότητα μόλις το 2010 ) σύμφωνα με τα οποία :

 

Είναι προγράμματα των Δημοσίων Σχέσεων τα ακόλουθα :

 

 

 • Κοινωνικότητα των επιχειρήσεων .

 Η Ηθική των επιχειρήσεων .

Ενσωμάτωση ανθρώπινων αξιών .

Σχέσεις με την κοινή γνώμη .

Σχέσεις με τους πελάτες .

Χορηγία .

Δημιουργία υπέροχης – αληθινής εικόνας .

Διαχείριση θεμάτων κρίσεων .

Μορφές επικοινωνίας των οργανισμών με τα κοινά τους .

Επιρροή και αποτελεσματική  διείσδυση μηνυμάτων ( πρόγραμμα το οποίο επηρρέασε τη μετέπειτα διαδρομή της τεχνικής της διαφήμισης ) .

Μορφές επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης .

Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης .

Εσωτερικές Σχέσεις στους Οργανισμούς .

Ευτυχισμένη Εργασία .

Επικοινωνία με βάση την κοινωνική έρευνα .

Ανάλυση των κοινωνικών ευρυμάτων

 

 

 

Όλα τα στοιχεία είναι καταγεγραμένα στο βιβλίο του Edward BernaysCrystallizing Public Opinio n , το οποίο κυκλοφόρησε το 1923 .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διδάσκονται απο το 1923 στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης


 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing δεν είναι Διαφήμιση .

 

 

Επιχειρήσεις , οργανισμοί , το κράτος όταν σχεδιάζει την τουριστική του επικοινωνία , αναφέρονται στο Marketing ενώ είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται  για την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Αυτό  οφείλεται στον αγνωστικισμό για την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων :

 

 

   Οι Δημόσιες Σχέσεις επαγγελματικά υπάρχουν από το 1903 .

   Ο Άιβη Λή ίδρυσε το πρώτο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στον κόσμο ( μία από τις εκατοντάδες πηγές : Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations του ιστορικού Roland Marchand ) .

   Η επιστήμη του Marketing εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 συνδυάζοντας τις τεχνικές της διαφήμισης και της ονομαζόμενης παραγωγής των προιόντων ( δείτε  http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia ) .

   O E. Bernays ονόμασε την εργασία των Δημοσίων Σχέσεων Συμβουλές Δημοσίων  Σχέσεων . Το 1923 κυκλοφόρησε το πρωτοποριακό βιβλίο του ,Crystallizing Public Opinion ( στο οποίο βασίστηκε όλο το σύγχρονο Management / Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) ενώ την ίδια χρονιά υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ( Πηγή : Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων – Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 1971 ) .

   Το 1965 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) όπου και υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι σήμερα από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών . Αυτή είναι μία ύψιστη διάκριση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων , με παγκόσμια ακτινοβολία .

 

 

 

Αυτά που θα διαβάσετε ισχύουν για τις Δημόσιες Σχέσεις , απο το 1903 :

 

 

   Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις Δημιουργούν Σχέσεις Εμπιστοσύνης – διαμορφώνουν την εικόνα – πληροφορούν με ήθος – αξιοπιστία – ειλικρίνεια –συνέπεια – διαφάνεια .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις μέσω της κοινωνικής – ποιοτικής έρευνας εντοπίζουν τις τάσεις και τις στάσεις των ανθρώπων .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ( πελάτη – συνεργάτη – προμηθευτή ….μέσα στη επιχείρηση , από αυτήν πρός άλλη επιχείρηση , πρός τους πελάτες της , πρός το κοινωνικό σύνολο ) .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 για να εξανθρωπίσουν τις επιχειρήσεις και να αφαιρέσουν τις αναρίθμητες απάτες τους πρός τους ανθρώπους .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις κάνουν ειλικρινώς αγαπητή την επιχείρηση και τους ανθρώπους της και αγαπημένη τους ( αυτό που το marketing υποστηρίζει πως είναι το Branding ) . Η διαφορά έγκειται στο ότι οι Δημόσιες Σχέσεις ενσωματώνουν τις αξίες στους ανθρώπους των επιχειρήσεων ΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ , ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ , ενώ το Marketing αναφέρεται στις αξίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων Στρατηγικά , με στόχο την πώληση μέσω της συγκίνησης και των συναισθημάτων .

   Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία επιστήμη για τον κοινωνικό άνθρωπο , ενώ το Marketing για τον εμπορικό και τον καταναλωτή .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται με τη επιστήμη του Marketing αλλά δεν ταυτίζονται και αφαλώς δεν είναι όλα Marketing όπως λανθασμένα υποστηρίζουν δήθεν ειδικοί του Marketing .Τα ”αρχαιότερα” Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , από αγνωστικισμό , καθόλου έρευνα και από ολοκληρωτική παράδοση στην υπερκαταναλωτική επικοινωνία , πολλά στελέχη τμημάτων marketing και επικοινωνίας τα εντάσουν αυθαίρετα στο marketing , χωρίς κάν να γνωρίζουν  την προέλευση τους και την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων , η οποία έχει γραφτεί πολλές δεκαετίες πρίν την έναρξη του marketing .  Ο ίδιος ο Kotler ο γκουρού του Marketing παραδέχτηκε ευθέως στο πιό πρόσφατο βιβλίο του Marketing 3.0 “… πως ότι σας έλεγα εδώ και δεκαετίες για το MARKETING , τα αναθεωρώ . Πλέον το μόνο που σας λέω είναι στροφή στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες αξίες…” δηλαδή στροφή σε αυτές τις ιδέες και απόψεις όπου οι επιστήμονες – καθηγητές των Δημοσίων Σχέσεων έφεραν στις κοινωνίες και στις επιχειρήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1900 .

Αυτή είναι η αλήθεια .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com


 

 

Πως το Marketing παραποίησε και κακοποίησε τη θεωρία των Δημοσίων Σχέσεων .5 θεμελιώδη προγράμματα τα οποία έχουν παραποιηθεί .


Posted by georgepapa30 Φεβρουαρίου 23, 2012 Γράψτε ένα σχόλιο

   Η Κοινωνική Ευθύνη . Η βασική αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι η κοινωνικότητα και η Ηθική υπόσταση κάθε επιχείρησης . Ειλικρινώς όμως . Γιατί όπως υποστήριξε ο Ιμμάνουελ Κάντ , Ηθική είναι οτιδήποτε πράτεται από καθήκον . Οι Δημόσιες Σχέσεις θεωρούν καθήκον τους την Ηθική . Το Marketing , σχεδιάζει στρατηγικά κάθε κοινωνική πράξη , δηλώνοντας ευθέως πως κάθε κοινωνική ενέργεια επιλέγεται ανάλογα από το τι «πουλάει» στο κοινό το οποίο στοχεύει η καμπάνια Marketing . Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 από το δημοσιογράφο Άιβη Λή με όραμα του να εξανθρωπίζει τις επιχειρήσεις και να αφαιρεί από αυτές τις αναρίθμητες απάτες τους , όπως την ανειλικρίνεια – ασυνέπεια – ανήθικο κέρδος – αδιαφάνεια . Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η μοναδική επιστήμη της επικοινωνίας που έχει κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , το περίφημο Κώδικα των Αθηνών που συγγράφηκε και υπογράφηκε στο παγκόσμιο συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) σην Αθήνα το 1965 .Το Marketing , καταπατά το ιερό καθήκον των επιχειρήσεων να είναι ηθικές και προσποιείται μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης την πρόσθετη ηθικότητα πρός συγκίνηση και πρόκληση συναισθημάτων συμπάθειας . Μάλιστα το Marketing κινεί πάντα την ΕΚΕ ανάλογα με τις τάσεις που συγκινούν τις κοινωνίες ( green marketing – social marketing ) επενδύοντας τεράστια ποσά στη διαφήμιση των ενεργειών ΕΚΕ κάτι που απροκάλυπτα δηλώνει πως δεν νιώθουν οι επαγγελματίες του Marketing την κοινωνικότητα ως καθήκον αλλά ως μπίζνα που θα φέρει χρήματα και γιαυτό πρέπει να τη μάθει ο κόσμος !!!!!!!!!

   Η Χορηγία : Οι Δημόσιες Σχέσεις επιλέγουν και πραγματοποιούν Χορηγικά Προγράμματα κα όχι Sponsoring . Η διαφορά είναι τεράστια . Η Χορηγία είναι η παροχή – προσφορά ως καθήκον πολιτισμού απέναντι στην κοινωνία . Το Sponsoring είναι η εμπορική υποστήριξη στην οποία ο sponsor απαιτεί την προβολή του με κάθε μέσο ώστε να παραχωρήσει πόρους για κάποιο γεγονός .To Marketing ονομάζει Χορηγίες όλες τις εμπορικές συμφωνίες Sponsoring !!!!!!!!!!!!!

   Η Εξυπηρέτηση Ανθρώπων : Στο μνηνιώδες έργο του Crystallizing Public Opinion ( 1922 ) ο πρώτος στην ιστορία καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (το 1923 ) , Έντουαρντ Μπερνάις αναφέρει πως ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει καθήκον να «υπηρετεί» τους πελάτες , τους προμηθευτές και κάθε άνθρωπο ο οποίος συνεργάζεται με την επιχείρηση . Το Marketing ονόμασε αυτή τη θεωρία του Μπερνάις ( ο «πατέρας» των Δημοσίων Σχέσεων ) στα μέσα της δεκαετίας του ’80 , Εξυπηρέτηση Πελατών ή αλλιώς CRM !!!!!

   Αρθρογραφία, αφήγηση ιστορίας : Ο Μπερνάις είναι ο επιστήμονας που επινόησε το Δελτίο Τύπου , την έννοια των Opinion Leader και μεταξύ άλλων το άρθρο . Υποστήριξε και απέδειξε πως μέσω των άρθρων μία επιχείρηση μπορεί να αφηγηθεί την ιστορία της και να προκαλέσει τη συμπάθεια την οποία αξίζει και όχι να την εκβιάσει για να πουλήσει δια της συγκινήσεως . Το Marketing , παρέλαβε τα πορίσματα αυτά τα οποία ανάγονται στη δεκαετία του 1920 , και στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ονόμασε την τεχνική αυτή Storytelling . !!!!!!!!! Μάλιστα , δυστυχώς χωρίς ίχνος έρευνας και γνώσης του τι υποστηρίζουν τα στελέχη του Marketing κάνουν λόγο για επιρροή του συναισθήματος , επιρροή της συμπεριφοράς στην ουσία κάνουν αναφορά στο πιό σκληρό πρόσωπο της προπαγάνδας , αυτό το οποίο χρησιμοποιήθηκε πρός υποταγή των λαών . Δυστυχώς είναι οι ίδιες μέθοδοι .

   Ηθική Εσωτερική Λειτουργία Επιχείρησης και επένδυση στο Ανθρώπινο κεφάλαιο : Ο Άιβη Λή ( ο πατέρας του επαγγέλματος των Δημοσίων Σχέσεων ) το 1905 υποστήριξε πως η αρχή της ευημερίας κάθε επιχείρησης είναι η ευημερία και ευτυχία των ανθρώπων της . Δημοκρατική διοίκηση , επιβραβεύσεις , διάλογος , καλή εργασία σωστές τοποθετήσεις στελεχών . Το Marketing , έβαλε υπό τη σκέπη του στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή πιό γνωστά ως Human Resources !!!!!!!!!!!!!!!! η δράση των οποίων έχει όλες τις ρίζες της στη θεωρία και πρακτική των Δημοσίων Σχέσεων και στην επιστημονική εργασία των δύο πρωτοπόρων των Δημοσίων Σχέσεων , Άιβη Λή και Έντουαρντ Μπερνάις .Ο Άιβη Λή υλοποίησε τη θεωρία του με τη συμβουλευτική του το 1903 στην περίπτωση της διαμάχης διοίκησης και εργαζομένων στον Οργανισμό Αμερικανικών Σιδηροδρόμων , όταν έφερε στο ίδιο τραπέζι διοίκηση και εργαζόμενους . Μόνο τότε βρέθηκε λύση .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com


 

 


 


The science of public relations is a historical documents since 1903. The activities of this science public relations characterized by two pioneers of the Ivy Lee and Edward Bernays.

These activities over the decades, «stolen» from the science of Marketing (which has a clear role, different from the role of Public Relations) from the early 80s that he belongs in the science of Public Relations, stated Marketing as a history wrong.

The Public Relations in Greece have a glorious history. In 1960 he founded a scientific association of Public Relations, AEIF (Greek Society of Public Relations).

In 1965 the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) held in Athens, where he signed the Code of Ethics of the brilliant Public Relations Code of Athens which is applied from then until now continuously from oloustous PR professionals worldwide.

The pioneer and leader of the Public Relations in Greece, Manos Pavlidis was president of IPRA (International Public Relations Association), from 1973 to 1976 and in 1964 was elected to the position of Secretary.

There are records of history (records of Edward Bernays, were released only in 2010) under which:

It is a program of public relations as follows:

Sociability business.
The Ethics of business.
Integrating human values.
Relations with the public.
Relationships with customers.
Sponsorship.
Create stunning – a true picture.
Crisis management issues.
Forms of communication agencies in the audience.
Influence of penetration and effective messages (program that epirrease subsequent path of the technique of advertising).
Forms of communication with media representatives.
Opinion leaders.
Domestic Relations in Organizations.
Happy Work.
Contact-based social research.
Analysis of social artefacts

All figures are in his book  Edward Bernays – Crystallizing Public Opinio n, which was released in 1923.


 

 

 

 

 

 

The science of Public Relations to “baptize» Marketing.


The Public Relations taught since 1923 at the University of New York

The Public Relations is not Marketing is not Advertising.

Businesses, organizations, when the state plans to tourist communication in Marketing mentioned and it is clear that this is the implementation of Public Relations.

This is due to agnosticism about the science of Public Relations:

• Public Relations business there since 1903.
• The Avy Lee founded the first public relations agency in the world (one of the hundreds of sources: Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations of the historic Roland Marchand).
• The Science of Marketing appears in the late ’60s by combining the techniques of advertising and so-called production of products (see
http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia).
• O E. Bernays called the work of Public Relations Tips Public Relations. In 1923 he released his pioneering book Crystallizing Public Opinion (which was based around the modern Management/ Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) in the same year was the first Professor of Public Relations at the University of New York (Handbook of Public Relations – Dennis K. Magkliveras 1971).
• In 1965 in Athens was the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) where he signed the Code of Conduct for Public Relations, who used to date by all professional PR world, known as the Code of Athens.This is a high distinction in science of Public Relations, with worldwide reach.

What you will read are for Public Relations, from 1903:

• Public relations is an applied science of sociology and psychology.
• Public Relations create trusting relationships – shape the picture – information ethics – Reliability – honesty, consistency – transparency.
• Public Relations through social – qualitative research identify trends and attitudes of people.
• Public Relations They serve each person (client – partner – supplier …. inside the company, from this to another company to its customers, to the community).
• Public Relations was created in 1903 to humanize business and remove the numerous scams to people.
• Public Relations do sincerely loved the company and its people and their beloved (what the marketing says it is Branding).The difference is that the PR values
embody the people business AS THEIR DUTY AS THE OBLIGATION, and the Marketing refers to people’s values and business strategically in order to sell through the emotion and feelings.
• Public Relations is a science of social man, and the Marketing of the commercial and consumer.

The science of Public Relations works with the science of Marketing but not all Marketing as erroneously alleged support specialists Marketing. Himself Kotler Marketing guru admitted directly to the most recent book, Marketing 3.0 “… that what you say decades for MARKETING, the revise. Now all we say is turn on humans and human values. .. “ie turn these ideas and where scientists – professors of Public Relations brought to communities and businesses in the early 1900′s.

This is the truth.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com


What is Public Relations and strains of Marketing, call Marketing.


• The Social Responsibility. The basic mission of Public Relations is the sociability and moral status of each company. But honestly. Because, as Immanuel Kant argued, Ethics is doing anything out of duty. The Public Relations consider their duty ethics. The Marketing, strategic planning every social act, stating directly that every social action is chosen depending on what “sells” to the public that the campaign aims Marketing. The Public Relations was formed in 1903 by the journalist Ivy Lee with a vision to humanise business and removes them from the myriad of scams such as

insicerity – inconsistency – immoral earnings – opacity. The Public Relations is the only science of communication and Ethics Code of Ethics, the famous Code of Athens that was written and signed at the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) underside Athens in 1965. In Marketing, violating the sacred duty of businesses be ethical and pretends through Corporate Social Responsibility towards morality extra thrill and challenge feelings of sympathy. Indeed, the Marketing pushes CSR according to the trends that moves societies (green marketing – social marketing) investing huge amounts in advertising CSR actions which openly declares that he feels Marketing professionals socializing, but as a duty to get jobs bring money and should therefore be to teach people!!!

 


• The Sponsorship: The Public Relations select and sponsor programs make u not Sponsoring. The difference is large . The Grant is to provide – offer a duty towards society culture. The Sponsoring is commercial support in which the sponsor perry viewing by any means in order to allocate resources to an event. To Marketing Sponsorships calls all trade agreements Sponsoring!!!!!!!!!!!!!
• The Human Services: In historical work – book Crystallizing Public Opinion (1922), the first ever professor of Public Relations at the University of New York (in 1923), Edward Bernays says the Director of Public Relations has a duty to “serve” customers, suppliers, and anybody who works with the business. The Marketing named this theory Bernays (the “father” of Public Relations) in the mid 80s, customer service or else CRM!!!!!

 


• Columnists, story telling: Edward Bernays is the scientist who invented the press release, the meaning of Opinion Leader and including article. Argued and demonstrated that through the articles one may venture to tell her story and the cause which deserves sympathy, not to blackmail to sell da of emotion. The Marketing, received the findings of these dating back to late 1920 and late 1980′s this technique called Storytelling. !!! Yes, unfortunately, no trace of research and knowledge of what support the Marketing executives speak of the influence of emotion, behavior eprroi essentially refer to the toughest face of propaganda that was used by fascist regimes towards the subjugation of peoples. Unfortunately (definitely agnosticism, using the same methods).

 


• Operation Mode Internal Ethics and investment in human capital: The Ivy Lee (the father of the profession of Public Relations) in 1905 argued that the principle of prosperity any business is the welfare and happiness of its people. Democratic administration, rewards, dialogue, good job right placements executives. The Marketing, put under the umbrella of the early 90s the Human Resources departments or later known as Human Resources!!!!!!!!!!!!!!!! action which has all its roots in the theory and practice of public relations and scientific work of two pioneers of Public Relations, Edward Bernays and IvyLee implemented the theory of the Advisory in 1903 in the event of conflict management and employees in the Organization of American Railways, when brought to the table management and employees. Only then found a solution.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com 

 


 

Την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων τη «βαφτίζουν» Marketing .Ένα άρθρο , ΣΟΚ .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διδάσκονται απο το 1923 στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing δεν είναι Διαφήμιση .

 

 

Επιχειρήσεις , οργανισμοί , το κράτος όταν σχεδιάζει την τουριστική του επικοινωνία , αναφέρονται στο Marketing ενώ είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται  για την εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων .

 

Αυτό  οφείλεται στον αγνωστικισμό για την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων :

 

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις επαγγελματικά υπάρχουν από το 1903 .
 • Ο Άιβη Λή ίδρυσε το πρώτο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στον κόσμο ( μία από τις εκατοντάδες πηγές : Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations του ιστορικού Roland Marchand ) .
 • Η επιστήμη του Marketing εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 συνδυάζοντας τις τεχνικές της διαφήμισης και της ονομαζόμενης παραγωγής των προιόντων ( δείτε  http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia ) .
 • O E. Bernays ονόμασε την εργασία των Δημοσίων Σχέσεων Συμβουλές Δημοσίων  Σχέσεων . Το 1923 κυκλοφόρησε το πρωτοποριακό βιβλίο του ,Crystallizing Public Opinion ( στο οποίο βασίστηκε όλο το σύγχρονο Management / Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) ενώ την ίδια χρονιά υπήρξε ο πρώτος καθηγητής Δημοσίων Σχέσεων στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ( Πηγή : Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων – Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας 1971 ) .
 • Το 1965 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο της IPRA ( International Public Relations Association ) όπου και υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων , ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι σήμερα από όλους τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως , γνωστός ως Κώδικας των Αθηνών . Αυτή είναι μία ύψιστη διάκριση της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων , με παγκόσμια ακτινοβολία .

 

 

 

Αυτά που θα διαβάσετε ισχύουν για τις Δημόσιες Σχέσεις , απο το 1903 :

 

 

 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι εφαρμοσμένη επιστήμη της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις Δημιουργούν Σχέσεις Εμπιστοσύνης – διαμορφώνουν την εικόνα – πληροφορούν με ήθος – αξιοπιστία – ειλικρίνεια –συνέπεια – διαφάνεια .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις μέσω της κοινωνικής – ποιοτικής έρευνας εντοπίζουν τις τάσεις και τις στάσεις των ανθρώπων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις Υπηρετούν κάθε άνθρωπο ( πελάτη – συνεργάτη – προμηθευτή ….μέσα στη επιχείρηση , από αυτήν πρός άλλη επιχείρηση , πρός τους πελάτες της , πρός το κοινωνικό σύνολο ) .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργήθηκαν το 1903 για να εξανθρωπίσουν τις επιχειρήσεις και να αφαιρέσουν τις αναρίθμητες απάτες τους πρός τους ανθρώπους .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις κάνουν ειλικρινώς αγαπητή την επιχείρηση και τους ανθρώπους της και αγαπημένη τους ( αυτό που το marketing υποστηρίζει πως είναι το Branding ) . Η διαφορά έγκειται στο ότι οι Δημόσιες Σχέσεις ενσωματώνουν τις αξίες στους ανθρώπους των επιχειρήσεων ΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ , ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥΣ , ενώ το Marketing αναφέρεται στις αξίες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων Στρατηγικά , με στόχο την πώληση μέσω της συγκίνησης και των συναισθημάτων .
 • Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι μία επιστήμη για τον κοινωνικό άνθρωπο , ενώ το Marketing για τον εμπορικό και τον καταναλωτή .

Η επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων συνεργάζεται με τη επιστήμη του Marketing αλλά δεν ταυτίζονται και αφαλώς δεν είναι όλα Marketing όπως λανθασμένα υποστηρίζουν δήθεν ειδικοί του Marketing .Τα «αρχαιότερα» Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων , από αγνωστικισμό , καθόλου έρευνα και από ολοκληρωτική παράδοση στην υπερκαταναλωτική επικοινωνία , πολλά στελέχη τμημάτων marketing και επικοινωνίας τα εντάσουν αυθαίρετα στο marketing , χωρίς κάν να γνωρίζουν  την προέλευση τους και την ιστορία των Δημοσίων Σχέσεων , η οποία έχει γραφτεί πολλές δεκαετίες πρίν την έναρξη του marketing .  Ο ίδιος ο Kotler ο γκουρού του Marketing παραδέχτηκε ευθέως στο πιό πρόσφατο βιβλίο του Marketing 3.0 «… πως ότι σας έλεγα εδώ και δεκαετίες για το MARKETING , τα αναθεωρώ . Πλέον το μόνο που σας λέω είναι στροφή στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες αξίες…» δηλαδή στροφή σε αυτές τις ιδέες και απόψεις όπου οι επιστήμονες – καθηγητές των Δημοσίων Σχέσεων έφεραν στις κοινωνίες και στις επιχειρήσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1900 .

Αυτή είναι η αλήθεια .

Γεώργιος Ι. Παπατριανταφύλλου gpappr@gmail.com

 

The science of Public Relations to «baptize» Marketing.

The Public Relations taught since 1923 at the University of New York

The Public Relations is not Marketing is not Advertising.

Businesses, organizations, when the state plans to tourist communication in Marketing mentioned and it is clear that this is the implementation of Public Relations.

This is due to agnosticism about the science of Public Relations:

• Public Relations business there since 1903.
• The Avy Lee founded the first public relations agency in the world (one of the hundreds of sources: Creating The Corporate Soul The Rise Of Public Relations of the historic Roland Marchand).
• The Science of Marketing appears in the late ’60s by combining the techniques of advertising and so-called production of products (see http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing wikipedia).
• O E. Bernays called the work of Public Relations Tips Public Relations. In 1923 he released his pioneering book Crystallizing Public Opinion (which was based around the modern Management/ Marketing / Advertising / Human Resources / Risk Management … ) in the same year was the first Professor of Public Relations at the University of New York (Handbook of Public Relations – Dennis K. Magkliveras 1971).
• In 1965 in Athens was the World Congress of IPRA (International Public Relations Association) where he signed the Code of Conduct for Public Relations, who used to date by all professional PR world, known as the Code of Athens.This is a high distinction in science of Public Relations, with worldwide reach.

What you will read are for Public Relations, from 1903:

• Public relations is an applied science of sociology and psychology.
• Public Relations create trusting relationships – shape the picture – information ethics – Reliability – honesty, consistency – transparency.
• Public Relations through social – qualitative research identify trends and attitudes of people.
• Public Relations They serve each person (client – partner – supplier …. inside the company, from this to another company to its customers, to the community).
• Public Relations was created in 1903 to humanize business and remove the numerous scams to people.
• Public Relations do sincerely loved the company and its people and their beloved (what the marketing says it is Branding).The difference is that the PR values ​​embody the people business AS THEIR DUTY AS THE OBLIGATION, and the Marketing refers to people’s values ​​and business strategically in order to sell through the emotion and feelings.
• Public Relations is a science of social man, and the Marketing of the commercial and consumer.

The science of Public Relations works with the science of Marketing but not all Marketing as erroneously alleged support specialists Marketing. Himself Kotler Marketing guru admitted directly to the most recent book, Marketing 3.0 «… that what you say decades for MARKETING, the revise. Now all we say is turn on humans and human values. .. «ie turn these ideas and where scientists – professors of Public Relations brought to communities and businesses in the early 1900’s.

This is the truth.

George J. Papatriantafyllou gpappr@gmail.com

Δημόσιες Σχέσεις – Marketing – Διαφήμιση – Προώθηση – Πωλήσεις . Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι οι Δημόσιες Σχέσεις και γιατί δεν ταυτίζονται με το Marketing και τη Διαφήμιση / Public Relations is not Marketing – Adv – Promotion – Sales .

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page : Οι επιχειρήσεις , δαπανούν τεράστια ποσά – στην πραγματικότητα τα σπαταλούν και τα πετούν στο δρόμο – όταν διαφημίζουν τα προιόντα τους και τις υπηρεσίες και όταν οι άνθρωποι φτάσουν στις εγκαταστάσεις τους , οι εργαζόμενοι με τους κακούς τους τρόπους , την κάκιστη εξυπηρέτηση και την αδιαφορία τους  είναι σα να τους λένε : «…..α ! ήρθατε ;   ωραία τώρα ξεκουμπιστείτε » .

 

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι Marketing , ούτε και εντάσσονται στο τμήμα Marketing και ούε βέβαια είναι μέρος του Marketing .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις Δεν είναι διαφήμιση , ούτε πωλήσεις , ούτε προώθηση πωλήσεων .

 

Το Marketing , είναι οι διαδικασίες προσαρμογής των οικονομικών μονάδων των επιχειρήσεων στις ανάγκες της αγοράς .Οι ανάγκες της αγοράς καλύπτονται απο το Marketing .Προσπαθεί να διαπιστώσει τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες , συνήθειες και τάσεις ώστε να προχωρήσει στην παραγωγή των ανάλογων προιόντων και υπηρεσιών .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις διερευνούν τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων . Πείθουν τους ανθρώπους για την ενσωμάτωση των αξιών του Ήθους , της Συνέπειας , της Αξιοπιστίας , της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας ώστε η επιχείρηση να είναι διαθέτει αληθινά εξαιρετική εικόνα – φήμη και να διαθέτει καλό όνομα με κύρος .

 

Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν πωλούν προιόντα αλλά κάνουν δεκτικούς τους ανθρώπους στα μηνύματα για τη διάθεση προιόντων και υπηρεσιών , εφόσον βεβαίως αυτή η δεκτικότητα είναι αποτέλεσμα ειλικρινούς πίστης στις ανθρώπινες αξίες .

Οι Δημόσιες Σχέσεις εξασφαλίζουν την επιτυχία των διαφημιστικών προγραμμάτων και της δράσης του marketing , με το να ανεβάζουν το γόητρο της επιχείρησης την εικόνα της και το σπουδαιότερο της εξαιρετικής συμπεριφοράς των ανθρώπων της .

 

 

Η Διαφήμιση ενημερώνει για θέματα τα οποία οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να μάθουν . Όως για παράδειγμα , την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου μάρκας αυτοκινήτου . Εάν όμως προσέλθει ένας αγοραστής στην έκθεση και ο πωλητής είναι αγενής ή κακότροπος ή έστω δεν δείχνει επιθυμία να δώσει κάθε απάντηση και λύση στον αγοραστή , τότε αυτός θα « απομακρυνθεί » από την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου . Τα Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων πείθουν τον πωλητή – εργαζόμενο – άνθρωπο της επιχείρησης πως πρέπει να είναι συνεπής – αξιόπιστος-  ειλικρινής να υπηρετεί τους ανθρώπους .Τότε και μόνο τότε οι αγοραστές γίνονται συνεπείς και συνειδητοί υποστηρικτές της επιχείρησης και των προιόντων της .

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ :

 

 

 • Η εικόνα ενός οργανισμού σχηματίζεται από την δραστηριότητα και την πολιτική του οργανισμού.
 •      Η εικόνα είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης με τον οποίο πιστώνει η κοινή γνώμη τον οργανισμό.
 •      Οι Δημόσιες Σχέσεις δημιουργούν σταθερές και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και των κοινών τους.
 •      Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης , αναπτύσουν το ενδιαφέρον για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο οργανισμός.
 •      Αμοιβαία κατανόηση.
 •      Εκτελούν πρόγραμμα δράσης για να κερδίσουν το ενδιαφέρον και την αποδοχή του κοινού.
 •      Είναι μία μέθοδος συλλογής πληροφοριών ή μία μέθοδος συμπεριφοράς για δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης .
 •      Η τέχνη του να κατορθώνεις να βλέπει ο άλλος κάτω από το δικό σου πρίσμα.
 •      Οι οργανισμοί πρέπει να προσφέρουν κοινωνικό έργο για να υπάρξουν οι Δημόσιες Σχέσεις.
 •      Το έργο των Δημοσίων Σχέσεων είναι πάντα υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
 •      Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται καλή φήμη και καλή εικόνα.
 •      Οι Δημόσιες Σχέσεις πολλαπλασιάζουν τις ανθρώπινες Σχέσεις.

 

 

 

 

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις παρέχουν πληροφορίες , ειδήσεις , γεγονότα, τα οποία αξιοποιούν τα ΜΜΕ ή οι ομάδες κοινού.

n     Ένας οργανισμός για να μπορέσει να απευθυνθεί στην κοινή γνώμη πρέπει  τα θετικά του στοιχεία να υπερτερούν των αρνητικών.

n     Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων είναι ταυτισμένες με την ηθική.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις σέβονται τις κοινωνικές ,οικονομικές , πολιτιστικές αρχές και συνθήκες στις κοινωνίες όπου απευθύνονται.

n     Στη Βάση των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ο διάλογος.

 

 

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις σέβονται τις κοινωνικές ,οικονομικές , πολιτιστικές αρχές και συνθήκες στις κοινωνίες όπου απευθύνονται.

n     Στη Βάση των Δημοσίων Σχέσεων υπάρχει ο διάλογος.

n     Οι ενέργειες των Δημοσίων Σχέσεων για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να είναι προμελετημένες , συνεχείς και συνεπείς.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις ανήκουν στην κατηγορία των νεότερων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ( Human Sciences ) οι οποίες σχετίζονται με την οικονομική κοινωνική και ψυχολογική υπόσταση του ανθρώπου.

n     Ο σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων είναι για το καλό του συνόλου και το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.

n     Οι Δημόσιες Σχέσεις μελετούν και αναλύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία καθώς και τις αντιδράσεις των ομάδων και των ατόμων στα διάφορα ερεθίσματα που παρουσιάζονται .

 

MARKETING :

 

 

 

n     Με τον όρο Marketing εννοούμε τις διαδικασίες και δραστηριότητες αυτές που απαιτούνται για την τοποθέτηση των αγαθών στα χέρια των καταναλωτών , με εξαίρεση τις δραστηριότητες αυτές που περιλαμβάνον αλλαγή της μορφής και των ιδιοτήτων των αγαθών .

n     Το Marketing , είναι ένα γενικό σύστημα αλληλεξαρτημένων ενεργειών που αποσκοπούν στον προγραμματισμό , τηνν τιμολόγηση , την προώθηση , την τιμολόγηση ,την προώθηση και την τοποθέτηση προιόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες σημερινών και μελλοντικών πελατών .

n     Η πώληση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της επί των αναγκών του πωλητή.Το marketing επί των αναγκών του αγοραστή.

n     Το marketing υποβοηθά την παραγωγή των κατάλληλων αγαθών , στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο , σύμφωνα  με τις ανάγκες του καταναλωτή για να εξασφαλίσει με αυτό τον τρόπο την καλύτερη διάθεση των παραγόμενων προιόντων .

Προώθηση πωλήσεων είναι κάθε πρόγραμμα ή και μεμονωμένη δραστηριότητα , μέσα στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας , με στόχο την αύξηση της πώλησης προιόντων – υπηρεσιών , με τρόπους άλλους πλήν της διαφήμισης που , κατά  κανόνα βασίζονται στην προσωπική επαφή με τον καταναλωτή , όπως προσφορές , διαγωνισμοί εκδηλώσεις , εμπορικές χορηγίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :

Διαφήμιση είναι η δημιουργία μηνυμάτων , που αναφέρονται σε προιόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η δημοσίευση τους , με την αγορά χώρου ή και χρόνου στα μέσα επικοινωνίας , με τελικό στόχο την παρακίνηση των αποδεκτών των μηνυμάτων να αγοράζουν τα διαφημιζόμενα προιόντα – υπηρεσίες .

 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ  :

 

Είναι η συστηματική προσπάθεια επηρεασμού των στάσεων ,πεποιθήσεων , αντιλήψεων και συμπεριφοράς ενός ατόμου , ομάδας ή κοινού , για την επιβολή με θεμιτά ή αθέμιτα μέσα μιας αρχής , ενός συστήματος μίας ιδέας ή ενός μύθου που αποσκοπεί σε όφελος του ασκούντος την προπαγάνδα.

 

 

 Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις :

 

 

Το σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , στις αίθουσες του Καριέρα , Αποστόλου Παύλου 10 στο Μαρούσι ( πίσω από το νοσοκομείο Υγεία )  , στις 10.00 .

Παρουσιάζει και διδάσκει ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου    Διευθυντής επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στον Kiss Fm 92,9 .Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 .

Πληροφορίες και έγκαιρη κράτηση θέσεων στην εταιρεία Καριέρα ( Kariera business seminars ) , στο 210 81.15.300 κες Κοροβέση Μαρία mkorovesi@kariera.gr  και Αγγελική Παναγιώτου Angeliki.Panagiotou@kariera.gr

Public Relations – Marketing – Advertising – Promotions – Sales.

The PR is not Marketing, nor included in the Marketing Department and  isn’t  part of Marketing.

The PR is not advertising or sales, or sales promotion .

The Marketing, is the adjustment of their financial business units to market needs. The needs of the market covered by the Marketing. Trying to determine current and future needs, habits and trends to advance the production of similar products and services.

The Public Relations explore the inner world of humans. Convince people to integrate the values ​​of ethics, Consistency, Reliability, honesty and transparency to the business to be truly has excellent image – reputation and has a good name with prestige.

The Public Relations does not sell products but make them receptive to messages about products and services available,  if this openness is the result of sincere faith in human values.
The Public Relations ensure the success of promotional programs and the actions of marketing, to raise the prestige of the company’s image and most importantly the excellent behavior of people.

The companies spend huge amounts – in fact, waste and fly on the road – when they advertise their products and services and when people arrive at their premises, employees in bad ways is like to be told: ‘.. … ah! Welcome? Go out ..  now. »

Advertising informs about issues which people would not otherwise learn. But for example,  a new model car brand. But if you attend a buyer in the report and the seller is rude or crusty or at least shows no desire to give each answer and solution to the buyer, then he will be «removed» from the market of the car. Programs Public Relations convince the seller – worker – man of business that should be consistent – reliable, honest to serve people. Then and only then buyers are consistent and conscientious supporters of the company and its products.

 

PUBLIC RELATIONS:

n The image of an organization formed by business and political organization.
n The picture is the degree of confidence with which the public credit agency.
n The Public Relations creates stable and productive relations between organizations and their audiences.
n create trust, develop its interest in the efforts of the organization.
 Mutual understanding.n
n Perform Action Plan to earn interest and public acceptance.
n It is a method to collect information or conduct a method for creating mutual trust.
 The
n art of manage to see the other under your own light.
n Organizations must offer social work to be the Public Relations.
n The task of public relations is always in favor of society.
 This will
n create a good reputation and good image.
n The Public Relations multiply human relations.

n The Public Relations provide information, news and events, which take advantage of the media or the audiences.
n An organization in order to address the public needs to be positive aspects outweigh the negatives.
 The effects of PR is synonymous with morality.
n The Public Relations respecting the social, economic, cultural practices and conditions in the communities where they are addressed.
n The Basis of Public Relations is the dialogue.

n The Public Relations respecting the social, economic, cultural practices and conditions in the communities where they are addressed.
 The Basis of Public Relations is the dialogue.
n The effects of PR to be effective must be premeditated, persistent and consistent.
n The Public Relations category of the younger Social and Human Sciences (Human Sciences) related to the economic, social and psychological reality of man.
n The purpose of PR is for the good of all and the general social interest.
n The Public Relations study and analyze human behavior in society and the reactions of groups and individuals to stimuli presented.

MARKETING:

n By Marketing we mean the processes and activities required for the placement of goods in the hands of consumers, except those activities involving a change of form and qualities of goods.
n The Marketing, is a general system of interdependent activities aimed at planning, tinn pricing, promotion, pricing, promotion and positioning of products and services that meet the needs of current and future customers.
n The sale attracts the attention on the needs of salesman.Marketing on the needs of the buyer.
n The marketing encourages the production of appropriate goods at the right time and right place, according to the needs of the consumer to obtain in this way the best available products.
Sales promotion is any plan or individual activity within the purposes of commercial communications to increase sales of products – services in ways other than advertising, usually based on personal contact with the consumer, such as promotions, competitions, events , commercial sponsorship.
ADVERTISING:
Advertising is the creation of messages referring to products or commercial services and publishing, with the purchase of space or time and media, with the aim to motivate the recipients of the message to buy the advertised products – services.

PROPAGANDA :

It is a systematic attempt to influence attitudes, beliefs, attitudes and behavior of an individual, group or public, to enforce a lawful or unlawful means an authority, a system an idea or a myth designed to benefit the business of propaganda.

George Papatriantafyllou gpappr@gmail.com